Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie"— Zapis prezentacji:

1 Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie
Lwowskie Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej LWOW, UKRAINE Ivan Kulchytskyy, vice-director

2 Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne
Ukraina jest największym – po Rosji – krajem europejskim (603,7 tys. km2), o prawie 47-milionowej liczbie ludności (wielki rynek konsumpcyjny). W latach Ukraina była w fazie wysokiego wzrostu gospodarczego. W roku 2002 PKB wzrósł o 4,6%, w 2003 r. – o 9,4%, a w 2004 r. – PKB wzrósł o 12,1%. W r. tempo wzrostu znacznie osłabło i wyniósł on tylko 2,6%. Ukraińską gospodarkę charakteryzuje: wzrost produkcji przemysłowej o 12,5% w 2004 r. i 3,1% w 2005, wysoka dynamika importu, który w 2004 r. wzrósł o 28,1%, a w 2005 o 24,6%, wysoka dynamika popytu wewnętrznego: wzrost dochodów ludności w 2004 r. o 16,8%, a w 2005 r. o 38,1%, w tym płac w 2004 r. o 23,8%. W 2005 r. średnia płaca wzrosła nominalnie o 36,2%, a realnie o 19,2%, tania siła robocza (średnia płaca ok. 160 USD oficjalnie), kurs hrywny: od 2000 r. utrzymywał się stabilnie na poziomie 5,30-5,40 UAH/USD, a w 2005 r. hrywna została zrewalwowana do 5,05 Lata 2004 i 2005 charakteryzowały się wysoką inflacją – ceny artykułów konsumpcyjnych wzrosły odpowiednio o 12,3% i 10,3%, a przemysłowych o 24,1% i 9,5%.

3 Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne
Ukraina stara się o członkostwo w WTO i liczy, że może to nastąpić w 2006 r. Przyczyniłoby się to do większej stabilizacji prawa gospodarczego Ukrainy i poprawiło warunki dostępu do rynku. Słabości gospodarki ukraińskiej: brak zdecydowanego kursu na reformy rynkowe, brak stabilności i przejrzystości ustawodawstwa, w tym dotyczącego prawa własności, wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych, niesprzyjający klimat inwestycyjny, o czym świadczy niski nadal poziom inwestycji zagranicznych, bardzo trudna sytuacja w rolnictwie: brak stabilności produkcji rolnej, moratorium na obrót ziemią rolną, niedostateczne i przestarzałe wyposażenie rolnictwa. Nowe władze ukraińskie, świadome są słabości gospodarki ukraińskiej i stwarzają nadzieje na zmiany tej sytuacji. Wypowiedziały one wojnę korupcji, przemytowi, zdecydowanie chcą poprawić warunki działania biznesu, równe traktowanie i uczciwą konkurencję. Jednym z pierwszych kroków była obniżka ceł importowych artykułów przemysłowych, a następnie częściowo rolnych

4 Gospodarka Ukrainy – Informacie ogolne
Gospodarka ukraińska opiera się głównie na przemyśle metalurgicznym (ok. 23% produkcji przemysłowej), spożywczym (18%), maszynowym (ok. 12%) i wydobywczym (ok. 11%). Wpływy z eksportu surowców i niskoprzetworzonych wyrobów metalowych dostarczają ok. 70% wpływów do budżetu. Aktualna koniunktura światowa nie sprzyja ukraińskiemu eksportowi, a przez to produkcji krajowej. Główni partnerzy handlowi Ukrainy w eksporcie: Rosja, Turcja, Włochy, Niemcy; w imporcie – Rosja, Turkmenistan, Niemcy. Polska zajmuje 6 miejsce (ok. 3,3%) w eksporcie ukraińskim i 5 miejsce (ok. 4,1%) w imporcie. (dane za 1 kv.2006r.) Inwestycje zagraniczne na Ukrainie są dotychczas niewielkie i wynoszą ok. 13,5 mld USD. Struktura branżowa inwestycji zagranicznych na Ukrainie: 59,8% - przemysł spożywczy, metalurgiczny, chemiczny i petrochemiczny, 15,0% - handel, 8,9% - finanse, 7,9% transport. Oczekiwana poprawa klimatu inwestycyjnego może przyczynić się do wzrostu inwestycji zagranicznych, w tym polskich. Gospodarka ukraińska ma wielki potencjał, ale też wymaga wielkich inwestycji i przemian rynkowych.

