Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PW – Wydział Zarządzania Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PW – Wydział Zarządzania Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki."— Zapis prezentacji:

1 PW – Wydział Zarządzania Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

2 PW – Wydział Zarządzania 2 System finansowy państwa Gospodarstwa domowePodmioty gospodarcze wydatki oszczęd ności zysk koszty roz wój

3 PW – Wydział Zarządzania 3 Plan prezentacji Postulaty systemu idealnego Ryzyko jako cecha działania Zarządzanie ryzykiem analiza i ocena ryzyka manipulowanie ryzykiem strategie stopnie dojrzałości Ryzyko biznesowe a operacyjne

4 PW – Wydział Zarządzania 4 System działania to taki zbiór elementów, w którym współprzyczyniają się one do występowania określonego efektu (rezultatu), a zatem występuje oddziaływanie elementów uporządkowane ze względu na efekt, pomimo zakłócającego wpływu otoczenia.

5 PW – Wydział Zarządzania 5 Postulaty idealnego systemu działania optymalny organizacyjnie optymalny kosztowo skuteczny efektywny (powtarzalny, ciągły, bez braków) bezpieczny wewnętrzna sprzeczność postulatów

6 PW – Wydział Zarządzania 6 Dlaczego dostrzegamy ryzyko ? System idealny Zakłócenie (podatność) Zagrożenie Ryzyko Decyzja Działanie Niepewność Zagrożenie w ujęciu ogólnym Ryzyko w ujęciu popularnym

7 PW – Wydział Zarządzania 7 Niepewność jest immanentną cechą rzeczywistości, wynikającą z wielkiej złożoności i zmienności obiektów i zjawisk w naturze oraz zależności zachodzących między nimi. Zasada niepewności stwierdza, że zjawiska w rzeczywistości otaczającej człowieka są zawsze niepewne, a skoro są niepewne, to należy je traktować jako przypadkowe. Jeśli można odnaleźć w przyrodzie pewne prawidłowości odnośnie danego zjawiska, to tylko oparte na prawdopodobieństwie i statystycznym prawie wielkich liczb.

8 PW – Wydział Zarządzania 8 Niepewność jest też subiektywnym odczuwaniem przez człowieka, który nie może ogarnąć w pełni otaczającej go rzeczywistości.

9 PW – Wydział Zarządzania 9 Niepewność Filozofia Fizyka Technika Ekonomia Niepewność organiczna (integralna) wynikająca z przypadkowości zjawisk Niepewność osobliwa (subiektywna) wynikająca z niedoskonałości człowieka lub jego wytworu Natura Niepewność bierna (obiektywna) Niepewność aktywna (subiektywna)

10 PW – Wydział Zarządzania 10 działanie decyzjaryzyko niepewność rodzi wymagasugeruje

11 PW – Wydział Zarządzania 11 Działanie Niepewność Potrzeba decyzji i działania Brak potrzeby decyzji i działania Powstanie ryzyka Brak ryzyka

12 PW – Wydział Zarządzania 12 Ryzyko Niepewność jest kategorią filozoficzną Ryzyko jest kategorią naukową risicare – odważyć się (starowłoski)

13 PW – Wydział Zarządzania 13 Ryzyko zachodzi gdy podjęte przez nas działanie lub decyzja może być traktowane jako próba w eksperymencie podzielnym, tj. gdy wynik może być określony za pomocą jednego z trzech rodzajów prawdopodobieństwa: matematycznego, statystycznego lub szacunkowego, z których każde opiera się na obiektywnej wiedzy. Wiedza ta musi usprawiedliwić przekonanie, że to co zaszło w przeszłości powtórzy się w przyszłości. Istotą ryzyka jest prawdopodobieństwo, które zakłada wiedzę, a ta wyklucza niepewność.

14 PW – Wydział Zarządzania 14 Ryzyko błędnych decyzji niepowodzenia działania negatywnego odchylenia od celu

15 PW – Wydział Zarządzania 15 Ryzyko czyste (tylko strata) spekulacyjne (możliwe odchylenie w obie strony od wyniku oczekiwanego)

16 PW – Wydział Zarządzania 16 Ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia czy się zdarzy ? kiedy się zdarzy ? jak intensywne będzie?

17 PW – Wydział Zarządzania 17 Ryzyko to iloczyn: wagi zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia R = Wz x Pw

18 PW – Wydział Zarządzania 18 Relacje wobec ryzyka

19 PW – Wydział Zarządzania 19 Zarządzanie ryzykiem Dokumentowanie w ramach zarządzania ryzykiem Sprzężenie zwrotne Analiza ryzyka Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyka PlanowanieManipulowanie ryzykiem Monitorowanie ryzyka

20 PW – Wydział Zarządzania 20 Analiza ryzyka Zagrożenie to możliwość, bezpośrednio lub pośrednio wymierna, chybienia (niespełnienia) celu w wyniku wpływu dodatkowego czynnika oddziaływującego na system działania lub jego otoczenie.

