Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej tel. 68 32 23 118; 68 32 23 126 UMWL -04.03.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej tel. 68 32 23 118; 68 32 23 126 UMWL -04.03.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej b.koleczek@stat.gov.pl tel. 68 32 23 118; 68 32 23 126 UMWL -04.03.2013 r.

2 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE WPROWADZENIE Pod pojęciem koniunktury gospodarczej rozumie się najczęściej stan aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i dokonujące się w niej zmiany, w tym stan głównych czynników ją determinujących m.in.: popytu, podaży, zatrudnienia, inwestycji. Test koniunktury jest sondażowym badaniem opinii, które przeprowadza się wśród przedsiębiorców lub gospodarstw domowych w celu określenia zarówno aktualnych jak i przyszłych tendencji rynku. Testy koniunktury są (obok barometrów) najbardziej rozpowszechnioną metodą oceny i prognozy koniunktury, są opracowywane na podstawie ankiet, a nie danych statystycznych, mają charakter jakościowy, a nie ilościowy. UMWL - 04.03.2013 r.

3 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE WPROWADZENIE dok. Źródłem informacji o stanie koniunktury jest przede wszystkim statystyka ilościowa. Jakościowe badania koniunktury gospodarczej prowadzone metodą testu koniunkturalnego stanowią dodatkowy element umożliwiający pełniejszą ocenę sytuacji całego sektora przedsiębiorstw i poszczególnych jego działów. Często są traktowane nie tylko jako uzupełnienie, ale i źródło informacji wyprzedzającej w stosunku do statystyki ilościowej. UMWL - 04.03.2013 r.

4 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE ORGANIZACJA BADAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Jakościowe badania koniunktury gospodarczej prowadzone są z częstotliwością miesięczną. Dodatkowo, dla przemysłu, prowadzone są uzupełniające badania kwartalne, a dla inwestycji (w przemyśle i budownictwie) – dwa razy w roku. W badaniach miesięcznych respondenci udzielają odpowiedzi w ciągu pierwszych 10 dni danego miesiąca, w kwartalnych – do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, natomiast w badaniach inwestycji – do 10 dnia marca lub października. Od stycznia 2009 r. ankiety wypełniane są głównie w formie elektronicznej w Portalu Sprawozdawczym. Jedynie dla jednostek o liczbie pracujących do 5 osób istnieje możliwość wypełniania ankiet papierowych. UMWL - 04.03.2013 r.

5 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Badania miesięczne Badanie kwartalne AK-P/m AK-P/m – Przetwórstwo przemysłowe AK-B/m AK-B/m – Budownictwo AK-H/m AK-H/m – Handel (detaliczny; hurtowy) AK-U/m AK-U/m – Usługi (pozostałe) AK-P/k AK-P/k – Przetwórstwo przemysłowe Badania półroczne AK-I/p AK-I/p – Inwestycje PRZEMYSŁ AK-I/p AK-I/p – Inwestycje BUDOWNICTWO Metodologia Metodologia badań koniunktury prowadzonych z wykorzystaniem testu koniunktury polega na zbieraniu opinii przedsiębiorców na temat bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich przedsiębiorstw w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak portfel zamówień, produkcja, sytuacja finansowa, zatrudnienie, ceny, działalność inwestycyjna, napotykane bariery. Udzielając odpowiedzi na ankietę koniunktury, respondenci powinni opierać się na swych ogólnych odczuciach dotyczących bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i przewidywanych możliwościach jego rozwoju, bez odwoływania się do zapisów księgowych.

6 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. METODA BADANIA KONIUNKTURY Metoda przedsiębiorstw (podmiotowa) oznacza przyjmowanie całych podmiotów gospodarki narodowej za podstawę grupowania wszystkich danych charakteryzujących ich działalność według poszczególnych poziomów klasyfikacji i podziałów terytorialnych. Wyniki badania dla województw bazują na opiniach podmiotów, których siedziby znajdują się na terenie danego województwa.

