Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grammar Bank By Karina Rymarowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grammar Bank By Karina Rymarowicz."— Zapis prezentacji:

1 Grammar Bank By Karina Rymarowicz

2 Be: present simple Użycie:
Czasownika be w present simple używamy, kiedy podajemy dane osobiste oraz kiedy opisujemy ludzi i przedmioty. I am Polish. Are you from England? My school is new. Formy twierdzące Formy pełne Formy skrócone I am You are He/she/it is You/we/they are I’m You’re He’s/she’s/it’s You’re/we’re/they’re Formy przeczące Formy pełne Formy skrócone I am not He/she/it is not You/we/they are not I’m not He/She/It isn’t You/we/they aren’t

3 Present Simple cd. Forma pytająca Krótkie odpowiedzi Twierdzące
Przeczące Am I … ? Is he/she/it … ? Are you/we/they …? Yes,I am. Yes, he/she/it is. Yes, you/we/they are. No, I’m not. No, he/she/it isn’t No, you/we/they aren’t

4 Have got Użycie: Czasownika have got używamy, kiedy mówimy o posiadaniu. I have got a computer. She has got a dog. We have got a car. Formy twierdzące I/You/We/They’re got. He/She/It’s got. Formy przeczące Formy pełne Formy skrócone I/you/we/they have not got He/She/It has not got. I/You/We/They haven’t got He/She/It hasn’t got Forma pytające Krótkie odpowiedzi Twierdzące Przeczące Have I/you/we/they got…? Has he/she/it got…? Yes, I/you/we/they have. Yes, he/she/it has. No, I/you/we/they haven’t. No, he/she/it hasn’t.

5 Present simple Użycie: Budowa: playplays studystudies dodoes
Czasu present simple używamy, aby: Opisać czynności wykonywane regularnie, stale. I play tennis every Wednesday. Powiedzieć, że coś jest zawsze lub prawie zawsze prawdziwe. My teacher speakes Italian . Powiedzieć o tym, co lubimy lub czego nie lubimy i podzielić się opinią. I don’t like art. Budowa: Z wyjątkiem 3 os. l. poj. (he\she\it) forma czasownika w zdaniu twierdzącym to bezokolicznik bez cząstki to. W 3 os. l. poj. Zawsze dodajemy końcówkę –s do formy podstawowej czasownika. playplays studystudies dodoes She watches a comedy programme every evenning.

6 Przysłówki częstotliwości:
Zdania przeczące tworzymy przez wstawienie do not\ does not przed formą podstawową czasownika. Na ogół używa się form skróconych (don’t\doesn’t) I don’t like golf. Zdania pytające tworzymy przez wstawienie Do\Does przed podmiotem. Does she like tennis? Do they like basketball? Zazwyczaj w krótkich odpowiedziach nie wstawiamy czasownika głównego(speak,play itd.) Używamy wówczas czasownika posiłkowego do. No, she doesn’t. Yes, they do. Przysłówki częstotliwości: Never - nigdy Sometimes - czasem Often - często Usually - zwykle Always - zawsze Przysłówków częstotliwości używamy, kiedy chcemy powiedzieć, jak często wykonujemy daną czynność. W zdaniach twierdzących przysłówek częstotliwości wstawiamy przed orzeczeniem. I usually play volleyball at the weekend.

7 Present continuous Użycie: Budowa:
Present continuous używamy, kiedy opisujemy czynności, które odbywają się w chwili mówienia o nich. Często używamy określeń czasu, takich jak now (teraz), at the moment (w tej chwili) i today (dzisiaj). It is raining now. I am singing at the moment. Budowa: Osoba + „be” (am,are,is) + czasownik główny+końcówką „-ing” I am listening to music now. Zdania przeczące tworzone są za pomocą not po czasowniku be. Zazwyczaj w j. angielskim używamy form skróconych. Marta isn’t playing computer games. Zdania pytające tworzymy, wstawiając Am,Are lub Is przed podmiotem. Are you sending a text message now?

8 Past Simple Użycie: Budowa: I played football yesterday.
Czasu past simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, które odbyły się w określonym czasie w przeszłości. Często używamy określeń czasu , takich jak : yesterday (wczoraj), last week (w zeszłym tygodniu), last night (wczoraj wieczorem\w nocy). I played football yesterday. Budowa: Do większości czasowników dodajemy końcówkę –ed do formy podstawowej. work  worked Niektóre czasowniki są nieregularne i ich formy przeszłe nie kończą się na –ed. Forma przeszła danego czasownika nieregularnego jest taka sama dla wszystkich osób. have  had (I had, she had, he had,) Nie ma zasad dla czasowników nieregularnych. Po prostu trzeba nauczyć się ich form na pamięć. write – wrote – written go – went –gone Was i were są przeszłymi formami be. Was używamy w 1 os. l. poj., a were w pozostałych osobach.

