Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzina Szymków prezentacja Pradziadkowie od strony dziadka... Józef Szymków urodzi ł si ę w 1891 roku w Zbara ż u jako syn zarz ą dcy m ł ynu. W 1911.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzina Szymków prezentacja Pradziadkowie od strony dziadka... Józef Szymków urodzi ł si ę w 1891 roku w Zbara ż u jako syn zarz ą dcy m ł ynu. W 1911."— Zapis prezentacji:

1

2 Rodzina Szymków prezentacja

3 Pradziadkowie od strony dziadka... Józef Szymków urodzi ł si ę w 1891 roku w Zbara ż u jako syn zarz ą dcy m ł ynu. W 1911 roku austriacka komisja poborowa wzywa go do odbycia s ł u ż by wojskowej w jednostce kawalerii. S ł u ż ba ma trwa ć do jesieni 1914 roku, jednak zanim si ę ko ń czy wybucha I wojna ś wiatowa. Józef bierze udzia ł w kampanii we W ł oszech, jeszcze 1914 roku zostaje wzi ę ty do niewoli.

4 Pradziadkowie... Cdn. Wychodzi z niej po trzech latach w 1917 roku. W szpitalu we Francji sp ę dza pó ł roku kuruj ą c si ę ze skrajnego wycze ń czenia. Do łą cza do armii gen. Hallera. Nast ę pnie bierze udzia ł w oswobodzeniu Wilna i Kijowa. W czasie ofensywy wojsk Tuchaczewskiego, Józef otrzymuje jedn ą ran ę w ż yciu. Po pokoju w Rydze s ł u ż y w Korpusie Ochrony Pogranicza nad Zabrzem. W 1922 roku zostaje zwolniony ze s ł u ż by wojskowej.

5 Pradziadkowie... Cdn. Ż eni si ę z Franciszk ą Peter ą. Jej ojciec nie ż yje ju ż od kilku lat, zmar ł na gru ź lic ę po powrocie z Argentyny, gdzie wyjecha ł za chlebem; matka ponownie wysz ł a za m ąż pozostawiaj ą c trzy córki pod opiek ą ich babci. Józef i Franciszka pracuj ą w ró ż nych folwarkach. Na ś wiat zaczynaj ą przychodzi ć ich dzieci. Franciszka doi krowy, a Józef zajmuje si ę ko ń mi.

6 Pradziadkowie... Cdn. Jednocze ś nie konsekwentnie zbieraj ą pieni ą dze na w ł asn ą ziemie. Kiedy ju ż maj ą odpowiedni ą sum ę, wybucha wojna.

7 Pradziadkowie...cdn. Józef (wówczas ju ż blisko pi ęć dziesi ą tki) zostaje zmobilizowany (ponownie KOP), jednak po kl ę sce wrze ś niowej ucieka z broni ą z oddzia ł u i wraca do domu. Reszt ę wojny sp ę dza w Janowie, gdy tymczasem Franciszka chroni si ę z dzie ć mi na wsi. W 1945 ca ł a rodzina zostaje przesiedlona na Ziemie Odzyskane do miejscowo ś ci K ą kolno na Dolnym Ś l ą sku. Prowadz ą gospodarstwo rolne. W roku 1985 umiera Józef, Franciszka trzy lata pó ź niej.

8 Pradziadkowie od strony babci Marianna i Jan pobieraj ą si ę w miejscowo ś ci Ryki ko ł o Pu ł aw w roku 1911zamieszkuj ą k ą tem u rodziców Marianny. Pierwsze dziecko, córka Janina, przychodzi na ś wiat w 1912 roku. W 1927 roku Jan kupuje ziemie na Polesiu, w dawnym maj ą tku Elizy Orzeszkowej, w powiecie Drohiczy ń skim.

9 Pradziadkowie... Cdn. Miejscowo ść nazywa si ę Kolonia Bielin. Jedzie tam z córk ą, by zapocz ą tkowa ć budow ę gospodarstwa. Reszt ę rodziny sprowadza rok pó ź niej. W czasie wkroczenia Sowietów w 1939 roku Jan jest so ł tysem. Po roku 1945 ma łż e ń stwo znajduje si ę na Dolnym Ś l ą sku. Prowadz ą tu z m ł odszymi dzie ć mi gospodarstwo rolne. W 1975 roku umiera Jan, rok pó ź niej Marianna.

10 Dziadek... Edward Szymków, syn Józefa i Franciszki Szymków, rodzony zosta ł w 1932 roku w Koby ł ow ł okach na Ukrainie. Po II wojnie wraz z rodzin ą przyje ż d ż a do K ą kolna, pomaga rodzicom w prowadzeniu o ś miohektarowego gospodarstwa rolnego. W 1950 zostaje wezwany do S ł u ż by Polsce (pracuje w Pa ń stwowych Gospodarstwach Rolnych i Nowej Hucie).

