Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. PIŁSUDSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ID grupy: Opiekun: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU 97/44_P_G197/46_P_G2 MAŁGORZATA RADASZEWSKA ARKADIUSZ DERA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE FIRMY

3 1. Podjęcie i zakładanie działalności gospodarczej w Poznaniu i Gorzowie Wlkp. 2. Koncesje i zezwolenia. 3. Regon- Urząd Statystyczny. 4. Firmowe konto bankowe. 5. Urząd Skarbowy 6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 7. Państwowa Inspekcja Pracy. 8. Sanepid. 9. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4 1.ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POZNANIU W GORZOWIE WLKP Działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, którą najpóźniej w dniu rozpoczęcia jej wykonywania musi zgłosić do właściwego rejestru. W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do: -ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta- osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej, -rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

5 1. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Osoba fizyczna, składa w urzędzie gminy/miasta wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek ten jest jednocześnie: -wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY/MIASTA), -wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON- URZĄD STATYSTYCZNY), -zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP- URZĄD SKARBOWY), -zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zwolnione jest z opłat.

6 1. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera: -oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, -numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada, -oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania- również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, -określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), -wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, -numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

7 1. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej: -listownie- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu, -elektronicznie- za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej gminy -osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy/miasta- w przypadku osób zamieszkałych na terenie miasta Poznania i Gorzowa Wlkp miejscem złożenia wniosku jest: www.poznan.pl/mps Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej 60-770 Poznań, ul. Matejki 50, e-mail: uwagiedg@um.poznan.pluwagiedg@um.poznan.pl Tel. 61 8784773, 61 8784956

8 2. Koncesje i zezwolenia. Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą winna upewnić się, czy w jej przypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowo koncesji, zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności regulowanej. Informacje w tym zakresie można uzyskać w: Punkcie Informacji Gospodarczej ul.Matejki 50 tel. 61 8794773, 61 8784956 e-mail: uwagiedg@um.poznan.pluwagiedg@um.poznan.pl dg@um.poznan.pl,dg@um.poznan.pl Koncesja jest to decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie działalności w obszarze, w którym z mocy ustawy ograniczona jest swoboda prowadzenia tejże działalności. Koncesje wydaje organ, który administruje zakresem interesującej nas działalności. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 tel.: 095 735 55 00 e-mail: um@um.gorzow.plum@um.gorzow.pl kancelaria@um.gorzow. plkancelaria@um.gorzow. pl

9 2. Koncesje i zezwolenia. Posiadanie koncesji jest konieczne w prowadzeniu działalności w zakresie: -poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych, -wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, -wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami oraz energią, -ochrony osób i mienia, -rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, -przewozów lotniczych, -prowadzenia kasyna gry,

10 2. Koncesje i zezwolenia Zezwolenia wymaga działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie odpowiednich ustaw. Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, lub nieoznaczony, na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że odrębne przepisy tak stanowią. Wydawanie lub odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia odbywa się w drodze administracyjnej. Uzyskanie zezwolenia wymaga prowadzenie działalności w zakresie, m.in.: -prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, -przemysł spirytusowy, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz na wytwarzanie wyrobów tytoniowych, -prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wytwarzanie środków farmaceutycznych, -utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców, -zarządzanie lotniskiem, -działalności polegającej na wykorzystaniu, usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

11 2. Koncesje i zezwolenia. -obrotu zwierzyną żywą, -obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, -prowadzenie magazynu lub składu celnego, -produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych, -wytwarzania i przetwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych, -produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych i odżywek, -prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok i części zwierząt,

12 2. Koncesje i zezwolenia -urządzania i prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych, -uprawy maku i konopi włóknistych, -działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej, -eksploatacji publicznej sieci telefonicznej lub sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych lub radiofonicznych, - prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

13 3. REGON – URZĄD STATYSTYCZNY Zgodnie z zasadą jednego okienka przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Dane z wniosku urząd gminy/miasta przekazuje urzędowi statystycznemu, który na jego podstawie nadaje numer REGON. W przypadku spółki cywilnej numer REGON nadawany jest samej spółce, nie każdemu ze wspólników z osobna. Nadanie REGON-u spółce cywilnej wymaga osobistego zgłoszenia wspólników w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

