Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008."— Zapis prezentacji:

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008

2 Plan dochodów i wydatków PLAN DOCHODÓW: Na początku roku: 35.634.036 zł Na koniec roku: 36.517.132 zł WYKONANIE: 35.609.475 zł 97,5% PLAN WYDATKÓW: Na początku roku: 36.318.668 zł Na koniec roku: 37.533.006 zł WYKONANIE: 36.037.985 zł 96,0%

3 Realizacja planu dochodów - 6,7% 35.609.475 zł 38.169.554 zł

4 Realizacja planu dochodów PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 72.300 zł Wykonanie 50.651 zł (70,1%) Środki unijne na szkolenia

5 Realizacja planu dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 1.544.500 zł Wykonanie 697.991 zł (45,2%) 2007/2008 - 66,1% (sprzedaż nieruchomości, dzierżawy, najem )

6 Realizacja planu dochodów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 365.237 zł Wykonanie 346.746 zł (95,0%) 2007/2008 -35,1% (dotacje celowe z budżetu państwa, wpływy z usług i najmu pomieszczeń, środki UE)

7 Realizacja planu dochodów PODATKI I OPŁATY Plan 17.929.461 zł Wykonanie 18.517.869 zł (103,3%) 2007/2008 +5,0% (podatek od nieruchomości, rolny, od środków transport- owych, od spadków, udział w podatku dochodowym – 52% ogółu dochodów)

8 Realizacja planu dochodów PODATKI I OPŁATY OSOBY PRAWNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Plan – 6.260.000 zł Wykonanie – 6.003.581 zł (95,3%) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan – 210.000 zł Wykonanie – 160.548 zł (76,5%) PODATEK DOCHODOWY Plan – 180.000 zł Wykonanie – 153.036 zł (85,0%) OSOBY FIZYCZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Plan – 890.000 zł Wykonanie – 800.144 zł (89,9%) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Plan – 130.000 zł Wykonanie – 77.641 zł (59,7%) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Plan – 236.000 zł Wykonanie – 347.738 zł (147,4%) OPŁATA TARGOWA Plan – 255.000 zł Wykonanie – 214.446 zł (84,1%) PODATEK DOCHODOWY Plan – 9.155.561 zł Wykonanie – 10.154.635 (110,9%)

9 Realizacja planu dochodów SUBWENCJA OŚWIATOWA Plan 10.569.880 zł Wykonanie 10.569.880 zł (100,0%) 2007/2008 + 16,9%

10 Realizacja planu dochodów ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH Plan 40.000 zł Wykonanie 41.042 zł (102,6%) 2007/2008 + 196,3% (przy mniejszym budżecie)

11 Realizacja planu dochodów POMOC SPOŁECZNA Plan 4.794.880 zł Wykonanie 4.279.592 zł (89,3%) 2007/2008 - 6,7% (całość środków pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa)

12 Realizacja planu dochodów POLITYKA SPOŁECZNA Plan 361.117 zł Wykonanie 300.366 zł (83,2%) - 37.261 zł dotacja z powiatu na WTZ - 263.104 zł dotacja na projekty unijne (niewykorzystana część przeszła na rok 2009) 2007/2008 – 46,5%

13 Realizacja planu dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM Plan 485.051 zł Wykonanie 477.061 zł (98,4%) 2007/2008 - 82,9% Środki unijne (87,2%) Plan 422.346 zł Wykonanie 415.893 zł Dotacja budżetu państwa Plan 312.674 zł Wykonanie 312.674 zł

14 Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW DOCHODY WŁASNE 19.291.412 zł, tj. 54,2%, (07/08 +0,04%) SUBWENCJE 10.569.880 zł, tj. 29,7% (07/08 + 16,9%) DOTACJE CELOWE 5.748.182, tj. 16,1% (07/08 - 41,6%) w tym: Środki pomocowe (UE, WUP, MSiT, Urząd Marszałkowski) – 870.182 zł, tj. 2,4% (07/08 - 76,0%) Dotacje z budżetu państwa i powiatu – 4.878.000 zł, tj. 13,7% (- 15,8%) Dochody własne (54,2%) Subwencja (29,7%) Fundusze pomocowe (2,4%) Dotacje (13,7%) 35.609.475 zł

