Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Bytomia 2001 – 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Bytomia 2001 – 2015"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Bytomia 2001 – 2015
BYTOM MIASTEM METROPOLITALNYM Bytom, kwiecień 2001

2 WIZJA ROZWOJU MIASTA

3 wizja rozwoju miasta Opierając się na wykorzystaniu walorów historyczno – kulturowego dziedzictwa miasta oraz potencjału wiedzy i innowacyjności jego mieszkańców Bytom intensywnie przekształca się z tradycyjnego miasta przemysłowego w nowoczesne miasto odpowiadające standardom europejskim. Bytom jest miastem realizującym podstawowe zasady trwałego rozwoju, będąc miejscem zamieszkania ludzi zdrowych, czystym we wszystkich wymiarach środowiska naturalnego dzięki funkcjonowaniu infrastruktury ochrony środowiska respektującej wysokie standardy techniczne. Miasto dobrze radzi sobie z eliminacją głównych źródeł zanieczyszczeń ekologicznych, w tym niską emisją z palenisk gospodarstw domowych. Dążenia samorządu lokalnego w realizacji zasad trwałego rozwoju wspierane są przez wzrost ekologicznej świadomości mieszkańców i utrwalanie się prozdrowotnych zachowań społeczności lokalnej. Szczególny priorytet wiązany jest z inwestycjami na ochronę wód powierzchniowych, odnowę krajobrazu i obszarów chronionych oraz rekultywację terenów poprzemysłowych. Bytom jest miastem wysokich standardów funkcjonowania proinnowacyjnego systemu kształcenia ustawicznego, zorientowanego na wszystkie środowiska lokalne, w znaczącym stopniu wykorzystującego walory dziedzictwa kulturowego i różnorodność kulturową swoich mieszkańców. Rosnący poziom mobilności ludzi młodych zyskuje wsparcie ze strony władz lokalnych i regionalnych szybko reagujących na strukturalne przekształcenia gospodarki miejskiej i napływ inwestycji zagranicznych. System kształcenia związany jest ze wzmacnianiem w mieście infrastruktury szkolnictwa wyższego oferującego zróżnicowane profile edukacyjne: techniczne, ekonomiczne i humanistyczne.

4 wizja rozwoju miasta Bytom definitywnie eliminuje skutki długoletniego funkcjonowania jako ośrodek skoncentrowanej aktywności tradycyjnych sektorów przemysłowych. Tworzy wysoce atrakcyjne miejsce zamieszkania oferując możliwości zgodnego z aspiracjami zaspokajania potrzeb podstawowych oraz realizowania indywidualnych stylów życiowych. Zmiana warunków życia mieszkańców została osiągnięta dzięki modernizacji i głębokiej przebudowie substancji mieszkaniowej, zrealizowanej przy wykorzystaniu doświadczeń międzynarodowych w zakresie proekologicznej rewitalizacji zasobów i dzielnic mieszkaniowych. Odnowa tych zasobów łącznie z odnową obiektów dziedzictwa kulturowego o wysokiej wartości architektonicznej czyni z miasta atrakcyjne dla jego mieszkańców i osób przyjezdnych środowisko zamieszkania oraz rozwijania aktywności gospodarczych i kulturalnych. Bytom tworzy nową sieć współpracy z europejskimi i pozaeuropejskimi miastami o dużych tradycjach kulturowych, co pozwala na większe zróżnicowanie i poprawę jakości oferty kulturalnej adresowanej do elit i ludzi młodych. Nowe sieci kontaktów sprzyjają także transferowi technologii i innowacji do miasta. Zwiększa się sukcesywnie poziom aktywnego uczestnictwa w tych sieciach mieszkańców miasta, m.in. dzięki stale upowszechniającej się (zwłaszcza u ludzi młodych) umiejętności posługiwania się językami obcymi.