7 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. WSAŻNIKI KONIUNKTURY W jakościowych badaniach koniunktury gospodarczej prowadzonych przez GUS najczęściej stosowane są pytania jednokrotnego wyboru z trzema wariantami odpowiedzi: pozytywnym (+), neutralnym (=) i negatywnym (-). Dla każdego takiego pytania oblicza się strukturę odpowiedzi sumującej się na 100% tzw. Lustro koniunktury. Wskaźniki prezentowane są w postaci tzw. Sald (wskaźniki proste). Saldo oblicza się jako różnicę między procentowym udziałem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dane pytanie. Wartość salda mieści się w przedziale od -100 do 100. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw.

8 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. WSAŻNIKI KONIUNKTURY cd. Proste wskaźniki koniunktury mogą być wykorzystywane do konstrukcji złożonych wskaźników koniunktury. Pozwalają one na bardziej ogólne, syntetyczne spojrzenie na stan koniunktury w danym sektorze gospodarki. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (WOKKG) jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Wartość wskaźnika > 0 wskazuje na dobry klimat koniunktury, natomiast 0 wskazuje na dobry klimat koniunktury, natomiast < 0 oznacza, że klimat jest oceniany jako zły.

9 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. WSAŻNIKI KONIUNKTURY dok. Wskaźnik syntetyczny (SI) dla Polski jest budowany w oparciu o wskaźniki proste pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług z zastosowaniem następujących wag: przetwórstwo przemysłowe - 50%, usługi – 38%, handel – 6%, budownictwo – 6%.

10 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. WARTOŚĆ POZNAWCZA WSKAŹNIKÓW KONIUNKTURY Badania koniunktury gospodarczej dostarczają informacji o kierunkach zmian obserwowanych w gospodarce, a nie o poziomie kształtowania się danego czynnika w danym momencie, służą zatem do analiz trendów rozwoju gospodarczego. Prezentując wyniki badań koniunktury w danym miesiącu należy zwrócić uwagę nie tylko na to, czy omawiany wskaźnik przyjmuje wartość dodatnią czy ujemną (co świadczy o przewadze – odpowiednio - optymistycznych bądź pesymistycznych opinii respondentów), ale głównie na to, jaki jest kierunek zmian obserwowanych w danym segmencie gospodarki. W tym celu konieczne jest porównanie wartości wskaźnika z danego punktu czasowego z jego wartością w poprzednim, lub – szerzej – poprzednich momentach. Zasada taka odnosi się zarówno do wskaźników diagnostycznych, jak i prognostycznych.

11 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. ZAKRES BADAŃ OGÓLNOPOLSKICH: Przetwórstwo przemysłowe – ogółem, działy PKD, MIGi, klasy wielkości; Przetwórstwo przemysłowe – ogółem, działy PKD, MIGi, klasy wielkości; Budownictwo – ogółem, działy PKD, klasy wielkości; Budownictwo – ogółem, działy PKD, klasy wielkości; Handel detaliczny – ogółem, grupowania PKD, klasy wielkości; Handel detaliczny – ogółem, grupowania PKD, klasy wielkości; Handel hurtowy – ogółem; Handel hurtowy – ogółem; Usługi – sekcje/działy PKD. Usługi – sekcje/działy PKD.

12 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. ZAKRES BADAŃ WOJEWÓDZKICH: Przetwórstwo przemysłowe – ogółem; Przetwórstwo przemysłowe – ogółem; Budownictwo – ogółem; Budownictwo – ogółem; Handel detaliczny – ogółem; Handel detaliczny – ogółem; Handel hurtowy – ogółem; Handel hurtowy – ogółem; Usługi – wybrane sekcje: Usługi – wybrane sekcje: Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H); Transport i gospodarka magazynowa (sekcja H); Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I); Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I); Informacja i komunikacja (sekcja J). Informacja i komunikacja (sekcja J).

