Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PKO - JST Zadania a system były są będą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PKO - JST Zadania a system były są będą"— Zapis prezentacji:

1 PKO - JST Zadania a system były są będą
…choć system ulega ciągłej modyfikacji

2 PKO - zadania I Kuratorium wykonuje w szczególności zadania w zakresie: -nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami publicznymi i niepublicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, oraz w zakresie nauczania przedmiotów ogólnokształcących, nad szkołami i placówkami prowadzonymi przez ministrów właściwych do spraw: kultury i dziedzictwa narodowego, rolnictwa, środowiska, Ministra Sprawiedliwości; -wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie; -współdziałania z radami oświatowymi, jeśli takie zostaną powołane; -zadań organu wyższego stopnia w rozumieniu Kpa, w stosunku do organów JST w sprawach szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, a w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- także w stosunku do dyrektorów szkół i organów JST oraz w zakresie wynikającym z Karty Nauczyciela i innych ustaw; -realizacji polityki oświatowej państwa; -tworzenia i realizacji lokalnej strategii polityki oświatowej, zgodnej z polityką oświatową państwa;

3 PKO - zadania I Kuratorium wykonuje w szczególności zadania w zakresie: --opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed ich zatwierdzeniem; opiniowania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; -opiniowania planów sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez JST, tworzenia zespołów szkół oraz opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek oświatowych; -opiniowania programów wykorzystywania środków na dofinansowywanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Wojewody Podkarpackiego; -organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów, na obszarze województwa; -organizacji egzaminów i  sprawdzianów szkołach i placówkach; -współdziałania z Centralną oraz Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi;

4 PKO - zadania I Kuratorium wykonuje w szczególności zadania w zakresie: -inicjowania i koordynowania działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, współdziałania w tym zakresie z organami prowadzącymi szkoły i placówki; -współdziałania z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami warunków sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzież, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej; -współdziałania z organami JST w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek oświatowych; -koordynacji, wspomagania i nadzoru organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych; -akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego; -obronności w systemie oświaty.

5 Wyrażenie opinii kuratora oświaty
-zgodności z przepisami arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek, przedstawianych przez organy prowadzące szkoły i placówki przed ich zatwierdzeniem (art. 31, pkt. 6 a ustawy o systemie oświaty) -planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministrów (art. 31, pkt. 6 b ustawy o systemie oświaty), -ustalenia profili kształcenia ogólnozawodowego prowadzonych w liceum profilowanym (art. 39, ust. 4 a ustawy o systemie oświaty), -ustalenia zawodów, w których kształci szkoła prowadząca kształcenie zawodowe (art. 39, ust. 5 ustawy o systemie oświaty), -wniosku osoby prowadzącej szkołę niepubliczną do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole nie spełniającej warunków określonych w art. 7, ust. 3 (art. 86, ust. 1 a ustawy o systemie oświaty),

6 Wyrażenie opinii kuratora oświaty
-zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (art. 42, ust. 7, pkt. 1 Karty Nauczyciela), -zasad udzielania i rozmiaru zniżek przyznawanym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (art. 42, ust. 7, pkt. 2 Karty Nauczyciela), -tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (art. 42, ust. 7, pkt. 3 Karty Nauczyciela).

7 Wyrażenie przez kuratora pozytywnej opinii
-planowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminy oraz planowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiaty (art. 17, ust. 6 ustawy o systemie oświaty), -odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce przez organ, który powierzył to stanowisko, bez wypowiedzenia w czasie roku szkolnego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych (art. 38, ust. 1, pkt. 2 ustawy o systemie oświaty), -założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (art. 58, ust. 3 ustawy o systemie oświaty). -likwidacji szkoły, profili kształcenia ogólnozawodowego lub zawodu, w jakim szkoła kształci, a także placówki publicznej prowadzonej przez jst (opinia w tej sprawie jest wydawana w drodze postanowienia, na które służy zażalenie - art. 59, ust. 2 ustawy o systemie oświaty),

8 Wyrażenie przez kuratora pozytywnej opinii
-połączenie w zespół przedszkola ze szkołą podstawową albo z gimnazjum, szkoły podstawowej z gimnazjum albo przedszkola ze szkołą podstawową gimnazjum (art. 62, ust. 5 b ustawy o systemie oświaty), -dokonania wpisu do ewidencji, prowadzonej przez jst, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (art. 82, ust. 2 a ustawy o systemie oświaty), -wniosku osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nie posiadającą uprawnień szkoły publicznej o nadanie tej szkole uprawnienia szkoły publicznej (art. 85, ust. 3 ustawy o systemie oświaty),