5 wizja rozwoju miasta Bytom w sposób istotny podnosi swą atrakcyjność inwestycyjną, przyciągając i rozwijając nowoczesne działalności, tworzące nową bazę ekonomicznej egzystencji miasta, radykalnie zmieniające jego wizerunek zewnętrzny i przekształcające miasto w silny ośrodek gospodarczy i naukowo – kulturalny o znaczeniu regionalnym i krajowym. Bytom przy silnym wsparciu władz samorządowych wzmacnia i trwale utrzymuje pozycję konkurencyjną dzięki wykreowaniu nowych produktów miasta. Owe nowe produkty powstające przy wykorzystaniu wynalazczego dorobku rodzimych środowisk naukowych związane są w pierwszym rzędzie z usługami medycznymi, rozwojem biotechnologii, informatyką oraz utylizacją odpadów produkcyjnych. Nowym impulsem rozwojowym miasta stało się podjęcie współpracy z ważnymi ośrodkami rozwoju regionalnego w Polsce, w pierwszym rzędzie zaś – Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem, co wymagało przebudowy połączeń komunikacyjnych z tymi miastami. Rozwijane przez Bytom współdziałanie z Katowicami i Zabrzem wzmacnia zjawisko metropolizacji aglomeracji katowickiej. W przypadku Bytomia metropolizacja dotyczy przede wszystkim ekonomicznych i politycznych funkcji miasta. Rozwój usług wyższego rzędu związanych z usługami medycznymi, kształceniem humanistycznym i politechnicznym oraz tworzeniem produktów kultury wysokiej wraz z przebudową bazy ekonomicznej według kryteriów efektywności ekonomicznej i społecznej stanowi podstawę nowego wizerunku miasta metropolitalnego. Wkład Bytomia w rozwój metropolitalnych funkcji województwa śląskiego wspierany jest przez władze samorządu wojewódzkiego.

6 DOMENY AKTYWNOŚCI STRATEGICZNEJ MIASTA BYTOMIA
SPOŁECZNOŚĆ DAS 1: Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców DAS 2: Wzrost poziomu socjalnego bezpieczeństwa mieszkańców DAS 3: Zwiększenie szans edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia AKTYWNOŚĆ DAS 4: Wzmacnianie dywersyfikacji i konkurencyjności przedsiębiorstw DAS 5: Sprzyjanie powstawaniu nowych przedsiębiorstw DAS 6: Przebudowa transportowej i komunikacyjnej infrastruktury miasta ŚRODOWISKO DAS 7: Waloryzacja kulturowego dziedzictwa miasta DAS 8: Urbanistyczna rewitalizacja zaniedbanych dzielnic miejskich oraz przebudowa substancji mieszkaniowej DAS 9: Ekologiczna odnowa miasta DAS 10: Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

7 STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU MIASTA

8 społeczność DAS 1: POPRAWA STANU ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW
Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA niedostosowanie struktury rodzajowej świadczenia usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej do potrzeb wynikających z wzrostu liczby osób starszych w mieście oraz nasilania się zachorowań, których źródłem jest skażenie środowiska wzmocnienie procesów prywatyzacji świadczenia usług opieki zdrowotnej rozbudowa systemu opieki paliatywnej wzrost umiejętności zarządzania ośrodkami służby zdrowia w mieście współdziałanie miasta ze stowarzyszeniami i instytucjami opieki charytatywnej współdziałanie miasta z instytucjami organizującymi hospicja restrukturyzacja świadczeń zdrowotnych dostępnych w bytomskich ZOZ – ach promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta (w tym zwłaszcza: dzieci i młodzieży) rozbudowa systemu diagnostyki umożliwiającej wczesne wykrywanie chorób wzrost dostępności do specjalistycznej opieki zdrowotnej pogarszające się warunki materialne (techniczne i finansowe) funkcjonowania ośrodków Śląskiej Akademii Medycznej ograniczające możliwości wykorzystania potencjału naukowo – badawczego specjalistycznej kadry medycznej współdziałanie miasta z władzami Śląskiej Akademii Medycznej w zakresie modernizacji materialnej bazy świadczenia specjalistycznych usług medycznych rozbudowa bazy materialnej dla wykorzystania potencjału innowacyjnego miejscowej kadry medycznej ryzyko utraty znaczenia Bytomia jako krajowego ośrodka świadczenia specjalistycznych usług medycznych i prowadzenia badań naukowych nad innowacyjnymi technologiami terapeutycznymi restrukturyzacja sektora specjalistycznej opieki medycznej i utworzenie sieci interdyscyplinarnej współpracy badawczej i wdrożeniowej wzrost zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego i wspieranie transferu osiągnięć współczesnej wiedzy medycznej CELE STRATEGICZNE: Bytom miastem oferującym wszystkim mieszkańcom pełną dostępność do podstawowych usług medycznych Bytom renomowanym w skali międzynarodowej innowacyjnym ośrodkiem świadczenia specjalistycznych usług medycznych