15 Realizacja planu dochodów STRUKTURA DOCHODÓW DOCHODY WŁASNE Udziały w podatku docho- dowym – 10.307.671 zł Podatki od osób prawnych – 6.225.259 zł Podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.647.265 zł Dochody z mienia komunalnego – 496.922 zł Inne dochody – 614.295 zł Udział w podatku dochodowym 53,4% Podatki od osób prawnych 32,3% Podatki od osób fiz. 8,5% Dochody z mienia komunal. 2,6% Inne 3,2% 19.291.412 zł

16 Realizacja planu dochodów ZALEGŁOŚCI I UMORZENIA Stan zaległości: –508.850 zł zaległości z tytułu podatków i opłat (1,4% dochodów wykonanych) – najwięcej z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych oraz podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, zmniejszenie o 2,1% w stosunku do roku 2007; –610.498 zł zaległości z tytułu niepłaconych świadczeń alimentacyjnych (zadanie przejęte w 2007 r.). Kwota umorzeń – 45.016 zł (w 2007 r. – 65.524 zł) –Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 13.592 zł, –Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.694 zł, –Podatek rolny – 503 zł –Opłata skarbowa – 9.380 zł –Odsetki – 4.846 zł

17 Realizacja planu dochodów PODSUMOWANIE Ogółem dochody za 2008 r. spadły względem roku poprzedniego o 6,7%. Dochody własne ogółem utrzymały się na poziomie 2007 r., w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wzrosły o 1,5%, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wzrosły o 8,1%. Porównując wykonanie dotacji na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień za 2008 rok z rokiem poprzednim obserwujemy znaczny spadek tych dotacji, bo aż o 41,6%. Tak duży spadek dotacji, co przełożyło się na spadek dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wynikał z faktu, że w 2007 r. wpłynęły duże środki z dotacji unijnej na realizację budowy kanalizacji, ale to było uwzględnione w planie budżetu. Wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 16,9%. Niepokojącym zjawiskiem jest systematyczny wzrost zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych. Miało to, oprócz niewykonania planu sprzedaży nieruchomości, największy wpływ na niepełną realizację dochodów budżetu miasta Dęblin w 2008 r.

18 Realizacja planu wydatków 38.895.532 zł 36.037.985 zł - 7,4%

19 Realizacja planu wydatków ROZWÓJ KADR Plan – 72.300 zł Wykonanie – 49.701 zł – 68,7% –Wydatki poniesiono na realizację projektu szkoleniowego Komputerowy ekspert finansowanego z funduszy unijnych. Wartość całego projektu – 207.100 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2009 r.

20 Realizacja planu wydatków TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 1.843.300 zł Wykonanie – 1.721.099 zł – 93,4% (+ 183,2%): –Drogi wojewódzkie 219.661 zł –Drogi powiatowe 371.466 zł –Drogi gminne 1.129.972 zł DROGI GMINNE Inwestycje – 699.775 zł Bieżące – 430.197 zł –Akcja zimowa – 63.217 zł –Remonty cząstkowe dróg grysami – 30.073 zł –Utwardzenie odcinka ul. Żabiej – 34.139 zł –Nakładka asfaltowa na ul. Jagiellończyka (340 m) – 153.224 zł –Bieżące utrzymanie dróg (oczysz- czanie, koszenie, równiarka) – 72.678 zł –Utrzymanie kanalizacji deszczowej – 43.543 zł –Wycinka drzew – 5.029 zł