21 PW – Wydział Zarządzania 21 Zagrożenie: jest formą realizowania się ryzyka ma postać i cechy charakterystyczne mierzalne ma źródło i przyczyny istnieje mechanizm realizowania się oddziałuje na rozpatrywany system działania oddziaływanie jest mierzalne subiektywnie z perspektywy systemu działania stopień wpływu jest zależny od podatności systemu działania i otoczenia tego systemu

22 PW – Wydział Zarządzania 22 Analiza ryzyka Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja podatności Potencjalne zakłócenia

23 PW – Wydział Zarządzania 23 Analiza ryzyka Zakłócenie jest skutkiem interakcji zagrożenia z systemem działania w miejscu jego podatności skutki powstają w obszarze działania systemu (w miejscu podatności) obiektywna ocena nie istnieje subiektywna ocena dokonywana jest z perspektywy systemu działania

24 PW – Wydział Zarządzania 24 Ocena ryzyka Przewidywa nie dokładne (modele matema tyczne) Szacowanie przybliżone (modele statys tyczne) Opinia ekspercka (doświad czenie) Hazard (przypadek, traf) poziom trafności wnioskowania

25 PW – Wydział Zarządzania 25 Przerwa

26 PW – Wydział Zarządzania 26 Manipulowanie ryzykiem prawdopodobieństwo 100% 0% koszt Potencjalne straty Koszty zabezpieczeń ryzyko szczątkowe

27 PW – Wydział Zarządzania 27 Manipulowanie ryzykiem Plany reagowania Szczątkowe (tolerowanie) Rutynowe (monitorowanie) Usuwanie podatności duży wpływ (destrukcyjny) małe prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia duże prawdopodobieństwo lub częstość wystąpienia mały wpływ

28 PW – Wydział Zarządzania 28 Zarządzanie ryzykiem Strategia zarządzania ryzykiem zintegrowana ze strategia biznesową (zwłaszcza cele) Polityka zarządzania ryzykiem (zwłaszcza zasady)

29 PW – Wydział Zarządzania 29 Zarządzanie ryzykiem Strategia ogólna ekspansywna – celowe podejmowanie działań ryzykownych z uwagi na potencjalne duże korzyści zachowawcza – nie podejmuje się ryzyka, które przekracza założony poziom impasywna – nie podejmuje się działań niepewnych

30 PW – Wydział Zarządzania 30 Zarządzanie ryzykiem Strategie szczegółowe transfer ryzyka na inny podmiot retencja ryzyka – tworzenie zawczasu własnego zabezpieczenia (lub nieświadomość ryzyka) redukcja ryzyka – zabezpieczenia dobrane do rodzajów zagrożeń, wielkości ryzyka, rozmiarów jego skutków

31 PW – Wydział Zarządzania 31 Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem* - kontrola wewnętrzna - audyt wewnętrzny - indywidualne programy zapobiegawcze - oparty na kulturze organizacyjnej i jakości zasobów ludzkich Stopień I Tradycyjny * wg British Bankers Association

32 PW – Wydział Zarządzania 32 Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień II Świadomość - definicja ryzyka - polityka ryzyka - ocena ryzyka - wskaźniki ostrzegawcze - struktury zarządzania ryzykiem (menedżer ryzyka operacyjnego) - początek gromadzenia danych o zdarzeniach oraz wyceny zdarzeń - modele kapitału ekonomicznego

33 PW – Wydział Zarządzania 33 Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień III Monitoring - przejrzysta wizja i cele zarządzania ryzykiem operacyjnym - kompleksowe wskaźniki ryzyka - limity ryzyka - kompleksowa sprawozdawczość - zaangażowanie personelu operacyjnego - szkolenie

34 PW – Wydział Zarządzania 34 Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień IV Kwantyfikacja - kompleksowa baza szkód operacyjnych - implementacja celów ilościowych - modele predykcji - kapitał ekonomiczny oparty o ryzyko - aktywny komitet ryzyka operacyjnego

35 PW – Wydział Zarządzania 35 Stopnie dojrzałości zarządzania ryzykiem Stopień V Integracja - w pełni zintegrowany zestaw narzędzi - zintegrowana analiza ryzyka (funkcjonalnie i organizacyjnie) - korelacja wskaźników ryzyka i strat operacyjnych - cesja ryzyka powiązana z analizą wysokości ryzyka i kapitału - wynagrodzenie menedżerów uzależnione od wyników skorygowanych o wartość ryzyka

36 PW – Wydział Zarządzania 36 Podstawowe kategorie ryzyka Ryzyko biznesowe (w tym finansowe) Ryzyko operacyjne

37 PW – Wydział Zarządzania 37 Ryzyko biznesowe to ryzyko strat w wyniku niewłaściwych decyzji co do doboru klientów, kształtu produktów i usług lub zobowiązań wobec partnerów biznesowych albo w wyniku niesprawności lub niespójności systemu gospodarczego państwa.

