Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Nr UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Nr UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Nr UDA-POKL /08-00 UDA-POKL /08-00 KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre rządzenie Działanie Rozwój dialogu społecznego Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

2 Opis sytuacji Poziom dialogu społecznego w Polsce jest ciągle jeszcze stosunkowo niski w porównaniu z krajami starej 15, a w szczególności z krajami skandynawskimi. Składa się na to bardzo wiele czynników, między innymi zbyt niski poziom wiedzy o dialogu oraz brak umiejętności jego prowadzenia przez członków organizacji partnerskich.

3 Opis sytuacji c.d. Brak wiedzy i umiejętności sprawia, że organizacje partnerskie nie wykorzystują możliwości, jakie daje dialog społeczny. Może to prowadzić do błędnego przekonania, że nie ma potrzeby korzystania z instrumentów dialogu społecznego. Podniesienie wiedzy i umiejętności partnerów społecznych jest niezbędne do prowadzenia dialogu społecznego przez ich reprezentantów w pracach w krajowych, regionalnych i branżowych instytucjach dialogu. Projekt powinien przyczynić się do tego, aby organizacje związkowe i organizacje pracodawców stały się kompetentnym uczestnikiem dialogu społecznego.

4 Cel projektu Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych, poprzez uzyskanie niezbędnych kompetencji, do pełnego i świadomego uczestnictwa w procesie dialogu społecznego.

5 Cele szczegółowe projektu: niwelowanie barier w prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego; przekonanie pracowników i przedsiębiorców o wzajemnych korzyściach, jakie przynosi dialog społeczny; podniesienie poziomu wiedzy o dialogu społecznym i przyszłości europejskiego dialogu społecznego; poznanie zasad funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych; zwiększenie wiedzy na temat pozyskiwania funduszy strukturalnych przez partnerów społecznych; wykształcenie trenerów dialogu społecznego; opracowanie podręcznika dobrych praktyk Vademecum uczestnika dialogu społecznego.

6 Projekt zmierza do tworzenia i wdrażania programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, podnoszących kwalifikacje eksperckie i wspiera współpracę między organizacjami dialogu społecznego.

7 Cele horyzontalne Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się do opracowania koncepcji instytucjonalnego i informatycznego wsparcia dialogu społecznego, wyposaży kadry i przedstawicieli organizacji partnerów społecznych w niezbędne kompetencje i wesprze merytorycznie reprezentatywne organizacje partnerów społecznych.

8 Partnerzy Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce (FZZPGKiT) jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz emerytów, rencistów i bezrobotnych wywodzących się z tych organizacji.

9 Partnerzy c.d. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) jest największą w Polsce organizacją związkową, do której należy 90 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych zrzeszonych w 9 branżach.

10 Partnerzy c.d. Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP) to najstarsza i największa ogólnopolska organizacja pracodawców, grupująca ich związki i federacje. Reprezentuje ok przedsiębiorstw, które zatrudniają ok. 17 % pracowników w Polsce (poza rolnictwem). Pracodawcy przedsiębiorstw prywatnych stanowią 85 % członków Konfederacji.

11 Grupa docelowa członkowie organizacji Partnerskich; pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji; członkowie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego z ramienia partnerów; członkowie Wojewódzkich Rad Zatrudnienia i Powiatowych Rad Zatrudnienia z ramienia partnerów.

12 Konferencje, kursy i seminaria organizowane w ramach Projektu KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO

13 Konferencja inauguracyjna Jak rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości jednodniowa, 5 godzinna, ukaże korzyści płynące z rozwoju kształcenia, podwyższania i uzupełniania kwalifikacji wśród uczestników dialogu społecznego. Wśród zaproszonych gości znajdą się osóby reprezentujące m.in. władze krajowe, instytucje wdrażające EFS, PO KL i partnerów dialogu społecznego.

14 Konferencja podsumowująca Jednodniowa, 5 godzinna, prezentująca wartości wynikających ze zbliżenia środowisk pracodawców i pracobiorców korzystających z form edukacji w ramach projektu. Zostanie ona przeprowadzona w Warszawie, z udziałem uczestników konferencji inauguracyjnej oraz wykładowców i szczególnie aktywnych uczestników szkoleń, celem zaprezentowania doświadczeń i wniosków na przyszłość, dotyczących tematyki i form edukacji w projekcie.

15 Konferencja Budowa Regionalnego Forum Dialogu Społecznego jednodniowa, 5 godzinna,dla trzech grup, każda po 50 osób, w celu wymiany doświadczeń w zakresie dialogu społecznego, edukacji działaczy związkowych i przedstawicieli pracodawców, rozpoczęcia dyskusji nad budowaniem forum wymiany doświadczeń przez Międzywojewódzkie Zarządy FZZPGKiT z przedstawicielami OPZZ, NSZZ Solidarność, FZZ i KPP.

16 Seminarium Styl–Kreacja–Komunikacja dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 20 osób z zakresu umiejętności niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji, rozwiązywanie konfliktów i sporów, wystąpień przed kamerą, przekazywania informacji i komunikatów.

17 Seminarium Wiedza o dialogu społecznym jednodniowe, 6 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, dla członków ZOZ, pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP z zakresu zasad prowadzenia dialogu społecznego, przepisów, dobrych praktyk i funkcjonowania dialogu społecznego.

