Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANET TIMES Czasy: -„be” Present Simple - Present Simple

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANET TIMES Czasy: -„be” Present Simple - Present Simple"— Zapis prezentacji:

1 PLANET TIMES Czasy: -„be” Present Simple - Present Simple
- Present Continuous - Past Simple - Past Continuous - Future Simple - Present Perfect - be Going To

2 „be” PREsent simple Użycie: Tworzenie: - twierdzenia: osoba + „be”
- pytania: „be” + osoba + ? - przeczenia: osoba + „be” + not Użycie: Czasownika „be” w present simple używamy, kiedy podajemy dane osobiste oraz kiedy opisujemy ludzi i przedmioty.

3 „be” present simple Formy pytające “be” i “have got”:
Odmiana czasownika „be”: I am/I’m We are/we’re You are/you’re You are/you’re He is/he’s They are/they’re She is/she’s It is/it’s Przykłady: (+) She’s Polish. (?) Is she Polish? (-) She isn’t Polish. Formy pytające “be” i “have got”: Zdania pytające z wyrazami pytającymi tworzymy za pomocą wyrazów pytających (who, what, where, when, how), które wstawiamy przed czasownikiem „be” lub „have got”, np. Where is he?

4 PRESENT SIMPLE :D Tworzenie:
- twierdzenia: osoba + czasownik w bezokoliczniku (z wyjątkiem osób trzecich) - pytania: do/does + osoba + czasownik w bezokoliczniku + ? - przeczenia: osoba + do/does + not + czasownik w bezokoliczniku Z wyjątkiem 3 osoby liczby poj. (he,she,it) forma czasownika w zdaniu twierdzącym to bezokolicznik bez cząstki ‘to’. W 3 osobie liczby poj. zawsze dodajemy końcówkę -s do formy podstawowej czasownika. Użycie: Czasu present simple używamy, aby: 1. Opisać czynności wykonywane stale, regularnie. I play volleyball every Monday. My class play at two o’clock. 2. Powiedzieć, że coś jest zawsze lub prawie zawsze prawdziwe. My dad speaks English. He lives in Trześniów. 3. Powiedzieć o tym, co lubimy lub czego nie lubimy i podzielić się opinią. I don’t like washing up. I love listening to music.

5 Present simple :D Przykłady: Krótkie odpowiedzi:
(+) We live in Poland. (?) Do we live in Poland? (-) We don’t live in Poland. (+) My teacher works in school. (?) Does my teacher work in school? (-) My teacher doesn’t work in school. Krótkie odpowiedzi: Zazwyczaj w krótkich odpowiedziach nie wstawiamy czasownika głównego (speak, teach, itd.). Używamy wówczas czasownika posiłkowego „do”. Do they study Polish?  Yes, they do. / No, they don’t.

6 PRESENT SIMPLE :d Przysłówki częstotliwości: Czasownik + ing.
Never-nigdy, sometimes-czasami, often-często, usually-zazwyczaj, always-zawsze. W zdaniach twierdzących przysłówek częstotliwości wstawiamy przed orzeczeniem. I sometimes swim at the weekend. Czasownik + ing. Love-kochać, like-lubić, don’t like-nie lubić, hate- nienawidzić używane są z czasownikiem z końcówką -ing, kiedy chcemy powiedzieć, jak bardzo wykonywanie danej czynności sprawia nam przyjemność lub jej nie sprawia. I love playing table tennis. My mum doesn’t like watching TV.

7 Present continuous Tworzenie:
- twierdzenia: osoba + “be” + czasownik z końcówką ing - pytania: „be” + osoba + czasownik z końcówką ing + ? - przeczenia: osoba + „be” + not + czasownik z końcówką ing Użycie: Present Continuous używamy, kiedy opisujemy czynności, które odbywają się w chwili mówienia o nich. Często używamy określeń czasu, takich jak: now, at the moment i today. It’s raining now. Present Continuous używamy również, kiedy chcemy powiedzieć o planach dotyczących najbliższej przyszłości. Często używamy określeń czasu, takich jak: tomorrow, this evening i next weekend. Tomorrow we’re going to England.

8 Present continuous Przykłady: Krótkie odpowiedzi:
(+) You’re watching TV at the moment. (?) Are you watching TV at the moment? (-) You aren’t watching TV at the moment. Krótkie odpowiedzi: W krótkich odpowiedziach opuszczamy czasownik i używamy tylko czasownika posiłkowego „be”. Are you working?  Yes, I am. W krótkich odpowiedziach przeczących zwykle używamy form skróconych. Is she cooking now?  No, she isn’t. Jeśli zdanie pytające zawiera wyraz pytający (where, who, what, why), wstawiamy go zawsze przed czasownikiem posiłkowym „be”.