9 Wyrażenie przez kuratora pozytywnej opinii
-wniosku osób prawnych i fizycznych prowadzących niepubliczne szkoły artystyczne, znajdujące się w ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o nadanie tej szkole -uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli szkoła ta realizuje kształcenie ogólne (art. 85, ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty), -wniosków organu prowadzącego o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” (art. 51, ust. 1 Karty Nauczyciela), wniosków o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu składanych przez dyrektorów szkół lub organy prowadzące (kurator oświaty zatwierdza wniosek po zaopiniowaniu go przez komisję nagród - art. 49, ust. 3 Karty Nauczyciela),

10 Uzgadnianie z kuratorem oświaty następujących czynności;
-zakładanie i prowadzenie przez powiat i gminę publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (art. 5, ust. 6 a ustawy o systemie oświaty), -ustalenie składu komisji konkursowej w przypadku szkół i placówek nowo zakładanych (art. 36 a, ust. 6 ustawy o systemie oświaty), -powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat, jednak nie krócej niż 1 rok szkolny (art. 36 a, ust. 8 ustawy o systemie oświaty), -przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejne okresy (art. 36 a, ust. 9 ustawy o systemie oświaty).

11 Wyrażanie przez kuratora oświaty zgody;
-na zatrudnienie w szkole publicznej osoby niebędącej nauczycielem (art. 7, ust. 1 a ustawy o systemie oświaty), -na powołanie na stanowisko dyrektora osoby niebędącej nauczycielem (art. 36, ust. 2 ustawy o systemie oświaty), -na wyłączenie z zespołu szkół szkoły lub placówki, na włączenie do zespołu szkoły lub placówki, a także rozwiązanie zespołu szkół (art. 62, ust. 5 ustawy o systemie oświaty), -na włączenie do zespołu szkół centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego (art. 62, ust. 5 a ustawy o systemie oświaty).

12 Złożenie przez kuratora oświaty wniosku do organu prowadzącego o dokonanie następującej czynności:
odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem roku szkolnego albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunął ustalonych przez kuratora, w drodze decyzji, uchybień lub nie opracował lub nie wdrożył w określonych terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględnił w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków ( wniosek kuratora oświaty jest w tej sprawie wiążący - art. 34, ust. 2 a ustawy o systemie oświaty).

13 Zgłoszenia przez kuratora oświaty umotywowanego zastrzeżenia w sprawie;
powierzenia przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub placówki ( w terminie 14 dni - art. 36 a, ust 2 ustawy o systemie oświaty).

14 Kurator oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym dokonuje następujących czynności:
-dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków (art. 6 a, ust. 6 Karty Nauczyciela), -uchyla uchwałę rady pedagogicznej w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego (art. 41, ust 3 ustawy o systemie oświaty).

15 Inne zagadnienia wymagające współdziałania kuratora oświaty z jst:
-organy prowadzące w porozumieniu z kuratorem oświaty mają obowiązek umożliwić w podległych im szkołach i placówkach zorganizowanie przez szkoły wyższe i kolegia praktyk nauczycielskich (art. 77, ust. 6 ustawy o systemie oświaty), -w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub pla­cówki organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub placówkę (art. 33, ust. 7), -w skład komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły wchodzi 3 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 36 a, ust. 5 ustawy o systemie oświaty), -organ prowadzący przesyła kuratorowi oświaty akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej (art. 58, ust. 7 ustawy o systemie oświaty), -przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, powołanej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (art. 9g, ust.2, pkt. 2 Karty Nauczyciela),

16 Inne zagadnienia wymagające współdziałania kuratora oświaty z jst:
-przedstawiciel organu prowadzącego wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela, pełniącego funkcję dyrektora szkoły, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, którą powołuje kurator oświaty (art. 9g, ust. 3, pkt. 1 Karty Nauczyciela), -przedstawiciel organu prowadzącego może brać udział w pracach komisji, powoływanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, dla nauczyciela, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego, w charakterze obserwatora (art. 9g, ust. 4 Karty Nauczyciela), -organ sprawujący nadzór pedagogiczny nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach, który w żadnej z tych szkół nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, wskazuje właściwy organ do złożenia wniosku o postępowanie egzaminacyjne (art. 22, ust. 4 Karty Nauczyciela).