14 PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY Urząd Statystyczny w Poznaniu: Wydział rejestrów ul. Wojska Polskiego 27/29 60-625 Poznań, Tel. 61 27 98 310 www.stat.gov.pl/urzedy/poznan Informatorium Ul. Wojska Polskiego 27/29, I piętro pok.36 Tel. 61 27 98 320, 61 27 98 325 3. REGON – URZĄD STATYSTYCZNY

15 PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY Urząd Statystyczny w Zielonej Górze - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim: Wydział rejestrów ul. Jagiellończyka 10 66-400 Gorzów Wlkp Tel. (95)7225880 www.stat.gov.pl Informatorium ul.Jagiellończyka 10 Tel. 95 711 56 36 3. REGON – URZĄD STATYSTYCZNY

16 4.FIRMOWE KONTO BANKOWE Przedsiębiorca informuje o założeniu rachunku bankowego Urząd Skarbowy i ZUS na załączniku EDG-RB bezpośrednio w tych instytucjach. Dokonywanie płatności za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego jest konieczne, gdy: Stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca Jednorazowa wartość przekracza równowartość 15.000

17 4. FIRMOWE KONTO BANKOWE Do założenia firmowego konta bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: Dokument tożsamości Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Firmowa pieczątka W przypadku spółek cywilnych: jw. + umowa spółki

18 5. URZĄD SKARBOWY Składając w urzędzie gminy/miasta zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokumentujemy jednocześnie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – urząd skarbowy). Za pośrednictwem wspomnianego wniosku dokonujemy rejestracji/aktualizacji numeru identyfikacyjnego NIP oraz wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

19 5. URZĄD SKARBOWY Przedsiębiorcy deklarujący podjęcie czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są – poza złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy – do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku (za pośrednictwem formularza VAT-R)

20 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA Karta podatkowa jest najprostsza formą opodatkowania. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania. Podatnik wybierający kartę podatkową jest zwolniony z prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego, jak również nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych. 5. URZĄD SKARBOWY

21 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA Stawki karty podatkowej określane są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od: Rodzaju i zakresu prowadzonej działalności Liczby zatrudnionych pracowników Liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza 5. URZĄD SKARBOWY

22 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA Przepisy ograniczają krąg podatników uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Kartę podatkową mogą stosować m. in. osoby prowadzące: Działalność usługowo-wytrwórczą Działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, Działalności w zakresie usług gastronomicznych z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. 5. URZĄD SKARBOWY

23 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - RYCZAŁT Poza kartą podatkową, podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania osoby które: Prowadzą apteki, lombardy, kantory wymiany walut, Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, Rozpoczynają działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki, jeśli one same bądź jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności tego podatnika bądź spółki. 5. URZĄD SKARBOWY

24 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – RYCZAŁT Stawki podatku zryczałtowanego wynoszą: 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, a także przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość 4.000 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m. in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych, 8,5% od przychodów m. in. z działalności usługowej, sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, od przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od kwoty stanowiącej równowartość 4.000, 5. URZĄD SKARBOWY

25 FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – RYCZAŁT Stawki podatku zryczałtowanego wynoszą: 5,5% od przychodów m. in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, 3% od przychodów m. in. Z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonaną działalnością gospodarczą. 5. URZĄD SKARBOWY

26 ZASADY OGÓLNE Podatnik może wybierać opodatkowanie według skali progresywnej (18% i 32%) lub opodatkowanie według tzw. stawki liniowej (19%) 5. URZĄD SKARBOWY

27 OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PROGRESYWNEJ Podatnik może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych i tym samym stosowanie podatku progresywnego. Oznacza to że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta wysokość podatku dochodowego. W roku 2010 skala podatkowa wynosi 18% i 32%. Wybierając tę formę opodatkowania, należy pamiętać o comiesięcznym odprowadzaniu zaliczek na poczet podatku dochodowego. 5. URZĄD SKARBOWY

28 OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PROGRESYWNEJ Każdy podatnik wybierający opodatkowanie na zasadach ogólnych, musi pamiętać o prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz ewidencji przebiegu pojazdu. Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada opłaca się do dnia 20-go każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, kiedy zaliczkę na poczet podatku należy wpłacać do dnia 20-go listopada danego roku podatkowego. 5. URZĄD SKARBOWY