38 PW – Wydział Zarządzania 38 Jak wystawiamy się na ryzyko biznesowe ? ryzyko rozwoju – czy możemy opanować wytwarzanie produktu (usługi) ryzyko marketingowe – jeżeli możemy go wytwarzać, to czy możemy go sprzedawać ryzyko skuteczności – jeżeli możemy go sprzedawać, to czy możemy to z zyskiem ryzyko wzrostu – jeżeli możemy zarządzać wytwarzaniem i sprzedażą, to czy możemy je rozwijać

39 PW – Wydział Zarządzania 39 Typowe rodzaje ryzyka finansowego ryzyko kredytowe ryzyko płynności ryzyko stóp procentowych ryzyko walutowe ryzyko wypłacalności

40 PW – Wydział Zarządzania 40 Inne ważne rodzaje ryzyka biznesowego ryzyko reputacji ryzyko prawne

41 PW – Wydział Zarządzania 41 Ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku niewłaściwego (nieadekwatnego) lub błędnego działania procesu, ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych

42 PW – Wydział Zarządzania 42 Ryzyko oszustwa ze strony pracowników, np. intencjonalne zafałszowanie dokumentów lub danych, kradzież, bezprawne udostępnianie informacji poufnych Ryzyko oszustwa pochodzące z zewnątrz, np. włamanie, fałszerstwo dokumentu, włamanie do systemu komputerowego Ryzyko w zakresie zasad zatrudniania i bhp, np. odpowiedzialność za szkody wobec pracownika, naruszenie zasad bhp przez pracodawcę, aktywność związków zawodowych, akty dyskryminacji pracowników

43 PW – Wydział Zarządzania 43 Ryzyko w zakresie zasad pracy z klientami, produktami i w biznesie, np. naruszenia poufności danych klienta, nieuprawnione operacje na rachunkach, pranie pieniędzy, sprzedaż nielegalnych produktów Ryzyko szkód zasobów materialnych, np. terroryzm, wandalizm, trzęsienie ziemi, pożar, powódź Ryzyko zakłócenia prowadzenia biznesu i niesprawności systemu, np. zakłócenia w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania informatycznego, zakłócenia telekomunikacji Ryzyko zarządzania wykonywaniem zadań, dostawami i procesami, np. błędy we wprowadzaniu danych, błędne weryfikacje, niekompletna dokumentacja, nie zweryfikowany dostęp do danych, spory z dostawcami

44 PW – Wydział Zarządzania 44 Wzorce dobrych praktyk ZARZĄD - (jako Komitet ds. Ryzyka Biznesowego ) Departament Audytu Sztab Kryzysowy Zarządzanie ryzykiem gospodarczym Obszary działalności biznesowej Jednostki organizacyjne Obszary działalności pomocniczej Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego Stały Zespół Antykryzysowy

45 PW – Wydział Zarządzania 45 Ryzyko operacyjne w ujęciu skutkowym ANALIZA [ ZAGROŻEŃ I OCENA ] RYZYKA ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA ZARZĄDZANIE BEZPIECZ. INFORMACJI ZARZĄDZANIE OCHRONĄ FIZYCZNĄ ZARZĄDZANIE BEZPIECZ. OSOBOWYM

46 PW – Wydział Zarządzania 46 Wnioski

47 PW – Wydział Zarządzania 47 Niepewność Ryzyko Zagrożenie Prewencja (ograniczanie podatności) Zakłócenie Postępowanie ze skutkami Odtwarzanie stanu sprzed wystąpienia zakłócenia Zapewnianie funkcjonowania w warunkach występowania zakłócenia lub jego skutków

48 PW – Wydział Zarządzania 48 Kluczem do radzenia sobie z ryzykiem jest uświadomienie go sobie Nie można oddalić ryzyka zupełnie, jest ono nieuniknioną cechą działania

49 PW – Wydział Zarządzania 49 Ryzykiem można zarządzać (struktura organizacyjna, zasoby, plany) Analiza ryzyka sprowadza się do zagrożeń i podatności (także statystyka z przeszłości)

50 PW – Wydział Zarządzania 50 Analizujemy: procesy podatności zagrożenia

51 PW – Wydział Zarządzania 51 Dziękuję Powodzenia


Pobierz ppt "PW – Wydział Zarządzania Podstawy zarządzania ryzykiem dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google