Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 - 2013

2 Dostępne programy PO Infrastruktura i Środowisko (?),
PO Innowacyjna Gospodarka, Lubuski Regionalny Program Operacyjny, PO Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”.

3 Priorytety realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych. Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki.

4 Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy – alokacja na działanie euro Beneficjenci: Jednostki naukowe, jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podmioty uprawnione na podstawie programu lub przedsięwzięcia określonego przez ministra właściwego ds. nauki (podmioty realizujące projekty foresight), minister właściwy ds. nauki, organy samorządu województwa. W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: Identyfikacje kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia: • Narodowego Programu Foresight Polska 2020, • przygotowania regionalnych strategii rozwoju, • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii), • przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych, Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie projektów badawczych zamawianych lub strategicznych programów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG.

5 Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki - alokacja na działanie euro Beneficjent: indywidualny, wskazany w Programie Operacyjnym (nie będący jednostką naukową) – Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP). W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów Projekty aplikacyjne realizowane przez studentów i doktorantów w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju gospodarki; Projekty, w których uczestniczą studenci i doktoranci, zgodne z priorytetami wskazanymi w PO IG, realizowane w najlepszych zespołach badawczych; Międzynarodowe studia doktoranckie realizowane w kraju; Projekty obejmujące zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce, realizowane zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG.

6 Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe – alokacja na działanie euro Beneficjenci: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo – rozwojowych), konsorcja naukowo – przemysłowe, reprezentowane wyłącznie przez jednostkę naukową W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: Projekty rozwojowe; Dofinansowanie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce.

7 Priorytet 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych – alokacja na działanie euro Beneficjenci: Przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych, grupy przedsiębiorców. W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: Działanie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe) lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce.

8 Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym – alokacja euro Beneficjenci: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowo - przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: Rozwój infrastruktury ośrodków naukowych o wysokim potencjale, specjalistycznych laboratoriów badawczych oraz projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej, tym ściśle współpracujących z przedsiębiorcami (laboratoria świadczące specjalistyczne usługi badawcze, Centra Zaawansowanych Technologii i inne) oraz działających na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonałości).

9 Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych – alokacja euro Beneficjenci: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowych - przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: Dofinansowanie projektów inwestycyjnych polegających na: - wytworzeniu nowej wspólnej infrastruktury naukowo-badawczej - przeniesieniu infrastruktury naukowo-badawczej.

10 Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki – alokacja na działanie euro Beneficjenci: jednostki naukowe (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), jednostki wiodące MAN (miejskie akademickie sieci naukowe, centra Komputerów Dużej Mocy, jednostki naukowe wchodzące w skład sieci naukowych i konsorcjów naukowych-przemysłowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju W ramach Działania przewiduje się następujące typy projektów: rozwój infrastruktury informatycznej nauki w zakresie: - inwestycji związanych z rozwojem zaawansowanej infrastruktury sieciowej, - inwestycji polegających na zakupie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym sprzętu wykorzystującego technologie informatyczne - zapewnienia ciągłości działania infrastruktury informatycznej nauki.

11 Priorytet 2. – Infrastruktura sfery B+R
rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej w zakresie: - tworzenia i prowadzenia baz danych zawierających informacje o wynikach i warunkach dostępu do wyników projektów badawczych, - tworzenie i udostępnianie baz danych publikacji naukowych. rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego.

12 Priorytety realizowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców. Priorytet V. Rozwój lokalny. Priorytet VI. Pomoc techniczna.

13 Środki finansowe EFRR Priorytety LRPO Wkład EFRR (euro) % alokacji
Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu. 27,20 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. 23,89 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. 14,88 Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców. 19,38 Priorytet V. Rozwój lokalny 11,65

14 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza - alokacja euro Beneficjent: Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologicznymi Kwalifikujące się projekty: Projekty wiązane z kompleksowym uzbrojeniem terenów, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje ( uzbrojenie terenów związane z dostarczeniem podstawowych mediów, w szczególności kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych, dróg wewnętrznych ). Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu w celu zwiększenia inwestycji: udział w krajowych lub międzynarodowych imprezach lub wydarzeniach o charakterze gospodarczym, organizacja imprez lub wydarzeń o charakterze gospodarczym, przyciągających zewnętrznych inwestorów, przygotowanie materiałów promocyjnych pod kątem potencjalnych zewnętrznych inwestorów

15 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – alokacja euro Beneficjent: szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, jednostki naukowe, Kwalifikujące się projekty: budowa lub rozbudowa lokalnych i regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi, budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym (wyłącznie z połączeniem szerokopasmowym), Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego,

16 Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
Kwalifikujące się projekty c.d.: przygotowanie instytucji publicznych, w szczególności lokalnej i regionalnej administracji samorządowej, ochrony zdrowia, edukacji (z wyłączeniem e- rynku pracy), do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS), tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (transmisja satelitarna, droga radiowa), e-edukacja, rozwój infrastruktury edukacji teleinformatycznej, realizacja kompleksowych projektów, obejmujących dwa lub więcej wymienionych powyżej typów projektów.

