Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne na Lubelszczyźnie 2004 – 2006 Dobre Praktyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne na Lubelszczyźnie 2004 – 2006 Dobre Praktyki."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Strukturalne na Lubelszczyźnie 2004 – 2006 Dobre Praktyki

2 Kazimierz Dolny Modernizacja ulicy Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym Cel projektu: ożywienie gospodarcze i społeczne Kazimierza Dolnego, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury – przestrzeni publicznej (rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, poprawa funkcjonalności struktury ruch kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej, stworzenie podmiotom gospodarczym warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, porządkowanie i zabezpieczenie starej tkanki urbanistycznej) Cel projektu: ożywienie gospodarcze i społeczne Kazimierza Dolnego, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego poprzez lepsze wykorzystanie infrastruktury – przestrzeni publicznej (rozwój funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, poprawa funkcjonalności struktury ruch kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej, stworzenie podmiotom gospodarczym warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, porządkowanie i zabezpieczenie starej tkanki urbanistycznej) Wartość projektu: 1.562.936,65 PLN Wartość projektu: 1.562.936,65 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 1.172.202,47 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 1.172.202,47 PLN Kwota dofinansowania z BP: 156 293,66 PLN Kwota dofinansowania z BP: 156 293,66 PLN Okres realizacji: 22.12.2004 – 30.08.2005 Okres realizacji: 22.12.2004 – 30.08.2005

3 Politechnika Lubelska Modernizacja Katedry Elektroniki PL w celu utworzenia Centrum Technologii Internetowych Cel projektu: zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych; poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy; podniesienie konkurencyjności regionu dzięki poprawie jakości infrastruktury edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także zwiększenie równości szans dostępu do wiedzy osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie przystosowanie zmodernizowanej infrastruktury badawczo – naukowej do ich potrzeb. Cel projektu: zwiększenie potencjału badawczego szkół wyższych; poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy; podniesienie konkurencyjności regionu dzięki poprawie jakości infrastruktury edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także zwiększenie równości szans dostępu do wiedzy osobom niepełnosprawnym poprzez odpowiednie przystosowanie zmodernizowanej infrastruktury badawczo – naukowej do ich potrzeb. Wartość projektu: 1 147 353,93 PLN Wartość projektu: 1 147 353,93 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 854 050,47 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 854 050,47 PLN Kwota dofinansowania z BP: 284 683,49 PLN Kwota dofinansowania z BP: 284 683,49 PLN Okres realizacji: 1.02.2005 do 15.30.2005 Okres realizacji: 1.02.2005 do 15.30.2005

4 Gmina Łaziska Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy budynku Gimnazjum w Łaziskach Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu wyrażonej podniesieniem dostępności do wysokiej klasy usług edukacyjnych; poprawa kondycji fizycznej młodzieży i dorosłych; umożliwienie dostępu do sali gimnastycznej dla uczniów kończących szkołę podstawową; tworzenie warunków do zwiększenia potencjału urbanistycznego gminy Łaziska; zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz dzieci niepełnosprawnych. Cel projektu: poprawa konkurencyjności regionu wyrażonej podniesieniem dostępności do wysokiej klasy usług edukacyjnych; poprawa kondycji fizycznej młodzieży i dorosłych; umożliwienie dostępu do sali gimnastycznej dla uczniów kończących szkołę podstawową; tworzenie warunków do zwiększenia potencjału urbanistycznego gminy Łaziska; zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz dzieci niepełnosprawnych. Wartość projektu: 1 195 225,44 PLN Wartość projektu: 1 195 225,44 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 896 419,08 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 896 419,08 PLN Kwota dofinansowania z BP: 119 522,54 PLN Kwota dofinansowania z BP: 119 522,54 PLN Okres realizacji: 17/11/2004 r. do 30/12/2005 Okres realizacji: 17/11/2004 r. do 30/12/2005

5 Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury naukowo-dydaktycznej, sportowej oraz socjalnej w Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego(ZWWF) w Białej Podlaskiej Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby kształconych studentów poprzez poprawe wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz socjalnej, co tym samym umożliwi absolwentom skuteczne działanie na rynku pracy oraz zwiększy ich udział w procesach tworzenia dochodu w gospodarce regionu. Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie liczby kształconych studentów poprzez poprawe wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz socjalnej, co tym samym umożliwi absolwentom skuteczne działanie na rynku pracy oraz zwiększy ich udział w procesach tworzenia dochodu w gospodarce regionu. Wartość projektu: 14 951 457,19 PLN Wartość projektu: 14 951 457,19 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 11 078 434,57 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 11 078 434,57 PLN Okres realizacji: 30/04/2004 r. do 30/11/2005 Okres realizacji: 30/04/2004 r. do 30/11/2005

6 SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim Zakup karetek, tomografu oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców objętych opieką medyczną przez SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim. Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego i wysokospecjalistycznego oraz jakości i dostępności systemu ratownictwa medycznego w regionie. Wartość projektu: 5 868 200,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 4 401 150,00 PLN Okres realizacji: 15/02/2005 r. do 30/06/2005

7 Puławy Okres realizacji: 04.07.2005 – 27.12.2006 Wartość zadania: całkowita wartość projektu 2 649 575,70 zł, w tym: - kwota dofinansowania z EFRR 1 987 181,78 zł Realizacja tego zadania ma na celu stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie po byłej jednostce wojskowej.