29 OPODATKOWANIE WEDŁUG STAWKI LINIOWEJ-19% Podatnik ma możliwość opodatkowanie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a więc podatkiem liniowym. Podatek w stałej wysokości mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek niemających osobowości prawnej. Przy opodatkowanie w formie podatku liniowego podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawionych danych wynikających z prowadzonych ksiąg podatkowych. 5. URZĄD SKARBOWY

30 OPODATKOWANIE WEDŁUG STAWKI LINIOWEJ-19% Jeżeli podatnik zdecyduje się na tzw. podatek liniowy, utraci prawa do: Wspólnego opodatkowania z małżonkiem; Preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci; Korzystania z ulg i zezwoleń w tym również prawda do kontynuacji odliczeń 5. URZĄD SKARBOWY

31 OPODATKOWANIE OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Z rejestracji w zakresie podatku VAT zwolnieni są podatnicy, którzy zostali zwolnieni z podatku z uwagi na osiągnięte obroty (nie przekraczające 50000 zł) oraz ci, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku. Niezależnie od osiągniętych dochodów, z powyższych zwolnień nie mogą skorzystać niektórzy podatnicy. Zalicza się do nich m. in. podatników świadczących usługi prawnicze przez notariuszy, adwokatów czy radców prawnych, podatników świadczących usługi jubilerskie, oraz podatników, którzy nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięty katalog tej grypy zawarty został w obowiązujących przepisach prawnych. 5. URZĄD SKARBOWY

32 OPODATKOWANIE OD TOWARÓW I USŁUG (VAT ) Rejestracji w zakresie podatku VAT należy dokonać u właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wypełniając formularz VAT-R. Podatnik następnie jest zobowiązany do składania comiesięcznej deklaracji do dnia 25-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Większość przedsiębiorców jest zobowiązana do posiadania tzw. Kas rejestrujących (kas fiskalnych). Kwota wydatkowana na zakupy kasy fiskalnej może zostać odliczona od podatku należnego – jednakże do 50% ceny zakupy, nie więcej niż 2.500 zł! 5. URZĄD SKARBOWY

33 PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY Pierwszy Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp.: 60-965 Poznań, Gorzów Wielkopolski 66-400 ul. Chłapowskiego 17/18 ul. Jagiellończyka 10 Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście: 61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6 Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady: 60-685 Poznań, ul. Wojciechowskiego 3/5 Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto: 61-066 Poznań, ul. Warszawska 183/185 Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce: 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22 5. URZĄD SKARBOWY

34 6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Emerytalne, polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny Rentowe, polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy Chorobowe, polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie Wypadkowe, polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE :

35 6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Osoba prowadząca poza rolniczą działalność gospodarczą i zatrudniająca przy prowadzeniu tej działalności inne osoby zobowiązana jest do opłacania składek na : FUNDUSZ PRACY FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH UBEZPIECZNIA ZDROWOTNE

36 ZUS państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce Przedsiębiorca dokonując zgłoszenia w ZUS ma do dyspozycji następujące formularze : ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej zarówno w zakresie ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego ZUZ ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego 6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

37 TERMINY OPŁACENIA SKŁADEK do 10-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników do 15-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników 6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

38 OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SKORZYSTANIA Z ULGI Z OPŁAT W ZUS SĄ : przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 roku Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej 6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNEYCH

39 7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika bądź pracowników ma obowiązek zawiadomienia na piśmie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników. Ważne ! Zawiadomienie do PIP należy złożyć w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Wszelkie zmiany w zakresie danych objętych zawiadomieniem należy również zgłosić do PIP.

40 W ramach tych obowiązków pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych,w pomieszczeniach (na podłogach, ścianach, stropach, oknach, i innych częściach oszklonych, schodach itp.) Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na: wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie, wentylację, oświetlenie, narzędzia l inne urządzenia techniczne, stanowisko pracy, maszyny, pomieszczenia i urządzenia socjalne i sanitarne. Ważne! Przedsiębiorca zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, zobowiązany jest ponadto do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy. 7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

41 Przedsiębiorca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności Obowiązek, o którym mowa, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników. 7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

42 8. SANEPID Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika bądź pracowników ma obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników. Ważne! Zawiadomienie do Inspektora Sanitarnego należy złożyć w terminie 30 dni od daty za­trudnienia pierwszego pracownika.