21 Realizacja planu wydatków GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan – 1.298.500 zł Wykonanie – 1.251.562 zł – 96,4% (+1,9%): Wykup nieruchomości – 209.698 zł Pozostała działalność – 1.041.864 zł, w tym: –Utrzymanie cmentarza – 99.476 zł (14 grobowców – 31.598 zł; budowa ogrodzenia – 17.405 zł, wywóz nieczystości – 44.903 zł) –Targowisko przy ul. Niepodległości – 25.292 zł –Cmentarz wojenny – 5.810 zł –Utrzymanie lokali komunalnych – 863.656 zł (remonty lokali gminnych – 34.135 zł; zaliczki remontowe – 122.423 zł, zaliczki eksploatacyjne – 95.852 zł; administrowanie lokalami – 133.260 zł, techniczne utrzymanie budynków - media – 112.183 zł; lokale wynajmowane od WAM – 138.438 zł; odszkodowania za niedostarczone lokale socjalne – 158.981 zł) –Odłów psów – 7.579 zł (19 razy – 29 sztuk) –Wsparcie społeczności romskiej (remonty mieszkań) – 42.052 zł.

22 Realizacja planu wydatków OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Plan – 105.000 zł Wykonanie – 97.095 zł – 92,5% (-18,9%) –Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 4.148 zł –Zakup materiałów i usług geodezyjnych (mapy, wypisy, podziały) – 14.052 zł –Ogłoszenia prasowe o planach – 439 zł –Opracowanie projektów planów – 77.104 zł (Masów II – 16.104 zł, Kurnotka – 10.675 zł, Nadatki – 50.325 zł)

23 Realizacja planu wydatków ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan – 4.546.287 zł Wykonanie – 4.396.122 zł - 96,7% (- 5,8%): –Rada Miasta – 212.428 zł –Urząd Miasta – 4.025.117 zł –Komisje poborowe – 1.084 zł –Promocja – 123.644 zł –Inne – 33.850 zł. Koszty osobowe Urzędu 74,8% Koszty rzeczowe Urzędu 16,6% Rada Miasta 4,8% Pozostałe 0,8% 4.396.122

24 Realizacja planu wydatków ADMINISTRACJA PUBLICZNA Koszty osobowe Urzędu - 3.294.737 zł Koszty rzeczowe – 730.380 zł, w tym –inwestycyjne – 125.010 zł (zakup samochodu osobowego Opel Vectra – 70.000 zł, monitoring – 30.000 zł; rozbudowa infrastruktury informatycznej dokumentacja – 25.010 zł;) –bieżące – 605.370 zł –Podróże służbowe – 9.495 zł –Energia, gaz, woda – 146.075 zł –Zakup materiałów – 189.447 zł –Ubezpieczenie majątku – 45.357 zł –Usługi – 214.996 zł (telefony, opłaty pocztowe, internet, szkolenia, dofinansowanie st. Ds.. komunikacji

25 Realizacja planu wydatków WYBORY, BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE WYBORY Plan – 2.661 zł Wykonanie – 100,0% –Aktualizacja rejestru wyborców – 2.661 zł BEZP. PUBLICZNE Plan – 141.600 zł Wykonanie – 110.356 zł, tj. 77,9% (- 32,0%) –Komisariat Policji – 40.000 zł (10.000 zł paliwo; 30.000 zł dofinansowanie radiowozu) –OSP – 68.056 zł (bieżące – 58.906 zł, inwestycyjne – 9.150 zł) –Obrona narodowa i cywilna – 3.300 zł

26 Realizacja planu wydatków POBÓR PODATKÓW, OBSŁUGA DŁUGU, ROLNICTWO, TURYSTYKA KOSZTY POBORU PODATKÓW I OPŁAT Plan – 164.000 zł Wykonanie – 146.010 zł, tj. 89,0% –Koszty komornicze – 2.254 zł –Inkaso – 143.756 zł OBSŁUGA DŁUGU Plan – 875.454 zł Wykonanie – 820.647 zł, tj. 93,7% (+49,3%) ROLNICTWO Plan – 2.818 zł Wykonanie – 2.028 zł (72,0%) TURYSTYKA Plan – 10.000 zł Wykonanie – 9.988 zł (99,9%)

27 Realizacja planu wydatków OŚWIATA Plan – 18.136.923 zł Wykonanie – 18.088.904 zł, tj. 99,7% 2007/2008 + 1,1% Subwencja – 10.569.880 zł Własne – 7.271.680 zł Dotacje – 247.344 zł Subwencja 58,4% Środki własne 40,2% Dotacje 1,4% 18.088.904 zł

