Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14 czerwca 2007 r. Realizacja Ustawy o usługach turystycznych

2 Podnoszenie jakości usług turystycznych Realizacja ustawy o usługach turystycznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) Od 1 stycznia 2006r. Marszałek Województwa otrzymał nowe zadania związane z realizacją ustawy o usługach turystycznych (wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej – Dz. U. Nr 175 poz. 1462 ze zm.)

3 Kompetencje Marszałka Województwa w związku z realizacją ustawy o usługach turystycznych Organizatorzy/pośrednicy turystyczni: wydawanie zaświadczeń prowadzenie Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych kontrole Obiekty hotelarskie kategoryzacja i promesy prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich kontrole Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni wydawanie upoważnień do przeprowadzania szkoleń kontrole przeprowadzanie egzaminów nadawanie uprawnień prowadzenie ewidencji przewodników i pilotów wycieczek

4 Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałek Województwa prowadzi rejestr działalności gospodarczej regulowanej – Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. – 332 przedsiębiorców, –12,01% w skali całego kraju, –trzecie miejsce w kraju po Województwach Mazowieckim i Śląskim, –rejestr jest jawny. –dostępny na stronie internetowej: : http://turystyka.crz.mg.gov.pl

5 Kategoryzacja obiektów hotelarskich OBIEKTY HOTELARSKIE RodzajeKategorie Hotele *************** Motele*************** Pensjonaty*************** Kempingi (campingi)********** Domy WycieczkoweIIIIII Schroniska MłodzieżoweIIIIII Schroniska Pola Biwakowe Ewidencję pól biwakowych prowadzi wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce ich położenia

6 Kategoryzacja obiektów hotelarskich Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Ewidencja Marszałka Województwa Małopolskiego zawiera obecnie 338 obiektów hotelarskich (największa ilość w Polsce wśród innych województw), w tym: Hotele – 207 Motele – 14 Pensjonaty – 56 Kempingi (campingi) – 10 Domy Wycieczkowe – 10 Schroniska Młodzieżowe – 5 Schroniska –22 Promesy - 14 Ewidencja jest udostępniona na stronie internetowej: http://turystyka.crz.mg.gov.pl/imoh.

7 Kategoryzacja obiektów hotelarskich PROMESA – jest to przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Jest wydawana dla przedsiębiorcy, który zamierza rozpocząć świadczenie usług hotelarskich. Promesa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż dwa lata. W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich, ale może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego. W chwili obecnej (stan na 14.06.2007r.) ważną promesę ma 14 obiektów położonych na terenie województwa małopolskiego, w tym: 11 hoteli, 2 pensjonaty i 1 motel.

8 Kategoryzacja obiektów hotelarskich Ilość nowych obiektów hotelarskich w Małopolsce od roku 1999 Rok19992000200120022003200420052006 Ilość1587542355675324

9 Wezwania do obiektów, dla których używana jest nazwa zastrzeżona Ilość wysłanych wezwań Ilość złożonych wniosków o zaszeregowanie obiektu lub promesę Ilość rezygnacji z używania nazwy zastrzeżonej Ilość wysłanych zawiadomień do Policji 2005r. 8817520 2006r. 2362313420 2007r. 30143419

10 Kontrole obiektów hotelarskich Roczny plan kontroli (obowiązek kontroli nie rzadziej niż co 3 lata) Zawiadomienie o kontroli – pismo z Urzędu Przygotowanie dokumentów do kontroli: –Książka obiektu (z wpisami dot. spełnienia wymagań budowlanych) –Protokół okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej –Protokół okresowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej Kontrola obiektu: –Wielkość obiektu –Wyposażenie obiektu –Zakres świadczonych usług Protokół kontroli Zalecenia pokontrolne (max 3 miesiące)

11 Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek Rodzaje uprawnień: -Pilot wycieczek, -Przewodnik turystyczny miejski, -Przewodnik turystyczny terenowy, -Przewodnik turystyczny górski: -Beskidzki -Tatrzański -Sudecki Uprawnienia pilota wycieczek i przewodnika turystycznego turystycznego nadaje marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby. Potwierdzeniem posiadanych uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego jest legitymacja i identyfikator.

12 Ewidencja przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Ewidencja pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego zawiera (stan na 14.06.2007r.) 8101 nadanych uprawnień w tym: 4621 - piloci wycieczek 921 - przewodnicy turystyczni miejscy 857 - przewodnicy turystyczni terenowi 1169 - przewodnicy turystyczni górscy beskidzcy 531 - przewodnicy turystyczni górscy tatrzańscy 2 - przewodnicy turystyczni górscy sudeccy Budżet: dotacja wojewody 2006r.: przyznano:165 tys. zł, realizacja: 107 tys. zł 2007r.: przyznano:165 tys. zł

13 Kompetencje Marszałka Województwa w zakresie kontroli usług turystycznych Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych z siedzibą w Małopolsce Kontrola organizatorów szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (obowiązkowa co najmniej co 3 lata) Kontrola osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek Kontrola obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Małopolskiego (obowiązkowa co najmniej co 3 lata).

14 Kontrole usług turystycznych Kontrole2006r.2007r. (stan na 14.06.07r.) Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 1610 Obiektów hotelarskich 805050 Szkoleń dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 73

15 Dziękuję za uwagę Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Tel. 012/63-03-360 E-mail: enie@malopolska.mw.gov.pl


Pobierz ppt "Ewa Nieć Zespół ds. Usług Turystycznych Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 14 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google