Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje na rynku finansowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje na rynku finansowym"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje na rynku finansowym
ok spotkań: Forma i sposób organizacji rynku finansowego Instrumenty na stałą stopę procentową Omówienie metod wyceny i analizy na rynku akcji ćwiczenia (case studies), dyskusje na zadany temat, przygotowanie się do zajęć Prezentacja systemu FTS, zaliczenie – test / udział w zajęciach dr Grzegorz Szafrański

2 Plan zajęć Wprowadzenie (czyli w co i jak inwestować)
Struktura rynku, rynek OTC Efektywność rynku Strategie inwestycyjne Instrumenty o stałym dochodzie Ryzyko stopy procentowej i struktura terminowa Transakcje pochodne (forward, swap) Akcje – instrument ryzykowny Metody wyceny akcji Instrumenty pochodne

3 Organizacja rynku finansowego
Rynek kapitałowy i pieniężny, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, rynek tradycyjny (bankowy) Rynek pierwotny i wtórny Rynek giełdowy i pozagiełdowy Rynek lokalny i światowy Instrumenty: papiery wartościowe własnościowe, wierzycielskie, inne terminowe Inwestorzy na rynku finansowym (...) skłonność a awersja do ryzyka, racjonalne i irracjonalne zachowanie horyzont inwestycji (rachunek pieniądza w czasie)

4 Rynek pieniężny w Polsce
Zadłużenie w mld zł z tytułu: Instrumenty dłużne: bony skarbowe 46,9 50,4 28,0 bony pieniężne 5,7 10,2 74,6 KPDP 6,6 11,6 11,7 KBPD 2,9 2,1 2,6 Lokacyjne: Lokaty międzybankowe 7,4 10,3 7,0 swapy walutowe (fx swap) 12,9 9,9 10,9 transakcje repo, SBB/BSB 4,5 8,9 10,0

5 Swapy walutowe (fx swap)
Swap walutowy (fx swap) umowa wymiany walut w terminie spot i zwrotnej wymiany w przyszłym terminie po ustalonym kursie. Kwotuje się tylko różnicę – tzw. punkty swapowe. Bank zagraniczny inwestuje w polskie obligacje skarbowe, kupuje PLN (jakby pożyczka) za USD. Druga strona transakcji fx swap – bank krajowy posiada zabezpieczenie udzielonej pożyczki w postaci waluty obcej. źródło: NBP, więcej rozwoj2002_2003.pdf, s. 157

6 Rynek kapitałowy w Polsce
Dane w mld zł Instrumenty dłużne (zadłużenie z tytułu): Obligacje rynkowe SP ,4 360,8 471,3 DPDP ,9 16,0 19,9 DBPD ,7 6,6 5,2 Obligacje komunalne 3,3 4, Listy zastawne ,8 2,9 2,5 Obligacje NBP ,8 7,8 0,0 Obligacje BGK na rzecz KFD 0,0 0,0 13,9 Udziałowe (kapitalizacja giełdy): Akcje ,9 465,1 796,4 (w tym polskie spółki ,4 542,6

7 Kasowy rynek walutowy złotego
Średnie dzienne obroty netto w IV: w mln USD Podmioty transakcji złotym: Rezydent-rezydent Rezydent-nierezydent Nierezydent-nierezydent

8 Rynek instrumentów pochodnych
Średnie dzienne obroty netto: w mln zł Pozagiełdowe: Procentowe Walutowe Giełdowe: Walutowe , Akcyjne (gł. futures na WIG20) Źródło: NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce

9 Aspekty inwestowania Stopa zwrotu (return) Rt= (Pt-Pt-1)/Pt-1
logarytmiczna stopa zwrotu pt = log(Pt) rt = log (Pt/Pt-1)  (Pt-Pt-1)/Pt-1 rt = log (1+Rt) Uśrednianie do roku (annualizowanie) i składanie stóp zwrotu 1+Rt(k) = (1+Rt) (1+Rt-1) …(1+Rt-k+1) rt(k) = rt + rt-1 + …+ rt-k+1 Rozkład cen jest log-normalny (ceny nie mogą być ujemne)  ln(Pt) ~ N(0, r)

10 Wycena inwestycji Modele wyceny (pricing models)
Wartość wewnętrzna (intrinsic value) Kwota dochodu z inwestycji Oczekiwana stopa zwrotu NPV IRR

11 Ryzyko Ryzyko decyzji inwestycyjnej: obiektywne (niepewność natury)
subiektywne (stosunek inwestora do ryzyka)

12 Rodzaje ryzyka Zmian cen (tzw. ryzyko rynkowe): cen akcji, pieniądza (stopy procentowej), kursów walutowych, cen towarów (r. inflacji) Płynności (liquidity) Finansowe (związane z poziomem zadłużenia i dźwignią finansową) Reinwestycji Bankructwa (default risk) Zmian dochodu (operacyjne lub biznesu) Wykorzystania opcji klienta (wykup na żądanie, zamiana) Inne: Niedotrzymania warunków (contract risk) Zarządzania Polityczne, geograficzne (rynku), nieoczekiwanych wydarzeń (pogoda)

13 Miary ryzyka rynkowego
Odchylenie standardowe stopy zwrotu S Annualizowane odchylenie A Współczynnik zmienności (volatility) Inne miary: Semiodchylenie standardowe (semiwariancja) Absolutne odchylenie przeciętne (semi odchylenie przeciętne) Poziom bezpieczeństwa Rb, P(R<Rb)=a Poziom aspiracji Pa=P(R<Rb) Duracja

14 Literatura w jęz. polskim
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2006. Elton J.E., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig-Press, Warszawa 1998. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, ..., PWN, Warszawa 1997. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, Wig-Press, Warszawa 1996. Sławiński A., Rynek finansowy, PWE, 2006.


Pobierz ppt "Inwestycje na rynku finansowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google