Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki gmin: Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki gmin: Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów."— Zapis prezentacji:

1 Zagospodarowanie odpadów komunalnych – nowe zadania samorządów terytorialnych

2 Obowiązki gmin: Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3 Obowiązek selektywnego zbierania odpadów - Gminy:
ustanawiają selektywne zbieranie odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji; tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

4 Gmina jest obowiązana osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r:
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo,

5 Segregowane odpady

6 Obowiązki gmin c.d. zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

7 Redukcja odpadów biodegradowalnych
do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

8 Najważniejsze zasady nowego systemu gospodarki odpadami
Zasadniczą zmianą w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi jest przejęcie przez gminy „ własności” odpadów, a więc obligatoryjne przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

9 Najważniejsze zasady nowego systemu gospodarki odpadami
Gmina w drodze uchwały zdecyduje czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe).

10 Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa.
Właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Stawkę opłaty oraz tryb i częstotliwość jej uiszczania ustali rada gminy w drodze uchwały; Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie zależna od: – liczby mieszkańców lub – powierzchni nieruchomości lub – zużycia wody lub Rada gminy może ustalić jedną stawkę opłaty dla gospodarstwa domowego. Stawka opłaty za odpady selektywnie zebrane będzie musiała być niższa.

11 Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmą m. in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej Sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę rada gminy określi w drodze uchwały; Rada gminy może również określić dodatkowe usługi oraz wysokość cen za nie.

12 Deklaracja właściciela nieruchomości
Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży właściciel nieruchomości. Wzór i termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie określony w drodze uchwały rady gminy; W razie niezłożenia deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

13 Przetarg na odbieranie odpadów komunalnych
Podmiot odbierający odpady komunalne zostanie wyłoniony w drodze przetargu na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych; Gmina będzie mogła ogłosić przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych; Gmina powyżej mieszkańców będzie mogła podzielić teren gminy na sektory i ogłosić osobny przetarg dla każdego z sektorów;

14 Rejestr działalności regulowanej
Przedsiębiorca startujący w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, na terenie gminy, w której zamierza odbierać odpady komunalne; Warunki, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wpis do rejestru zostaną określone w drodze rozporządzenia; Wpis do rejestru zastąpi decyzje na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

15 Uchwały rad gmin, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwały obowiązkowe: Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – regulamin należy dostosować do zapisów WPGO w terminie 6 miesięcy od dania uchwalenia Planu Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty* – do końca 2012 r. Uchwała dotycząca terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi *– do końca 2012 r. Uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust. 2)* – do końca 2012 r. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług* – do końca 2012 r.

16 Uchwały rad gmin, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (górne stawki opłat rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych) – rada gminy może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych – brak ustawowego terminu podjęcia uchwały. Uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – brak ustawowego terminu podjęcia uchwały. * - Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w wyznaczonym czasie wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze

17 Uchwały nieobowiązkowe
Uchwały rad gmin, wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwały nieobowiązkowe Uchwała w sprawia przejęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich, albo wskazanych obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości). Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała w sprawie podziału gminy na sektory. Uchwała w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (inny sposób udokumentowania obowiązków rada gminy określa, w przypadku, gdzie nie została podjęta uchwała na podstawie art. 6c ust. 1 i uchwała na podstawie art. 6a ust. 1 w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych).

18 Projekty uchwał podejmowanych przez rady gmin

19 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych należy do obowiązków gminy; Gmina jest zobowiązana do wybrania podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych: – w drodze przetargu, – na zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, – na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi; Jeżeli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego ani koncesjonariusza, gmina będzie mogła samodzielnie budować, utrzymywać lub eksploatować regionalną instalację.

20 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
W przypadku instalacji wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako zakład zagospodarowania odpadów, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisów art. 3a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się.

21 Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 sierpnia 2012r
Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 sierpnia 2012r. podjął Uchwałę Nr XXIV/409/2012 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, a także pozostałości z sortowania przeznaczone do składowania będą przekazywane do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami i spełniające określone w przepisach wymagania; W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zostały m. in. wykazane te instalacje, które spełniały ustawowe wymagania przewidziane dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz dla których zgodnie z zapisami art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (tj. do 1 stycznia 2012r.) cyt.”…wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu..”.

