Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO”"— Zapis prezentacji:

1 „KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO”
Projekt Nr UDA-POKL /08-00 UDA-POKL /08-00 „KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre rządzenie Działanie Rozwój dialogu społecznego Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego

2 Opis sytuacji Poziom dialogu społecznego w Polsce jest ciągle jeszcze stosunkowo niski w porównaniu z krajami „starej 15”, a w szczególności z krajami skandynawskimi. Składa się na to bardzo wiele czynników, między innymi zbyt niski poziom wiedzy o dialogu oraz brak umiejętności jego prowadzenia przez członków organizacji partnerskich.

3 Opis sytuacji c.d. Brak wiedzy i umiejętności sprawia, że organizacje partnerskie nie wykorzystują możliwości, jakie daje dialog społeczny. Może to prowadzić do błędnego przekonania, że nie ma potrzeby korzystania z instrumentów dialogu społecznego. Podniesienie wiedzy i umiejętności partnerów społecznych jest niezbędne do prowadzenia dialogu społecznego przez ich reprezentantów w pracach w krajowych, regionalnych i branżowych instytucjach dialogu. Projekt powinien przyczynić się do tego, aby organizacje związkowe i organizacje pracodawców stały się kompetentnym uczestnikiem dialogu społecznego.

4 Cel projektu Wzmocnienie potencjału partnerów społecznych, poprzez uzyskanie niezbędnych kompetencji, do pełnego i świadomego uczestnictwa w procesie dialogu społecznego.

5 Cele szczegółowe projektu:
niwelowanie barier w prowadzeniu efektywnego dialogu społecznego; przekonanie pracowników i przedsiębiorców o wzajemnych korzyściach, jakie przynosi dialog społeczny; podniesienie poziomu wiedzy o dialogu społecznym i przyszłości europejskiego dialogu społecznego; poznanie zasad funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych; zwiększenie wiedzy na temat pozyskiwania funduszy strukturalnych przez partnerów społecznych; wykształcenie trenerów dialogu społecznego; opracowanie podręcznika dobrych praktyk „Vademecum uczestnika dialogu społecznego”.

6 Projekt zmierza do tworzenia i wdrażania programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego, na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, podnoszących kwalifikacje eksperckie i wspiera współpracę między organizacjami dialogu społecznego.

7 Cele horyzontalne Jesteśmy przekonani, że projekt przyczyni się do opracowania koncepcji instytucjonalnego i informatycznego wsparcia dialogu społecznego, wyposaży kadry i przedstawicieli organizacji partnerów społecznych w niezbędne kompetencje i wesprze merytorycznie reprezentatywne organizacje partnerów społecznych.

8 Partnerzy Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce (FZZPGKiT)‏ jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą związki zawodowe pracowników samorządowych, rzemiosła, gospodarki komunalnej i terenowej oraz emerytów, rencistów i bezrobotnych wywodzących się z tych organizacji.

9 Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)‏
Partnerzy c.d. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)‏ jest największą w Polsce organizacją związkową, do której należy 90 ogólnokrajowych federacji i jednolitych związków zawodowych zrzeszonych w 9 branżach.

10 Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP)‏
Partnerzy c.d. Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP)‏ to najstarsza i największa ogólnopolska organizacja pracodawców, grupująca ich związki i federacje. Reprezentuje ok przedsiębiorstw, które zatrudniają ok. 17 % pracowników w Polsce (poza rolnictwem). Pracodawcy przedsiębiorstw prywatnych stanowią 85 % członków Konfederacji.

11 Grupa docelowa członkowie organizacji Partnerskich;
pracownicy i wolontariusze działający na rzecz tych organizacji; członkowie Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego z ramienia partnerów; członkowie Wojewódzkich Rad Zatrudnienia i Powiatowych Rad Zatrudnienia z ramienia partnerów.

12 Konferencje, kursy i seminaria organizowane w ramach Projektu
„KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO”

13 Konferencja inauguracyjna
„Jak rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości” jednodniowa, 5 godzinna, ukaże korzyści płynące z rozwoju kształcenia, podwyższania i uzupełniania kwalifikacji wśród uczestników dialogu społecznego. Wśród zaproszonych gości znajdą się osóby reprezentujące m.in. władze krajowe, instytucje wdrażające EFS, PO KL i partnerów dialogu społecznego.

