Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan dochodów i wydatków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan dochodów i wydatków"— Zapis prezentacji:

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008

2 Plan dochodów i wydatków
Na początku roku: Na koniec roku: WYKONANIE: 97,5% PLAN WYDATKÓW: Na początku roku: Na koniec roku: WYKONANIE: 96,0%

3 Realizacja planu dochodów
- 6,7%

4 Realizacja planu dochodów PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Wykonanie (70,1%) Środki unijne na szkolenia

5 Realizacja planu dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wykonanie (45,2%) 2007/ ,1% (sprzedaż nieruchomości, dzierżawy, najem )

6 Realizacja planu dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie (95,0%) 2007/ ,1% (dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług i najmu pomieszczeń, środki UE)

7 Realizacja planu dochodów PODATKI I OPŁATY
Wykonanie (103,3%) 2007/ ,0% (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transport-owych, od spadków, udział w podatku dochodowym – 52% ogółu dochodów)

8 Realizacja planu dochodów PODATKI I OPŁATY
OSOBY PRAWNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Plan – zł Wykonanie – zł (95,3%) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan – zł Wykonanie – zł (76,5%) PODATEK DOCHODOWY Plan – zł Wykonanie – zł (85,0%) OSOBY FIZYCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Plan – zł Wykonanie – zł (89,9%) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan – zł Wykonanie – zł (59,7%) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Plan – zł Wykonanie – zł (147,4%) OPŁATA TARGOWA Plan – zł Wykonanie – zł (84,1%) PODATEK DOCHODOWY Plan – zł Wykonanie – (110,9%)

9 Realizacja planu dochodów SUBWENCJA OŚWIATOWA
Wykonanie (100,0%) 2007/ ,9%

10 Realizacja planu dochodów ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH
Wykonanie (102,6%) 2007/ ,3% (przy mniejszym budżecie)

11 Realizacja planu dochodów POMOC SPOŁECZNA
Wykonanie zł (89,3%) 2007/ ,7% (całość środków pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)

12 Realizacja planu dochodów POLITYKA SPOŁECZNA
Wykonanie zł (83,2%) zł dotacja z powiatu na WTZ zł dotacja na projekty unijne (niewykorzystana część przeszła na rok 2009) 2007/2008 – 46,5%

13 Realizacja planu dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
OGÓŁEM Plan zł Wykonanie zł (98,4%) 2007/ ,9% Środki unijne (87,2%) Plan zł Wykonanie zł Dotacja budżetu państwa Plan zł Wykonanie zł

14 Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE zł, tj. 54,2%, (07/08 +0,04%) SUBWENCJE zł, tj. 29,7% (07/ ,9%) DOTACJE CELOWE , tj. 16,1% (07/ ,6%) w tym: Środki pomocowe (UE, WUP, MSiT, Urząd Marszałkowski) – zł, tj. 2,4% (07/ ,0%) Dotacje z budżetu państwa i powiatu – zł, tj. 13,7% (- 15,8%) Dotacje (13,7%) Fundusze pomocowe (2,4%) Dochody własne (54,2%) Subwencja (29,7%)

15 Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW
DOCHODY WŁASNE Udziały w podatku docho-dowym – zł Podatki od osób prawnych – zł Podatki i opłaty od osób fizycznych – zł Dochody z mienia komunalnego – zł Inne dochody – zł Podatki od osób prawnych 32,3% Podatki od osób fiz. 8,5% Dochody z mienia komunal. 2,6% Udział w podatku dochodowym 53,4% Inne 3,2%

16 Realizacja planu dochodów ZALEGŁOŚCI I UMORZENIA
Stan zaległości: zł zaległości z tytułu podatków i opłat (1,4% dochodów wykonanych) – najwięcej z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, zmniejszenie o 2,1% w stosunku do roku 2007; zł zaległości z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych (zadanie przejęte w 2007 r.). Kwota umorzeń – zł (w 2007 r. – zł) Podatek od nieruchomości od osób prawnych – zł, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zł, Podatek rolny – 503 zł Opłata skarbowa – zł Odsetki – zł

17 Realizacja planu dochodów PODSUMOWANIE
Ogółem dochody za 2008 r. spadły względem roku poprzedniego o 6,7%. Dochody własne ogółem utrzymały się na poziomie 2007 r., w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 1,5%, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 8,1%. Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień za 2008 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych dotacji, bo aż o 41,6%. Tak duży spadek dotacji, co przełożyło się na spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wynikał z faktu, że w 2007 r. wpłynęły duże środki z dotacji unijnej na realizację budowy kanalizacji, ale to było uwzględnione w planie budżetu. Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 16,9%. Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2008 r.

