Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO Radziejów, 19 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO Radziejów, 19 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO Radziejów, 19 kwietnia 2010 r.

2 2 BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO–POMORSKIM STAN W KOŃCU OKRESU Źródło: opracowanie własne na podstawie: MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

3

4

5 STOPA BEZROBOCIA WEDŁUG WOJEWÓDZTW STAN W KOŃCU LUTEGO 2010 R. Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

6 WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA udział osób pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (wg BAEL) Źródło: Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności; GUS; publikacja elektroniczna; www.stat.gov.pl

7 WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Udział ludności aktywnej zawodowo (pracującej i bezrobotnej) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej ( wg BAEL)

8 ROZPIĘTOŚĆ STOPY BEZROBOCIA W POWIATACH WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO – STAN W KOŃCU ROKU. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

9

10

11

12 STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO–POMORSKIM STAN W KOŃCU LUTEGO 2010 R. Źródło: Dane Głównego Urzędu Statystycznego

13 Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy OFERTY PRACY ZGŁOSZONE DO PUP W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO–POMORSKIM W LATACH 2000 - 2009

14 STRUKTURA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH DO PUP W WOJ.KUJAWSKO-POMORSKIM W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

15

16 STRUKTURA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH W 2009 ROKU WEDŁUG POWIATÓW STRUKTURA OFERT PRACY* ZGŁOSZONYCH W 2009 ROKU WEDŁUG POWIATÓW Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy. *Do ofert pracy zaliczono także oferty na staże, przygotowanie zawodowe i prace społecznie użyteczne, które nie są formą zatrudnienia.

17 UDZIAŁY WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH W LICZBIE BEZROBOTNYCH OGÓŁEM W PUP RADZIEJÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA - STAN W KOŃCU 2009 R. Wybrane kategorie WOJEWÓDZTWO PUP RADZIEJÓW bezrobotnych zamieszkali na wsi 44,6% 73,7% długotrwale bezrobotni 46,2% 56,9% kobiety 53,8% 50,4% do 25 roku życia 22,9% 25,4% powyżej 50 roku życia 19,1% 16,0% niepełnosprawni 4,3% 2,5% Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy

18 ZGŁOSZENIA ZAMIARU ZWOLNIEŃ Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY W LATACH 1999 - 2010 W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

19 Zgłoszenia zwolnień do PUP Radziejów - W 2009 roku: - W okresie styczeń - marzec 2010 roku: brak zgłoszeń.

20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

21 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych i Badanie sondażowe pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

22 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Rozdział 4 - Publiczne służby zatrudnienia Art.8. ust. 1 pkt 3 Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Art.9. ust. 1 pkt 9 Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in.: opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

23 Definicja monitoringu: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – jest to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno – zawodowym. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Źródło: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, MGPiPS, Warszawa 2003

24 24 Cel projektu MRRP II Rozwój systemu monitorowania i prognozowania sytuacji na rynku pracy w zakresie badania popytu i podaży pracy w województwie 1. skoordynowanie działań związanych z prowadzeniem MZDiN na poziomie całego województwa; 3. opracowanie analiz regionalnego rynku pracy w zakresie popytu i podaży pracy; Cztery cele szczegółowe 24 2. zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy; 4. rozpowszechnianie idei i wyników monitoringu w jednostkach oświatowych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

25 Projekt systemowy WUP – Monitoring regionalnego rynku pracy II Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wykonuje zadania związane z monitoringiem w ramach projektu systemowego Monitoring regionalnego rynku pracy II. Projekt realizowany na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 65/1106/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmienionej uchwałą nr 18/242/10 z dnia 5 marca 2010 r. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

26 Główne zadania zaplanowane w projekcie systemowym: 1.Realizacja monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim; 2.Przeprowadzenie, za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, badań sondażowych 2.000 pracodawców województwa kujawsko- pomorskiego.

27 Monitoring ZDiN w województwie kujawsko- pomorskim w 2009 r. W 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z wskaźnikiem intensywności nadwyżki (deficytu)* spośród 1.538 zawodów, którymi legitymowali się bezrobotni z regionu: 16,1% stanowiły zawody deficytowe (rok wcześniej 22,1%), 4,0% stanowiły zawody zrównoważone (rok wcześniej 5,0%), 79,8% stanowiły zawody nadwyżkowe (rok wcześniej 72,8%). *

28 Nowe rejestracje bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według wielkich grup zawodowych

29 Zawody deficytowe w 2009 r. według wskaźnika intensywności deficytu i poziomu wykształcenia Wśród osób z wykształceniem wyższym: specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i osobowych pośrednik w obrocie nieruchomościami specjalista do spraw public relations Wśród osób z wykształceniem średnim: asystent bankowości doradca inwestycyjny telemarketer sekretarka Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym: pomoc domowa monter sprzętu radiowego i telewizyjnego tynkarz monter wyrobów z tworzyw sztucznych

30 Zawody nadwyżkowe w 2009 r. według wskaźnika intensywności nadwyżki i poziomu wykształcenia Wśród osób z wykształceniem wyższym: ekonomista pedagog specjalista administracji publicznej specjalista ds. marketingu i handlu Wśród osób z wykształceniem średnim: asystent ekonomiczny kucharz technik mechanik technik rolnik Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym: sprzedawca ślusarz krawiec robotnik budowlany