11 Dziadek... Cdn. W 1951 roku zostaje karnie wcielony do wojska (jak twierdz ą ź ród ł a: za ż yciorys brata). Pracuje w kopalni Zabrze Ma ł oszowy. Jeszcze s ł u żą c w wojsku ż eni si ę w 1953 roku z Iren ą Kapusta ze wsi Laskowa. Zostaje zwolniony ze s ł u ż by, nabywa wraz z rodzin ą gospodarstwo w Laskowie. Na ś wiat zaczynaj ą przychodzi ć kolejni synowie. W 1971rodzina przenosi si ę do Korze ń ska, gdzie Edward (ju ż rencista) mieszka wraz z ż on ą do dzi ś.

12 Babcia... Irena zd. Kapusta Szymków, córka Jana i Marianny, urodzona w 1930 roku w Kolonii Bielin w powiecie drohiczy ń skim. Wraz ze swoimi rodzicami po II wojnie przesiedlona zostaje na Dolny Ś l ą sk, do miejscowo ś ci Laskowa. Rozpoczyna prac ę w firmie produkuj ą cej wyroby ż elazne. Pracuje tam do roku 1954, do ś lubu z Edwardem Szymków.

13 Irena i Edward Irena Kapusta wysz ł a za m ąż za Edwarda Szymków w roku Zamieszkuj ą pocz ą tkowo w Laskowie, a potem w Korze ń sku. Maj ą sze ś ciu synów. Pobyt na kresach wspominaj ą bardzo mi ł o i przyjemnie, chocia ż bardzo ci ęż ko pracowali. T ę prac ę zawsze umilali sobie jak ąś pogaw ę dk ą. Moi dziadkowie chcieliby jeszcze pojecha ć na tamte ziemie, spotka ć by ć mo ż e swoich znajomych, porozmawia ć i zobaczy ć jak dzi ś wygl ą daj ą tamte wsie. Mam nadzieje, ż e ich marzenia si ę spe ł ni ą.

14 Rodzina ze strony matki Czes ł aw Kukla urodzony w Ugodzie w 1923 roku. ko ń czy szko łę podstawow ą, pomagaj ą c jednocze ś nie rodzicom w gospodarstwie. W 1951 roku ż eni si ę z Martyn ą Ma ć kowiak ze Stwolna. Zamieszkuj ą u rodziców Marianny w Stwolnie, tam na ś wiat przychodz ą ich trzej synowie. W 1957 roku, po ś lubie ostatniej siostry Czes ł awa, przeprowadzaj ą si ę do jego rodziców do Ugody. W 1964 rodzi si ę najm ł odsze dziecko ich ma łż e ń stwa- Zofia. W latach osiemdziesi ą tych gospodarstwo zostaje przekazane synowi Henrykowi, który do tej pory mieszka tam z rodzin ą. Czes ł aw umiera w 1991 roku.

15 Pierwsze spotkanie.... Wnuk Józefa i Franciszki Szymków- Mieczys ł aw, wraz z córk ą Czes ł awa i Martyny Kukla- Zofi ą poznaj ą si ę na zabawie tanecznej w Zieloniej Wsi. Po oko ł o pó ł roku znajomo ś ci bior ą ś lub, a po roku rodzi im si ę pierwsza córka Agnieszka. Agnieszka aktualnie studiuje na Uniwersytecie Wroc ł awskim na wydziale Prawa i Administracji.

16 Agnieszka...

17 Moja rodzina... Ma łż e ń stwo Mieczys ł awa i Zofii ma czwórk ę dzieci- Agnieszka, Beata, Ewa i Tomek. Beata mieszka i uczy si ę we Wroc ł awiu w V LO. Ewa Szymków ucz ę szcza do Gimnazjum im. Macieja Rataja w Ż migrodzie, a Tomasz Szymków do drugiej klasy Szko ł y Podstawowej.

18 Niestety posiadam tylko kawa ł ek jej, poniewa ż ona sama nie wyrazi ł a ch ę ci zrobienia sobie zdj ę cia. Beata...

19 Ewa (ja)

20 Tomasz...

21 Oto nasza rodzina:


Pobierz ppt "Rodzina Szymków prezentacja Pradziadkowie od strony dziadka... Józef Szymków urodzi ł si ę w 1891 roku w Zbara ż u jako syn zarz ą dcy m ł ynu. W 1911."

Podobne prezentacje


Reklamy Google