14 Konferencja podsumowująca
Jednodniowa, 5 godzinna, prezentująca wartości wynikających ze zbliżenia środowisk pracodawców i pracobiorców korzystających z form edukacji w ramach projektu. Zostanie ona przeprowadzona w Warszawie, z udziałem uczestników konferencji inauguracyjnej oraz wykładowców i szczególnie aktywnych uczestników szkoleń, celem zaprezentowania doświadczeń i wniosków na przyszłość, dotyczących tematyki i form edukacji w projekcie.

15 „Budowa Regionalnego Forum Dialogu Społecznego”
Konferencja „Budowa Regionalnego Forum Dialogu Społecznego” jednodniowa, 5 godzinna,dla trzech grup, każda po 50 osób, w celu wymiany doświadczeń w zakresie dialogu społecznego, edukacji działaczy związkowych i przedstawicieli pracodawców, rozpoczęcia dyskusji nad budowaniem forum wymiany doświadczeń przez Międzywojewódzkie Zarządy FZZPGKiT z przedstawicielami OPZZ, NSZZ Solidarność, FZZ i KPP.

16 „Styl–Kreacja–Komunikacja”
Seminarium „Styl–Kreacja–Komunikacja” dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 20 osób z zakresu umiejętności niezbędnych do prowadzenia dialogu społecznego: komunikacji interpersonalnej, negocjacji, mediacji, rozwiązywanie konfliktów i sporów, wystąpień przed kamerą, przekazywania informacji i komunikatów.

17 „Wiedza o dialogu społecznym”
Seminarium „Wiedza o dialogu społecznym” jednodniowe, 6 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, dla członków ZOZ, pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP z zakresu zasad prowadzenia dialogu społecznego, przepisów, dobrych praktyk i funkcjonowania dialogu społecznego.

18 „Przyszłość Europejskiego Dialogu Społecznego”
Seminarium „Przyszłość Europejskiego Dialogu Społecznego” jednodniwe, 6 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, dla członków ZOZ i pracowników FZZPGKiT, OPZZ i KPP w zakresie roli Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Sektora Publicznego (EPSU) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) w europejskim dialogu społecznym.

19 „Zasady funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych”
Seminarium „Zasady funkcjonowania Rad Pracowników i Europejskich Rad Zakładowych” dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, w zakresie zasad prowadzenia europejskiego dialogu społecznego, dialogu społecznego na terenie zakładu pracy, zasad funkcjonowania i uczestnictwa w Radach Pracowników w Polsce.

20 „Fundusze Europejskie dla organizacji dialogu społecznego”
Seminarium „Fundusze Europejskie dla organizacji dialogu społecznego” dwudniowe, 14 godzinne, dla 2 grup po 25 osób, w zakresie charakterystyki dostępnych funduszy z programowania na lata , dokumentacji niezbędnej do umiejętnego i skutecznego aplikowania o fundusze europejskie (w tym: Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej).

21 „Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego”
Kurs „Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego” pięciodniowy, 32 godzinny, dla 2 grup po 20 osób, w zakresie podnoszenia kwalifikacji metodycznych, dydaktycznych, eksperckich, jobcoachingu, dobrych praktyk, prowadzenia treningów, skutecznej komunikacji w dialogu społecznym, technik IT/ IC, informatycznych i audiowizualnych.

22 Sposób rekrutacji Do udziału w konferencjach zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji terenowych i zakładowych FZZPGKiT i OPZZ oraz przedstawiciele pracodawców z KPP z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn. Kryteria zakwalifikowania to: - umiejętność konstruktywnego wkładu w dyskusję; - umiejętność przekazania pozyskanej wiedzy; zdolności organizacyjne (w celu zabezpieczenia funkcjonowania forum po zakończeniu projektu); - umiejętność identyfikacji problemów w swoim środowisku; - zdolności opiniotwórcze w swoim środowisku.