43 PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY POZNAŃ Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu ul. Św. Marcin 46/50 61-807 Poznań tel. 61 85 99 000 (centrala), fax 61 85 99 003 email: kancelaria@poznan.oip.pl www.oip.poznan.pl GORZÓW WLKP Okręgowy Inspektorat Pracy ul. Mościckiego 6 66-400 Gorzów Wlkp. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30 Telefony: Sekretariat: (95) 722 32 96 Faks: (95) 722 32 87 email:sekretariatgw@zielonagora.oi p.plsekretariatgw@zielonagora.oi p.pl 7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

44 W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia: sklepu spożywczego, wszelkich placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego itp. W tych przypadkach odbioru" lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID. Wszelkie zmiany w zakresie danych objętych zawiadomieniem należy również zgłosić do SANEPID-u. 8. SANEPID

45 Procedura zgłoszenia obejmuje m.in,: a) zgłoszenie stosownego wniosku, b) inwentaryzację wraz z opisem technologicznym, c) plany architektoniczne pomieszczenia i jego dane (powierzchnię, wysokość, liczbę okien, dostęp do windy, itp.) Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie można spodziewać się odbioru lokalu (oględzin obiektu) i wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Ważne! Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu 8. SANEPID

46 PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY POZNAŃ Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 tel. 61 854 48 02, fax 61 852 50 03 e- mail: wsse.poznan@pis.gov.pl www.wsse.poznan.pl 8. SANEPID

47 POZNAŃ Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna (SANEPID) 61-771 Poznań, ul.Sieroca 10 Tel.61 856 28 50/51, fax 61 853 18 49 e-mail:inspsanit@psse.poznan.pl Główny Inspektorat Sanitarny www.gis.gov.pl

48 9.WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ORAZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PLANUJĄCYCH ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY)- DOTACJE, DORADZTWO, SZKOLENIA.

49 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP) PUNKT INFORMACYJNY EFS Poznań, ul. Kościelna 37. budynek A tel. 61 846 38 23 e-mail: infoefs@wup.poznan.plinfoefs@wup.poznan.pl efs.wup.poznan.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

50 Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (przed zarejestrowaniem działalności ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- realizacja projektów polegających m.in. na wsparciu finansowym osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Lista firm, które realizować będą projekty oraz szczegółowe informacje o naborze osób chętnych do udziału w ww. projektach dostępne są na stronie internetowej WUP 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

51 POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP) Poznań, ul. Czarnieckiego 9 tel. 61 834 56 40 www.pup.poznan.pl Kontakt w sprawie dotacji do PUP w Poznaniu tel. 61 834 56 84 e-mail: dotacje@pup.poznan.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

52 POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP) 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 110 Kontakt w sprawie dotacji do PUP w Gorzowie Wlkp. tel. (95) 7-360-640 e-mail: zigo@praca.gov.plzigo@praca.gov.pl

53 Dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą ( przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej) w wysokości 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

54 URZĄD MIASTA POZNANIA – WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ODZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Poznań, Pl. Kolegiacki 17, pok. 33,35 tel. 61 87 85 822, 87 85 823 lub 87 85 825 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

55 Biuro Obsługi Inwestora Urząd Miasta Gorzów Wlkp. ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 1131 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax +48 95 7355 830+48 95 7355 830 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

56 Środki (dotacje) dla osób niepełnosprawnych przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

57 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE Warszawa, ul. Pańska 81/83 tel. 22 432 80 80, 432 71 25 www.parp.gov.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

58 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla działania 8.1. oraz 8.2. PO IG Poznań, ul. Piekary 19 – (X piętro) tel. 61 6565-306, 6563-500 e-mail: info@warp.org.plinfo@warp.org.pl www.warp.org.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

59 Dofinansowanie (dotacje) ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) projektów związanych: - z tworzeniem firmy i wsparciem działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-biznes) – Działanie 8.1. PO IG, - z elektroniczną współpracą firm B2B (biznes to biznes) – Działanie 8.2. PO IG,