9 społeczność DAS 2: WZROST POZIOMU SOCJALNEGO BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA rozszerzanie się zjawisk wykluczenia grup i środowisk społecznych z uczestnictwa w procesach rozwoju lokalnego i jego efektach skutkiem restrukturyzacji przedsiębiorstw w tradycyjnych sektorach miasta oraz postępująca koncentracja najmniej uprzywilejowanych grup społecznych w dzielnicach o rosnącym poziomie dekapitalizacji substancji mieszkaniowej rozwijanie współpracy międzynarodowej i wspieranie transferu doświadczeń w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa socjalnego zwiększanie dostępności do systemu przekwalifikowań zawodowych rozszerzanie zakresu i różnorodności form udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży pochodzącym ze środowisk o dużym poziomie ubóstwa i zagrożenia czynnikami kryminogennymi zapobieganie dziedziczności patologii i zagrożeń patologią wyzwalanie potencjału przedsiębiorczości wśród ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem zamieszkujących dzielnice poprzemysłowe CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem stwarzającym każdemu mieszkańcowi szansę uczestnictwa w rynku pracy

10 społeczność DAS 3: ZWIĘKSZANIE SZANS EDUKACYJNYCH NA RÓŻNYCH
POZIOMACH KSZTAŁCENIA Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA duży poziom niepewności związany z niedookreślonością przekształceń na lokalnym rynku pracy oraz ewolucji rynku usług edukacyjnych zwiększanie uczestnictwa nauczycieli w regionalnym systemie kształcenia ustawicznego zatrudnianie wysoko kwalifikowanej, specjalistycznej kadry nauczycielskiej prospektywny monitoring rynku pracy zmiana profilu kształcenia zawodowego na poziomie średnim ograniczona zdolność do wykorzystywania sposobności związanych z europejskimi programami edukacyjnymi i działalnością zlokalizowanych w regionie ośrodków akademickich wzrost udziału środków publicznych w finansowaniu wspólnych przedsięwzięć miasta i instytucji szkolnictwa wyższego wspieranie silnych związków między biznesem a szkołami uruchomienie nowych (w tym: humanistycznych) kierunków kształcenia na poziomie wyższym upowszechnianie znajomości języków obcych wśród ludności miasta tworzenie możliwości samorozwoju poprzez oferowanie różnorodnych usług edukacyjnych dla mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem społeczności uczącej się przez całe życie i rozszerzającej swój udział w globalnym społeczeństwie informacyjnym