23 Sposób rekrutacji c.d. W seminariach tematycznych wezmą udział przedstawiciele organizacji terenowych, zakładowych i branżowych OPZZ, FZZPGKiT i KPP zgłoszeni przez te organizacje, spełniający kryteria kwalifikowalnośc, z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn, potwierdzone ankietami i rozmowami kwalifikacyjnymi z pracownikami ds. rekrutacji Partnerów i Lidera. Kryteria zakwalifikowania to: - umiejętność nabywania i przekazywania pozyskanej wiedzy; - zdolności do przekonywania słuchaczy o słuszności prezentowanych zagadnień; - zdolności opiniotwórcze w swoim środowisku.

24 Wszyscy kandydaci będą podlegali weryfikacji.
Sposób rekrutacji c.d. W kursach „Letnia Szkoła Trenerów Dialogu Społecznego” weźmie udział szczególnie starannie wyselekcjonowana grupa osób posiadających wysokie zdolności dydaktyczne, komunikacji interpersonalnej, perswazji i negocjacji oraz podstawową wiedzą w zakresie ITC. Osoby spełniające powyższe kryteria, zostaną zakwalifikowane na podstawie zgłoszeń organizacji terenowych, branżowych i zakładowych z uwzglądnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn, jak również biorąc pod uwagę opinie trenerów prowadzących poprzedzające seminaria, których zadaniem będzie poinformowanie kierownictwa projektu o szczególnie wyróżniających się osobach. Wszyscy kandydaci będą podlegali weryfikacji.

25 Udział 870 osób w konferencjach, seminariach i kursach,
Rezultaty twarde Udział 870 osób w konferencjach, seminariach i kursach, w tym: 60 osób w konferencji inauguracyjnej; 320 osób w 16 seminariach promujących projekt; 150 osób w cyklu 3 jednodniowych konferencji; 280 osób w różnych formach kształcenia (potwierdzony zaświadczeniami lub certyfikatami); 60 osób w konferencji podsumowującej projekt.

26 „Vademecum dobrych praktyk uczestnika dialogu społecznego”
Rezultaty twarde c.d. Publikacja „Vademecum dobrych praktyk uczestnika dialogu społecznego” obejmująca wnioski, doświadczenia i osiągnięcia uczestników projektu. Publikacja trafi do członków zakładowych organizacji związkowych FZZPGKiT, OPZZ oraz KPP.

27 Rezultaty miękkie podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z formalnego kształcenia; zapoznanie się z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; nabycie umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole;

28 Rezultaty miękkie c.d. wzrost umiejętności analitycznych i organizacyjnych w zakresie mediacji, negocjacji oraz rozwiązywania problemów powstających w miejscu pracy w relacjach pracownik-pracodawca; osiągnięcie większej świadomości praw i obowiązków pracowniczych; poznanie mechanizmów uczestnictwa w dialogu społecznym.

29 Wartość dodana projektu
Wartością dodaną projektu jest współuczestnictwo i współpraca partnerów społecznych, organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców. Współpraca ta pozwoli na wzajemne zrozumienie istoty problemów uczestników projektu, poznanie umiejętności ich rozwiązywania i respektowania stanowiska stron.

30 Wartość dodana projektu c.d.
Uczestnictwo we wspólnych konferencjach, kursach i seminariach umożliwi wzajemne poznanie punktów widzenia partnerów społecznych.

31 Wartość dodana projektu c.d.
W wyniku uczestnictwa w projekcie przewidujemy podniesienie samooceny beneficjentów ostatecznych, zwiększenie ich poczucia własnej wartości i asertywności.

32 Strona internetowa projektu:
Biuro projektu: Aleje Jerozolimskie 91, piętro VI Warszawa tel fax:

33 Koordynator projektu:
Andrzej Niderla - tel ; Asystentka koordynatora: Joanna Ryczkowska - tel ; Specjalista ds. szkoleń: Ryszard Łepik - tel ; Specjaliści ds. rekrutacji: Adam Wierzchowski (FZZPGKiT) - tel ; Anna Latusek (KPP) - tel ; Daria Gutowska (OPZZ) - tel ;


Pobierz ppt "„KOMPETENTNY UCZESTNIK DIALOGU SPOŁECZNEGO”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google