Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potrzeby ludzkie i ich rodzaje"— Zapis prezentacji:

1 Potrzeby ludzkie i ich rodzaje

2 Brak czegoś, co jest niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju
Potrzeba to: Brak czegoś, co jest niezbędne człowiekowi do życia i rozwoju

3 Potrzeby ludzkie: to pragnienia chęci
odczucia, które człowiek stara się zaspokoić mają decydujący wpływ na działanie człowieka kiedy potrzeba nie zostaje zaspokojona, pojawia się stan napięcia

4 Potrzeba Potrzeba pobudza ludzki organizm do działania, mającego na celu jej zaspokojenie Źródłem potrzeb są fizyczne i duchowe wymagania ludzkiego organizmu, wynikają one także z uczestnictwa człowieka w życiu gospodarczym i społecznym

5 Hierarchia potrzeb A. Maslowa
Potrzeby rozwoju Samorealizacji Potrzeby wyższego rzędu Uznania Przynależności Potrzeby odczuwalnych braków Bezpieczeństwa Potrzeby niższego rzędu Fizjologiczne

6 Charakterystyka potrzeb
FIZJOLOGICZNE Biologiczne warunkujące przetrwanie i prawidłowe funkcjonowanie pożywienia, wypoczynku, snu BEZPIECZEŃSTWA ochrony dążenie do bezpieczeństwa osobistego i socjalnego Zapewnienie sobie stałej pracy, dochodów warunkują egzystencję

7 Charakterystyka potrzeb
PRZYNALEŻNOŚCI potrzeba społeczna: miłości przyjaźni przywiązania akceptacji kontakty z innymi osobami lub grupami Brak zaspokojenia tej potrzeby może być przyczyną wielu frustracji UZNANIA (szacunku) Potrzeba psychologiczna:  sukcesu i uznania przez samego siebie szacunku i uznania przez innych Prestiż i uznanie zapewnia ludziom władza i niezależność

8 Charakterystyka potrzeb
SAMOREALIZACJI Możliwość rozwoju osobowości i wyrażanie własnego „ja” w działaniu Celem jest samo działanie, a nie wynagrodzenie Praca staje się wartością samą w sobie Bodźcem do działania jest rozwój wewnętrzny Dążenie do osiągnięcia tego co jest możliwe

9 Znaczenie hierarchii potrzeb
zaspokojenie jednej potrzeby powoduje powstanie nowej warunkiem przejścia do potrzeby wyższego rzędu jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu hierarchia potrzeb jest indywidualna i zmienna w czasie

10 Na zmianę hierarchii potrzeb mają wpływ:
Osobowość Wiek Aktualny stopień zaspokojenia potrzeb Płeć Poziom zadowolenia Sytuacja rodzinna Sytuacja zawodowa

11 Środki zaspokajające potrzeby

12 Środkami służącymi do zaspokajania potrzeb są dobra i usługi
to świadczenie wszelkich czynności na rzecz zaspokajania potrzeb ludzkich w sposób bezpośredni i pośredni Dobrami są wszelkie wartości materialne, rzeczowe, potrzebne i sprzyjające rozwojowi człowieka

13 DOBRA TOWARY GOSPODARCZE - PRODUKTY WOLNE KONSUMPCYJNE PRODUKCYJNE
ŻYWNOŚCIOWE PRZEMYSŁOWE ŚRODKI PRACY PRZEDMIOTY PRACY TOWARY WYROBY GOTOWE SUROWCE MATERIAŁY PÓŁFABRYKANTY FINALNE KOOPERACYJNE

14 USŁUGI Rzeczowe Skierowane na przedmioty Osobiste
-w zakresie edukacji, -w zakresie ochrony zdrowia i opieki społ. -związane z rekreacja, kulturą, i sportem -fryzjerskie i kosmetyczne -hotelarskie i gastronomiczne -świadczone w gospodarstwach domowych USŁUGI renowacyjne (remontowe, naprawcze współdziałające w procesie produkcji (zlecone prace w zakresie obróbki mech., farbowania) eksploatacyjne w sferze wymiany (transport, handel) Rzeczowe Skierowane na przedmioty Osobiste Skierowane na człowieka (zaspokajają potrzeby psych. I fiz.) usługi pośrednictwa finansowego usługi w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, sprawiedliwości i obrony narodowej usługi komunalne Ogólnospołeczne Skierowane na całą gospodarkę narodową i społeczeństwo (zaspokajają potrzeby organizacyjno-porządkowe)

15 KLASYFIKACJA USŁUG Rzeczowe Osobiste Ogólnospołeczne Produkcyjne Konsumpcyjne -indywidualne, np. usługi gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne -zbiorowe np. usługi oświatowe, kulturalne -ogólnospołeczne np. usługi w zakresie administracji, bezpieczeństwa Nieodpłatne Odpłatne -Odpłatne indywidualnie lub częściowe, np.. za przedszkole -finansowane przez budżet państwa Dla gospodarki narodowej Dla ludności