18 Realizacja planu wydatków
- 7,4%

19 Realizacja planu wydatków ROZWÓJ KADR
Plan – zł Wykonanie – zł – 68,7% Wydatki poniesiono na realizację projektu szkoleniowego Komputerowy ekspert finansowanego z funduszy unijnych. Wartość całego projektu – zł. Projekt będzie kontynuowany w 2009 r.

20 Realizacja planu wydatków TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI GMINNE Inwestycje – zł Bieżące – zł Akcja zimowa – zł Remonty cząstkowe dróg grysami – zł Utwardzenie odcinka ul. Żabiej – zł Nakładka asfaltowa na ul. Jagiellończyka (340 m) – zł Bieżące utrzymanie dróg (oczysz-czanie, koszenie, równiarka) – zł Utrzymanie kanalizacji deszczowej – zł Wycinka drzew – zł Plan – zł Wykonanie – zł – 93,4% (+ 183,2%%): Drogi wojewódzkie zł Drogi powiatowe zł Drogi gminne zł

21 Realizacja planu wydatków GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan – zł Wykonanie – zł – 96,4% (+1,9%): Wykup nieruchomości – zł Pozostała działalność – zł, w tym: Utrzymanie cmentarza – zł (14 grobowców – zł; budowa ogrodzenia – zł, wywóz nieczystości – zł) Targowisko przy ul. Niepodległości – zł Cmentarz wojenny – zł Utrzymanie lokali komunalnych – zł (remonty lokali gminnych – zł; zaliczki remontowe – zł, zaliczki eksploatacyjne – zł; administrowanie lokalami – zł, techniczne utrzymanie budynków -media – zł; lokale wynajmowane od WAM – zł; odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne – zł) Odłów psów – zł (19 razy – 29 sztuk) Wsparcie społeczności romskiej (remonty mieszkań) – zł.

22 Realizacja planu wydatków OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Plan – zł Wykonanie – zł – 92,5% (-18,9%) Projekty decyzji o warunkach zabudowy – zł Zakup materiałów i usług geodezyjnych (mapy, wypisy, podziały) – zł Ogłoszenia prasowe o planach – 439 zł Opracowanie projektów planów – zł (Masów II – zł, Kurnotka – zł, Nadatki – zł)

23 Realizacja planu wydatków ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – zł Wykonanie – zł - 96,7% (- 5,8%): Rada Miasta – zł Urząd Miasta – zł Komisje poborowe – zł Promocja – zł Inne – zł. Koszty rzeczowe Urzędu 16,6% Rada Miasta 4,8% Koszty osobowe Urzędu 74,8% Pozostałe 0,8%

24 Realizacja planu wydatków ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Koszty osobowe Urzędu zł Koszty rzeczowe – zł, w tym inwestycyjne – zł (zakup samochodu osobowego Opel Vectra – zł, monitoring – zł; rozbudowa infrastruktury informatycznej dokumentacja – zł;) bieżące – zł Podróże służbowe – zł Energia, gaz, woda – zł Zakup materiałów – zł Ubezpieczenie majątku – zł Usługi – zł (telefony, opłaty pocztowe, internet, szkolenia, dofinansowanie st. Ds.. komunikacji

25 Realizacja planu wydatków WYBORY, BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE
Plan – zł Wykonanie – 100,0% Aktualizacja rejestru wyborców – zł BEZP. PUBLICZNE Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 77,9% (- 32,0%) Komisariat Policji – zł ( zł paliwo; zł dofinansowanie radiowozu) OSP – zł (bieżące – zł, inwestycyjne – zł) Obrona narodowa i cywilna – zł