17 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw – alokacja euro Beneficjent - szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,- jednostki naukowe, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i parkami naukowo- technologicznymi, inkubatorami technologicznymi. Kwalifikujące się projekty: transfer nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji, inwestycje w budowę i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje i rozwój infrastruktury związanej z komunikowaniem się, gromadzeniem i wymianą informacji związanych z transferem innowacji, w tym rozwój regionalnych systemów informatycznych o innowacjach, będących regionalnymi komponentami krajowego systemu informacji o innowacyjnych.

18 Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu – alokacja euro Beneficjent - szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe, jednostki naukowe, podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologicznymi. Kwalifikujące się projekty: tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu, tworzenie nowych i rozwój istniejących instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci, tworzenie nowych i rozwój istniejących inkubatorów przedsiębiorczości, tworzenie parków przemysłowych, wspieranie rozwoju oraz powstawania funduszy pożyczkowych, poręczeń kredytowych.

19 Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców
Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej – alokacja euro W ramach działania realizowane będą dwa poddziałania: 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej – alokacja euro 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej – alokacja euro Beneficjent – szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,

20 Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców
Kwalifikujące się projekty: Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkół wyższych i innych placówek edukacyjnych, Doposażenie szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych, jak i sieci placówek służących wyrównywaniu szans (CKU/CKP) w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia, wyposażenie warsztatowe, zaplecze socjalno – bytowe, Rozbudowa i modernizacja szkolnych stołówek, internatów i burs, Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno edukacyjnych.

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – inwestycja w ludzi, nie w wyposażenie
Priorytet Kwota (w Euro) Udział procentowy I. Zatrudnienie i integracja społeczna 4,43 % II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 5,89 % III. Wysoka jakość systemu oświaty 12,75 % IV. Szkolnictwo wyższe i nauka 8,41 % V. Dobre rządzenie 5,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 0,92 % VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 32,40 % VIII. Regionalne kadry gospodarki 13,91 % IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9,66 % X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2,28 % XI. Pomoc techniczna 4 % OGÓŁEM:  059 100%

22 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej – alokacja E Działanie 7.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy (zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Kwalifikujące się projekty: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staże /przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia,

23 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększania mobilności i aktywności zawodowej oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Kwalifikujące się projekty: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez:doradztwo (indywidualne i grupowe), szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne oraz upowszechnianie dobrych praktyk

24 Priorytet VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Cel Działania: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy. Ponadto celem działania jest wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług. Kwalifikujące się projekty: szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie

25 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki - alokacja 40 000 425 E
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Kwalifikujące się projekty wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (szkolenia skierowane do osób o niskich kwalifikacjach lub osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (z wyłączeniem form szkolnych)) , reorientacja zawodowa osób i zarządzanie zmianą gospodarczą (szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa)

26 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 – Transfer wiedzy Cel Działania: zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Kwalifikujące się projekty: tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii (B+R), staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych, kampanie informacyjne służące kojarzeniu partnerów (B+R), stypendia naukowe dla doktorantów, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej.

27 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – alokacja 27 785 995 E
Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego Cel Działania: zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy. Kwalifikujące się projekty rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu

28 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel Działania: dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniająca się sytuacją demograficzną w systemie szkolnictwa. Kwalifikujące się projekty: studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, pracowników placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz pracowników administracji oświatowej, studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia

29 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, realizacja programów rozwojowych uczelni, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych.

