Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 2 w Wałczu
ID grupy: 97/25_p_g1 Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: „Lokalny rynek pracy – szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regionu” Semestr/rok szkolny: 1/2010 2 2

3 ETAPY PREZENTACJI Cel prezentacji. Charakterystyka powiatu wałeckiego.
Definicje związane z rynkiem pracy. Co dalej? Szkoła, praca czy własna firma? Instytucje rynku pracy. Kariera. 3

4 CEL PREZENTACJI Zapoznanie absolwentów Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu z lokalnym rynkiem pracy oraz pokazanie możliwości dalszego rozwoju. 4

5 Powiat wałecki – podstawowe informacje
powierzchnia ogółem: 1414,94 km2 ludność ogółem: ludność na 1 km2: 38,0 główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem. 5

6 Definicje Przechodząc do dalszych slajdów musimy odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytania: Co to jest bezrobocie? Co to jest stopa bezrobocia? Co to jest podaż pracy? Jakie czynniki wpływają na podaż pracy? Co to jest popyt na pracę? Jakie są zależności pomiędzy popytem na pracę, kosztem pracy i wydajnością pracy?

7 Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym
polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów. Szeroka definicja określa bezrobotnego jako osobę: niezatrudnioną, nie prowadzącą działalności gospodarczej nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Natomiast wąską stosują państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). Bezrobotnym w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest osoba, która: ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia), nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP, jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).

8 Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach). Natomiast do aktywnych zawodowo cywili nie wlicza się pracowników: wojska, policji oraz służb ochrony państwa. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego

9 Podaż pracy - to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy.
Czynniki wpływające na podaż pracy Czynniki demograficzne 1. Przyrost naturalny 2. Struktura ludności wg wieku 3. Saldo migracji 4. Struktura zamieszkania "miasto-wieś" 5. Struktura ludności wg płci 6. System szkolenia i kształcenia 7. Mobilność 8. Indywidualne motywacje i decyzje Czynniki ekonomiczne 1. Wysokość płacy realniej 2. Wysokość podatków od dochodów 3. System opieki społecznej państwa 4. Wysokość płacy nominalnej

10 Popyt na pracę - jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców (przedsiębiorstwa). Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę. Popyt na pracę determinują takie czynniki jak: koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Podstawowe zależności Wzrost kosztów pracy na ogół prowadzi do obniżenia popytu na pracę. Wzrost wydajności pracy powoduje, iż pracodawca może zredukować zatrudnienie - gdyż ta sama praca może być wykonana w mniejszym wymiarze godzinowym. Wzrost popytu na dobra i usługi na ogół powoduje powiększenie produkcji przedsiębiorstwa, co z kolei wiążę się z większym zapotrzebowaniem na pracę.

11 Stopa bezrobocia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w grudniu 2009 roku
11

12 Struktura bezrobocia w powiecie wałeckim w 2010 roku wg danych Głównego Urzędu Statystycznego

13 Przemysł – pojezierze wałeckie
Na terenie powiatu wałeckiego nie ma dużych zakładów przemysłowych. Występują wyłącznie przedsiębiorstwa średnie i małe. Do 1990 roku występowały duże przedsiębiorstwa, głównie państwowe gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa budowlane, których majątek został sprzedany bądź wydzierżawiony. Na bazie tego majątku powstały zakłady prywatne. Średniej wielkości zakłady skupione są w Wałczu. Są to przedsiębiorstwa, które powstały bądź rozwinęły się po 1990r. i zatrudniają do pracowników i należą do nich: EKOMECH Wałcz, Sp. z o.o., branża mechaniczna, produkcja w części eksportowa VNH Fabryka Grzejników, Wałcz, Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, - zakład produkuje grzejniki stalowe, produkcja dla odbiorców krajowych i na eksport – pierwotny kapitał austriacki, Zakład Części Rowerowych ROMET w Wałczu, Sp. z o.o., produkujący części do rowerów dla krajowych odbiorców i na eksport, 13

14 Spółdzielnia Inwalidów SINOGAL w Wałczu jako producent odzieży,
VICTORIA CYMES Sp. z o.o. w Wałczu, producent syropów i napojów, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałczu Sp. z o.o. świadczące usługi przewozów pasażerskich w regionie, Fabryka Kabli i Przewodów DRUT-PLAST Sp. z o.o. Producent kabli i przewodów W grupie średniej wielkości przedsiębiorstw występują również: Zakład Mechaniczny METALTECH w Mirosławcu Sp. z o.o. – producent przyczep i maszyn rolnych, LUDWIG CZEKOLADA Sp. z o.o. Tuczno – producent wyrobów czekoladowych 14

