Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

2 Cel przeprowadzenia monitoringuCel przeprowadzenia monitoringu Najważniejsze pojęciaNajważniejsze pojęcia Analiza bezrobociaAnaliza bezrobocia Analiza ofert pracyAnaliza ofert pracy Analiza zawodówAnaliza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski i zakończenieWnioski i zakończenie

3 CEL PRZEPROWADZENIA MONITORINGU określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez podnoszenie jego efektywności,

4 ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w celu promowania ich ponownego zatrudnienia, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształtowania zawodowego, ułatwienie realizacji programów specjalnych w celu promowania ponownego zatrudniania osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

5 NAJWAŻNIEJSZE POJĘCIA monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych - proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

6 zawód deficytowy wyższe zawód nadwyżkowy niższe zawód w równowadze zawód deficytowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie. zawód nadwyżkowy – to zawód, na który występuje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy. zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliżone zapotrzebowanie w stosunku do osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

7 Klasyfikacja zawodów i specjalności jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzo- wanym zbiorem 2360 zawodów i specjalności. Obejmuje ona: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy) i 2360 zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy).

8 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód może dzielić się na specjalności.

9 Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki.

10 Umiejętność określono jako sprawdzoną możliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), Kwalifikacje zawodowe rozumiane są jako układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych.

11 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM Struktura bezrobocia według zawodów,Struktura bezrobocia według zawodów, Zawody generujące długotrwałe bezrobocie,Zawody generujące długotrwałe bezrobocie, Napływ bezrobotnych według zawodów.Napływ bezrobotnych według zawodów.

12 Tabela 1. Struktura zawodowa bezrobotnych wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) – stan w końcu I półrocza 2011 r. Kod grupy Nazwa grupy wielkiejLiczba bezrobotnych% z ogółu 0Bez zawodu70219,4 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 40,1 2Specjaliści1704,7 3 Technicy i inny personel techniczny 45612,6 4Pracownicy biurowi1002,8 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 52814,6 6Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy1654,6 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 75120,8 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1484,1 9Pracownicy przy pracach prostych59216,3 10Siły zbrojne00 Suma

13 Wykres 1. Wykres 1. Struktura zawodowa wg wielkich grup zawodowych (wraz z osobami bez zawodu) – stan w końcu I półrocza 2011 r.

14 Tabela2. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu I półrocza 2011 r. LpKod zawoduNazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety % z ogółu (N=3616) Bez zawodu , Sprzedawca , Robotnik placowy176484, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym113683, Murarz8502, Robotnik drogowy8232, Ślusarz8122, Technik rolnik79402, Robotnik budowlany7512, Technik ekonomista71552, Szwaczka71 2,0

15 Tabela2. Bezrobotni według zawodów (zawody dominujące) – stan w końcu pierwszego półrocza 2011 r. – c.d Pozostali rolnicy upraw polowych69391, Krawiec62 1, Technik mechanik6111, Technik prac biurowych61501, Kucharz56491, Technik żywienia i gospodarstwa domowego53421, Rolnik52391, Kucharz małej gastronomii43271, Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 4301, Robotnik gospodarczy40171,1

16 Wykres 2. Udział kobiet w wybranych zawodach wg stanu na koniec I półrocza 2011 r.

17 ZAWODY GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Długotrwale bezrobotny - Długotrwale bezrobotny - osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

18 Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w I Grupy zawodów w największym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w I półroczu 2011 r. ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Pozostali rolnicy produkcji ro śl innej ,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Meliorant 15853,3 Sprzątaczka biurowa ,6 Szwaczka ,9 Robotnik drogowy ,1 Stolarz budowlany Murarz ,5 Malarz budowlany ,5 Technik administracji 19842,1 Krawiec ,9 Tabela 3. Udział osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy pow. 12 miesięcy wśród ogółu bezrobotnych (wg stanu na r.).

19 Specjalista administracji publicznej16318,8 Technik technologii żywności - produkcja ciastkarsko – ciastkarska22418,2 Technik informatyk18316,7 Kierowca samochodu ciężarowego15213,3 Magazynier16212,5 Technik żywienia i gospodarstwa domowego5347,5 Technik handlowiec1915,3 Bez zawodu ,4 ZawódOgół bezrobotnych Poprzednio pracujący pozostający bez pracy pow. 12 miesięcy Udział procentowy Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w I Grupy zawodów w najmniejszym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie radziejowskim w I półroczu 2011 r.

20 NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W I półroczu 2011 r. zarejestrowało się ogółem osób bezrobotnych, dominujące zawody to: Sprzedawca, (134), Robotnik placowy (99), Robotnik budowlany (47), Ślusarz (42), Technik prac biurowych (36), Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (33) oraz bez zawodu – 375 osób.

21 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu 2011r. Stan w końcu I półrocza 2011r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie 12 Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 68 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 510 Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2553 Transport i gospodarka magazynowa 4665 Informacja i komunikacja 23

22 BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Tabela 4. Bezrobotni wg rodzaju dz. ostatniego miejsca pracy– stan na r. – c.d. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu 2011r. Stan w końcu I półrocza 2011r. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 98 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 36 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1325 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 2031 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1241 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1317 Pozostała działalność usługowa 2881 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 02 Organizacje i zespoły eksterytorialne 11 Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

23 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE RADZIEJOWSKIM NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W I półroczu 2011 r. zgłoszono ogółem 554 oferty pracy. W poszczególnych, wybranych zawodach przedstawiało się to następująco: Robotnik gospodarczy – 116 ofert, Sprzedawca – 64, Technik administracji – 33, Sprzątaczka biurowa – 30, Technik prac biurowych – 27, Szwaczka – 25.