60 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU WYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA Poznań, Stary Rynek 87/88 tel. 61 852 42 52 wew. 225, kom. 515 229 809 www.inkubatory.pl www.inkubatory.com.pl www.polskaprzedsiebiorcza.pl Unijne wsparcie dla młodych lub początkujących przedsiębiorców w ramach działania 6.2 Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

61 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (UMWW) GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO 2007-2013) Poznań, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center) tel. 61 858 12 27, 858 12 37 www.wrpo.wielkopolskie.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

62 DOTACJE DLA ISTNIEJĄCYCH JUŻ FIRM - działanie1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach Priorytetu i WRPO dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorców działających nie dłużej niż2 lata, konkursy ogłaszane są średnio raz na pół roku -działanie1.2 wsparcie rozwoju MSP-j.w dla małych i średnich firm działających dłużej niż 2 lata www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wyszukiwarka dotacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców na rozwój ze środków UE. 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

63 Poznań, ul. Piekary 19 – X piętro tel. 61 656 53 06, 656 35 00 e-mail: info@warp.org.plinfo@warp.org.pl www.warp.org.pl 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

64 POŻYCZKI Pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą (przed rozpoczęciem działalności) oraz dla przedsiębiorców na rozwój działalności -maksymalna kwota pożyczki do 120000zł -fundusz pożyczkowy działa głównie w oparciu o środki UE pochodzące z dotacji, stąd umożliwia m.in. stosunkowo korzystne oprocentowanie w skali roku 6,53% -pożyczki udzielane są na okres 60 miesięcy -możliwy okres karencji w spłacenie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

65 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) Poznań, ul. Św. Marcin 58/64 tel. 61 852 30 01, infolinia: 801 667 655 www.bgk.com.pl Kredyt technologiczny ze środków UE w ramach PO IG dla MSP na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii nie dłużej niż na 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Kredyt udzielany jest za pośrednictwem banków kredytujących – szczegóły i lista banków na stronie www.bgk.com.plwww.bgk.com.pl *fundusz Poręczeń Unijnych – oferuje m.in. Poręczenia do zabezpieczenia projektów finansowych ze środków UE, *doradztwo, *szkolenia. 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

66 FUNDUSZ MIKRO Poznań, ul. Emilii Sczanieckiej 8 B/102 tel. 61 851 02 33 www.funduszmikro.com.pl Pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców z poręczeniem do 150 000 zł, bez do 10 000 zł. 8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

67 POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. Poznań, Al. Marcinkowskiego 20 tel. 61 855 64 80/81 www.pfpk.pl Poręczenie kredytów dla przedsiębiorców - formy zabezpieczenia spłaty kredytu, - dla firm istniejących dłużej niż 6 miesięcy, - konieczna zdolność kredytowa, - poręczenie kredytu do 650 000 (do 60% wartości kredytu, na okres 5 lat). 8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

68 INQBATOR TECHNOLOGICZNY POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWEGO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM Poznań, ul. Rubież 46 tel. 61 622 69 00 www.inqbator.pl - doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej, - szkolenia 8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

69 POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Poznań, Stary Rynek 52b – wejście od ulicy Klasztornej/Wodnej tel. 61 853 22 04, 853 21 86 www.powp.poznan.pl - bezpłatne szkolenia i doradztwo, - dyżury specjalistów z różnych dziedzin (prawo gospodarcze, cywilne, pracy, ubezpieczenia społeczne, doradca podatkowy, konsultacje biznes planów). 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

70 URZĄD MIASTA POZNANIA - WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZEJ Poznań, ul. Matejki 50, pok. 105 tel. 61 878 49 56 e-mail: dg@um.poznan.pldg@um.poznan.pl www.poznan.pl/msp Informacja m.in. na temat organizowanych szkoleń – przykładowa tematyka: własna firma – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości w małej firmie, przygotowanie wniosków o dotacje UE wraz z biznes planem i inne. 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

71 Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 tel: 095 7355 559 e-mail: mdg@um.gorzow.plmdg@um.gorzow.pl Informacja m.in. na temat organizowanych szkoleń – przykładowa tematyka: własna firma – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości w małej firmie, przygotowanie wniosków o dotacje UE wraz z biznes planem i inne. 9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

72 BIBLIOGRAFIA http://turegion.pl/img/companies/132647/wup- poznan.png http://job.poznan.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/ http://www.warp.org.pl/ www.bgk.com.pl http://www.funduszmikro.pl/


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google