5 Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Pomimo obniżenia tempów wzrostu PKB z 12,1% w roku 2004 do 2,6 % w roku 2005 , 2005 rok charakteryzuje się pozytywnymi tendencijami ekonomicznymy. Zachowywanie tych zaznaczonych tendencij według roku potocznego, doprowadzi do dalszego wzrostu gospodarki Ukrainy: Zmniejszyły się tempy infliacji. Na początku roku %, na końcu roku - 10,3%. Przyspieszyły się tempy przyciągania kapitału zagranicznego do Ukrainy. Rok 2005 został rekordnym ze względu na objętość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (7,3 miliard dolarów USA, з tego – 4,8 mlrd USD – sprzedaz SA “Kryworiżstal”). Zostały zafiksowane bezposrednie inwestycji do strefy bankowej. Ukrainskie banki zwięksyły kredytowanie gospodarki. Tylko za rok 2005 ich portfel kredytowy wyrosnął na 61,9% do 143 miliardów grywen. Pozytywnym również są tendencje do zwiększenia cząstki długotrwałych kredytów do 61,8% , gdy rok temu ona liczyła tylko 54,2%. Wyrosneli realne dochody obywatelów. Dochody gospodarek domowych wzrosły na 20,1% . Jednocześnie pensji wzrosły w wymiarze realnym na 11,7%, pomoc socjalna – na 41,5%. Bum spożywczy, który sprowadził do znacznego wzrostu handlu, sfery usług

6 Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Prognoza ekonomicznana lata Rządowe prognozy na rok 2006: PKB – wzrost ok. 2,5-3,5%, produkcji przemysłowej ok. 4,5%, inflacja 10-11%. Z zeszlego roku import przewyższa eksport. Import zwiększa się szybciej aniż eksport. Taka sytuacja zostanie dalej. Zgodnie z wynikiem roku balans handlu towarami i ulsługami będzie negatywnym. Niski tempy wzrostu eksportu sprzyczyniające skończeniem okresu wysokich cen na produkt podstawowy ukraińskiego eksportu – metały. Import wzrasta szybko ze względu na duży popyt obywatelów na zagraniczną produkcję niespożywczą. Jednocześnie w urzędzie praktycznie brakuje instrumentów, które mogą mu pomóc zmienić sytuację w handlu zewnętsznym za krótki okres. Rozszerzenie rynku wewnętsznego okresli rozwój gospodarski Ukrainy przez lata W tym okresie cząstka popytu wewnętsznego w dynamice wzrostu przewyższy cząstkę, popytu zewnętsznego.

7 Gospodarka Ukrainy: zmiany i tendencji
Czynniki wzrostu popytu wewnętsznego : Wysoka skłonność do spożywania. Zgodnie z badaniem gospodarek domovych , zrobionym przez ICPS, większość ukrainców myśli, ze teraz w ogóle czas sprzyjający dla dużych zakupów domowych. Mniej ryzyko dla rozwoju dziedzin zorientowanych na rynek spożywczy. Podwyżczenie ceny na gaz będzie miało minimalny wpływ na te gałędzi: sektorze, krórych produkcja jest orientowana na rynek wewnętszny, dalej będą intensywnie rowijać się ze względu na wzrost dochodu ludnosci i nie do konca rozwinietą ofertę towarów i usług spożywczych. Te dziedziny nie mieli ulg w zeszłym roku i powinni były aktywnie konkurować z producentami zagranicznymi. Zwiększenie cen na energo-resursy. Do roku 2006 niska wartość energo-resursów dała mozliwość przedsiębiorstwam metalurgii i przemysłu chemichnego z eksportową orientacją wyprodukować konkurentną produkcję na starych przemysłowych potężnościach. Żeby zostawić zdatność do konkurentności przy warunku wzrostu cen na energo-resursy takie przedsiębiorstwa będą musili zaprowadzić wielką rekonstukcję co zmniejszy tempo wzrostu tych dziedzin.