28 Realizacja planu wydatków OŚWIATA SZKOŁY PODSTAWOWE Wykonanie – 7.525.547 zł (07/08 + 7,9%) Koszty osobowe – 6.279.164 zł (+ 0,8%) Koszty rzeczowe – 1.246.383 zł (+ 67,5%) Wydatki na jednego ucznia – 6.266,07 zł SP Nr 2 – 1.668.955 zł; na 1 ucznia – 5.677 zł SP Nr 3 – 1.500.582 zł; na 1 ucznia – 5.398 zł SP Nr 4 – 1.989.846 zł; na 1 ucznia – 6.238 zł SP Nr 5 – 1.719.152 zł; na 1 ucznia – 6.795 zł SP Nr 6 – 647.012 zł; na 1 ucznia – 11.351 zł

29 Realizacja planu wydatków OŚWIATA GIMNAZJA Wykonanie – 3.343.510 zł (07/08 - 5,6%) Koszty osobowe – 3.367.481 zł (- 13,8%) Koszty rzeczowe – 440.024 zł (+ 39,7%) Wydatki na jednego ucznia – 5.028 zł Nr 1 – 776.064 zł; na 1 ucznia – 3.576 zł Nr 2 – 1.177.221 zł; na 1 ucznia – 6.766 zł Nr 3 – 1.390.225 zł; na 1 ucznia – 5.074 zł

30 Realizacja planu wydatków OŚWIATA LICEUM Wykonanie – 2.173.705 zł (07/08 + 12,9%) Koszty osobowe – 1.735.934 zł (+ 2,2%) Koszty rzeczowe – 437.771 zł (+ 93,8%) Wydatki na jednego ucznia – 4.885 zł SOSW Wykonanie – 2.104.163 zł (07/08 - 10,5%) Koszty osobowe – 1.787.918 zł (+ 4,7%) Koszty rzeczowe – 316.245 zł (- 50,9%) Wydatki na jednego ucznia – 30.495 zł

31 Realizacja planu wydatków OŚWIATA PRZEDSZKOLA Plan – 2.609.911 zł; Wykonanie – 100,0% Środki przekazano na –PM Nr 1 – 1.035.665 zł –PM Nr 3 – 809.262 zł –PM Nr 4 – 760.483 zł (5.070 zł na dziecko). PM Nr 1 – 1.250.963 zł (9.773 zł na dziecko) PM Nr 3 – 995.246 zł (8.434 zł na dziecko) (mniej niż w 2007 r.) POZOSTAŁE WYDATKI Dowożenie uczniów – 14.576 zł Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 50.104 zł Pozostała działalność – 121.278 zł ( strażnik szkolny – 18.944 zł; stypendia JP II – 25.380 zł; kształcenie młodocianych – 44.189 zł) Pomoc materialna dla uczniów – 146.342 zł (całość z dotacji)

32 Realizacja planu wydatków OŚWIATA Szkoły podstawowe 41,6% Przedszkola 14,4% Szkoły specjalne 11,6% Gimnazja 18,5% Licea 12,0% Pozostałe 1,9% Wydatki na poszczególne typy szkół 18.088.904 zł ZSO 25,9% PM 10,2% SP 6 3,6% UM 1,5% SOSW 11,7% SP 2 9,3% ZS 3 16,0% ZS 4 21,8% Wydatki poszczególnych placówek 18.088.904 zł

33 Realizacja planu wydatków OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA OCHRONA ZDROWIA Plan – 279.500 zł Wykonanie – 200.001 zł, tj. 71,6% (- 9,8%): –SPZOZ – 50.000 zł –Przeciwdziałanie alko- holizmowi – 137.607 zł ( Komisja – 61.546 zł; placówka wsparcia – 25.464 zł; programy – 31.045 zł; obozy, kolonie – 3.500 zł; świetlice środowiskowe – 11.949 zł; –Przeciwdziałanie narkomanii – 2.894 zł –Pozostałe – 9.500 zł (dotacja dla diabetyków – 5.000, program romski – 4.500 zł)) POLITYKA SPOŁECZNA Plan – 378.821 zł Wykonanie – 277.510 zł, tj. 73,3% (- 52,5%) –Dotacja dla WTZ – 42.019 zł (w tym 37.261 zł z powiatu) –Koszt projektów szkoleniowych z RPO (Klucz do pracy) – 152.735 zł –Koszt projektu Mały krok - duży efekt – 82.755 zł