9 Past Simple (czasowniki regularne)
Tworzenie: - twierdzenia: osoba + czasownik z końcówką –ed - pytania: did + osoba + czasownik w bezokoliczniku - przeczenia: osoba + did + not + czasownik w bezokoliczniku Przykłady: (+) He worked in factory. (?) Did he work in factory ? (-) He didn’t work in factory.

10 Past simple (czasowniki nieregularne)
Niektóre czasowniki są nieregularne i ich formy przeszłe nie kończą się na –ed. Forma przeszła danego czasownika nieregularnego jest taka sama dla wszystkich osób. Nie ma zasad pisowni czasowników nieregularnych. Po prostu należy nauczyć się ich form na pamięć. Tworzenie: - twierdzenia: osoba + II forma czasownika - pytania: did + osoba + czasownik w bezokoliczniku + ? - przeczenia: osoba + did + not + czasownik w bezokoliczniku Użycie: Czasu past simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które odbyły się w określonym czasie w przeszłości. Często używamy określeń czasu, takich jak: yesterday-wczoraj, last week- w zeszłym tygodniu, last night- wczoraj wieczorem/w nocy. I played basketball last Sunday. We went shopping yesterday. She didn’t do her homework last night.

11 Past simple (czasowniki nieregularne)
Ago: Ago (temu) odnosi się do skończonej przeszłości. Ago wstawiamy po określeniu czasu. I won a prize three years ago. Was/were Was i were są przeszłymi formami “be”. Was używamy w 1 i 3 osobie liczby poj., a were w pozostałych osobach. Tworzenie: - twierdzenia: osoba + was/were - pytania: was/were + osoba + ? - przeczenia: osoba + was/were + not Przykłady: (+) We were students. (?) Were we students? (-) We weren’t students.

12 Past continuous Tworzenie: Użycie: Przykłady:
- twierdzenia: osoba + was/were + czasownik z końcówką ing - pytania: was/were + osoba + czasownik z końcówką ing + ? - przeczenia: osoba + was/were + not + czasownik z końcówką ing Użycie: Czasu past continuous używamy, kiedy mówimy o czynności odbywającej się w przeszłości. What were you doing at 8 o’clock last night? I was doing my homework. Natomiast czasu past simple używamy, kiedy mówimy o czynności zakończonej w przeszłości. When did you finish your homework? I finished my homework at 9 o’clock. Obu czasów możemy użyć razem, kiedy jedna czynność odbywała się w trakcie trwania innej, dłuższej. Stosujemy wówczas wyrazy łączące when i while. While używamy przed zdaniem w past continuous, a when przed zdaniem w past simple. My friend phoned while I was doing my homework. We were having dinner when they arrived. Przykłady: (+) My dad was eating at 10 o’clock. (?) Was my dad eating at 10 o’clock? (-) My dad wasn’t eating at 10 o’clock.

13 Future simple Tworzenie: Użycie: Przykłady: Krótkie odpowiedzi:
- twierdzenia: osoba + have/has + III forma czasownika głównego -pytania: have/has + osoba + III forma czasownika głównego + ? - przeczenia: osoba + have/has + not + III forma czasownika głównego Użycie: Present perfect używamy, kiedy mówimy o czymś, co zdarzyło się w przeszłości, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie. Suzy’s been to Paris. Suzy była w Paryżu. – Pojechała do Paryża, ale nie wiemy dokładnie, kiedy. I’ve broken leg. Złamałam nogę (kiedyś w przeszłości) – ciągle jest złamana. Przykłady: (+) You’ve left your school. (?) Have you left your school? (-) You haven’t left your school. Krótkie odpowiedzi: W krótkich odpowiedziach twierdzących nie używamy form skróconych. W krótkich odpowiedziach przeczących używamy form skróconych.

14 Be going to Tworzenie: Użycie: Przykłady:
- twierdzenia: osoba + „be” + going to + czasownik w bezokoliczniku - pytania: „be” + osoba + going to + czasownik w bezokoliczniku + ? - przeczenia: osoba + „be” + not + going to + czasownik w bezokoliczniku Użycie: Konstrukcji z be going to używamy, kiedy mówimy o planach i zamiarach. Przykłady: (+) They’re going to go to the cinema tomorrow. (?) Are they going to go to the cinema tomorrow? (-) They aren’t going to go to the cinema tomorrow. (+) She’s going to meet her friends. (?) Is she going to meet her friends? (-) She isn’t going to meet her friends.

15 Wykonała Kamila Wojtowicz
The end Wykonała Kamila Wojtowicz


Pobierz ppt "PLANET TIMES Czasy: -„be” Present Simple - Present Simple"

Podobne prezentacje


Reklamy Google