31 Projekt badania pracodawców w województwie kujawsko- pomorskim w 2010 r. 31

32 Cel badania Głównym celem badania jest zdobycie wiedzy o tym, jakich pracowników poszukują pracodawcy w województwie kujawsko-pomorskim. W jakich zawodach i o jakich kwalifikacjach. Dzięki niej chcemy dostarczyć wiarygodnej i rzetelnej informacji m.in. instytucjom edukacyjnym i urzędom pracy, które pomagają zdobyć kwalifikacje przyszłym pracownikom. Sondaż pozwoli na zacieśnienie współpracy pup z lokalnymi pracodawcami. 32

33 Dobór próby Dobór celowy na podstawie bazy REGON W 2010 roku próba obejmie podmioty z wszystkich klas wielkości przedsiębiorstw: Małe – o liczbie pracujących do 9 osób; 500 podmiotów Średnie – o liczbie pracujących od 10 do 49 osób; 500 podmiotów Duże – o liczbie pracujących powyżej 49 osób; 1.000 podmiotów. Jednostki zostały wylosowane według struktury sekcji PKD podmiotów województwa. 33

34 Ankieta Kwestionariusz zawiera m.in. pytania dotyczące: -stanu zatrudnienia -planów zatrudnieniowych, -oczekiwań wobec kandydatów do pracy, -rekrutacji, -oceny sytuacji firmy oraz kondycji branży, w której firma prowadzi działalność. 34

35 Aktualny stan prac Dokonano podziału próby; PUP przekazały wyniki weryfikacji baz podmiotów gospodarczych; PUP i WUP zakupiły specjalistyczne oprogramowanie do realizacji badań kwestionariuszowych; Odbyło się drugie spotkanie szkoleniowe (z 3 planowanych) dla pracowników pup nt. realizacji badania pracodawców; Opracowano kwestionariusz ankiety. Maj 2010 r. – planowany termin rozpoczęcia ankietyzacji. Maj 2010 r. – planowany termin rozpoczęcia ankietyzacji.

36 Osie priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013: Wkład EFRR 1.Rozwój infrastruktury technicznej 238 701 959 /25,1% 2.Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 117 924 474 /12,45% 3.Rozwój infrastruktury społecznej 123 630 496 /13,0% 4.Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 57 060 229 /6,0% 5.Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 /26,5% 6.Wsparcie rozwoju turystyki 47 550 191 /5,0% 7.Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 /9,0% 8.Pomoc techniczna 28 530 115 /3,0% 951,0 mln /100,0%

37 PRIORYTETY PO KL Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich komponent centralny komponent regionalny Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW SW Priorytet X Pomoc Techniczna MEN SW MRR

38 ZAŁOŻENIA ZMIAN W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM I USTAWICZNYM BROSZURA 1 - Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? - zawiera opis działań obecnie realizowanych i planowanych w polskiej oświACIE BROSZURA 2 - Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - zawiera wskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego?Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? BROSZURA 3 - Założenia projektowanych zmian - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zawiera informacje na temat projektowanych zmian dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Założenia projektowanych zmian - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi BROSZURA 4 - Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne - przedstawia kierunki projektowanych zmian dotyczących kształcenia zawodowego.Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne Ww. materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/

39 TROCHĘ tzw DOBRYCH RAD NA PODSUMOWANIE Systematyczne wykorzystywanie przez organy prowadzące i kierownictwo szkół informacji o rynku pracy: statystyk, analiz i raportów z badań. Ścisłe współdziałanie organów prowadzących i kierownictwa szkół z instytucjami rynku pracy i pracodawcami przy kształtowaniu sieci szkół i tworzeniu nowych kierunków kształcenia. Współdziałanie i ścisły kontakt z pracodawcami przy planowaniu nowych kierunków kształcenia, jak również w trakcie realizacji programów kształcenia – w tym przede wszystkim programów kształcenia praktycznego. Wykorzystywanie przez organy prowadzące i szkoły możliwości poprawy jakości kształcenia poprzez korzystanie ze wsparcia programów współfinansowanych z EFS. Organizacja praktyk uczniowskich.

40 WYZWANIASTOJĄCE PRZED RYNKIEM PRACY /WYBRANE PROBLEMY/ WYZWANIA STOJĄCE PRZED RYNKIEM PRACY /WYBRANE PROBLEMY/

41

42 (wg stanu w dniu 12 marca 2010r)

43 BEZROBOTNI OBJĘCI WYBRANYMI FORMAMI AKTYWNYMI W LATACH 2008 – 2009 (stan w końcu miesiąca) Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

44 BEZROBOTNI OBJĘCI PROGRAMAMI RYNKU PRACY W LATACH 2005 – 2009 (stan w końcu miesiąca) Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy

45

46

47 Źródło: E. Dolny, UMK

48 PROGNOZA LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM DO 2030 R.

49

50 Źródło: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008, GUS.

51 ZDOLNOŚĆ DO BYCIA ZATRUDNONYM /EMPLOYABILITY/ RYNEK PRACY RYNEK EDUKACYJNY SYTUACJA JEDNOSTKI KWALIFIKACJE,UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI EFEKTYWNOŚC JEDNOSTKI

52 52 Dziękuję za uwagę Artur Janas Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń www.wup.torun.pl tel.: (0-56) 622-86-00, 622-10-59 fax: (0-56) 622-74-85 e-mail: wup@wup.torun.plwup@wup.torun.pl


Pobierz ppt "WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO Radziejów, 19 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google