15 Charakterystyka szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powiecie wałeckim.
Szkoły średnie Liceum Ogólnokształcące nr 2 Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 3 Zespół Szkół nr 4 Szkoły policealne: Zespół Szkół nr 2 Zespół Szkół nr 4 Centrum Kształcenia i Rekreacji EPOKA Szkoły wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Zespół Kolegiów Nauczycielskich Uniwersytet Szczeciński *Kliknięcie w nazwę danej szkoły powoduje przeniesienie na jej aktualny adres internetowy 15

16 CO DALEJ? A MOŻE SZKOŁA … PLUSY:
wyższe wykształcenie (baaardzo mile postrzegane przez pracodawców lub klientów) szybsza możliwość znalezienia pracy większa oferta miejsc pracy 16

17 CO DALEJ? A MOŻE SZKOŁA … MINUSY: brak jakichkolwiek zarobków
brak środków finansowych na opłacenie nauki np. książek, dojazdów lub miejsca zamieszkania 17

18 CO DALEJ? A MOŻE PRACA … PLUSY:
pracując na etacie możesz na koszt firmy brać udział w szkoleniach, które na wolnym rynku kosztują czasem grube pieniądze stałe dochody - gdy zostaniesz przyjęty minimalna pensja musi zostać wypłacona. Obecnie jest to ok.1200 zł (od tego należy odjąć trochę na podatki) 18

19 CO DALEJ? A MOŻE PRACA … MINUSY:
pracując w korporacji czy w innej firmie nie pracujesz na własne nazwisko, ale na swoich pracodawców ograniczony urlop - ustawowo przysługuje 20 dni wolnego a po 10 latach pracy 26 zmęczenie - nie wiemy skąd to się bierze, ale 90% osób pracujących na etacie, które znamy wraca z pracy zmęczona 19

20 CO DALEJ? A MOŻE PRACA … Każdy sam może zdecydować czy chce pracować
na etacie i co konkretnie chce robić. W życiu bywa różnie: czasem łapie się to co jest a czasem możesz wybierać firmę, stanowisko oraz negocjować warunki. Nie należy przekreślać całkiem pracy na etacie bo jest to droga, która może pomóc w wystartowaniu na własną rękę. Można pracować na etat a po godzinach powoli i spokojnie szykować fundamenty pod własny biznes. 20

21 CO DALEJ? A MOŻE WŁASNA FIRMA …
PLUSY: możliwość samorealizacji wybór miejsca i zleceń jakie wykonujemy możliwość sprecyzowania i ustalenia dokładnego czasu pracy i okresów urlopu i dni wolnych 21

22 CO DALEJ? A MOŻE WŁASNA FIRMA …
MINUSY: Konieczność prowadzenia księgowości do organizacji czasu pracy potrzebne są predyspozycje np. samodzielność, motywacja do pracy, umiejętność optymalnego zagospodarowania czasem pracy Konieczność ciągłego dokształcania się by zaspokoić rosnące wymagania klientów 22

23 CO DALEJ? A MOŻE WŁASNA FIRMA …
Prowadzanie własnej działalności ma równo dużo plusów jak i minusów. Większość z nich należy od umiejętności i cech osobowościowych samozatrudniającego. Nikt nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić czy samozatrudnienie jest złe lub dobre. 23

24 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Dynamika zmian istniejących na rynku pracy zawodów jest ściśle związana z tendencjami społeczno-gospodarczymi Europy i świata. Co kilka miesięcy pojawiają się nowe specjalizacje. Są wśród nich takie, na które na rynku pracy popyt jest bardzo duży i takie, na które praktycznie zanika. W przyszłości pojawią się z pewnością nowe profesje, których nazw nie potrafimy przytoczyć. Są to jedynie przewidywania. Z pewnością osoby pracujące muszą liczyć się w przyszłości z koniecznością zmiany zawodu nawet kilka razy w swoim życiu. Zawody przyszłości pojawią się w pewnych określonych branżach: 24

25 ochronie zdrowia i opiece społecznej - jest to związane z rozwojem metod leczenia, kształtowaniem postaw związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i opieką nad starzejącym się społeczeństwem oraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu psychoterapii, w związku z pojawiającymi się problemami cywilizacyjnymi ochronie środowiska - wiąże się z rozwojem usług na rzecz środowiska, takich jak: edukacja, promocja, współpraca międzynarodowa, czy też produkcja w tej branży 25

26 branży informatycznej - wiąże się to ze stałym rozwojem technologii informacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie informatyki, telekomunikacji Internetu edukacji - związane jest to z potrzebą dokształcania się; obserwować można zapotrzebowanie na trenerów różnych szkoleń, doradców oraz wzrost w kształceniu z wykorzystaniem rozwijających się technologii informatyczno- komunikacyjnych (e-learning) oraz Internetu (webeducation) 26

27 Jakie instytucje mogą nam pomóc podjąć decyzje
Jakie instytucje mogą nam pomóc podjąć decyzje? Gdzie możemy uzyskać informacje?

