Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje na rynku finansowym ok. 12-13 spotkań: Forma i sposób organizacji rynku finansowego Forma i sposób organizacji rynku finansowego Instrumenty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje na rynku finansowym ok. 12-13 spotkań: Forma i sposób organizacji rynku finansowego Forma i sposób organizacji rynku finansowego Instrumenty."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje na rynku finansowym ok. 12-13 spotkań: Forma i sposób organizacji rynku finansowego Forma i sposób organizacji rynku finansowego Instrumenty na stałą stopę procentową Instrumenty na stałą stopę procentową Omówienie metod wyceny i analizy na rynku akcji Omówienie metod wyceny i analizy na rynku akcji ćwiczenia (case studies), ćwiczenia (case studies), dyskusje na zadany temat, dyskusje na zadany temat, przygotowanie się do zajęć przygotowanie się do zajęć Prezentacja systemu FTS, Prezentacja systemu FTS, zaliczenie – test / udział w zajęciach zaliczenie – test / udział w zajęciach dr Grzegorz Szafrański email gszafr@uni.lodz.pl gszafr@uni.lodz.pl

2 Plan zajęć Wprowadzenie (czyli w co i jak inwestować) Wprowadzenie (czyli w co i jak inwestować) Struktura rynku, rynek OTC Struktura rynku, rynek OTC Efektywność rynku Efektywność rynku Strategie inwestycyjne Strategie inwestycyjne Instrumenty o stałym dochodzie Instrumenty o stałym dochodzie Ryzyko stopy procentowej i struktura terminowa Ryzyko stopy procentowej i struktura terminowa Transakcje pochodne (forward, swap) Transakcje pochodne (forward, swap) Akcje – instrument ryzykowny Akcje – instrument ryzykowny Metody wyceny akcji Metody wyceny akcji Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne

3 Organizacja rynku finansowego Rynek kapitałowy i pieniężny, Rynek kapitałowy i pieniężny, rynek walutowy, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, rynek instrumentów pochodnych, rynek tradycyjny (bankowy) rynek tradycyjny (bankowy) Rynek pierwotny i wtórny Rynek pierwotny i wtórny Rynek giełdowy i pozagiełdowy Rynek giełdowy i pozagiełdowy Rynek lokalny i światowy Rynek lokalny i światowy Instrumenty: papiery wartościowe własnościowe, wierzycielskie, inne terminowe Instrumenty: papiery wartościowe własnościowe, wierzycielskie, inne terminowe Inwestorzy na rynku finansowym (...) Inwestorzy na rynku finansowym (...) skłonność a awersja do ryzyka, racjonalne i irracjonalne zachowanie skłonność a awersja do ryzyka, racjonalne i irracjonalne zachowanie horyzont inwestycji (rachunek pieniądza w czasie) horyzont inwestycji (rachunek pieniądza w czasie)

4 Rynek pieniężny w Polsce Zadłużenie w mld zł z tytułu:200420082010 Instrumenty dłużne: bony skarbowe 46,950,428,0 bony skarbowe 46,950,428,0 bony pieniężne 5,710,274,6 bony pieniężne 5,710,274,6 KPDP 6,611,611,7 KPDP 6,611,611,7 KBPD 2,9 2,12,6 KBPD 2,9 2,12,6Lokacyjne: Lokaty międzybankowe 7,410,3 7,0 Lokaty międzybankowe 7,410,3 7,0 swapy walutowe (fx swap)12,9 9,910,9 swapy walutowe (fx swap)12,9 9,910,9 transakcje repo, SBB/BSB 4,5 8,910,0 transakcje repo, SBB/BSB 4,5 8,910,0

5 Swapy walutowe (fx swap) Swap walutowy (fx swap) umowa wymiany walut w terminie spot i zwrotnej wymiany w przyszłym terminie po ustalonym kursie. Kwotuje się tylko różnicę – tzw. punkty swapowe. Bank zagraniczny inwestuje w polskie obligacje skarbowe, kupuje PLN (jakby pożyczka) za USD. Druga strona transakcji fx swap – bank krajowy posiada zabezpieczenie udzielonej pożyczki w postaci waluty obcej. źródło: NBP, więcej rozwoj2002_2003.pdf, s. 157

6 Rynek kapitałowy w Polsce Dane w mld zł200520082010 Instrumenty dłużne (zadłużenie z tytułu): Obligacje rynkowe SP 278,4360,8471,3 Obligacje rynkowe SP 278,4360,8471,3 DPDP 8,9 16,0 19,9 DPDP 8,9 16,0 19,9 DBPD 2,7 6,6 5,2 DBPD 2,7 6,6 5,2 Obligacje komunalne 3,3 4,5 10.9 Obligacje komunalne 3,3 4,5 10.9 Listy zastawne 1,8 2,9 2,5 Listy zastawne 1,8 2,9 2,5 Obligacje NBP 7,8 7,8 0,0 Obligacje NBP 7,8 7,8 0,0 Obligacje BGK na rzecz KFD 0,0 0,0 13,9 Obligacje BGK na rzecz KFD 0,0 0,0 13,9 Udziałowe (kapitalizacja giełdy): Akcje 424,9 465,1796,4 Akcje 424,9 465,1796,4 (w tym polskie spółki 267,4542,6