8 Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Obroty towarami w handlu Polski z Ukrainą w 2004r. (wg. danych z polskiej statystyki) przekroczyły 3 mld.USD i wyniosły 3061,9 mln.USD. Polski eksport wyniósł 2023,4 mln.USD i był wyższy o 30,1%, a import 1038,5 mln.USD i wzrósł o 41,2%. Dodatnie saldo wynosi więc 980 mln.USD. W 2005 r. wyeksportowano na Ukrainę polskie towary za kwotę mln USD, a wzrost wyniósł 27,7%. Statystyka ukraińska podaje, że eksport z Ukrainy do Polski w 2004r. wyniósł 979,908 mln.USD a import towarów z Polski do Ukrainy wyniósł 968,679 mln.USD. Struktura towarowa polskiego eksportu na Ukrainę w 2005 r: maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny – 17,9%, pojazdy i urządzenia współdziałające– 13,1%, metale nieszlachetne i wyroby z nich – 13,1%, tworzywa sztuczne i kauczuk – 11,9%, produkty przemysłu chemicznego – 9%, artykuły rolno-spożywcze – 7,2%. Importowane z Ukrainy towary to głównie surowce i półfabrykaty zaopatrzeniowe dla polskiego przemysłu, takie jak: produkty mineralne – 33,8%; metale nieszlachetne i wyroby z nich – 33,6%; produkty przemysłu chemicznego – 13,9 %. Artykuły rolno-spożywcze stanowią 6,4%.

9 Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Informacja z polskiej i ukraińskiej statystyki

10 Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Według danych z polskiej statystyki

11 Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Wedlug danych z ukraińskiej statystyki

12 Wymiana handlowa Polska-Ukraina
Główne pozycje w polskim eksporcie: samochody osobowe i ich części, papier i wyroby z celulozy, meble, leki, materiały do budownictwa, kosmetyki, piece, kuchnie, silniki. W imporcie ukraińskich towarów – rudy i koncentraty żelaza, wyroby walcowane, nawozy mineralne, drewno, energia elektryczna, makuchy i kazeina. Członkostwo Polski w UE nie zmieniło pozytywnych tendencji w handlu z Ukrainą – ani w dynamice, ani w strukturze towarowej. Perspektywicznym kierunkiem w stosunkach gospodarczych Polski z Ukrainą jest współpraca inwestycyjna. Na razie – przy tendencji wzrostu – polskie inwestycje na Ukrainie wynoszą ponad 200 mln USD. Daje to Polsce 11 miejsce wśród inwestorów zagranicznych na Ukrainie (udział – ok. 2,5%). Polskie kapitały ulokowane są w przemyśle – 58%, w sektorze bankowo-finansowym – 23,2% oraz handlu i usługach – 10,8%. Główne obszary inwestycji polskich: Kijów, Użhorod, obwody lwowski, wołyński, kijowski i charkowski. Ukraińskie inwestycje w Polsce około dwukrotnie przewyższyły wartość polskich inwestycji w Ukrainie, a to za sprawą dwóch transakcji dokonanych w 2005 – kupna Huty Częstochowa przez Industrialny Związek Donbasu i przejęcia Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie przez Avto ZAZ Zaporoże.

