Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Ustawy o usługach turystycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Ustawy o usługach turystycznych"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Ustawy o usługach turystycznych
Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14 czerwca 2007 r.

2 Podnoszenie jakości usług turystycznych
Realizacja ustawy o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 223, poz z późn. zm.) Od 1 stycznia 2006r. Marszałek Województwa otrzymał nowe zadania związane z realizacją ustawy o usługach turystycznych (wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – Dz. U. Nr 175 poz ze zm.)

3 Kompetencje Marszałka Województwa w związku z realizacją ustawy o usługach turystycznych
Organizatorzy/pośrednicy turystyczni: wydawanie zaświadczeń prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych kontrole Obiekty hotelarskie kategoryzacja i promesy prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni wydawanie upoważnień do przeprowadzania szkoleń przeprowadzanie egzaminów nadawanie uprawnień prowadzenie ewidencji przewodników i pilotów wycieczek

4 Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałek Województwa prowadzi rejestr działalności gospodarczej regulowanej – Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. 332 przedsiębiorców, 12,01% w skali całego kraju, trzecie miejsce w kraju po Województwach Mazowieckim i Śląskim, rejestr jest jawny. dostępny na stronie internetowej: :

5 Kategoryzacja obiektów hotelarskich
OBIEKTY HOTELARSKIE Rodzaje Kategorie Hotele * ** *** **** ***** Motele Pensjonaty Kempingi (campingi) Domy Wycieczkowe I II III Schroniska Młodzieżowe Schroniska Pola Biwakowe Ewidencję pól biwakowych prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce ich położenia

6 Kategoryzacja obiektów hotelarskich
Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Ewidencja Marszałka Województwa Małopolskiego zawiera obecnie 338 obiektów hotelarskich (największa ilość w Polsce wśród innych województw), w tym: Hotele – 207 Motele – 14 Pensjonaty – 56 Kempingi (campingi) – 10 Domy Wycieczkowe – 10 Schroniska Młodzieżowe – 5 Schroniska –22 Promesy - 14 Ewidencja jest udostępniona na stronie internetowej:

7 Kategoryzacja obiektów hotelarskich
PROMESA – jest to przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Jest wydawana dla przedsiębiorcy, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich. Promesa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż dwa lata. W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich, ale może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego. W chwili obecnej (stan na r.) ważną promesę ma 14 obiektów położonych na terenie województwa małopolskiego, w tym: 11 hoteli, 2 pensjonaty i 1 motel.

8 Kategoryzacja obiektów hotelarskich
Ilość nowych obiektów hotelarskich w Małopolsce od roku 1999 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ilość 15 87 54 23 55 67 53 24

9 Wezwania do obiektów, dla których używana jest nazwa zastrzeżona
Ilość wysłanych wezwań Ilość złożonych wniosków o zaszeregowanie obiektu lub promesę Ilość rezygnacji z używania nazwy zastrzeżonej Ilość wysłanych zawiadomień do Policji 2005r. 88 17 52 2006r. 236 23 134 20 2007r. 30 14 34 19

10 Kontrole obiektów hotelarskich
Roczny plan kontroli (obowiązek kontroli nie rzadziej niż co 3 lata) Zawiadomienie o kontroli – pismo z Urzędu Przygotowanie dokumentów do kontroli: Książka obiektu (z wpisami dot. spełnienia wymagań budowlanych) Protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej Protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kontrola obiektu: Wielkość obiektu Wyposażenie obiektu Zakres świadczonych usług Protokół kontroli Zalecenia pokontrolne (max 3 miesiące)

11 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
Rodzaje uprawnień: Pilot wycieczek, Przewodnik turystyczny miejski, Przewodnik turystyczny terenowy, Przewodnik turystyczny górski: Beskidzki Tatrzański Sudecki Uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego turystycznego nadaje marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego jest legitymacja i identyfikator.

12 Ewidencja przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Ewidencja pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego zawiera (stan na r.) 8101 nadanych uprawnień w tym: piloci wycieczek 921 - przewodnicy turystyczni miejscy 857 - przewodnicy turystyczni terenowi przewodnicy turystyczni górscy beskidzcy 531 - przewodnicy turystyczni górscy tatrzańscy 2 - przewodnicy turystyczni górscy sudeccy Budżet: dotacja wojewody 2006r.: przyznano:165 tys. zł, realizacja: 107 tys. zł 2007r.: przyznano:165 tys. zł

13 Kompetencje Marszałka Województwa w zakresie kontroli usług turystycznych
Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z siedzibą w Małopolsce Kontrola organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (obowiązkowa co najmniej co 3 lata) Kontrola osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek Kontrola obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Małopolskiego (obowiązkowa co najmniej co 3 lata).

14 Kontrole usług turystycznych
(stan na r.) Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 16 10 Obiektów hotelarskich 80 50 Szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 7 3

15 Dziękuję za uwagę Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tel. 012/


Pobierz ppt "Realizacja Ustawy o usługach turystycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google