11 aktywność DAS 4: WZMACNIANIE DYWERSYFIKACJI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA postępująca utrata dotychczasowych funkcji egzogenicznych (zewnętrznych) miasta stanowiących podstawę jego egzystencji ekonomicznej przyśpieszenie prywatyzacji przedsiębiorstw sektora publicznego, w tym: górnictwa węgla kamiennego prywatyzacja przedsiębiorstw sektora usług komunalnych demonopolizacja sektora usług publicznych przyciąganie do miasta instytucji okołobiznesowych (w tym: świadczących usługi w sferze obsługi kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw) przyciąganie do miasta inwestorów strategicznych wnoszących nowe technologie umożliwiające pogłębione przetwórstwo surowców miejscowych kreowanie kultury i postaw innowacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzanie kultury przedsiębiorczości do sektora usług publicznych CEL STRATEGICZNY: Bytom znaczącym w skali kraju biegunem rozwoju innowacji i transferu technologii

12 aktywność DAS 5: SPRZYJANIE POWSTAWANIU NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA radykalne obniżanie atrakcyjności dotychczasowych czynników lokalizacyjnych związanych z tradycyjnymi aktywnościami gospodarczymi zorientowanymi na produkcję masową o niskim poziomie przetworzenia, przy jednoczesnym niedostatku umiejętności kreowania nowoczesnych czynników przyciągania inwestorów rozwijanie instytucji kształtowania umiejętności menedżerskich rodzimej kadry kierowniczej tworzenie infrastruktury instytucjonalnej pozwalającej na włączenie się do światowego systemu contact – service’u wspieranie rozbudowy infrastruktury tworzącej udogodnienia dla rozwoju biznesu wspieranie inicjatyw na rzecz pracy w domu („homeworking” i „teleworking”) rozwijanie lokalnej sieci kooperacyjnej wokół dużych przedsiębiorstw działających w mieście CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem oferującym wysokiej jakości udogodnienia logistyczne, instytucjonalne i informacyjne, stanowiące silny czynnik przyciągania nowoczesnych aktywności

13 aktywność DAS 6: PRZEBUDOWA TRANSPORTOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ INFRASTRUKTURY MIASTA Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA niski poziom integracji miejskiego układu komunikacyjnego z aglomeracyjnym i transeuropejskim systemem transportowym rewitalizacja sieci kolejowej, w tym połączeń na Poznań – Bytom – Katowice rozbudowa zewnętrznych powiązań miasta z regionalnym układem transportowym uruchomienie współpracy między samorządami miast Aglomeracji Katowickiej na rzecz budowy zintegrowanego systemu transportu lobbyingowe wspieranie budowy autostrady A-1 na odcinku: węzeł Gliwice – Sośnica – port lotniczy Katowice – Pyrzowice lobbyingowe wspieranie budowy północnej obwodnicy aglomeracji katowickiej niski poziom separacji ruchów wewnątrzmiejskich i tranzytowych oraz dróg wykorzystywanych przez różne środki transportu przebudowa dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze miasta modernizacja wewnątrzmiejskiego (dzielnicowego) układu drogowego uruchomienie inteligentnego i zrównoważonego systemu transportu miejskiego CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem sprawnego oraz wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowanego systemu transportowo - komunikacyjnego

14 środowisko DAS 7: WALORYZACJA KULTUROWEGO DZIEDZICTWA MIASTA
Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA niewystarczające pielęgnowanie materialnych i niematerialnych elementów wielokulturowego dziedzictwa miasta systematyczna rewaloryzacja obiektów zabytkowych i całych dzielnic miejskich podtrzymywanie lokalnej tożsamości kulturowej wspieranie działań Muzeum Górnośląskiego i Opery Śląskiej wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego promocja dziedzictwa kulturowego miasta w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym zmiana wizerunku miasta poprzez organizację dużych imprez artystycznych o znaczeniu międzynarodowym uruchomienie nowych kierunków wymiany kulturalnej w skali międzynarodowej CEL STRATEGICZNY: Bytom głównym depozytariuszem wielowiekowej spuścizny kultury śląskiej oraz znaczącym w skali kraju ośrodkiem kultury muzycznej