34 Realizacja planu wydatków POMOC SPOŁECZNA Plan – 5.826.120 zł Wykonanie – 5.302.528 zł, tj. 91,0% (- 7,5%); w tym 4.264.555 zł – dotacja i 1.037.973 zł – własne –DPS – 112.230 zł –Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 3.288.316 zł –Zasiłki i pomoc w naturze – 636.225 zł –OPS – 741.772 zł –Dodatki mieszkaniowe – 302.501 zł –Pozostałe świadczenia – 221.483 zł Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 61,7% Zasiłki i pomoc w naturze 12,2% Pozostałe 7,1% OPS 11,6% Dodatki mieszkaniowe 7,4%

35 Realizacja planu wydatków GOSPODARKA KOMUNALNA Plan - 2.676.063 zł Wykonanie – 2.415.573 zł, tj. 90,3% (- 58,2%), Wydatki inwestycyjne – 1.472.651 zł Wydatki bieżące – 942.922 zł Gospodarka ściekowa – 495.453 zł (kanalizacja podciśnieniowa - rozliczenie) Oczyszczanie miasta – 90.531 zł (wywóz nieczystości – 61.382 zł; zakup 50 koszy ulicznych – 7.808 zł) Zieleń miejska – 71.018 zł Oświetlenie ulic – 878.206 zł, w tym inwestycje – 227.506 zł ( montaż systemów wyłączania części lamp na os. Stawy z przebudową zasilania – 8.394 zł; wydatki na energię – 436.739 zł; konserwacja – 193.427 zł) Pozostałe – 853.186 zł, w tym inwestycje – 749.692 zł

36 Realizacja planu wydatków KULTURA Plan – 901.300 zł (- 3,3%) ; wykonanie 100,0% Program na rzecz Romów – 15.700 zł (materiały na remont świetlicy oraz pracę konserwatora) Pozostała działalność – 4.600 zł (program romski) Miejski Dom Kultury Dotacja miasta – 520.000 zł Przychody własne – 34.365 zł Wydatkowano – 551.823 zł (+6,5%) –Koszty osobowe – 401.122 zł –Koszty rzeczowe – 150.701 zł Miejska Biblioteka Publiczna Dotacja miasta – 361.000 zł Przychody własne – 21.276 zł Wydatkowano – 380.301 zł (-0,8%) –Koszty osobowe – 289.223 zł –Koszty rzeczowe – 91.078 zł

37 Realizacja planu wydatków KULTURA FIZYCZNA Plan – 267.350 zł Wykonanie – 242.901 zł, tj. 90,9% (- 2,7%) Wydatki bieżące – 146.223 zł –Program zajęć pozalekcyjnych – 81.039 zł (w tym dofinansowanie z Min. Sportu – 47.350 zł) –Dotacje dla organizacji sportowych – 50.805 zł –Pozostałe - 14.378 zł (organizacja zawodów sportowych, ferie zimowe) Wydatki inwestycyjne – 96.678 zł (dokumentacja na stadion, aktualizacja projektu budowy boisk, zakup urządzeń na place zabaw))

38 Realizacja planu wydatków PODSUMOWANIE STRUKTURA WYDATKÓW Wydatki inwestycyjne – 3.363.322 zł, tj. 9,3% Koszty osobowe – 21.233.574 zł, tj. 58,9% Wydatki rzeczowe bieżące – 11.441.089 zł, tj. 31,8% Koszty osobowe 58,9% Wydatki rzeczowe 31,8% Inwestycje 9,3%