7 Kasowy rynek walutowy złotego Średnie dzienne obroty netto w IV: 200420072010 w mln USD Podmioty transakcji złotym: Rezydent-rezydent571700707 Rezydent-rezydent571700707 Rezydent-nierezydent481840698 Rezydent-nierezydent481840698 Nierezydent-nierezydent5143.3115.787 Nierezydent-nierezydent5143.3115.787

8 Rynek instrumentów pochodnych Średnie dzienne obroty netto: w mln zł200420082010 Pozagiełdowe: Procentowe4.17811.373 5.824 Procentowe4.17811.373 5.824 Walutowe1.312 3.444 1.814 Walutowe1.312 3.444 1.814Giełdowe: Walutowe 0,5 14 15 Walutowe 0,5 14 15 Akcyjne (gł. futures na WIG20)251 1.2271.398 Akcyjne (gł. futures na WIG20)251 1.2271.398 Źródło: NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce

9 Aspekty inwestowania Stopa zwrotu (return) Stopa zwrotu (return) R t = (P t -P t-1 )/P t-1 logarytmiczna stopa zwrotu p t = log(P t ) logarytmiczna stopa zwrotu p t = log(P t ) r t = log (P t /P t-1 ) (P t -P t-1 )/P t-1 r t = log (1+R t ) Uśrednianie do roku (annualizowanie) i składanie stóp zwrotu Uśrednianie do roku (annualizowanie) i składanie stóp zwrotu 1+R t (k) = (1+R t ) (1+R t-1 ) …(1+R t-k+1 ) r t (k) = r t + r t-1 + …+ r t-k+1 Rozkład cen jest log-normalny (ceny nie mogą być ujemne) Rozkład cen jest log-normalny (ceny nie mogą być ujemne) ln(P t ) ~ N(0, r ) ln(P t ) ~ N(0, r )

10 Wycena inwestycji Modele wyceny (pricing models) Modele wyceny (pricing models) Wartość wewnętrzna (intrinsic value) Wartość wewnętrzna (intrinsic value) Kwota dochodu z inwestycji Kwota dochodu z inwestycji Oczekiwana stopa zwrotu Oczekiwana stopa zwrotu NPV NPV IRR IRR

11 Ryzyko Ryzyko decyzji inwestycyjnej: obiektywne (niepewność natury) obiektywne (niepewność natury) subiektywne (stosunek inwestora do ryzyka) subiektywne (stosunek inwestora do ryzyka)

12 Rodzaje ryzyka Zmian cen (tzw. ryzyko rynkowe): cen akcji, pieniądza (stopy procentowej), kursów walutowych, cen towarów (r. inflacji) Zmian cen (tzw. ryzyko rynkowe): cen akcji, pieniądza (stopy procentowej), kursów walutowych, cen towarów (r. inflacji) Płynności (liquidity) Płynności (liquidity) Finansowe (związane z poziomem zadłużenia i dźwignią finansową) Finansowe (związane z poziomem zadłużenia i dźwignią finansową) Reinwestycji Reinwestycji Bankructwa (default risk) Bankructwa (default risk) Zmian dochodu (operacyjne lub biznesu) Zmian dochodu (operacyjne lub biznesu) Wykorzystania opcji klienta (wykup na żądanie, zamiana) Wykorzystania opcji klienta (wykup na żądanie, zamiana)Inne: Niedotrzymania warunków (contract risk) Niedotrzymania warunków (contract risk) Zarządzania Zarządzania Polityczne, geograficzne (rynku), nieoczekiwanych wydarzeń (pogoda) Polityczne, geograficzne (rynku), nieoczekiwanych wydarzeń (pogoda)

13 Miary ryzyka rynkowego Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Annualizowane odchylenie A Annualizowane odchylenie A Współczynnik zmienności (volatility) Współczynnik zmienności (volatility) Inne miary: Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) Poziom bezpieczeństwa Rb,P(R { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/2/817399/slides/slide_13.jpg", "name": "Miary ryzyka rynkowego Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Annualizowane odchylenie A Annualizowane odchylenie A Współczynnik zmienności (volatility) Współczynnik zmienności (volatility) Inne miary: Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) Poziom bezpieczeństwa Rb,P(R

14 Literatura w jęz. polskim 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2006. 2. Elton J.E., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig-Press, Warszawa 1998. 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje,..., PWN, Warszawa 1997. 4. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig-Press, Warszawa 1996. 5. Sławiński A., Rynek finansowy, PWE, 2006.


Pobierz ppt "Inwestycje na rynku finansowym ok. 12-13 spotkań: Forma i sposób organizacji rynku finansowego Forma i sposób organizacji rynku finansowego Instrumenty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google