Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hanna Marszałek Katarzyna Wiercińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hanna Marszałek Katarzyna Wiercińska."— Zapis prezentacji:

1 Hanna Marszałek Katarzyna Wiercińska

2 Szczególnie warto zwrócić uwagę na następujące informacje:
Sposób przeprowadzenia rekrutacji - to w jakiej formie odbywa się rekrutacja, zależy od organu prowadzącego szkołę, czyli władz miasta czy powiatu - informację o sposobie rekrutacji możesz uzyskać od władz samorządowych oraz w szkołach - może on być tradycyjny, czyli realizowany poprzez złożenie dokumentów w najwyżej trzech szkołach, lub za pośrednictwem systemu elektronicznego, w którym dokonuje się wyboru szkół - dokumenty składa tylko w jednej szkole.

3 2. Terminy rekrutacji: Terminy te mogą się różnić w zależności od województwa. Mogą też być nieco inne dla naborów prowadzonych tradycyjnie i drogą elektroniczną. Zwróć uwagę na terminy: składania podań o przyjęcie, dostarczenia kopii dokumentów, ogłoszenia przez szkołę wstępnych wyników rekrutacji, potwierdzenia przez zakwalifikowanych kandydatów woli nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów, ogłoszenia wyników rekrutacji, ogłoszenie dodatkowego naboru w przypadku, kiedy pozostały jeszcze wolne miejsca.

4 3. Wymagane dokumenty: W przypadku rekrutacji elektronicznej mogą wystąpić różne rozwiązania. Na przykład podanie będzie trzeba wydrukować po zarejestrowaniu się w systemie i dostarczyć je tylko do jednej szkoły lub wystarczy potwierdzona rejestracja w systemie elektronicznym. Najczęściej wymagane dokumenty: podanie według wzoru ustalonego przez szkołę, zwykle także co najmniej dwa zdjęcia, świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu, 4. zaświadczenie lekarskie (wymagane zazwyczaj w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych).

5 4. Sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne wyników nauczania, egzaminów i innych osiągnięć.
W przypadku gdy kandydatów będzie więcej niż miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów rekrutacyjnych. Przydziela się je w następujący sposób: maksymalnie 50% punktów kandydat otrzymuje za wyniki egzaminu gimnazjalnego, maksymalnie 50% punktów kandydat otrzymuje za: oceny na świadectwie (z języka polskiego oraz trzech przedmiotów wskazanych przez szkołę), ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Szczegółowe zasady obliczania punktów rekrutacyjnych ustalają kuratorzy oświaty.

6 Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych liczonych w następujący sposób:
a) do 100 punktów za wynik egzaminu gimnazjalnego: – z języka polskiego – do 20 punków, – z historii i wiedzy o społeczeństwie – do 20 punków, – z matematyki – do 20 punktów, – przedmiotów przyrodniczych – do 20 punktów, – z języka obcego na poziomie podstawowym – do 20 punktów. Aby obliczyć swój wynik punktowy z każdej części egzaminu należy pomnożyć wynik procentowy wpisany w zaświadczeniu OKE przez 0,2 (np. wynik 100% z języka polskiego to 20 punktów, wynik 50% to 10 punktów) b) kolejne 100 punktów jest do zdobycia za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia: - za oceny języka polskiego i trzech wskazanych przez szkołę przedmiotów, - otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem, - sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych i współorganizowanych przez kuratora oświaty, - sukcesy w innych konkursach, w tym artystycznych i sportowych, - wolontariat, - inne osiągnięcia.

7 Punktacja szczegółowa
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów

8 Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny 100 punktów

9 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

10 Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci  konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora; przyjmowani są do szkół niezależnie od tych kryteriów. Wykaz takich konkursów ogłoszony jest na stronach kuratoriów oświaty, można o nie zapytać także w szkole ponadgimnazjalnej lub w gimnazjum.

11 5. Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym
Sposób dokonywanego przez ucznia wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym ustala każda szkoła ponadgimnazjalna. To w niej można uzyskać informacje o tym, jakie rozwiązanie przyjęła. Możliwości wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym: w liceum trzeba wybrać obowiązkowo od dwóch do czterech przedmiotów - liczbę przedmiotów, które będzie można realizować w zakresie rozszerzonym ustala szkoła, w technikum trzeba wybrać dwa przedmioty. Wyboru przedmiotów będzie można dokonywać: już na etapie składania podań o przyjęcie do szkoły, w innym terminie ustalonym przez szkołę, najczęściej będzie to drugie półrocze pierwszej klasy.