26 Realizacja planu wydatków POBÓR PODATKÓW, OBSŁUGA DŁUGU, ROLNICTWO, TURYSTYKA
KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 89,0% Koszty komornicze – zł Inkaso – zł OBSŁUGA DŁUGU Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 93,7% (+49,3%) ROLNICTWO Plan – zł Wykonanie – zł (72,0%) TURYSTYKA Plan – zł Wykonanie – zł (99,9%)

27 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 99,7% 2007/ ,1% Subwencja – zł Własne – zł Dotacje – zł Środki własne 40,2% Subwencja 58,4% Dotacje 1,4%

28 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
SZKOŁY PODSTAWOWE Wykonanie – zł (07/ ,9%) Koszty osobowe – zł (+ 0,8%) Koszty rzeczowe – zł (+ 67,5%) Wydatki na jednego ucznia – 6.266,07 zł SP Nr 2 – zł; na 1 ucznia – zł SP Nr 3 – zł; na 1 ucznia – zł SP Nr 4 – zł; na 1 ucznia – zł SP Nr 5 – zł; na 1 ucznia – zł SP Nr 6 – zł; na 1 ucznia – zł

29 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
GIMNAZJA Wykonanie – zł (07/ ,6%) Koszty osobowe – zł (- 13,8%) Koszty rzeczowe – zł (+ 39,7%) Wydatki na jednego ucznia – zł Nr 1 – zł; na 1 ucznia – zł Nr 2 – zł; na 1 ucznia – zł Nr 3 – zł; na 1 ucznia – zł

30 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
LICEUM Wykonanie – zł (07/ ,9%) Koszty osobowe – zł (+ 2,2%) Koszty rzeczowe – zł (+ 93,8%) Wydatki na jednego ucznia – zł SOSW Wykonanie – zł (07/ ,5%) Koszty osobowe – zł (+ 4,7%) Koszty rzeczowe – zł (- 50,9%) Wydatki na jednego ucznia – zł

31 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
PRZEDSZKOLA Plan – zł; Wykonanie – 100,0% Środki przekazano na PM Nr 1 – zł PM Nr 3 – zł PM Nr 4 – zł (5.070 zł na dziecko). PM Nr 1 – zł (9.773 zł na dziecko) PM Nr 3 – zł (8.434 zł na dziecko) (mniej niż w 2007 r.) POZOSTAŁE WYDATKI Dowożenie uczniów – zł Doskonalenie zawodowe nauczycieli – zł Pozostała działalność – zł ( strażnik szkolny – zł; stypendia JP II – zł; kształcenie młodocianych – zł) Pomoc materialna dla uczniów – zł (całość z dotacji)

32 Realizacja planu wydatków OŚWIATA
Wydatki na poszczególne typy szkół Wydatki poszczególnych placówek UM 1,5% PM 10,2% Gimnazja 18,5% Szkoły specjalne 11,6% ZSO 25,9% SOSW 11,7% Licea 12,0% SP 2 9,3% SP 6 3,6% Szkoły podstawowe 41,6% ZS 4 21,8% Pozostałe 1,9% ZS 3 16,0% Przedszkola 14,4%

33 Realizacja planu wydatków OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 71,6% (- 9,8%): SPZOZ – zł Przeciwdziałanie alko-holizmowi – zł (Komisja – zł; placówka wsparcia – zł; programy – zł; obozy, kolonie – zł; świetlice środowiskowe – zł; Przeciwdziałanie narkomanii – zł Pozostałe – zł (dotacja dla diabetyków – 5.000, program romski – zł)) POLITYKA SPOŁECZNA Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 73,3% (- 52,5%) Dotacja dla WTZ – zł (w tym zł z powiatu) Koszt projektów szkoleniowych z RPO (Klucz do pracy) – zł Koszt projektu „Mały krok - duży efekt” – zł

34 Realizacja planu wydatków POMOC SPOŁECZNA
Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 91,0% (- 7,5%); w tym zł – dotacja i zł – własne DPS – zł Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – zł Zasiłki i pomoc w naturze – zł OPS – zł Dodatki mieszkaniowe – zł Pozostałe świadczenia – zł Zasiłki i pomoc w naturze 12,2% Pozostałe 7,1% Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 61,7% OPS 11,6% Dodatki mieszkaniowe 7,4%