22

23 Lp. Wyszczególnienie Region Centralny Południowo-Wschodni Południowo-Zachodni Północny Wschodni Zachodni 1. Prognozowana masa wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok] 126,7 26,7 94,2 101,8 80,7 91,9 2. Odpady z pielęgnacji terenów zielonych [Mg/rok] 4,6 1,0 3,9 5,1 3,2 2,9 3 Razem 1-2 131,3 27,7 98,1 106,8 83,9 94,9 4 Moce przerobowe instalacji 4a MBP: -cz. mechaniczna - cz. biologiczna 33,4 tys. Mg 6,0 tys. Mg 10,0 tys. Mg 0,0 tys. Mg 55,0 tys. Mg 12,5 tys. Mg 80,0 tys. Mg 14,0 tys. Mg 404,8 tys. Mg 4b Składowiska 33,5 tys. Mg 25,7 tys. Mg (wolna pojemność składowisk: 128 tys. Mg) 61,0 tys. Mg (wolna pojemność składowisk: 37,7 tys. Mg) 69,7 tys. Mg (wolna pojemność składowisk: 38,1 tys. Mg) 65,5 tys. Mg (wolna pojemność składowisk: 1043,2 tys. Mg) 65,6 tys. Mg (wolna pojemność składowisk: 67463,4 tys. Mg) 5. Odpady ulegające biodegradacji-dopuszczone do składowania [Mg] 29,5 4,0 24,9 28,9 22,2 23,9 6. Odpady ulegające biodegradacji [Mg] 36,2 1,5 21,0 21,7 17,9 21,3 Dane na 2012 rok, Opracowano na podstawie informacji zawartych w WPGO,

24 Uchwała Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 11 września 2012r. poz. 1829

25 Uchwała określa: Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Podkarpackim Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn

26 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Podkarpackim
Nazwa regionu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy wchodzące w skład regionu gospodarki odpadami komunalnymi Region Centralny Nozdrzec, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czudec, Dynów Miasto, Dynów Gmina, Frysztak, Gać, Głogów Małopolski, Hyżne, Kańczuga, Jawornik Polski, Krasne, Lubenia, Łańcut Miasto, Łańcut Gmina, Markowa, Niebylec, Rzeszów, Strzyżów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Wiśniowa. Region Południowo – Wschodni Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Bircza. Region Południowo - Zachodni Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Brzyska, Jasło Miasto, Jasło Gmina, Dębowiec, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród Osiek Jasielski, Skołyszyn ,Tarnowiec, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, Jaśliska, Sanok Miasto, Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok Gmina, Zarszyn, Krosno. Region Północny Wiązownica, Czarna, Białobrzegi, Sokołów Małopolski ,Sieniawa, Tryńcza, Adamówka, Raniżów, Rakszawa, Żołynia, Kamień, Leżajsk Miasto, Leżajsk Gmina, Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Nowa Sarzyna, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola, Bojanów, Pysznica, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Zaleszany, Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Tarnobrzeg. Region Wschodni Jarosław Miasto, Jarosław Gmina, Radymno Miasto, Radymno Gmina, Chłopice, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, Lubaczów Miasto, Lubaczów Gmina, Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl Miasto, Przemyśl Gmina, Stubno, Żurawica, Przeworsk Miasto, Przeworsk Gmina, Zarzecze. Region Zachodni Borowa, Brzostek, Cmolas, Czarna, Czermin, Dębica Miasto, Dębica Gmina, Dzikowiec, Gawłuszowice, Iwierzyce, Jodłowa, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Mielec Miasto, Mielec Gmina, Niwiska, Ostrów, Padew Narodowa, Pilzno, Przecław, Radomyśl Wielki, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Wielopole Skrzyńskie, Żyraków.

27 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów Nazwa instalacji/ Adres instalacji Nazwa instalacji/Adres instalacji Region centralny Zmieszane odpady komunalne brak Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej/ ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów Sortownia odpadów zmieszanych/ul. 1-Maja, Strzyżów Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego/ ul. Wojska Polskiego 3, Mielec Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego/ Kozodrza, Ostrów Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego/ Malinie 317, Chorzelów Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, Ostrów Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych/ Giedlarowa, Leżajsk Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej/ Młyny 24, Radymno Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia / ul. Białobrzeska, Krosno Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, Jasło Odpady zielone oraz inne bioodpady Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, Brzeźnica Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA/ ul. Siedlanka Boczna 2, Leżajsk Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska Składowisko „Dynów”, Składowisko „Strzyżów Składowisko „Kozodrza”, Składowisko „Stalowa Wola”, „Składowisko „Giedlarowa,” Składowisko „Sigiełki”, Składowisko „Przemyśl”, Składowisko „Młyny”

28 Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi
Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów Nazwa instalacji/ Adres instalacji Nazwa instalacji/Adres instalacji Region Południowo - Zachodni Zmieszane odpady komunalne Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia / ul. Białobrzeska Krosno Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, Jasło Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej/ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /ul. Wojska Polskiego 3, Mielec Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /Kozodrza, Ostrów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / Malinie 317, Chorzelów Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, Ostrów Odpady zielone oraz inne bioodpady Kompostownia/ /ul. Białobrzeska, Krosno Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, Brzeźnica Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska brak Składowisko „Krosno”, Składowisko „Karlików”, Składowisko „Radoszyce”,