17 Inne obszary współpracy kuratora oświaty z jednostkami samorządu terytorialnego, bez określania formy w jakiej powinno się wyrażać (może więc przybierać różne formy, w zależności od potrzeb i możliwości): I -współdziałanie z radami oświatowymi powołanymi przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego (art. 31, pkt. 4 ustawy o systemie oświaty), -realizacja polityki oświatowej państwa, a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej (art. 31, pkt. 6 ustawy o systemie oświaty), -badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, przy współdziałaniu z organami prowadzącymi (art. 31, pkt. 9 ustawy o systemie oświaty), -współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół lub placówek (art. 31, pkt. 11 ustawy o systemie oświaty), -współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innym organizacjami i podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów (art. 31, ust. 12).

18 Kurator oświaty wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 31, pkt. 5 a): I -Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru. Organ prowadzący w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków może zgłosić wobec nich zastrzeżenia. W przypadku ich nieuwzględnienia organ prowadzący jest obowiązany powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny o realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni (art. 33, ust. 5, 6 i 8 ustawy o systemie oświaty). -

19 Kurator oświaty wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 31, pkt. 5 a): I -Jeżeli organ prowadzący prowadzi działalność z naruszeniem przepisów ustawy o systemie oświaty organ sprawujący nadzór może polecić w drodze decyzji usunięcie uchybień (art. 34, ust. 1 ustawy o systemie oświaty). -Jeżeli szkoła lub placówka prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień wynikłych z naruszenia przepisów ustawy kurator oświaty zawiadamia o tym fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością komunalną (art. 34, ust. 4 ustawy o systemie oświaty). -Jeżeli naruszenie przepisów ustawy nastąpiło w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego kurator oświaty niezwłocznie powiadamia o tym wojewodę (art. 34, ust. 5 ustawy o systemie oświaty). -Organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organu prowadzącego w sprawach związanych z nadawaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego (art. 9b, ust. 7, pkt. 2 Karty Nauczyciela).

20 Kurator oświaty wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół i placówek zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 31, pkt. 5 a): I -Kurator oświaty sprawuje nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące oraz komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego i komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego (art. 9 h, ust. 1, pkt. 1 Karty Nauczyciela), -Kurator oświaty w drodze decyzji administracyjnej stwierdza nieważność czynności podejmowanych w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego, jeżeli zostały one podjęte z naruszeniem przepisów ustawy (art. 9 h, ust. 2 Karty Nauczyciela).

21 Inne formy współpracy I
-Organizowanie wspólnych szkoleń, debat i seminariów. -Udział przedstawicieli Kuratorium Oświaty w posiedzeniach komisji d.s. oświaty rad gmin, powiatów i Sejmiku Wojewódzkiego oraz w sesjach poświęconych problemom oświaty. -Udział przedstawicieli organów prowadzących w szkoleniach i naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty. -Tworzenie zespołów roboczych, złożonych z przedstawicieli obu organów w celu opracowania procedur i zasad postępowania lub rozwiązania zaistniałego problemu. -Uwzględnianie opinii jst jako organu prowadzącego podczas sporządzania raportu o jakości edukacji szkół i placówek. -Wzajemne informowanie się o wynikach diagnoz i kontroli w prowadzonych i nadzorowanych palcówkach, przekazywanie zbiorczych sprawozdań i raportów. -Upowszechnianie nowatorskich i skutecznych rozwiązań w zakresie prowadzenia szkół i placówek.

22 PKO - JST Partner czy konkurent Można wymagać gdy się nie płaci
Z zewnątrz widać lepiej

23 PKO – JST Z dziejów współpracy
„Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”

24 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
„Dynamika zmian w sieci szkół i placówek, w województwie podkarpackim– likwidacje i przekształcenia” Rymanów 13 lutego 2008 roku

25 Najwyższa Izba Kontroli - informacja o wynikach kontroli działania organów samorządów gminnych w sprawach likwidacji – sierpień 2005 Jaki był cel kontroli? 1. Przyczyny decydujące o konieczności podjęcia działań prowadzących do likwidacji. 2. Prawidłowości postępowania organów samorządów gminnych w procesie likwidacji, ocena skutków likwidacji. 3. Działania na rzecz zagospodarowania mienia po zlikwidowanych szkołach/placówkach.