9 Past continuous Użycie: Budowa:
Czasu past continuous używamy, kiedy mówimy o czynności odbywającej się w przeszłości. What were you doing at 8 o’clock last night? I was doing my homework. Budowa: Forma twierdząca: Podmiot + was\were + czasownik z końcówką – ing Last night I was watching Tv. Forma przecząca: Podmiot + was\were + not + czasownik z końcówką –ing My parents weren’t watching Tv. Forma pytająca: Was/were + podmiot + czasownik z końcówką –ing Was it raining yesterday?

10 Will\won’t Użycie: Bodowa:
Will i won’t używamy, kiedy snujemy przewidywania. It will rain tomorrow. Sara won’t pass the exam. Często używamy will i won’t po czasowniku think. I think it will rain tomorrow. I don’t think Sara will pass her exam Will używamy również, aby wyrazić decyzję, jaką podejmujemy w danym momencie. The phone is ringing. I will answer it. Bodowa: Formy twierdzące: Podmiot + will +bezokolicznik bez to - People will go on the mooon. Formy przeczące: Podmiot + won’t + bezokolicznik bez to – We won’t stay at home next weekend. Formy pytające: Will + podmiot + bezokolicznik to – Will you help me?

11 I Conditional Użycie: Budowa: If it rains, we won’t play tennis.
Pierwszego trybu warunkowego używamy, kiedy mówimy o prawdopodobnych konsekwencjach jakiejś sytuacji w teraźniejszości lub przyszłości. Zdania w trybie warunkowym składają się z dwóch części. If it rains, we won’t play tennis. Zdanie warunkowe zdanie główne Zdanie warunkowe zaczyna się od if. Używamy w nim present simple. Zdanie główne opisuje skutek. Tworzymy je następująco: will\won’t + bezokolicznik bez to Budowa: Forma twierdząca: If + podmiot + present simple, podmiot + will + bezokolicznik bez to If it David phones, I will meet him. Forma przecząca: If + podmiot + present simple, podmiot + won’t + bezokolicznik bez to If it David phones, I will not meet him.

12 Be going to Użycie: Budowa:
Konstrukcja z be going to używamy, kiedy mówimy o planach i zamiarach I’m going to play computer games this afternoon. They’ re going to go out tomorrow, Are you going to be famous? Budowa: Zdania z wyrażeniem be going to tworzone są za pomocą odpowiedniej formy czasu teraźniejsczego czasownika be., going to oraz bezokolicznika bez cząstki to. Wyrażenie to be going to do something oznacza „mieć zamiar coś zrobić” lub po prostu „zrobić coś”. I’m going to send an . Aby utworzyć formę przeczącą, wstawiamy not po czasowniku posiłkowym be. They aren’t going to go out this evening.

13 Should Użycie: Should używamy, kiedy chcemy coś komuś poradzić. Shouldn’t natomiast by komuś coś odradzić. Budowa: Podmiot + should + bezokolicznik bez to We should speak in English. Forma przecząca: Podmiot + shouldn’ t + bezokolicznik bez to. We shouldn’t speak in Polish in class. Forma pytająca: Should + podmiot + bezokolicznik bez to Should we do the exercises now?

14 Must Użycie: Czasownika must używamy, kiedy chcemy wyrazić obowiązek. Formy musn’t używamy, aby wyrazić zakaz. Po must i musn’t używamy bezokolicznika bez to. We wszystkich osobach l.poj i mn. Używamy tej samej formy. Budowa: Podmiot + must + bezokolicznik bez to. We must pay before we watch the movie. Forma przecząca: Podmiot + musn’t + bezokolicznik to You musn’t run near the swiminngo pool.

15 Prestent Perfect Użycie:
Present Perfect używamy, kiedy mówimy o czymś, co zdarzyło się w przeszłości, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie . Susan has been to Paris Susan była w Paryżu- Susan pojechała kiedyś do Paryża, ale nie wiemy dokładnie, kiedy. I’ve broken my leg Złamałam noge (kiedyś, w przeszłości) - ciągle jest złamana. Budowa: Zdanie twierdzące w Prestent Perfect tworzymy za pomocą podmiotu, have/has i trzecią formę czasownika. I have done my work. Trzecią formę czasowników nieregularnych tworzymy przez dodanie końcówki ed do formy podstawowej czasownika, podomnie jak w czasie Past Simple. Play-played

16 Nie ma zasad dotyczącej tworzenia trzeciej formy czasowników nieregularnych. Należy się ich NAUCZYĆ NA PAMIĘĆ.  go – gone Formę przeczącą tworzy się za pomocą podmiotu zaprzeczonego have/has i czasownika głównego. They havn’t arrived. Zdania pytające tworzymy za pomocą have/has i trzeciej formy czasownika Have you finished your homework yet.

17 The End


Pobierz ppt "Grammar Bank By Karina Rymarowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google