12 Wyboru uczeń będzie dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę
Wyboru uczeń będzie dokonywać z oferty przygotowanej przez szkołę. To ona będzie informować jakich przedmiotów w zakresie rozszerzonym będzie można się w niej uczyć. Ustalać będzie także czy można wybierać: dowolne przedmioty z oferty - tworząc indywidualny pakiet, zestaw przedmiotów zaproponowanych przez szkołę (np. matematyka-fizyka-język obcy lub historia-wos-język polski, biologia-chemia, itp.).

13 I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów:
1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych) od 4 maja do 11 czerwca 2012 r. 2. do klas pierwszych gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych od 16 kwietnia do 18 maja 2012 r. 3. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz 4. na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych od 25 czerwca do 21 sierpnia 2012 r.

14 ZASADY REKRUTACJI do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego): do 29 lutego 2012 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 5 lipca 2012 r. do godz – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; do 9 lipca 2012 r. do godz – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 10 lipca 2012 r. do godz – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;

15 Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

16 Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych
i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: .

17 Wykaz szkół i placówek, które nie uczestniczą w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej w województwie śląskim w roku szkolnym 2011/2012. V Powiat Katowicki 1.      Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach 2.      Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach.

18 9. Piłka siatkowa plażowa 10. Piłka wodna 11. Rugby 12. Unihokej
Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: Dyscypliny indywidualne: 1. Akrobatyka sportowa 2. Badminton 3. Biathlon 4. Biathlon letni 5. Bieg na orientację 6. Biegi przełajowe 7. Boks 8. Bowling sportowy 9. Brydż sportowy 10. Gimnastyka artystyczna 11. Gimnastyka sportowa 12. Jeździectwo 13. Judo 14. Kajakarstwo 15. Karate tradycyjne 16. Karate WKF 17. Kolarstwo szosowe 18. Kolarstwo torowe 19. Kręglarstwo 36. Snowboard 37. Sport kartingowy 38. Strzelectwo sportowe 39. Szachy 40. Szermierka 41. Taekwon-do 1TF 42. Taekwon-doWAF 43. Taniec sportowy 44. Tenis 45. Tenis stołowy 46. Triathlon 47. Wioślarstwo 48. Zapasy styl klasyczny 49. Zapasy styl wolny 50. Żeglarstwo 51. Żeglarstwo lodowe 52. Golf 53. Wyścigi psich zaprzęgów 54. Wspinaczka sportowa 20. Lekkoatletyka 21. Łucznictwo 22. Łyżwiarstwo figurowe 23. Łyżwiarstwo szybkie 24. Łyżwiarstwo szybkie 25. Modelarstwo kołowe 26. Modelarstwo kosmiczne 27. Modelarstwo lotnicze 28. Narciarstwo alpejskie 29. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska 30. Pięciobój nowoczesny 31. Pływanie 32. Pływanie synchroniczne 33. Podnoszenie ciężarów 34. Saneczkarstwo 35. Skoki dowody Gry zespołowe: 1. Baseball 2. Hokej na lodzie 3. Hokej na trawie 4. Kajak polo 5. Koszykówka 6. Piłka nożna 7. Piłka ręczna 8. Piłka siatkowa 9. Piłka siatkowa plażowa 10. Piłka wodna 11. Rugby 12. Unihokej

19 Art. 7 Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum profilowanego dla młodzieży, dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz trzyletniego technikum uzupełniającego dla młodzieży, z zastrzeżeniem art. 10 Z dniem 1 września 2012 r. likwiduje się klasę pierwsza, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego dla dorosłych, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10. Z dniem 1 września 2013 r. likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych, z zastrzeżeniem art. 10. Na rok szkolny 2012/2013 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 1 i 2. Na rok szkolny 2013/2014 nie prowadzi się rekrutacji kandydatów dla klasy pierwszej szkół, o których mowa w ust. 3.

20

21 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. s.21 21

22 Kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej według nowej podstawy programowej :
Przedmioty obowiązkowe w całym okresie kształcenia: język polski, języki obce nowożytne, matematyka, wychowanie fizyczne. •Kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych + przedmiot uzupełniający: Historia i społeczeństwo. •Kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych + przedmiot uzupełniający: Przyroda •Zajęcia artystyczne – dostosowane do zainteresowań uczniów do wyboru przez ucznia z oferty proponowanej przez szkołę (stworzenie możliwości publicznego prezentowania efektów pracy uczniów) •Przedmiot uzupełniający: Ekonomia w praktyce ………………………………………………………………………………… •Inny przedmiot uzupełniający ustalony przez szkołę

23 Uwaga na nowe określenia
I etap edukacyjny - edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, zajęcia komputerowe. II etap edukacyjny - zajęcia techniczne (w miejsce techniki), zajęcia komputerowe (w miejsce informatyki). III etap edukacyjny - informatyka (w miejsce technologii informacyjnej), edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne. IV etap edukacyjny - przedmioty mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym, nowe przedmioty np. przyroda, historia i społeczeństwo. Edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi przysposobienie obronne. Informatyka zastąpi technologię informacyjną.