35 Realizacja planu wydatków GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan zł Wykonanie – zł, tj. 90,3% (- 58,2%), Wydatki inwestycyjne – zł Wydatki bieżące – zł Gospodarka ściekowa – zł (kanalizacja podciśnieniowa - rozliczenie) Oczyszczanie miasta – zł (wywóz nieczystości – zł; zakup 50 koszy ulicznych – zł) Zieleń miejska – zł Oświetlenie ulic – zł, w tym inwestycje – zł (montaż systemów wyłączania części lamp na os. Stawy z przebudową zasilania – zł; wydatki na energię – zł; konserwacja – zł) Pozostałe – zł, w tym inwestycje – zł

36 Realizacja planu wydatków KULTURA
Plan – zł (- 3,3%); wykonanie 100,0% Program na rzecz Romów – zł (materiały na remont świetlicy oraz pracę konserwatora) Pozostała działalność – zł (program romski) Miejski Dom Kultury Dotacja miasta – zł Przychody własne – zł Wydatkowano – zł (+6,5%) Koszty osobowe – zł Koszty rzeczowe – zł Miejska Biblioteka Publiczna Dotacja miasta – zł Przychody własne – zł Wydatkowano – zł (-0,8%) Koszty osobowe – zł Koszty rzeczowe – zł

37 Realizacja planu wydatków KULTURA FIZYCZNA
Plan – zł Wykonanie – zł, tj. 90,9% (- 2,7%) Wydatki bieżące – zł Program zajęć pozalekcyjnych – zł (w tym dofinansowanie z Min. Sportu – zł) Dotacje dla organizacji sportowych – zł Pozostałe zł (organizacja zawodów sportowych, ferie zimowe) Wydatki inwestycyjne – zł (dokumentacja na stadion, aktualizacja projektu budowy boisk, zakup urządzeń na place zabaw))

38 Realizacja planu wydatków PODSUMOWANIE
STRUKTURA WYDATKÓW Wydatki inwestycyjne – zł, tj. 9,3% Koszty osobowe – zł, tj. 58,9% Wydatki rzeczowe bieżące – zł, tj. 31,8% Inwestycje 9,3% Koszty osobowe 58,9% Wydatki rzeczowe 31,8%

39 Realizacja planu wydatków PODSUMOWANIE

40 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
Podsumowanie WYNIK WYKONANIA BUDŻETU Niedobór – zł Wolne środki – zł Zaciągnięte kredyty – zł (kredyt – zł; pożyczki z WFOŚiGW – zł Spłacone zobowiązania – zł Obciążenie kredytami – zł, tj. 34,3% faktycznie wykonanych dochodów

41 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Plan wydatków Funduszu wynosił zł. Wydatkowano ,44 zł, w tym najważniejsze: edukacja ekologiczna (nagrody dla szkół za udział w alercie ekologicznych) – ,00 zł, dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla MZGK sp. z o. o. – ,00 zł, dofinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Dęblina – ,39 zł, Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 7 410,05 zł.

42 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Plan – zł (na początku roku – zł) Wykonanie – zł, tj. 90,6%; 2007 r. 2006 r. 2008 - 47,1%

43 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – zł Wykonanie – zł (91,8%) Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza (droga wojewódzka) – zł Długość – 544 m Województwo – zł

44 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi powiatowe Plan – zł; wykonanie – zł (100,0%) Modernizacja skrzyżowania ulic Krasickiego, Spacerowej, Ścibiora, Kowalskiego oraz ulic Krasickiego, Spacerowej i Konopnickiej (chodnik, parking, jezdnia, kładka na Irence) – wartość całej inwestycji zł, w tym dofinansowanie miasta zł. Wykonawca PRD Puławy;

45 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE

46 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia – zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Lipowej – 558 m. Wartość całej inwes-tycji – zł.

47 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi gminne Plan – zł; wykonanie – zł (88,1%) Dokumentacja na budowę łącznika od ul. Urbanowicza do ul. Krasickiego – zł. Złożono wniosek do NPPDL na Przebudowę ul. Urbanowicza i Trapezowej oraz łącznika. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Budowa chodnika w os. 15 pp „Wilków” na odcinku 452 m – zł, w tym dokumentacja – zł; roboty budowlane – zł (IRKOP), nadzór inwestorski – zł

48 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Budowa ulicy na Os. Wiślana – zł. Wykonano jezdnię i chodnik wzdłuż bloków o długości 184 m. Koszt obejmował: Dokumentację techniczną – zł Roboty budowlane – zł (POLTOR) Nadzór – zł

49 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Budowa chodnika na ul. Staszica – zł. Wykonano chodnik na odcinku 220 m. Koszt obejmował: Dokumentację techniczną – zł Roboty budowlane – zł (MZGK Dęblin) Nadzór – 900 zł Wykonano dokumentację techniczną na Przebudowę ul. Kołłątaja na os. Masów – zł. Realizację przeniesiono na 2009 r. ze względu na warunki pogodowe.

