Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualny stan prac nad nowym budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanym na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualny stan prac nad nowym budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanym na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach."— Zapis prezentacji:

1 Aktualny stan prac nad nowym budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanym na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach (analiza projektu wykonana przez firmę EKSPO S.C.) Kraków, r.

2 Pierwotna koncepcja architektoniczna

3 Aleja Wawelska pełni funkcję osi kompozycyjnej, spinającej tę część Kampusu.
ul. Grota-Roweckiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Budynek Wydz. FAIS UJ Wydział Matematyki i Informatyki Aleja Wawelska

4 Widok na Aleję Wawelską od strony północno-wschodniej; Z lewej strony – budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, z prawej – Wydziału Matematyki i Informatyki UJ;

5 Schemat rozmieszczenia poszczególnych segmentów budynku:

6 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH:
ARCHITEKTURA: analiza projektu budowlanego branży architektonicznej wykonana została pod kątem uzyskania zgodności dokumentacji z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami W analizie wzięto również pod uwagę konieczność wprowadzenia zmian, zgłoszonych przez Inwestora w zakresie programu użytkowego.

7 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH c.d.:
Główne zmiany proponowane do wprowadzenia w Projekcie Zagospodarowania Terenu: Dostosowanie usytuowania budynków Wydz. FAIS UJ do funkcji Al. Wawelskiej, w tym również jako drogi pożarowej; Korekta wewnętrznego układu drogowego, uwzględniającego aktualne przepisy pożarowe oraz dostęp do poszczególnych segmentów; Lokalizacja stacji trafo w segmencie „J”; Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie wydziału; Zwiększenie obszaru dostępności do poszczególnych segmentów i do holu głównego dla osób niepełnosprawnych;

8 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH c.d.:
Główne zmiany proponowane do wprowadzenia w obiektach, w stosunku do wykonanego Projektu Budowlanego: Zastosowanie jednolitej siatki modularnej słupów; Poszerzenie korytarzy; Ewentualne „wyprostowanie” łukowego kształtu budynku laboratoriów, co bardzo uprości rozprowadzenie instalacji w korytarzach, poprzez eliminację licznych nietypowych rozwiązań; Dostosowanie gabarytów przewiązek do wymogów funkcjonalnych; Wyeliminowanie licznych belek i podciągów , poprzez zastosowanie układu konstrukcyjnego płytowo-słupowego, co znacznie ułatwi rozprowadzenie instalacji wewnętrznych w budynku;

9 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH c.d.:
Lokalizacja pomieszczeń wentylatorni w piwnicach, co będzie miało pozytywny wpływ zarówno na żywotność instalacji, jak i jej funkcjonowanie oraz komfort eksploatacji; Zmniejszenie założonych wysokości kondygnacji obiektu, co pozwoli na wykorzystanie zaoszczędzonej w ten sposób kubatury dla kubatury pomieszczeń wentylatorni w piwnicach budynku; Uporządkowanie rozmieszczenia i funkcjonalności zespołów sanitarnych w poszczególnych segmentach; Wprowadzenie uwag i zaleceń Inwestora w zakresie zmian funkcjonalnych i wyposażenia niektórych pomieszczeń;

10 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH c.d.:
KONSTRUKCJA: Po przeanalizowaniu rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanych w istniejącym Projekcie Budowlanym budynku Wydz. FAIS UJ, stwierdza się, iż w przypadku ich realizacji będą one prowadzić do znacznych utrudnień wykonawczych, podnosząc przy tym koszt obiektów. Dla poprawienia funkcjonalnych i ekonomicznych aspektów inwestycji, proponuje się wprowadzenie zasadniczych zmian w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.

11 ANALIZA WYKONANYCH (WYBRANYCH) OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH c.d.:
Budynek A (sale audytoryjne): Zmiana sposobu formowania siedzisk; Budynek E (biblioteka): Rezygnacja z monolitycznej, żelbetowej kopuły nad biblioteką – wprowadzenie w to miejsce od poziomu stanu „zero” łukowych dźwigarów z drewna klejonego, co uprości realizację i pozwoli na uzyskanie dobrego efektu wizualnego;

12 Budynki: B, C, D, F, G, H, I, J: Wprowadzenie jednolitej, modularnej siatki słupów; Poszerzenie traktów korytarzowych (zalecenie użytkownika); Zastosowanie słupowo-płytowego układu konstrukcyjnego, pozwalającego na łatwiejsze i bezkolizyjne prowadzenie instalacji pod stropami; Dla segmentów B, C, D: dostosowanie układu konstrukcyjnego do wymagań, wynikających z wniosków ekspertyzy (w zakresie analizy dynamicznej konstrukcji i oceny prognozowanych drgań) opracowanej przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej; Urządzenia mechaniczne, generujące drgania dynamiczne, będą z dachu sprowadzone do części podziemnej, wykonanej w formie masywnej skrzyni fundamentowej, absorbującej znaczną część drgań; Wyeliminowanie z poziomu dachu żelbetowych elementów „attykopodobnych”;

13 Propozycja Planu Zagospodarowania Terenu (uwzględniająca zmiany, sugerowane przez firmę EKSPO S.C.):

14 PROPONOWANY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI:
Przed ogłoszeniem przetargu: Wystąpienie o nowe warunki zaopatrzenia w media (ze względu na konieczność aktualizacji oraz skoordynowania z zatwierdzonym projektem Alei Wawelskiej) – r.; Przygotowanie – w uzgodnieniu z UJ – koncepcji Planu Zagospodarowania, uwzględniającego w/w warunki oraz wprowadzone niezbędne korekty w kubaturze segmentów – r.; Załączenie skorygowanego Planu Zagospodarowania Terenu, wraz z uzyskanymi warunkami technicznymi, do opracowanego Programu funkcjonalno-użytkowego – r.;

15 Do uwzględnienia w przetargu:
Opracowanie Projektu Budowlanego Zamiennego dla Planu Zagospodarowania Terenu – ok. 2 miesiące; Opracowanie Projektów Budowlanych Zamiennych dla poszczególnych segmentów: sukcesywnie równolegle z Planem Zagospodarowania Terenu – ok. 3 miesiące; Opracowanie Projektów Wykonawczych (sukcesywnie, podczas realizacji – według kolejności uzgodnionej z Generalnym Realizatorem Inwestycji);

16 III Kampus UJ – stan na dzień 22 listopada 2009 r.
Widok z ul. Poletkowej na działkę, przeznaczoną na budowę nowego Instytutu Fizyki;


Pobierz ppt "Aktualny stan prac nad nowym budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, realizowanym na III Kampusie UJ w Krakowie – Pychowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google