16 Proces gospodarczy i jego elementy

17 Proces gospodarczy Jako całość obejmuje szereg kolejno po sobie następujących procesów: Produkcji Wymiany Konsumpcji

18 produkcja wymiana konsumpcja
To działalność gospodarcza, w wyniku której wytwarza się produkty: wyroby i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie. Produkcja wyrobów i usług jest realizowana przez różne podmioty Wyroby w drodze wymiany poprzez handel trafiają do innych podmiotów, a w ostatnim etapie do konsumentów. Polega na spożyciu (zużyciu) dóbr i usług, czyli jest procesem zaspokajania potrzeb. Zaspokajanie potrzeb przez dobra i usługi doprowadziło do specjalizacji działalności, o charakterze: rolniczym, przemysłowym, usługowym, handlowym

19 RYNEK DÓBR I USŁUG PRODUKCJA WYMIANA KONSUMPCJA
GOSPODARSTWA DOMOWE I INSTYTUCJE KONSUMPCJI ZBIOROWEJ PRZEDSIEBIORCY (PRZEDSIĘBIORSTWA) POPYT PODAŻ POPYT RYNEK DÓBR I USŁUG PRODUKCJA WYMIANA KONSUMPCJA

20 Gospodarstwo domowe To jednostka, niezależnie od liczby osób składających się z na nią, której celem głównym jest zaspokajanie potrzeb swych członków. Gospodarstwo posiada zasoby dóbr konsumpcyjnych (mieszkanie, wyposażenie, ubiór) i najczęściej stałe źródła przychodów pieniężnych. Tworzący je zespół jest zróżnicowany demograficznie. Część zespołu przyczynia się do powstania zasobu dóbr i źródeł przychodów, a część tylko z nich korzysta (dzieci)

21 We współczesnym gospodarstwie domowym dokonują się następujące procesy:
Aktywizacja własnych zasobów pracy (praca poza gospodarstwem domowym w celu uzyskania przychodów pieniężnych lub naturalnych oraz praca na rzecz samego gospodarstwa) Organizacja i realizacja procesów konsumpcji Przygotowanie nowego pokolenia do pracy

22 Funkcje społeczne gospodarstwa domowego:
Prokreacyjna, zapewniająca reprodukcję społeczeństwa Wychowawcza, polegająca na kształtowaniu postaw i poglądów swoich członków Opiekuńcza, zapewniająca opiekę i pielęgnację swoim członkom Ekspresyjną, tworząca szczególne więzi uczuciowe (miłość, szacunek, życzliwość,tolerancyjność), które wpływają na kształt stosunków międzyludzkich Rekreacyjna, umożliwiającą wypoczynek członkom gospodarstwa

23 Źródła dochodów w gospodarstwie domowym:
Pracownicze Rolnicze Działalność gospodarczą pozarolniczą Emerytów i rencistów Bezrobotnych Mieszane Z majątku

24 ZASOBY rzeczowe ludzkie naturalne finansowe

25 Zasoby ludzkie Tworzą ludzie i ich psychofizyczne predyspozycje
O przydatności zasobów ludzkich do produkcji decydują kwalifikacje ludzi i ich stan zdrowia Inwestowanie w człowieka jest najbardziej efektywne

26 Zasoby naturalne Są darem natury
Obejmują ziemię i wszystko to, co jest użyteczne dla człowieka w jej wnętrzu (surowce mineralne) oraz na jej powietrzu (przestrzeń, gleba, woda, powietrze, ciepło słoneczne) Jako czynnik produkcji mają zróżnicowaną wartość, decyduje o niej wielkość i struktura złóż surowców mineralnych, żyzność gleb, klimat, położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, akweny wodne itp. Dzielą się na odnawialne (woda)i nieodnawialne (surowce naturalne)

27 Zasoby rzeczowe Stanowią wartości potrzebne w procesie produkcji, a wytworzone przez człowieka Zaliczamy tu środki produkcji, składające się ze środków pracy i przedmiotów pracy Wzrasta wartość środków rzeczowych w procesie produkcji, natomiast maleje udział i wartość przedmiotów pracy

28 Zasoby finansowe Składają się ze środków pieniężnych
Ich rola polega na tym, ze w każdej chwili można je zmienić poprzez zakup zasobów naturalnych i rzeczowych oraz pracy ludzkiej

29 Przedstawione zasoby służą bezpośrednio do produkowania wyrobów i usług i dlatego zalicza się je do czynników produkcji

30 Ze względu na spełniana funkcję rozróżnia się 3 podstawowe czynniki produkcji:
Praca ludzka Środki produkcji Przedmioty pracy, do których zalicza się również zasoby naturalne Środki produkcji Oraz posługujący się nimi ludzie, dzięki posiadanym umiejętnościom wytwórczym, tworzą: Siły wytwórcze- zespół czynników decydujących o potencjale produkcyjnym społeczeństwa

31 SIŁY WYTWÓRCZE SPOŁECZEŃSTWA
Jest celową działalnością człowieka mającą na celu zaspokajanie potrzeb, występuje w postaci wysiłku fizycznego oraz pracy umysłowej Środki produkcji Przedmioty pracy Praca ludzka Środki pracy Organizacja (przedsiębiorczość)

32 Szczególnie cenioną w procesie produkcji cechą człowieka jest przedsiębiorczość, która pozwala mu zarówno na podjęcie działalności gospodarczej, jak i na efektywne jej prowadzenie.


Pobierz ppt "Potrzeby ludzkie i ich rodzaje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google