26 Uwagi końcowe i wnioski wynikające z kontroli NIK – 2005 zadania dla JST
Zapewnienie dzieciom likwidowanych szkół możliwości spełniana obowiązku szkolnego w szkołach publicznych prowadzonych przez JST. Dostosowanie sieci i obwodów szkół publicznych prowadzonych przez JST. Zorganizowanie dzieciom dojeżdżającym do i ze szkoły ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in., poprzez budowę zatok, wiat przystankowych. I

27 Uwagi końcowe i wnioski wynikające z kontroli NIK – 2005 zadania dla JST
Zintensyfikowanie działań na rzecz zagospodarowania nieruchomości po likwidowanych szkołach, a także uzyskania dochodów z wynajmu nieruchomości. Spowodowania prawidłowej archiwizacji dokumentacji pedagogicznej likwidowanych szkół. I

28 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Art. 59 ust. 1-5 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami). Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną (rada gminy, powiatu) podejmuje uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki. Organ prowadzący zawiadamia kuratora oświaty, co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki.

29 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji organ prowadzący zawiadamia w sposób skuteczny rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki. Organ prowadzący występuje z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki. W ciągu 14 dni od daty doręczenia wniosku przez organ prowadzący, Kurator Oświaty wyraża opinię, w formie postanowienia, w sprawie likwidacji szkoły lub placówki.

30 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Opiniowanie likwidacji szkół lub placówek odbywa się po rozpoznaniu przez kuratora następujących problemów: zasadności projektowanych zmian w kontekście gminnej strategii oświatowej, uwzględniającej docelową sieć szkolną, zapewnienia uczniom zlikwidowanej szkoły/placówki możliwości kontynuowania nauki w innej szkole,

31 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Opiniowanie likwidacji szkół lub placówek odbywa się po rozpoznaniu przez kuratora następujących problemów: prognozy demograficznej w perspektywie co najmniej 6-cio letniej, analizy porównawczej warunków, w jakich uczniowie obecnie się uczą i w jakich będą się uczyć po likwidacji szkoły, organizacji dowożenia uczniów do szkoły,

32 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Opiniowanie likwidacji szkół lub placówek odbywa się po rozpoznaniu przez kuratora następujących problemów: losów zawodowych nauczycieli, społecznych reperkusji likwidacji szkoły, czynników ekonomicznych, koncepcji zagospodarowania mienia, nieruchomości po zlikwidowanej szkole lub placówce.

33 Procedury likwidacji szkół/placówek w województwie podkarpackim
Likwidacja szkoły następuje z dniem 31 sierpnia danego roku szkolnego. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. art.59 ust. 4

34 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły– przykład
Uchwała Nr… Rady Gminy….. z dnia …. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej …. Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zmianami) Rada Gminy …. uchwala co następuje: § 1 Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008r. Szkoły Podstawowej … z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym.

35 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły– przykład
§ 2 Zapewnia się uczniom zlikwidowanej szkoły kontynuowanie nauki w publicznej Szkole Podstawowej w…. z klasami I- IV i oddziałem przedszkolnym. § 3 Zobowiązuje się Wójta Gminy ….. do poinformowania Podkarpackiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej ….i wystąpienia z wnioskiem o wyrażenie opinii w powyższej sprawie oraz poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów tej szkoły o zamiarze likwidacji tej szkoły. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy…. § 5 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

36 Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły– przykład
Uchwała Nr… Rady Gminy….. z dnia …. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w …. poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej …. podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w … Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz ze zmianami) Rada Gminy …. Uchwala, co następuje: § 1 Podejmuje się zamiar przekształcenia, z dniem 1 września 2008r., Szkoły Podstawowej w …. poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej … z klasami I-VI i oddziałem przedszkolnym.

37 Demografia w województwie podkarpackim

38 Demografia w województwie podkarpackim

39 Ekonomia Podział w Polsce wydatków na edukację w budżetach jednostek samorządów terytorialnych w Polska a Podkarpacie

40 Samorządy gminne (w dziale oświata i wychowanie)

41 Samorządy powiatowe (w dziale oświata i wychowanie)

42 Samorządy w miastach na prawach powiatu ( w dziale oświata i wychowanie)

43 Samorządy województw (do całości wydatków)

44 Dynamika zmian w sieci szkolnej

45 Dynamika zmian w sieci przedszkolnej

46 Trend w wychowaniu przedszkolnym na Podkarpaciu w latach 2000- 2007

47 Wczesna edukacja w Polsce – różnice regionalne

48 Dostęp do edukacji przedszkolnej w Polsce
W Polsce jest 2156 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich W ponad 869 gminach nie ma żadnego przedszkola Oznacza to, że nie ma tam żadnych zajęć dla małych dzieci!