15 środowisko DAS 8: URBANISTYCZNA REWITALIZACJA ZANIEDBANYCH DZIELNIC MIEJSKICH ORAZ PRZEBUDOWA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA duży poziom dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych w mieście w sprzężeniu z utrzymywaniem się niskiego tempa przekształceń własnościowych w gospodarce mieszkaniowej humanizacja dzielnic mieszkaniowych prywatyzacja zasobów mieszkaniowych prowadzenie kapitalnych remontów komunalnej substancji mieszkaniowej wprowadzenie nowych technologii w technicznym uzbrojeniu miasta przebudowa parterów domów mieszkalnych na lokale użytkowe lokalizacja w centrum miasta funkcji metropolitalnych postępująca tendencja do peryferyzacji miasta w strukturze Aglomeracji Katowickiej i wzrastające koszty związane z jej powstrzymaniem rozwijanie współpracy z miastami sąsiednimi i władzą regionalną w zakresie przeciwdziałania zjawiskom peryferyzacji przyciąganie funkcji regionalnych na obszary restrukturyzacji przemysłu CEL STRATEGICZNY: Bytom jest miastem humanizującym warunki życia w dużych osiedlach mieszkaniowych

16 środowisko DAS 9: EKOLOGICZNA ODNOWA MIASTA CEL STRATEGICZNY:
Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA duży poziom kumulacji trudno odwracalnych, negatywnych skutków przekształceń środowiska naturalnego w mieście odtworzenie ekologicznego rusztu miasta poprawa funkcjonowania obszarów chronionych w mieście porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, w tym otwartych zbiorników wód powierzchniowych likwidacja niskiej emisji z palenisk domowych proekologiczna reorientacja kierunków badań w lokalnych ośrodkach naukowo – badawczych promowanie proekologicznych zachowań mieszkańców miasta konieczność ponoszenia wysokich kosztów utrzymania i modernizacji urządzeń infrastruktury ochrony środowiska przechodzenie od magistralnych do gniazdowych systemów infrastruktury ochrony środowiska (w tym infrastruktury gospodarki wodno – ściekowej) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w nieskanalizowanych dzielnicach miasta energooszczędna modernizacja budynków użyteczności publicznej mieście poprawa jakości wody dostarczanej gospodarstwom domowym CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem, które zatarło ekologiczne ślady swej przemysłowej przeszłości

17 środowisko DAS 10: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
Kluczowe problemy miasta KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH OPCJA REGENERACYJNA OPCJA KREACYJNA wzrastający poziom kosztów i ryzyka związanego z ponoszeniem nakładów inwestycyjnych na rekultywację terenów poprzemysłowych przejęcie kontroli publicznej nad terenami zdegradowanymi rekreacyjne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych uruchomienie transferu doświadczeń międzynarodowych w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych tworzenie nowych instrumentów odnowy terenów poprzemysłowych CEL STRATEGICZNY: Bytom miastem oferującym zregenerowane tereny inwestycyjne pod lokalizację nowych aktywności dynamizujących gospodarkę miasta i poprawiających warunki życia jego mieszkańców

18 PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE W ROZWOJU MIASTA

19 społeczność DAS 1: POPRAWA STANU ZDROWOTNOŚCI MIESZKAŃCÓW
TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie szczegółowego raportu o stanie zdrowia dzieci i młodzieży opracowanie raportu o stanie bazy lecznictwa otwartego i zamkniętego opracowanie demograficznej i ekologicznej mapy powiatu opracowanie programów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przygotowanie lokalnego systemu motywacyjnego dla kadr Śląskiej Akademii Medycznej INWESTYCYJNO – FINANSOWE utworzenie inkubatora innowacji medycznych budowa ośrodka opieki paliatywnej budowa domów pobytu całodobowego dla osób starszych budowa hospicjów ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie systemu monitoringu stanu zdrowotności mieszkańców (szczególnie po 40 roku życia) opracowanie i uruchomienie projektu edukacji mieszkańców w zakresie badań profilaktycznych kontraktowanie dodatkowych usług zdrowotnych dla mieszkańców o najniższym statusie materialnym uruchomienie przyszkolnych gabinetów opieki stomatologicznej