24

25 Szkoła Klasa Liczba lekcji w tyg. Zakres treści 3 4 H HISTORIA- POZIOM ROZSZERZONY Przygotowanie do matury Wiek XX Wiek XIX SZKOŁA 2 starożytność, średniowiecze, nowożytność PONAD- 2 H HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dwa wątki chronologiczne, np.: Wiek XX – blok E Wiek XIX – blok D GIMNA ZJALNA dwa wątki tematyczne, np. : „Wojskowość” – blok 8 „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” – blok 9 1 2 H HISTORIA- POZIOM PODSTAWOWY (wszystkie typy szkół) Wiek XX (od 1918)

26 Ramowy plan nauczania określa:
minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela. s.26 26

27 Szkolny plan nauczania
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…); dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.   s.27 27

28 Szkolny plan nauczania
W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii, etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…). s.28 28

29 Ramowe plany – wymiar godzin
W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym okresie nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć) s.29 29

30 Przyjęto zasadę, że obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące ujęte w podstawie programowej w zakresie podstawowym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego) będą realizowanie w klasie I liceum (a w liceum dla dorosłych – w dwóch pierwszych semestrach), lub w klasach I i II technikum.

31 Liceum ogólnokształcące
Uczeń liceum ogólnokształcącego wybiera od 2 do 4 przedmiotów, a słuchacz liceum ogólnokształcącego wybiera 2 przedmioty, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

32 Uczeń z oddziału w którym nie jest realizowana w zakresie rozszerzonym historia zobowiązany jest realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo Uczeń z oddziału w którym nie jest realizowany w zakresie rozszerzonym jeden z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia zobowiązany jest realizować jako przedmiot uzupełniający przyrodę

33 Technikum Uczeń technikum wybiera 2 przedmioty spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być biologia, geografia, fizyka, chemia lub matematyka. Uczeń technikum, niezależnie od wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym, będzie obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, z wyjątkiem przypadków gdy realizuje przedmiot historia, a drugim wybranym przedmiotem będzie: 1.matematyka- wówczas realizuje przyrodę, 2.jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, – wtedy przedmiotem uzupełniającym powinna być ekonomia w praktyce.

34

35

36

37

38

39 TECHNIKUM Każdy uczeń technikum realizuje przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczniowie, którzy realizują w zakresie rozszerzonym: historię i z wyjątkiem matematyki jeden z przedmiotów wymienionych w ust. 4, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, historie i matematykę, obowiązani są realizować przedmiot uzupełniający przyroda. s.39 39

40 TECHNIKUM Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). s.40 40

41 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/ Nazwa zawodu Wniosko dawca- minister właściwy do spraw: Obszar kształc enia Typy szkół ponagimnazja lnych Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie Z S Z T SP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 911205 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej turystyki X* K1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie *Kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 325402 Technik masażysta zdrowia Z 2** K1 Świadczenie usług w zakresie masażu *Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących ** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej s.41 41

42 Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206)

43 Nowa klasyfikacja określa:
- 8 obszarów kształcenia: (A) ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (B) BUDOWLANY (E) ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (M) MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (R) ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (T) TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (Z) MEDYCZNO-SPOŁECZNY (S) ARTYSTYCZNY

44 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 252 kwalifikacji w zawodzie. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody trzykwalifikacyjne, 72 zawody dwukwalifikacyjne 98 zawodów jednokwalifikacyjnych (7 zawodów z klasyfikacji to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji). Dla kwalifikacji wyodrębnionych w 161 zawodach klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych (oprócz kształcenia w danym typie/danych typach szkół). Nauka w ramach obszarów daje możliwości zdobycia większej liczby zawodów bez konieczności ukończenia kilku szkół. Wystarczy zaliczenie kolejnych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Przykład. Absolwent zawodówki w zawodzie elektromechanik, po ukończeniu kursu i potwierdzeniu kwalifikacji „konserwacja instalacji elektrycznych” zdobywa dodatkowo zawód elektryka. – W ramach jednego obszaru kształcenia ułatwione będzie uzyskanie kilku spokrewnionych ze sobą zawodów .