13 Poszukiwanie partnera z Ukrainy
Pasywny sposob dzialan: Oczekiwanie u siebie; Targi, wystawy,prezentacii w Polsce Inny sposoby promocii i raklamy w Polsce. Actywny sposob rozpowszechnienia informacii na Ukraine: Wpis informacii o firmi w bazy danych i katalogi, jaki przeznaczone dla rozpowszechnienia na Ukrainie, Strona Internet w jezyku RU lub UA Reklama w ukrainskich czasopismach, specializowanych magazynach, Przygotowanie specialnych promocyjnych materialow i rozpowszechnienie po ofisach potencialnych partnerow. Actywny sposob dzialan: Uczestnictwo w targach, wystawach, prezentaciach w Ukrainie Sposoby smniejszenia nakladow na taki przedsięwziencia – wyjazdy grupowe, zlecenie pracy ekspertam, rozpowshechnienie multymedialnych CD. Przygotowanie specialnego planu wejscia na ryntk Ukrainy

14 Sprawdzenie partnera z Ukrainy
Zgodnie z art. 89 k.c. osoba prawna podlega rejestracji panstwowej i wpisywana jest do jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji. Rejestr jest prowadzony przez urzędy statystyczne i za ich pośrednictwem jest dostępny dla każdego.Zaświadczenie o wpisie do Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Instytucji Ukrainy, w formie zatwierdzonej przez Państwowy Komitet Statystyczny w rozporządzeniu z 30 grudnia 1999 roku, można uzyskac w lokalnym (obwodowym) urzędzie statystycznym. Zaświadczenie zawiera następujące informacje: nazwę podmiotu, numer identyfikacyjny, formę organizacyjną , adres, określenie organu zarządzającego (kierownik, dyrektor), formę własności, przedmiot działalności. O wydanie zaświadczenia może występic każda osoba, w tym rownież podmiot zagraniczny lub jego pełnomocnik. Opłata wynosi około 20 USD

15 Sprawdzenie partnera z Ukrainy
DANE ADRESOWE I REJESTRACYJNE Nazwa (pełna i skrócona) Administracyjna forma prawna Dane adresowe: adres prawny, adres faktyczny, numery telefonu i faksu Dane rejestracyjne: miejsce i data rejestracji, numer rejestracyjny, zarejestrowany kod działań Kapitał statutowy Założyciele Sfery działalności Obsługujące banki i rachunki bankowe Kierownictwo Firmy stowarzyszone i biura terenowe Udział w innych organizacjach Działania ekonomiczne za granicą.

16 Sprawdzenie partnera z Ukrainy
BIEŻĄCA SYTUACJA FINANSOWA Dzięki dostępnym zestawieniom bilansowym firmy, sprawozdaniom z działalności, innym raportom i zestawieniom finansowym za kilka okresów, można dokonać analizy sytuacji finansowej i zdolności kredytowej firmy: Wskaźniki rocznej wielkości produkcji, sprzedaży i zysków. Struktura środków trwałych i kapitału obrotowego. Zobowiązania krótko- i długoterminowe. Dynamika kredytowa i zadłużenie debetowe. Analiza porównawcza wskaźników finansowych i ekonomicznych na kilka okresów. OGÓLNE INFORMACJE I REPUTACJA FIRMY Znajdujące się tutaj informacje pomogą wyrobić sobie ogólną opinię o interesującej nas firmie i podjąć decyzję dotyczącą praktycznych względów nawiązania z nią współpracy: Ogólne informacje i rozwój firmy. Reputacja handlowa. Reputacja i kwalifikacje zawodowe kierownictwa. Uczestniczenie w postępowaniach prawnych i sprawach arbitrażowych. Skandaliczne wydarzenia związane z firmą. Powiązania z elementem kryminalnym. Dostępność nieruchomości.

17 Negocjacie z partneramy z Ukrainy
Zlożenie OFERTY Kontakty osobiscie Pomoc

18 Contact information: 57 V. Tchornovil ave Lviv, Ukraine tel.: ( ) fax: ( )


Pobierz ppt "Punkt Kontaktowy Polskich Regionów na Ukrainie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google