30 Działanie 4.1 Rozwój potencjału dydaktycznego uczelni
Projekty konkursowe Cel działania: Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez umożliwienie im rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej. Alokacja finansowa na działanie: ,3 euro Kwalifikujące się projekty: Programy rozwoju uczelni obejmujące m.in.: przygotowanie, otwierania i realizację nowych kierunków studiów, dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów oraz do osób zewnętrznych, opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia w formie e- learningu (studia podyplomowe, kursy),

31 Działanie 4.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy Projekty systemowe Typ beneficjentów: Minister właściwy ds. szkolnictwa Wyższego. Grupy docelowe: studenci i słuchacze, którzy podejmą naukę na kierunkach zamówionych w ramach działania. Alokacja finansowa na działanie: ,6 euro Kwalifikujące się projekty: Realizacja przez uczelnie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost liczby absolwentów uczelni, zleconych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na kierunkach matematycznych – przyrodniczych i technicznych (szczegółowo wskazanych przez ministra), Programy rozwojowe realizowane przez uczelnie na zlecenie ministra mogą obejmować m.in.: dostosowanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy, rozszerzenie oferty edukacyjnej uczelni o programy, kursy, zajęcia fakultatywne skierowane do studentów i słuchaczy.

32 Działanie 4.3 Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R
Projekty konkursowe Cel Zwiększenie kompetencji zasobów kadrowych systemu B+R oraz wzmocnienie roli nauki w procesie kształcenia Alokacja finansowa na działanie: euro Kwalifikujące się projekty: projekty w zakresie kształtowania umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz kompetencjami wyników (kursy, szkolenia), projekty dotyczące podnoszenia świadomości pracowników sytemu B+R oraz przedsiębiorców w zakresie wagi badań naukowych i pracy rozwojowych dla gospodarki, przedsięwzięcia upowszechniające osiągnięcia naukowe

33 Wydatki nie są kwalifikowane do wsparcia z EFS w latach 2007-2013
Artykuł 11 rozporządzenia nr 1081/2006 w sprawie EFS podlegające zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT), odsetki od zadłużenia, zakup mebli, wyposażenia, pojazdów, infrastruktury, nieruchomości i gruntów.

34 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej” Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki III. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji

35 Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki – alokacja euro Działanie: Działania wspierające gospodarkę Kwalifikujące się projekty: promocja innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania na rzecz tworzenia transgranicznej sieci współpracy mediów i branży IT, działania na rzecz wdrożenia transgranicznych platform internetowych, baz danych i e-commerce, transgraniczne projekty i imprezy naukowe Działanie: Wpieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R wspieranie kooperacji i sieci współpracy instytucji naukowych, badawczych i technologicznych na rzecz poprawy dostępu do wiedzy naukowej i transferu technologii w celu podwyższenia siły innowacyjnej regionu, poprawa transgranicznej współpracy między MŚP i instytucjami naukowymi na rzecz wzmocnienia potencjału wspólnego regionu przygranicznego w zakresie innowacji, budowa transgranicznego systemu wspierania innowacji i transferu technologii

36 Priorytet III. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji – alokacja euro Działanie: Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz tworzenia nowych miejsc pracy Kwalifikujące się projekty: opracowywanie i próbna realizacja transgranicznych programów nauczania, wspieranie modelowych projektów z zakresu praktycznej nauki zawodu we współpracy z instytucjami polskimi i niemieckimi, przede wszystkim w zakresie turystyki, usług, ratownictwa i ochrony zdrowia, opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi, środowiska, innowacyjnych technologii, nawiązywanie i rozwój współpracy w zakresie edukacji, kształcenie językowe (język niemiecki/polski/angielski), transgraniczna wymiana uczniów, studentów i praktykantów, wspieranie transgranicznych e-Learning i e-Business, współpraca i szkolenia w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej (np. osoby niepełnosprawne), intensyfikacja transgranicznego transferu wiedzy poprzez uzyskiwanie kwalifikacji.

37 Priorytet III. Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Działanie: Współpraca i spotkania (FMP i projekty sieciowe) Kwalifikujące się projekty: wspieranie współpracy sąsiedzkiej jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i prywatnych podmiotów kultury, stowarzyszeń i instytucji w celu kształtowania transgranicznych stosunków sąsiedzkich, względnie spójności społecznej, wspólne kulturalne, społeczne, sportowe i uczniowskie projekty oraz imprezy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

38 Kryteria wyboru projektów dla współpracy transgranicznej
Wspólne przygotowanie projektu Wspólna realizacja Wspólna kadra realizująca projekt Wspólne finansowanie Każdy projekt MUSI spełniać co najmniej dwa z powyższych kryteriów

39 Dziękuje za uwagę Katarzyna Łasińska Dział Analiz i Planowania
Uniwersytet Zielonogórski Tel , 2207, 2885


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google