Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
Jakub Troszyński Dyrektor Biura Prawnego 23 marca 2012 r.

2 Założenia dla wprowadzenia kontraktów „zaprojektuj i zbuduj” (ZiZ) w praktyce działania GDDKiA:
Kontrakt ZiZ w warunkach zamówień publicznych daje Stronom umowy większą elastyczność, niż system tradycyjny Kontrakt ZiZ sprzyja stosowaniu efektywnych rozwiązań, pozwala przyspieszyć realizację inwestycji i w efekcie obniżyć jej koszty Wprowadzenie Kontraktów ZiZ wymaga stworzenia dobrej dokumentacji technicznej tj. WWiORB Konieczne jest wypracowanie wzorcowego programu funkcjonalno-użytkowego GDDKiA planuje wykorzystać dotychczas przygotowane opracowania projektowe – optymalizacja projektu Natychmiastowe przystąpienie do robót w oparciu o wydaną decyzję ZRiD

3 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Przywrócenie punktów b) w następujących klauzulach „kosztowych”: 1.9, 2.1, 4.12, 4.24, 8.9, 10.3, 13.7, 17.4, 19.4 - orzeczenia sądowe - problematyka metodologii wyliczania kosztów Wprowadzenie płatności za materiały z odnawialnym limitem takich płatności – klauzula 14.5 „Urządzenia i Materiały” Skrócenie terminów płatności do 30 dni – klauzula 14.7 „Płatność” Wprowadzenie płatności zaliczkowej – 3% wartości kontraktu – klauzula 14.2 „Płatność zaliczkowa” Wprowadzenie waloryzacji z górnym jej limitem – wysokość limitu – klauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu” Wprowadzenie limitu kar umownych – klauzula 8.7 „Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

4 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Subklauzula 2.1: „Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt na skutek tego, że Zamawiający w takim terminie nie dał mu takiego prawa dostępu lub użytkowania, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do: (a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz (b) płatności za jakikolwiek taki Koszt plus rozsądny zysk, która to płatność będzie włączona do Ceny Kontraktowej”.

5 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Wprowadzenie płatności za materiały z odnawialnym limitem takich płatności - Subklauzula 14.5 Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki: Wykonawca (i) prowadził zadowalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji, (ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d), pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów oraz: odnośne Urządzenia i Materiały: (i) zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Warunku 14.1 (d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może w żadnym momencie przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

6 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Wprowadzenie płatności zaliczkowej – propozycja 3% wartości kontraktu – klauzula 14.2. „Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości określonej w Załączniku do Oferty.” - zabezpieczenie zaliczki - rozliczenie zaliczki

7 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Waloryzacja z górnym jej limitem – wysokość limitu – klauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu” „Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków kosztu robocizny, Dóbr i innych nakładów na Roboty, przez dodanie lub potrącenie kwot określonych za pomocą formuł przepisanych niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim pełna rekompensata za jakkolwiek wzrost lub spadek Kosztów, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub spadków kosztów.” - waloryzacja nastąpi w oparciu o wskaźnik zmiany cen w budownictwie publikowany przez Prezesa GUS.

8 Zmiany w stosunku do dotychczasowych Kontraktów.
Wyeliminowanie kar umownych za opóźnienie - jedynie kary za zwłokę – klauzula 8.7 Uszczegółowienie katalogu kar umownych - kary za brak harmonogramu - kary za brak PZJ Wydłużenie okresu gwarancji do 10 lat i sprecyzowanie treści uprawnień gwarancyjnych – wzór dokumentu gwarancji Aktualizacja Katalogu Potrąceń.

9 Podwykonawcy Ochrona Podwykonawców solidarna odpowiedzialność
oświadczenia o regulowaniu płatności Wykonywanie Robót potencjałem własnym wprowadzenie odpowiednich regulacji w p.z.p. kary umowne w kontrakcie

10 Podwykonawcy art. 647¹ § 5 k.c. Subklauzula 4.4:
Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Subklauzula 4.4: Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie, bez zgody Zamawiającego. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego”.

11 Dziękuję za uwagę. Jakub Troszyński Dyrektor Biura Prawnego GDDKiA


Pobierz ppt "KONTRAKTY TYPU „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – PRAWA I OBOWIĄZKI STRON"

Podobne prezentacje


Reklamy Google