39 Realizacja planu wydatków PODSUMOWANIE

40 Podsumowanie WYNIK WYKONANIA BUDŻETU –Niedobór – 428.511 zł –Wolne środki – 587.362 zł –Zaciągnięte kredyty – 2.814.784 zł (kredyt – 2.500.000 zł; pożyczki z WFOŚiGW – 314.784 zł –Spłacone zobowiązania – 2.865.368 zł –Obciążenie kredytami – 12.197.959 zł, tj. 34,3% faktycznie wykonanych dochodów

41 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Plan wydatków Funduszu wynosił 199 653 zł. Wydatkowano 128 743,44 zł, w tym najważniejsze: –edukacja ekologiczna (nagrody dla szkół za udział w alercie ekologicznych) – 15 000,00 zł, –dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego – śmieciarki do zbierania i transportu odpadów komunalnych dla MZGK sp. z o. o. – 50 000,00 zł, –dofinansowanie kosztów usuwania pokryć dachowych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Dęblina – 57 893,39 zł, –Na koniec roku na koncie Funduszu pozostały niewykorzystane środki w kwocie 7 410,05 zł.

42 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Plan – 3.711.800 zł (na początku roku – 4.160.000 zł) Wykonanie – 3.363.322 zł, tj. 90,6%; 2006 r. 2.845.520 2007 r. 6.352.423 2008 3.363.322 - 47,1%

43 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan – 1.405.700 zł Wykonanie – 1.290.369 zł (91,8%) ------------------------------------------------------------- Budowa ścieżki rowerowej w ul. Mickiewicza (droga wojewódzka) – 219.661 zł –Długość – 544 m –Województwo – 111.559 zł

44 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi powiatowe Plan – 371.000 zł; wykonanie – 370.933 zł (100,0%) Modernizacja skrzyżowania ulic Krasickiego, Spacerowej, Ścibiora, Kowalskiego oraz ulic Krasickiego, Spacerowej i Konopnickiej (chodnik, parking, jezdnia, kładka na Irence) – wartość całej inwestycji 1.365.365 zł, w tym dofinansowanie miasta 320.933 zł. Wykonawca PRD Puławy;

45 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE

46 Modernizacja chodnika w ul. Tysiąclecia – 50.000 zł. Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Lipowej – 558 m. Wartość całej inwes- tycji – 104.928 zł.

47 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi gminne Plan – 794.700 zł; wykonanie – 699.775 zł (88,1%) Dokumentacja na budowę łącznika od ul. Urbanowicza do ul. Krasickiego – 9.350 zł. Złożono wniosek do NPPDL na Przebudowę ul. Urbanowicza i Trapezowej oraz łącznika. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Budowa chodnika w os. 15 pp Wilków na odcinku 452 m – 198.671 zł, w tym dokumentacja – 10.370.000 zł; roboty budowlane – 185.401 zł (IRKOP), nadzór inwestorski – 2.900 zł

48 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Budowa ulicy na Os. Wiślana – 198.099 zł. Wykonano jezdnię i chodnik wzdłuż bloków 31-27 o długości 184 m. Koszt obejmował: –Dokumentację techniczną – 7.320 zł –Roboty budowlane – 187.979 zł (POLTOR) –Nadzór – 2.800 zł

49 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Budowa chodnika na ul. Staszica – 62.084 zł. Wykonano chodnik na odcinku 220 m. Koszt obejmował: –Dokumentację techniczną – 3.416 zł –Roboty budowlane – 57.768 zł (MZGK Dęblin) –Nadzór – 900 zł Wykonano dokumentację techniczną na Przebudowę ul. Kołłątaja na os. Masów – 17.080 zł. Realizację przeniesiono na 2009 r. ze względu na warunki pogodowe.