28 Instytucje rynku pracy
Realizują one zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ich celem jest podejmowanie takich działań, które dążą do: pełnego i produktywnego zatrudnienia, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej, zwiększenia mobilności na rynku pracy.

29 Instytucje rynku pracy
publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Instytucje rynku pracy wspierane są również przez szereg innych podmiotów np. gminne centra informacji, akademickie biura karier, szkolne ośrodki kariery, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, a także wiele innych organizacji pozarządowych zajmujących się problematykom rynku pracy.

30 Instrumenty rynku pracy
Kierowane są do osób bezrobotnych, które mogą korzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, m.in.: dodatek aktywizacyjny, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, staż, stypendia w okresie kontynuowania nauki, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, roboty publiczne, przyznanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.

31 WAŁECKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W 2007r. powstało przy Urzędzie Miasta Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. WCWP oferuje fachową i kompetentną pomoc lokalnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w szczególności nowo powstałym w stawianiu pierwszych kroków w biznesie oraz przygotowywanie osób bezrobotnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej i zwiększania ich aktywności i przedsiębiorczości. WCWP stara się stworzyć dla nich dogodne warunki rozwoju pomagając w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej, świadcząc wysokiej jakości usługi spełniające oczekiwania klientów tak obecnych jak i przyszłych. W ofercie doradczej WCWP dla przedsiębiorców projektu znajdują się usługi z zakresu: Doradztwa ogólnego Prawo pracy i kadry Informacje dotyczące możliwości uzyskania środków pomocowych Prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych 31

32 A do czego to wszystko ma prowadzić? Do czego przyda się ta wiedza?
„Nic nie robić i zarabiać dużo pieniędzy - oto jak młodzieńcy wyobrażają sobie idealną karierę.” Benjamin Disraeli

33 Kariera - definicje Osiągnięcie sukcesu zawodowego.
Rozwój człowieka w toku życia. Droga do profesjonalnej doskonałości i osiągnięcie satysfakcji zawodowej.

34 Naturalne etapy rozwoju kariery
poszukiwanie – do około 25 roku życia ustanowienie – do około 35 roku życia okres środkowej kariery – pomiędzy 35 – 50 rokiem życia okres późnej kariery – do emerytury

35 Aby zaplanować karierę trzeba wybrać sobie określony cel, lub cele które chciałoby się osiągnąć w swym życiu zawodowym. Dobrym rozwiązaniem jest odpowiedzenia na ważne pytania: Kim jestem? Kim chcę być? Dokąd i jak zmierzam?

36 Korzyści przynoszone przez indywidualne planowanie kariery:
osoba planująca ma poczucie bycia kreatorem własnego losu, wybiera świadomie własną drogę zawodową, znajduje swoje mocne strony i analizuje własne możliwości, konkretyzuje, uściśla własne cele, które stają się po tym bardziej osiągalne, mobilizuje się do dalszego rozwoju, jest zadowolona z tego co robi. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy.

37 Kim jesteśmy? Uczniami Technikum Zawodowego o specjalnościach:
technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik logistyk.

38 Technik architektury krajobrazu
absolwent praca Przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, jak również w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu.

39 Technik budownictwa absolwent praca
Praktyk w zakresie projektowania konstrukcyjno-budowlanego, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sprawowania nadzoru budowlanego. Zatrudnienie na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, biurach projektów, instytucjach naukowo- badawczych, pracowniach konserwacji budynków

40 Technik logistyk absolwent praca
Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce i po właściwych (możliwie najniższych) kosztach. Do najpopularniejszych branż poszukujących logistyków można zaliczyć: przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja, jak również firmy specjalizujące się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

41 Mamy zapewniony dobry start
Mamy zapewniony dobry start! Według danych PUP w Wałczu, absolwenci naszej szkoły stanowią najmniejszy odsetek osób rejestrujących się w urzędzie wśród rejestrujących się absolwentów innych szkół.

42 A teraz możemy zacząć pisać „Przepis na karierę”
Świadomość własnego potencjału. Dobra orientacja w świecie pracy. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Otwartość i elastyczne dostosowanie się do zmian. Samodzielność, aktywność i inicjatywa w działaniu. Gotowość uczenia się przez całe życie.

43 Do dzieła! Powodzenia

44 BIBLIOGRAFIA pup.walcz.ibip.pl – Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wup.pl – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie urokipojezierza.pl stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny walcz.um.pl – Serwis Informacyjny Miasta Wałcz tu.kielce.pl/biurokarier/poradnik/-Poradnik – ABC Rynku Pracy 44

45 45 45


Pobierz ppt "1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google