18 Seminarium Przyszłość Europejskiego Dialogu Społecznego jednodniwe, 6 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, dla członków ZOZ i pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP w zakresie roli Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Sektora Publicznego (EPSU) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) w europejskim dialogu społecznym.

19 Seminarium Zasady funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, w zakresie zasad prowadzenia europejskiego dialogu społecznego, dialogu społecznego na terenie zakładu pracy, zasad funkcjonowania i uczestnictwa w Radach Pracowników w Polsce.

20 Seminarium Fundusze Europejskie dla organizacji dialogu społecznego dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, w zakresie charakterystyki dostępnych funduszy z programowania na lata , dokumentacji niezbędnej do umiejętnego i skutecznego aplikowania o fundusze europejskie (w tym: Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej).

21 Kurs Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego pięciodniowy, 32 godzinny, dla 2 grup po 20 osób, w zakresie podnoszenia kwalifikacji metodycznych, dydaktycznych, eksperckich, jobcoachingu, dobrych praktyk, prowadzenia treningów, skutecznej komunikacji w dialogu społecznym, technik IT/ IC, informatycznych i audiowizualnych.

22 Sposób rekrutacji Do udziału w konferencjach zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji terenowych i zakładowych FZZPGKiT i OPZZ oraz przedstawiciele pracodawców z KPP z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn. Kryteria zakwalifikowania to: - umiejętność konstruktywnego wkładu w dyskusję; - umiejętność przekazania pozyskanej wiedzy; - zdolności organizacyjne (w celu zabezpieczenia funkcjonowania forum po zakończeniu projektu); - umiejętność identyfikacji problemów w swoim środowisku; - zdolności opiniotwórcze w swoim środowisku.

23 Sposób rekrutacji c.d. W seminariach tematycznych wezmą udział przedstawiciele organizacji terenowych, zakładowych i branżowych OPZZ, FZZPGKiT i KPP zgłoszeni przez te organizacje, spełniający kryteria kwalifikowalnośc, z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn, potwierdzone ankietami i rozmowami kwalifikacyjnymi z pracownikami ds. rekrutacji Partnerów i Lidera. Kryteria zakwalifikowania to: - umiejętność nabywania i przekazywania pozyskanej wiedzy; - zdolności do przekonywania słuchaczy o słuszności prezentowanych zagadnień; - zdolności opiniotwórcze w swoim środowisku.

24 Sposób rekrutacji c.d. W kursach Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego weźmie udział szczególnie starannie wyselekcjonowana grupa osób posiadających wysokie zdolności dydaktyczne, komunikacji interpersonalnej, perswazji i negocjacji oraz podstawową wiedzą w zakresie ITC. Osoby spełniające powyższe kryteria, zostaną zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń organizacji terenowych, branżowych i zakładowych z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn, jak również biorąc pod uwagę opinie trenerów prowadzących poprzedzające seminaria, których zadaniem będzie poinformowanie kierownictwa projektu o szczególnie wyróżniających się osobach. Wszyscy kandydaci będą podlegali weryfikacji.

25 Rezultaty twarde Udział 870 osób w konferencjach, seminariach i kursach, w tym: 60 osób w konferencji inauguracyjnej; 320 osób w 16 seminariach promujących projekt; 150 osób w cyklu 3 jednodniowych konferencji; 280 osób w różnych formach kształcenia (potwierdzony zaświadczeniami lub certyfikatami); 60 osób w konferencji podsumowującej projekt.

26 Rezultaty twarde c.d. Publikacja Vademecum dobrych praktyk uczestnika dialogu społecznego obejmująca wnioski, doświadczenia i osiągnięcia uczestników projektu. Publikacja trafi do członków zakładowych organizacji związkowych FZZPGKiT, OPZZ oraz KPP.

27 Rezultaty miękkie podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z formalnego kształcenia; zapoznanie się z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; nabycie umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole;

28 Rezultaty miękkie c.d. wzrost umiejętności analitycznych i organizacyjnych w zakresie mediacji, negocjacji oraz rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w relacjach pracownik-pracodawca; osiągnięcie większej świadomości praw i obowiązków pracowniczych; poznanie mechanizmów uczestnictwa w dialogu społecznym.

29 Wartość dodana projektu Wartością dodaną projektu jest współuczestnictwo i współpraca partnerów społecznych, organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców. Współpraca ta pozwoli na wzajemne zrozumienie istoty problemów uczestników projektu, poznanie umiejętności ich rozwiązywania i respektowania stanowiska stron.

30 Wartość dodana projektu c.d. Uczestnictwo we wspólnych konferencjach, kursach i seminariach umożliwi wzajemne poznanie punktów widzenia partnerów społecznych.

31 Wartość dodana projektu c.d. W wyniku uczestnictwa w projekcie przewidujemy podniesienie samooceny beneficjentów ostatecznych, zwiększenie ich poczucia własnej wartości i asertywności.

32 Strona internetowa projektu: Biuro projektu: Aleje Jerozolimskie 91, piętro VI Warszawa tel fax:

33 Koordynator projektu: Andrzej Niderla - tel ; Asystentka koordynatora: Joanna Ryczkowska - tel ; Specjalista ds. szkoleń: Ryszard Łepik - tel ; Specjaliści ds. rekrutacji: Adam Wierzchowski (FZZPGKiT) - tel ; Anna Latusek (KPP) - tel ; Daria Gutowska (OPZZ) - tel ;


Pobierz ppt "Projekt Nr UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 UDA-POKL.05.05.02-00-020/08-00 KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO realizowany w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google