50 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Modernizacja infrastruktury drogowej w Os. Wiślana- Żwica – 214.491 zł. Koszty obejmowały: –Wykonanie dokumentacji technicznej – 7.231 –Studium wykonalności - 8.400 zł –Budowa jezdni ul. Kopernika – 198.860 zł (część należności z kwoty 447.867 zł); wykonawca POLTOR

51 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Dęblinie – 30.000 zł (Kia Ceed). Wartość zakupu – 57.566 zł Ekspertyza techniczna budynku Remizy OSP w zakresie możliwości jego dostosowania do zmiany przeznaczenia – 9.150 zł. GOSP. MIESZKANIOWA Plan – 189.500 zł; wykonanie – 187.382 zł (98,9%) Wykup nieruchomości – 169.978 zł Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego – 17.404 zł (długość – 72 m)

52 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE ADMINISTRACJA Plan – 125.100 zł; wykonanie 125.010 – zł (99,9%) –Zakup samochodu służbowego Opel Vectra – 70.000 zł. –Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiej sieci komputerowej – 25.010 zł –Monitoring miasta – 30.000 zł OŚWIATA Plan – 164.700 zł; wykonanie 152.082 – zł (92,3%) –Budowa przyłącza elektroenergetycznego do SP Nr 6 w os. Stawy – 45.664 zł. –Przygotowanie kosztorysu modernizacji budynku PM Nr 3 – 4.270 zł –Budowa placu apelowego przed głównym wejściem do ZSO – 100.647 zł (dokumentacja – 1.562 zł, nadzór – 1.400 zł; roboty budowlane (POLTOR) – 97.685 zł

53 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE

54 GOSP. KOMUNALNA Plan – 1.677.500 zł Wykonanie – 1.472.651 zł (87,8%) Budowa kanalizacji podciśnieniowej – 495.453 zł Wykonano: –Zapłata należności za prace wykonane w 2007 r. – 358.463 zł –Budowa dodatkowych przyłączy – 136.990 zł. OŚWIETLENIE ULICZNE Plan – 236.500 zł Wykonanie – 227.506 zł (96,2%) Budowa oświetlenia w ul. Balonna – 13.142 zł (wykonano dokumentację) Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogowego na nowoprojektowanym przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 801 (3,2km) – 61.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji na odcinek DK Nr 48 od Komisariatu Policji do rz. Irenka. Wydatkowano kwotę 146 zł na warunki przyłączeniowe.

55 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Budowa oświetlenia drogowego w ul. Konopnickiej (457 m, 11 słupów, 12 opraw) – 68.619 zł (ELEKTROMEKS) Budowa oświetlenia ul. Mickiewicza (530 m, 19 słupów i opraw) – 84.598 zł (MZGK Dęblin)

56 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 945.000 zł; wykonanie – 749.692 zł (79,3%) Kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Hładuniaka i bocznej Stawskiej – 129.989 zł w tym: –Wykonanie dokumentacji – 13.652 zł –Budowa kanalizacji w ul. Ks. Hładuniaka – 36.000 zł (MZGK) –Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Boczna Stawskiej – 80.337 zł

57 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin: –Kanalizacja w ul. Bankowej – 405.226 zł (TAYLOR i LPRInż); –Wydatki na aktualizację dokumentacji technicznej – 200.983 zł Rewitalizacja centrum – 13.494 zł konkurs)

58 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE KULTURA FIZYCZNA Plan 110.000 zł; wykonanie – 96.678 zł (87,9%) –Wykonanie dokumentacji na modernizację stadionu – 49.410 zł –Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę osiedlowych stref rekreacyjnych – 13.500 zł –Place zabaw – 33.768 zł (Mierzwiączka, Pułaskiego, Stawy). Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym sfinansowane z wydatków bieżących – 527.648 zł: Nawierzchnia ul. Jagiellończyka – 153.224 zł Podbudowa ul. Żabiej – 34.139 zł Plac apelowy, podjazd i schody do SP Nr 2 – 57.030 zł Wymiana okien w ZS Nr 4 – 52.797 zł Rów melioracyjny Z1 i F – 73.900 zł Remonty budynków i lokali gminnych – 34.135 zł Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych – 122.423 zł

59 Realizacja planu wydatków INWESTYCJE STRUKTURA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

60 inwestycje drogowe inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe inwestycje oświetlenia ulicznego inwestycje oświatowe ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI W MIEŚCIE

61 Dziękuję za uwagę Dęblin, 28.04.2009 r.


Pobierz ppt "S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U MIASTA DĘBLIN za rok 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google