8 Lublin – Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego Okres realizacji: 2005.05.17 - 2006.11.30 Okres realizacji: 2005.05.17 - 2006.11.30 Wartość zadania: całkowita wartość projektu Wartość zadania: całkowita wartość projektu 13 072 666 zł, w tym: - kwota dofinansowania z EFRR 9 804 499, 50 zł 13 072 666 zł, w tym: - kwota dofinansowania z EFRR 9 804 499, 50 zł

9 Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.2: Infrastruktura Ochrony Środowiska Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2005 – 30 września 2006 Całkowita wartość projektu: 7 547 700,08 zł Dofinansowanie z EFRR: 5 126 589,60 zł

10 Pierwszy etap rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Planowany okres realizacji: 7 listopada 2005 – 29 czerwca 2007 Całkowita wartość projektu: 4 825 932 zł Dofinansowanie z EFRR: 3 027 509 zł Priorytet 3: Rozwój lokalny Działanie 3.3: Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Planowany okres realizacji: 7 listopada 2005 – 29 czerwca 2007 Całkowita wartość projektu: 4 825 932 zł Dofinansowanie z EFRR: 3 027 509 zł

11 Fundacja Fuga Mundi - Lublin Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Budżet: 2 200 000,00 zł Celami projektu były: zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, likwidacja negatywnych stereotypów i uprzedzeń oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. likwidacja negatywnych stereotypów i uprzedzeń oraz kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Odbiorcami projektu była cała społeczność województwa lubelskiego a przede wszystkim osoby niepełnosprawne z terenu województwa ( których jest w województwie ok. 407 tysięcy) i ich rodziny. Szacunkowo jest to grupa około 1,5 miliona osób. Więcej informacji: www.ffm.pl/potrafisz

12 Lubelski Ośrodek Samopomocy - Lublin Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program operacyjny: Sektorowy Progr. Operac. Rozwój Zasobów Ludzkich Budżet: 632 687,00 zł Projekt jest adresowany do 80 kobiet powyżej 19 roku życia pozostających bez pracy ponad 6 miesięcy pochodzących z 4 powiatów woj. lubelskiego: biłgorajskiego, ryckiego, lubelskiego i zamojskiego. Najważniejsze elementy programu: przygotowanie do pracy w Trzecim Sektorze (24 godziny), przygotowanie do pracy w Trzecim Sektorze (24 godziny), integracyjne warsztaty psychospołeczne (16 godzin), integracyjne warsztaty psychospołeczne (16 godzin), szkolenie e-learningowe połączone z uzupełniającymi stacjonarnymi praktycznymi – Przedsiębiorcze NGO (96 godzin + 16 godzin) szkolenie e-learningowe połączone z uzupełniającymi stacjonarnymi praktycznymi – Przedsiębiorcze NGO (96 godzin + 16 godzin) warsztaty z zakresu zarządzania, monitoringu i ewaluacji i sporządzania raportów przy projektach z EFS dla uczestników przygotowania zawodowego (16 godzin), warsztaty z zakresu zarządzania, monitoringu i ewaluacji i sporządzania raportów przy projektach z EFS dla uczestników przygotowania zawodowego (16 godzin), doradztwo psychologiczno- zawodowe (indywidualne ) dla każdej Beneficjentki (24 godziny), doradztwo psychologiczno- zawodowe (indywidualne ) dla każdej Beneficjentki (24 godziny), staż, przygotowanie zawodowe dla 72 Beneficjentek (3 miesiące). staż, przygotowanie zawodowe dla 72 Beneficjentek (3 miesiące).

13 Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "Postis" - Lublin Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program operacyjny: Sektorowy Progr. Operac. Rozwój Zasobów Ludzkich Budżet: 260 000,00 zł Celem Projektu "Szansa - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie" jest przygotowanie młodzieży niedostosowanej społecznie do wejścia na rynek pracy. Odbiorcami jest grupa 40 osób, młodzieży trudnej w wieku 15- 18 lat ( chłopcy i dziewczęta), pochodzącej ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną z Lublina ( woj. lubelskie).

14 Program MŁODZIEŻ Desire for Freedom … Estonia, Białoruś, Ukraina i Polska oraz wszystko, co powinno się wiedzieć na temat wolności. W trakcie tej wymiany młodzieżowej, która odbyła się w dniach 19-30.09.2006 dyskutowaliśmy o wolności i odpowiedzialności, o ograniczeniach i przeciwstawianiu się im, o reżimie i swobodzie. Realiazacja: Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

15 Warsztaty integracyjno-szkoleniowe pt. "I Ty możesz być aktorem" W dniach 15.07 – 24.07.2006 w Nasutowie odbyły się warsztaty integracyjno – szkoleniowe pt. I Ty możesz być aktorem. Wzięli w nich udział młodzi ludzie z Hiszpanii, Belgii oraz z Polski. W czasie tygodniowych warsztatów uczestnicy przygotowywali spektakl zatytułowany Nasz świat, który został zaprezentowany 22 lipca 2006 r. Po przedstawieniu zaproszeni goście mieli okazje podzielić się spostrzeżeniami oraz podyskutować z grupą młodych aktorów.


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne na Lubelszczyźnie 2004 – 2006 Dobre Praktyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google