49 Sieć szkół i placówek w województwie stan na 1 września 2007 rok
Przedszkola - 421, w tym publiczne 353 Szkoły podstawowe- 1178, Gimnazja – 542 LO- 60 Szkoły zawodowe - 313

50 Liczba placówek wychowania przedszkolnego na Podkarpaciu

51 Sieć przedszkoli w województwie podkarpackim
W 40 gminach - nie są prowadzone przedszkola publiczne, W 31 gminach - prowadzone jest tylko jedno przedszkole publiczne, W 15 gminach – funkcjonuje tylko jedno przedszkole niepubliczne, W 18 gminach - 81 alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

52 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w mieście i na wsi w 2006 r.

53 Wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3-6 lat wychowaniem przedszkolnym

54 Tworzenie nowych przedszkoli publicznych i niepublicznych
W bieżącym roku szkolnym następujące gminy lub osoby prawne utworzyły 10 przedszkoli: Gminie Niebylec -1 Miasto Rzeszów- 5 Miasto Krosno -1 Gmina Zagórz- 1 Gmina Tryńcza -1 Gmina Markowa –1wznowiono działalność

55 Kluczowe znaczenie edukacji przedszkolnej we wczesnym wieku dziecięcym
Duże znaczenie dla kształtowania postawy uczenia się przez całe życie oraz wyrównania szans edukacyjnych ma wczesne rozpoczęcie edukacji. Badania OECD (2004) wykazały, że uczniowie 15-letni, którzy uczęszczali do przedszkoli co najmniej przez jeden rok, uzyskali w rozwiązywaniu testów sprawdzających myślenie matematyczne znacznie lepsze wyniki, niż pozostali uczestnicy badań, wywodzący się z rodzin o podobnym statusie społeczno-ekonomicznym.

56 Kluczowe znaczenie edukacji przedszkolnej we wczesnym wieku dziecięcym
”. Rada UE podczas posiedzenia w Barcelonie w 2002 r. określiła jako jeden z celów na rok 2010 objęcie edukacją przedszkolną co najmniej 90% dzieci w wieku od 3 lat do wieku rozpoczęcia nauki w szkole (tzw. obowiązku szkolnego). W roku 2003 w Polsce edukacją przedszkolną objęto 34,1% dzieci 4-letnich, był to najniższy wskaźnik spośród wszystkich krajów UE gdzie wynosił średnio 86,3%.

57 Odsetek dzieci 4- letnich objętych edukacją przedszkolną w latach 2000-2003

58 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Ponadto występują znaczne dysproporcje w upowszechnieniu wychowania przedszkolnego między miastem a wsią. 52,3% dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających w mieście uczęszczało do przedszkola, natomiast dzieci mieszkających na wsi -tylko 16,7 %. (Źródło: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2003/2004, GUS)

59 Najwyższe wydatki wśród krajów Unii Europejskiej
Roczne wydatki na wychowanie przedszkolne (dla dzieci od 3 lat) ze źródeł publicznych w przeliczeniu na dziecko w USD w 2003 r. Najwyższe wydatki wśród krajów Unii Europejskiej UE- 19 średnia USA Polska 7153 Wielka Brytania 6781 Islandia 6205 Austria 4589 7755 3269 (w 2002 r. 2691)

60 Znaczenie wczesnej edukacji
Pierwsze umiejętności utrwalają się najtrwalej i najtrudniej eliminują – Maria Grzegorzewska. Badania naukowe wykazują, że 50% możliwości intelektualnych kształtuje się do czwartego roku życia (…) zintegrowane programy adresowane do małych dzieci mają zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego

61 Znaczenie wczesnej edukacji
Badania naukowe pokazują, że lata wczesnego dzieciństwa są kluczowe dla późniejszych możliwości intelektualnych dzieci Pierwsze umiejętności utrwalają się najtrwalej i najtrudniej eliminują – Maria Grzegorzewska. Badania naukowe wykazują, że 50% możliwości intelektualnych kształtuje się do czwartego roku życia (…) zintegrowane programy adresowane do małych dzieci mają zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego – Mary Eming Young, Early Child Development: investing in the future, The World Bank, Washington D.C

62 „Bo jakie początki, takie będzie wszystko”
Jan Amos Komeński DZIĘKUJĘ ! Alina Pieniążek Kuratorium Oświaty w Rzeszowie


Pobierz ppt "PKO - JST Zadania a system były są będą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google