20 społeczność DAS 2: WZROST POZIOMU SOCJALNEGO BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie diagnostycznego raportu o grupach ludności miasta najbardziej zagrożonych patologiami społecznymi budowa systemu monitorowania procesów restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw przemysłowych opracowanie i uruchomienie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu opracowanie systemu pomocy dla osób długookresowo bezrobotnych i wykluczonych z aktywności ekonomicznej INWESTYCYJNO – FINANSOWE uruchomienie programu robót publicznych uruchomienie Regionalnego Centrum Przekwalifikowań i Poradnictwa Zawodowego jako sieci instytucji monitorujących i kształtujących regionalny rynek pracy ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie interdyscyplinarnej grupy sterującej i koordynującej rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa socjalnego w mieście (służba zdrowia, opieka społeczna, policja, oświata)

21 społeczność DAS 3: ZWIĘKSZANIE SZANS EDUKACYJNYCH NA RÓŻNYCH
POZIOMACH KSZTAŁCENIA TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE utworzenie systemu stypendialnego dla nauczycieli utworzenie systemu rekrutacji nauczycieli INWESTYCYJNO – FINANSOWE rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego modernizacja i adaptacja obiektu dla szkoły wyższej o profilu humanistycznym utworzenie filii Politechniki Śląskiej o profilu informatycznym utworzenie kilku serwerów miejskich i stworzenie warunków powszechnej dostępności do Internetu ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE organizacja obserwatorium rynku pracy promowanie kontaktów grup młodzieży i nauczycieli z miastami partnerskimi

22 aktywność DAS 4: WZMACNIANIE DYWERSYFIKACJI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE stworzenie programu rozpoznania sektorów szans rozwojowych dla miasta INWESTYCYJNO – FINANSOWE tworzenie stref aktywności gospodarczej przebudowa energetycznego systemu miasta ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE zapewnienie udziału miasta w stworzeniu funduszu poręczeń kredytowych dla małych przedsiębiorstw przygotowanie ofert lokalizacyjnych wspólnie z zarządami likwidowanych zakładów przemysłowych

23 aktywność DAS 5: SPRZYJANIE POWSTAWANIU NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie koncepcji marketingu miasta promowanie idei tworzenia funduszy „venture capital” opracowanie koncepcji polityki udostępniania lokali użytkowych podmiotom sektora małych i średnich przedsiębiorstw INWESTYCYJNO – FINANSOWE budowa centrum hotelowo – kongresowego budowa centrum biznesowego (banki, promocja, obsługa działalności gospodarczej, urządzenia rekreacyjne) budowa platformy logistycznej i centrum dystrybucji ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie biura obsługi inwestora

24 aktywność DAS 6: PRZEBUDOWA TRANSPORTOWEJ I KOMUNIKACYJNEJ INFRASTRUKTURY MIASTA TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE budowanie pozytywnego klimatu dla uzyskania społecznej akceptacji przebiegu autostrady A-1 przez miasto stworzenie koncepcji sieci obwodnic miejskich pełniących funkcje obwodnic aglomeracyjnych INWESTYCYJNO – FINANSOWE budowa drogi łączącej miasto z lotniskiem Katowice – Pyrzowice modernizacja linii tramwajowej Katowice – Bytom odtworzenie w Bytomiu odcinka trasy tramwajowej do dzielnicy Miechowice budowa systemu ścieżek rowerowych modernizacja dróg wylotowych z miasta dokończenie budowy obwodnicy północnej budowa napowietrznej sieci tramwajowej łączącej poszczególne dzielnice z centrami handlu i usług publicznych budowa wielopoziomowych parkingów w centrum miasta ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE wyznaczenie obszarów zamkniętych dla ruchu samochodowego