29 Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi
Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów Nazwa instalacji/ Adres instalacji Nazwa instalacji/Adres instalacji Region Północny Zmieszane odpady komunalne brak Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych/Giedlarowa, Leżajsk Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie / m. Sigiełki, Krzeszów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / ul. Przemysłowa 19, Stalowa Wola Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej/ ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /Kozodrza, Ostrów, Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /ul. Wojska Polskiego 3, Mielec Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / Malinie 317, Chorzelów Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, Ostrów Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej /Młyny 24, Radymno Odpady zielone oraz inne bioodpady Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA /ul. Siedlanka Boczna 2, Leżajsk Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, Brzeźnica Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska Składowisko „Stalowa Wola”, Składowisko „Sigiełki”, Składowisko „Giedlarowa,” Składowisko „Wola Zarczycka”, Składowisko „Zaklików”, Składowisko „Pysznica”, Składowisko „Jarocin”, Składowisko „Jeziórko”, Składowisko „Sokołów Młp.,”Składowisko „Kozodrza”, Składowisko „Przemyśl”, Składowisko „Młyny”

30 Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi
Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów Nazwa instalacji/ Adres instalacji Nazwa instalacji/Adres instalacji Region Wschodni Zmieszane odpady komunalne Brak Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej / Młyny 24, Radymno Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych/ Giedlarowa, Leżajsk Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej/ ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / Kozodrza, Ostrów ul. Wojska Polskiego 3, Mielec Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / Malinie 317, Chorzelów Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, Ostrów Odpady zielone oraz inne bioodpady brak Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA / ul. Siedlanka Boczna 2, Leżajsk Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, Brzeźnica Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska Składowisko „Przemyśl” Składowisko „Młyny”, Składowisko „Futory” , Składowisko „Wólka Pełkińska” Składowisko „Narol”, Składowisko „Kozodrza”, Składowisko „Stalowa Wola”, Składowisko „Sigiełki”, Składowisko „Giedlarowa”.

31 Nazwa Regionu gospodarki odpadami komunalnymi
Funkcjonujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów Nazwa instalacji/ Adres instalacji Nazwa instalacji/Adres instalacji Region Zachodni Zmieszane odpady komunalne brak Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia pryzmowa / Paszczyna 62B, Brzeźnica Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /Kozodrza, Ostrów Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów /ul. Wojska Polskiego 3, Mielec Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów / Malinie 317, Chorzelów Zakład Zagospodarowania Odpadów/ Kozodrza, Ostrów Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki / ul. Wolności 17, Mielec „Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych/Giedlarowa, Leżajsk Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia/ ul. Białobrzeska, Krosno Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki / Wolica, Jasło Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej / Młyny 24, Radymno Odpady zielone oraz inne bioodpady Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, Brzeźnica Kompostownia /ul. Białobrzeska, Krosno Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA / ul. Siedlanka Boczna 2, Leżajsk , Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska Składowisko „Kozodrza”, Składowisko „Mielec”, Składowisko „Borowa”, Składowisko „Strzegocice”, Składowisko „Jodłowa”, Składowisko „Krosno”, Składowisko „Stalowa Wola”, Składowisko „Sigiełki”, Składowisko „Giedlarowa,” Składowisko „Przemyśl”, Składowisko „Młyny”.

32 Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 3 ustawy z 1 lipca 2011r
Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 3 ustawy z 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw cyt. „w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, instalację tę uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale.” Dlatego też w przypadku zakończenia budowy instalacji spełniających wymagania RIPOK potrzebna będzie zmiana Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

33 Kary pieniężne Gmina, która przekazuje po terminie sprawozdanie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Gmina, która nie wykonuje obowiązku, dotyczącego poziomu recyklingu i redukcji deponowanych na składowisku odpadów biodegradowalnych – podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu: 1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami; 2)   ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Karę pieniężną, oblicza się analogicznie jak dla innych podmiotów.

34 Gmina, która nie wykonuje obowiązku, zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów – podlega karze pieniężnej w wysokości od zł do 50 000 zł. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez związek międzygminny, karom tym podlega ten związek

35 Należy pamiętać o spalaniu odpadów na powierzchni ziemi.
UWAGA Należy pamiętać o spalaniu odpadów na powierzchni ziemi. Gminy są zobowiązane do odbierania odpadów zielonych i biodegradowalnych.

36 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki gmin: Gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google