24 NAPŁYW OFERT PRACY WEDŁUG SEKCJI PKD Oferty pracy zgłaszane w I półroczu 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 17, Górnictwo i wydobywanie – 1, Przetwórstwo przemysłowe – 96, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – 4, Budownictwo - 43, Handel hurtowy i detaliczny – 89, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 17, Transport i gospodarka magazynowa – 17, Informacja i komunikacja – 4, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 15, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości- 1, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 8,

25 Oferty pracy zgłaszane w I półroczu 2011 r. według rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawców (c.d.): Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 2, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 165, Edukacja - 31, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 13, Pozostała działalność usługowa – 11, Organizacje i zespoły eksterytorialne -5.

26 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH zawody deficytowe zawody deficytowe – do PUP wpływa więcej ofert pracy w danym zawodzie niż rejestruje się osób bezrobotnych. Tabela 5. Zawody deficytowe w powiecie radziejowskim w I półroczu 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowan ych bezrobotnych Wskaźnik intensywno ści nadwyżki (deficytu) zawodów Referent (asystent) bankowości40, Opiekun osoby starszej2,50, Robotnik gospodarczy19,33333,55, Konserwator części1,83330,33335, Księgowy0,66670, Technik administracji5,51,53, Sprzątaczka biurowa51, Elektromechanik pojazdów samochodowych0,33330, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych0,50,33331, Pomoc kuchenna10,66671, Prasowaczka ręczna1,16670,83331, Magazynier21,51, Kelner0,66670,51,3333

27 zawody w równowadze zawody w równowadze – do PUP wpływa zbliżona liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się osób bezrobotnych. Tabela 6. Zawody w równowadze w powiecie radziejowskim w I półroczu 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensywno- ści nadwyżki (deficytu) zawodów Doradca rolniczy0, Lekarz weterynarii - specjalista chirurgii weterynaryjnej0, Technik masażysta0, Przedstawiciel handlowy0, Opiekunka środowiskowa0, Pracownik socjalny0, Barman0, Sprzedawca w stacji paliw0, Betoniarz - zbrojarz0, Krojczy0, Operator maszyn do produkcji papieru i tektury falistej0, Pomocniczy robotnik polowy0, Meliorant0,6667 1

28 Zawody nadwyżkowe Zawody nadwyżkowe – do PUP wpływa mniejsza ilość ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do rejestrujących się bezrobotnych. Tabela 7. Zawody nadwyżkowe w powiecie radziejowskim w I półroczu 2011 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy Średnia miesięczna liczba zarejestrowa- nych bezrobotnych Wskaźnik intensy- wności nadwyżki (deficytu) zawodów Ślusarz0,166770, Robotnik placowy0,666716,50, Robotnik budowlany0,33337,83330, Pedagog0,16673,66670, Specjalista administracji publicznej0,16672,50, Mechanik samochodów osobowych0,33333,83330, Malarz budowlany0,16671,83330, Palacz pieców zwykłych0,16671,83330, Zbrojarz0,16671,16670, Piekarz0,33332,16670, Cukiernik0,16671

29 WNIOSKI odnotowywany jest wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych (od końca czerwca 2010 r. do końca czerwca 2011 r. liczba ta zwiększyła się o 357 osób, czyli o ok. 11%), wg stanu na dzień r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 3616 osób bezrobotnych; w strukturze zawodowej lokalnego bezrobocia dominują osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach: bez zawodu (19,4% ogółu), sprzedawcy (7,5%), robotnicy placowi (4,9%), robotnicy pomocniczy w przemyśle przetwórczym (3,1%), murarze (2,4%); robotnicy drogowi (2,3%); technicy rolnicy (2,2%); ślusarze (2,2%); technicy ekonomiści (2,0%); szwaczki (2,0%) – w zawodach tych pod koniec czerwca 2011 r. w PUP Radziejów zarejestrowanych było 48% wszystkich bezrobotnych; Podsumowując monitoring zawod ó w deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzony dla powiatu radziejowskiego za I p ó łrocze 2011 r., można stwierdzić, że:

30 największy napływ bezrobotnych od początku stycznia do końca czerwca 2011 r. odnotowano wśród osób: bez zawodu (21,2% ogółu) oraz w następujących zawodach: sprzedawca (134 osoby – 7,6%); robotnik placowy (99 osób – 5,6%); robotnik budowlany (47 osób – 2,7%); ślusarz (42 osoby – 2,4%); technik prac biurowych (32 osoby – 2,0%); w okresie pierwszego półrocza 2011 r. do PUP Radziejów zgłoszono ogółem 554 ofert pracy. Wśród uzyskanych ofert pracy największe zapotrzebowanie zgłaszane było na robotników gospodarczych (116 ofert – 20,9%) oraz sprzedawców (64 oferty – 11,6%). Poza tym wśród składanych ofert dominowały zlecenia dla: techników administracji (33 oferty – 6,0%); sprzątaczek biurowych (30 ofert – 5,4%); techników prac biurowych (27 ofert – 4,9%); szwaczek (25 ofert – 4,5%);

31 wśród zidentyfikowanych zawodów deficytowych na szczególną uwagę zasługują te, w których średniomiesięcznie w I półroczu 2011 r. wpłynęła do PUP Radziejów co najmniej jedna oferta pracy; zawody te, to: referent (asystent) bankowości, opiekun osoby starszej, pomoc kuchenna i prasowaczka ręczna; zawodami najbardziej nadwyżkowymi na lokalnym rynku pracy powiatu radziejowskiego – zgodnie z zastanymi danymi statystycznymi - okazały się: ślusarz, robotnik placowy, robotnik budowlany, pedagog, specjalista administracji publicznej.

32 Paweł Dąbrowski Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie


Pobierz ppt "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google