Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami

Коpie: 1
Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 30 październik 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami
Czeladź 6 listopad 2012

2 Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

3 Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012
Dochody i przychody: Plan: zł Wykonanie na : zł - 56,93 % Wykonanie na : zł - 64,07 %

4 Wykonanie dochodów budżetu stan na 31.08.2012
Dochody z majątku gminy – zł; wykonanie 34,39 % W tym dochody ze sprzedaży – zł; wykonanie 10,08 % Udziały w podatkach – zł; wykonanie 56,29 % Podatki i opłaty lokalne – zł : wykonanie 63,35 % Subwencje – zł: wykonanie 75,81 % Dochody jednostek budżetowych zł: wykonanie 55,95 % Dotacje na zadania zlecone zł, wykonanie 67,29 % Dotacje na zadania własne zł, wykonanie 75,50 %

5 Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012
Wydatki i rozchody: Plan: zł w tym rozchody – spłaty długów: zł Wykonanie na : zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: – 66,70 % Wykonanie na : zł - 62,44 % w tym rozchody – spłaty długów: – 73,22 %

6 Wykonanie wydatków budżetu stan na 31.08.2012
Gospodarka komunalna - wykonanie: zł; 52,82 % w tym dotacja na KZK GOP: zł; 75 % Edukacja – wykonanie: zł; 68,26 % W tym oświata: wykonanie: zł; 68,13 % W tym przedszkola: wykonanie: zł; 68,60 % Pomoc społeczna – wykonanie: zł; 63,64 % Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: zł; 60,70 % Sport i kultura – wykonanie: zł; 60,57 %

7 Zadłużenie na rok 2012 Zadłużenie na 31.12.2011 r.- 42 461 674 zł
Spłata rat i kredytów w 2012 r zł Obsługa długu w 2012 r zł Razem zł Spłata rat i kredytów na r zł Obsługa długu na r – zł Razem – zł Planowane zadłużenie na r zł

8 Zadłużenie w latach

9 Spłata zadłużenia w latach 2006-2012

10 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na r.

11 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na r.

12 Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na r.

13 Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2006-2011
Stan na r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki

14 Wykonanie budżetu miasta Czeladź w latach 2006-2012

15 Wykonanie budżetu miasta Czeladź w latach 1991-2010

16 Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

17 Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

18 Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

19 Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

20 Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

21 Wynagrodzenia w latach 2006-2012

22 Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach 2006-2012

23 Inwestycje realizowane w latach 2010-2012 dofinansowane z UE
Nazwa projektu Kwota ogółem (według umowy o dofinansowanie) Środki własne (budżet miasta) Dotacja RPO WSL Lata Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi ,00 ,00 ,00 Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi ,00 ,90 ,10 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP ,48 ,58 ,90 Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1" ,64 ,38 ,26 Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi ,39 ,61 ,78 RAZEM ,51 ,47 ,04

24 Bieżąca sytuacja finansowa miasta
Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą zł – 9,5 % budżetu miasta; Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia; Koszty korekt finansowych, nałożonych po kontrolach dokumentacji przetargowych projektów unijnych (GBŚ, trasy rowerowe, boisko treningowe) ok zł Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %); Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013; Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

25 Liczba mieszkańców Czeladzi w latach 2006-2012

26 Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach 2006-2012

27 Bieżące działania 1 Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych” zł; okres realizacji: lata „Czeladzka Liga Naukowa” projekt dla uczniów klas IV-VI – zł; okres realizacji: lata „Przedszkole moich marzeń” – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – zł; okres realizacji: lata „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS” – zł; okres realizacji: lata Projekt „Grundtvig” – kształcenie seniorów – €; okres realizacji: lata Projekt „Ecosystem and Habitatus” (Socrates Comenius) – €; okres realizacji: lata Projekt „Students Online Safety-SOS” €; okres realizacji: lata Projekt „Otwarte ramiona” – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – zł; okres realizacji: rok 2011 Projekt „Asystent Rodziny” – zł; okres realizacji: rok 2012 Młodzieżowe Centrum Kariery – siedziba w Urzędzie Miasta, przy współpracy z OHP Suma pozyskanych środków: ok zł

28 Bieżące działania 2 Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.:
zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (do – zł; zł; zł; zł) oraz krajowych (do – zł; zł; zł) zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – zł, w 2010 – zł, w 2009 – zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – zł, w 2010 – zł, w 2009 – zł) efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok zł) 3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

29 Bieżące działania 3 Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.:
Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE) Sprzedaż mieszkań komunalnych Realizowanie programu wychodzenia z zadłużenia czynszowego dla najemców mieszkań komunalnych 5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.: Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw

30 Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów – art. 243 ustawy o finansach publicznych

31 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz i 1241 z późn. zm) Art. 243. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 1)   spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, 2)   wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 3)   potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

32 Uzasadnienie do ustawy o finansach publicznych
„Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony znosi ograniczenia wiążące dziś jednostki samorządu terytorialnego o znacznym potencjale rozwojowym, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dyscyplinuje jednostki, których wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek”.

33 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 4674 w sprawie art. 243 ustawy o finansach publicznych „Pragnę zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik zadłużenia ma za zadanie m.in. zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmiernym poziomem zadłużenia, bowiem limit uzależniony jest od indywidualnej sytuacji ekonomicznej. Ponadto limity kosztów obsługi zadłużenia mają za zadanie zabezpieczyć jednostki samorządu terytorialnego przed nadmierną kumulacją płatności z tytułu obsługi zadłużenia w stosunku do ich zdolności ekonomicznych do obsługi zadłużenia (ryzyko płynności, ryzyko refinansowania)”. „Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych nowe regulacje art. 243 mają obowiązywać od 2014 r., co oznacza, że efektywnie vacatio legis wynosi blisko cztery lata. Jednostki samorządu terytorialnego miały więc odpowiedni czas na wprowadzenie działań konsolidujących pozwalających na wygenerowanie w okresie nadwyżek w części bieżącej budżetu i dostosowanie struktury zadłużenia w celu zapewnienia spełnienia wymogów wynikających z regulacji, które zaczną obowiązywać od 2014 r.”

34 Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art
Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych

35 Art. 243 ustawy o finansach publicznych
Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczek z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu Na lata wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF

36 Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art
Indywidualny wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych 2011 r. (na podstawie wykonania budżetu w latach 2008, 2009, 2010) : 0,0830 > 0,0594 nie spełnia wskaźnika z art.243 upf 2012 r. (na podstawie wykonania budżetu w latach 2009, 2010, 2011) : 0,0997 > -0,0047 nie spełnia wskaźnika z art.243 upf 2013 r. (na podstawie wykonania budżetu w latach 2010, 2011 oraz planu budżetu 2012) : 0,0943 > 0, nie spełnia wskaźnika z art.243 upf 2014 r. (na podstawie wykonania budżetu w roku 2011 oraz planu budżetu 2012 r. i 2013 wg WPF) : 0,0969 < 0, spełnia wskaźnik z art.243 upf

37 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/484/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 „Prognoza długu Miasta Czeladź”

38 Plan budżetu na 2013 r. Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok 2011 2012 prognoza z VI 2012 planowane wykonanie z IX 2012 2013 Dynamika PKB 4,3 % 2,5 % 2,9 % 2,2 % Inflacja średnioroczna 4,0 % 2,7 % Popyt krajowy 3,6 % 1,9 % 1,7 % 1,8 % Spożycie 2,1 % 1,6 % 2,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,4 % 12,6 % 13 %

39 Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne
Unikać dalszego zadłużania miasta Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów Unikać deficytu Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem Racjonalizować wydatki bieżące Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

40 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google