50 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Modernizacja infrastruktury drogowej w Os. Wiślana-Żwica – zł. Koszty obejmowały: Wykonanie dokumentacji technicznej – 7.231 Studium wykonalności zł Budowa jezdni ul. Kopernika – zł (część należności z kwoty zł); wykonawca POLTOR

51 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Dęblinie – zł (Kia Ceed). Wartość zakupu – zł Ekspertyza techniczna budynku Remizy OSP w zakresie możliwości jego dostosowania do zmiany przeznaczenia – zł. GOSP. MIESZKANIOWA Plan – zł; wykonanie – zł (98,9%) Wykup nieruchomości – zł Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego – zł (długość – 72 m)

52 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
ADMINISTRACJA Plan – zł; wykonanie – zł (99,9%) Zakup samochodu służbowego Opel Vectra – zł. Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiej sieci komputerowej – zł Monitoring miasta – zł OŚWIATA Plan – zł; wykonanie – zł (92,3%) Budowa przyłącza elektroenergetycznego do SP Nr 6 w os. Stawy – zł. Przygotowanie kosztorysu modernizacji budynku PM Nr 3 – zł Budowa placu apelowego przed głównym wejściem do ZSO – zł (dokumentacja – zł, nadzór – zł; roboty budowlane (POLTOR) – zł

53 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE

54 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
GOSP. KOMUNALNA Plan – zł Wykonanie – zł (87,8%) Budowa kanalizacji podciśnieniowej – zł Wykonano: Zapłata należności za prace wykonane w 2007 r. – zł Budowa dodatkowych przyłączy – zł. OŚWIETLENIE ULICZNE Plan – zł Wykonanie – zł (96,2%) Budowa oświetlenia w ul. Balonna – zł (wykonano dokumentację) Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na nowoprojektowanym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 801 (3,2km) – zł. Zlecono wykonanie dokumentacji na odcinek DK Nr 48 od Komisariatu Policji do rz. Irenka. Wydatkowano kwotę 146 zł na warunki przyłączeniowe.

55 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Konopnickiej (457 m, 11 słupów, 12 opraw) – zł (ELEKTROMEKS) Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza (530 m, 19 słupów i opraw) – zł (MZGK Dęblin)

56 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan zł; wykonanie – zł (79,3%) Kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Hładuniaka i bocznej Stawskiej – zł w tym: Wykonanie dokumentacji – zł Budowa kanalizacji w ul. Ks. Hładuniaka – zł (MZGK) Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Boczna Stawskiej – zł

57 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin: Kanalizacja w ul. Bankowej – zł (TAYLOR i LPRInż); Wydatki na aktualizację dokumentacji technicznej – zł Rewitalizacja centrum – zł konkurs)

58 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
KULTURA FIZYCZNA Plan zł; wykonanie – zł (87,9%) Wykonanie dokumentacji na modernizację stadionu – zł Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę osiedlowych stref rekreacyjnych – zł Place zabaw – zł (Mierzwiączka, Pułaskiego, Stawy). Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym sfinansowane z wydatków bieżących – zł: Nawierzchnia ul. Jagiellończyka – zł Podbudowa ul. Żabiej – zł Plac apelowy, podjazd i schody do SP Nr 2 – zł Wymiana okien w ZS Nr 4 – zł Rów melioracyjny Z1 i F – zł Remonty budynków i lokali gminnych – zł Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – zł

59 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE
STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

60 ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI W MIEŚCIE
inwestycje drogowe inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe inwestycje oświetlenia ulicznego inwestycje oświatowe

61 Dziękuję za uwagę Dęblin, 28.04.2009 r.


Pobierz ppt "Plan dochodów i wydatków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google