13 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE CBiES w Jachrance, 28 lutego 2013 r. HARMONOGRAM BADAŃ Od 1. do 10. dnia miesiąca – udostępnienie formularza elektronicznego w PS; Od 1. do 10. dnia miesiąca – udostępnienie formularza elektronicznego w PS; Od 11. do 15. dnia miesiąca – monitowanie podmiotów w celu zapewnienia kompletności; Od 11. do 15. dnia miesiąca – monitowanie podmiotów w celu zapewnienia kompletności; Około 16. dnia miesiąca – zakończenie badań i opracowanie wyników. Około 16. dnia miesiąca – zakończenie badań i opracowanie wyników. KALENDARIUM PUBLIKACJI WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY Około 25. dnia miesiąca – publikacja z serii Informacja bieżąca – WYNIKI WSTĘPNE; Około 25. dnia miesiąca – publikacja z serii Informacja bieżąca – WYNIKI WSTĘPNE; Około 28. dnia miesiąca – poszerzenie bazy bieżącej wynikami kolejnej edycji badań; Około 28. dnia miesiąca – poszerzenie bazy bieżącej wynikami kolejnej edycji badań; Około 30. dnia miesiąca – przekazanie Raportów wojewódzkich do US-ów. Około 30. dnia miesiąca – przekazanie Raportów wojewódzkich do US-ów.

14 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Wielkość prób w badaniach Koniunktury Gospodarczej (23 000) AK-P/m3500 AK-B/m5000 AK-H/m9500AK-U/m5000 UMWL - 04.03.2013 r.

15 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Wielkość prób w badaniach Koniunktury Gospodarczej – województwo LUBUSKIE (661) AK-P/m126 AK-B/m138 AK-H/m264AK-U/m133 UMWL - 04.03.2013 r.

16 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Kompletność badań w województwie LUBUSKIM w lutym 2013 r. (91,1%) AK-P/m 98,4 % AK-B/m 89,9 % AK-H/m87,5%AK-U/m 89,1 % UMWL - 04.03.2013 r.

17 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE ORGANIZACJA BADAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Od stycznia 2011 r. podjęto próbę opracowania wskaźników koniunktury gospodarczej dla poziomu wojewódzkiego. Efektem tych prac są publikowane od stycznia 2013 r. comiesięczne Raporty dla poszczególnych województw oraz baza wskaźników wojewódzkich. Opracowane przez Departament Przedsiębiorstw Raporty są przesyłane do poszczególnych Urzędów Statystycznych. Dodatkowo wszystkie Raporty wojewódzkie znajdują się na stronie Ośrodka Badań Koniunktury Gospodarczej. http://www.stat.gov.pl/zg/1045_PLK_HTML.htm CBiES w Jachrance, 28 lutego 2013 r.

18 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE PUBLIKOWANIE WYNIKÓW BADAŃ KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Notatka z serii Informacje bieżące – wyniki wstępne Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w … (miesiąc, rok). Notatka z serii Informacje bieżące – wyniki wstępne Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w … (miesiąc, rok). Raporty wojewódzkie – KONIUNKTURA GOSPODARCZA w … (miesiąc, rok) opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w WOJEWÓDZTWIE…. Raporty wojewódzkie – KONIUNKTURA GOSPODARCZA w … (miesiąc, rok) opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w WOJEWÓDZTWIE…. Publikacja zatytułowana Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000 – 2013. Publikacja zatytułowana Koniunktura gospodarcza w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000 – 2013.

19 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. GALERIA WYKRESÓW WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE NA TLE KRAJU Źródło danych: Notatka informacyjna GUS – luty 2013 r.

20 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

21 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

22 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

23 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

24 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

25 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

26 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

27 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. GALERIA WYKRESÓW WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE NA TLE KRAJU Źródło danych: Opracowanie własne - US w Zielonej Górze - luty 2013 r.

28 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

29 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

30 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

31 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

32 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. GALERIA WYKRESÓW WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Źródło danych: Raport dot. Woj. LUBUSKIEGO – luty 2013 r. - GUS

33 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

34 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

35 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

36 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

37 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

38 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

39 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

40 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

41 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

42 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

43 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

44 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

45 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

46 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

47 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

48 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

49 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

50 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

51 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

52 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

53 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

54 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

55 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r. GALERIA WYKRESÓW WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Źródło danych: Opracowanie własne - US w Zielonej Górze – luty 2013 r.

56 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

57 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

58 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

59 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

60 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

61 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

62 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

63 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE UMWL - 04.03.2013 r.

64 URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej Bogusława Kołeczek b.koleczek@stat.gov.pl


Pobierz ppt "URZĄD STATYSTYCZNY w ZIELONEJ GÓRZE Ośrodek Badań Koniunktury Gospodarczej tel. 68 32 23 118; 68 32 23 126 UMWL -04.03.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google