25 środowisko DAS 7: WALORYZACJA KULTUROWEGO DZIEDZICTWA MIASTA
TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie programu rewitalizacji centrum miasta opracowanie studium walorów turystycznych miasta wprowadzenie do szkół programów edukacyjnych kształtujących tożsamość kulturalną młodzieży opracowanie projektu promocji 750 – letniej kultury miasta wraz z jego placówkami (opera, muzeum, obiekty sakralne, itp.) INWESTYCYJNO – FINANSOWE przeprowadzenie kapitalnych remontów kwartałów centrum miasta rewitalizacja Zamku Miechowickiego utworzenie muzeum (skansenu) techniki górnictwa i hutnictwa odbudowa Opery Bytomskiej ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie revolvingowego funduszu rewitalizacji centrum miasta utworzenie fundacji wspierającej działalność bytomskich placówek kulturalnych promowanie działalności Opery Bytomskiej powołanie Kulturalnego Forum Miasta

26 środowisko DAS 8: URBANISTYCZNA REWITALIZACJA ZANIEDBANYCH DZIELNIC MIEJSKICH ORAZ PRZEBUDOWA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie systemu preferencji w udostępnianiu budynków i lokali inwestorom INWESTYCYJNO – FINANSOWE budowa nowoczesnych centrów rozwoju lokalnego w dzielnicach poprzemslowych współpraca kapitałowa z siecią developerów mieszkaniowych ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie funduszu revolvingowego odnowy zasobów mieszkaniowych wsparcie władz miejskich dla rozwoju TBS – ów powołanie sieci partnerstwa społecznego na rzecz rewitalizacji zasobów mieszkaniowych z udziałem zarządzających osiedlami mieszkaniowymi i właścicieli zasobów mieszkaniowych

27 środowisko DAS 9: EKOLOGICZNA ODNOWA MIASTA TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA
ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE opracowanie programu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych wyrobiska dolomitu „Blachówka” ochrona zasobów leśnych i przyrodniczych rezerwatu Segiet sporządzenie audytu cieplnego budynków użyteczności publicznej INWESTYCYJNO – FINANSOWE wprowadzenie na składowisku odpadów komunalnych ich segregacji i utylizacji naturalizacja ekologicznego ciągu Bytomki i Szarlejki poprawa kondycji przyrodniczej zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Żabie Doły likwidacja kotłowni lokalnych odtworzenie bioróżnorodności śródmiejskich terenów zielonych budowa kanalizacji ogólnospławnej na obszarze całego miasta utworzenie revolvingowego funduszu energooszczędnej modernizacji budynków ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE wprowadzenie ekologicznego monitoringu miasta

28 środowisko DAS 10: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH
TYP PRZEDSIĘWZIĘCIA ISTOTA PRZEDSIĘWZIĘCIA KONCEPCYJNO – PROJEKTOWE stworzenie preferencyjnych warunków dla inwestorów przy przejmowaniu obiektów poprzemysłowych wykonanie badania terenów poprzemysłowych na zawartość metali ciężkich i poziomu zasolenia wód powierzchniowych opracowanie planu scalania terenów poprzemysłowych INWESTYCYJNO – FINANSOWE budowa parku technologicznego ORGANIZACYJNO – INSTYTUCJONALNE utworzenie instytucji operatora zagospodarowania terenów poprzemysłowych powierzenie grupie brokerskiej badania rynku i kojarzenia klientów z developerami w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych zainicjowanie utworzenia Regionalnego Funduszu Terenów Zdegradowanych zorganizowanie regionalnego lobby dla pozyskania specjalnej pomocy finansowej w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych utworzenie instytucji zastawu podatkowego zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych utworzenie instytucji inicjującej i koordynującej międzynarodowe badania w zakresie regeneracji terenów poprzemysłowych

29 URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
ul. Parkowa 2, 41 – 902 Bytom tel. /032/ 281 – 20 – 51 do 59


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Bytomia 2001 – 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google