45

46 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów. W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody:

47 1) Technik geofizyk; 2) Technik hydrolog; 3) Technik meteorolog; 4) Technik elektroniki medycznej; 5) Technik poligraf; 6) Technik urządzeń audiowizualnych; 7) Technik dźwięku; 8) Monter instalacji gazowych; 9) Technik informacji naukowej; 10) Technik żywienia i gospodarstwa domowego; 11) Technik organizacji usług gastronomicznych; 12) Kucharz małej gastronomii; 13) Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; 14) Technik instrumentów muzycznych; 15) Asystent operatora dźwięku; 16) Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 17) Murarz; 18) Renowator zabytków architektury; 19) Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 20) Monter sieci komunalnych; 21) Posadzkarz; 22) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; 23) Malarz-tapeciarz; 24) Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; 25) Monter instrumentów muzycznych; 26) Rzeźnik-wędliniarz; 27) Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; 28) Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego.

48 Zgodnie z wnioskiem ministra właściwego do spraw zdrowia ostatni nabór do szkół policealnych kształcących w zawodach ratownik medyczny i dietetyk będzie miał miejsce w roku szkolnym 2012/2013. Od roku szkolnego 2013/2014 kształcenie w powyższych zawodach będzie stopniowo wygaszane.

49 Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach uwzględnia:
Minister Edukacji Narodowej wydał ( Dz. U. z dnia 17 lutego 2012r. , poz.184) w jednym akcie prawnym nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach uwzględnia: cele kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym - minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego, - wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 49

50 CZĘŚĆ I OKREŚLA OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZĘŚĆ II OKREŚLA EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW, EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA ORAZ EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH CZĘŚĆ III OKREŚLA OPIS KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH ZAWIERAJACY: nazwy i symbole zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia w zawodach, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach, minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

51 Do egzaminu przystąpią:
Będzie przeprowadzany dla każdej kwalifikacji odrębnie na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Do egzaminu przystąpią: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe – w trakcie nauki osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe osoby dorosłe w trybie egzaminów eksternistycznych Dyplom potwierdzający kwalifikacje (w pełnym) zawodzie będzie wydawany osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego. 51

52 Egzamin przeprowadzany jest w szkole, placówce lub u pracodawcy
Egzaminy są organizowane w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia w danej kwalifikacji Liczba egzaminów = liczbie kwalifikacji w zawodzie Świadectwo kwalifikacyjne wydaje OKE Minister Edukacji Narodowej wyda w rozporządzeniu o drukach szkolnych nowy wzór dokumentu- świadectwo kwalifikacyjne

53 Jednakowy model egzaminu dla wszystkich typów szkół
Czas wykonania testu praktycznego 120 – 240 min Efektem wykonania testu praktycznego może być: wyrób usługa dokumentacja

54 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 stycznia 2011r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012r., poz. 186) Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy; kurs umiejętności zawodowych; kurs kompetencji ogólnych; turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 54

55 Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą; publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2; instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.), prowadzące działalność edukacyjno- szkoleniową; podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2.

56 Art. 64 otrzymuje brzmienie:
Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

57 Technikum (szkoła średnia)
Zasadnicza szkoła zawodowa Elektryk Kwalifikacyjny kurs zawodowy C-VET + egzamin I-VET = Technik elektryk E1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; E2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych. E3. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. E1. E2. E3.

58 W art. 80 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: - finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkoły publiczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę: poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji; udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przez regionalny ośrodek jakości edukacji. Dotacje, o których mowa w ust. 8, są wypłacane jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia staroście właściwego powiatu przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisje egzaminacyjną wniosek osoby prowadzącej szkołę.

59 Art. 90 – Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę: 1) poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 2) Udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną. Dotacja, o której mowa w ust. 8, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadząca szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

60 Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonować będą:
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa czteroletnie technikum szkoła policealna oraz następujące szkoły dla dorosłych: szkoła podstawowa dla dorosłych (szósta klasa) trzyletnie gimnazjum dla dorosłych trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych Dorośli będą mieli możliwość połączenia zdobywania wykształcenia ogólnego z nabywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie poza szkolnym 60

61 Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonować będą:
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe: trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa czteroletnie technikum szkoła policealna oraz następujące szkoły dla dorosłych: szkoła podstawowa dla dorosłych (szósta klasa) trzyletnie gimnazjum dla dorosłych trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych Dorośli będą mieli możliwość połączenia zdobywania wykształcenia ogólnego z nabywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie poza szkolnym 61

62 wykształcenie średnie.
Osoba, która ukończyła 18 lat może uzyskać: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie po zdaniu egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną; dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, jeżeli posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada: wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdała egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzany przez okręgową komisje egzaminacyjną, lub wykształcenie średnie.

63

64 Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie


Pobierz ppt "Hanna Marszałek Katarzyna Wiercińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google