Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

2 Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu: Str. 2www.dip.dolnyslask.pl Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1 1 Umowa o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami); 2 Instrukcja do wniosku o płatność; 3 Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (dla danego naboru); 4 Zasady rozliczania faktur w walutach obcych; 5 Wytyczne programowe IZ RPO WD ogólne zasady prowadzenia ewidencji księgowej projektu; 6 Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 RPO WD 7 Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

3 Umowa o dofinansowanie projektu + załączniki Str. 3www.dip.dolnyslask.pl 1 Wniosek o dofinansowanie; 2Harmonogram płatności w okresie realizacji Projektu; 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT; 4 Zaświadczenie z US potwierdzające status Beneficjenta jako podatnika od towarów i usług. ZAŁĄCZNIKI: Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 2

4 Umowa o dofinansowanie projektu – najważniejsze paragrafy: Str. 4www.dip.dolnyslask.pl Rozliczanie projektów – umowa o dofinansowanie § 1 ust. 16,18 – Numery rachunków bankowych; § 2 ust. 1–10 – Przedmiot Umowy; § 3 – Okres realizacji; § 5 – Planowanie płatności; § 6 – Refundacja; § 6a – Zaliczka; § 7 – Rozliczanie; § 9 – Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania; § 16 i 17 – Zmiany w projekcie i umowie; § 18 – Rozwiązanie Umowy.

5 Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu Okresplanowany miesiąc złożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota o jaką Beneficjent zamierza wystąpić w danym Wniosku Beneficjenta o Płatność [w PLN] rokkwartałmiesiąc Wniosek Beneficjenta o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową 123456 2012 I styczeń luty marzec II kwiecień maj czerwiec III lipiec sierpieńSPR P 2 000 000,00 wrzesień IV październik listopadSPR grudzień 2013 I styczeń lutySPR marzec II kwiecień majSPR P 1 000 000,00 czerwiec III lipiec sierpieńSPR wrzesień IV październik listopadSPR K 900 000,00 grudzień Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP Planowana kwota dotacji HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Kwota dofinansowania nie może być niższa od wartości 5% kwoty dofinansowania z umowy Str. 5

6 Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu Okresplanowany miesiąc złożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota o jaką Beneficjent zamierza wystąpić w danym Wniosku Beneficjenta o Płatność [w PLN] rokkwartałmiesiąc Wniosek Beneficjenta o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową 123456 2012 I styczeń luty marzec II kwiecień maj czerwiec Z 1 000 000,00 III lipiec sierpieńSPR RZ wrzesień IV październik listopadSPR RZ grudzień 2013 I styczeń lutySPR marzec II kwiecień majSPR P 1 000 000,00 czerwiec III lipiec sierpieńSPR wrzesień IV październik listopadSPR K 900 000,00 grudzień Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP Planowana kwota dotacji 500 000,00 600 000,00100 000,00 HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - ZALICZKA Str. 6

7 www.dip.dolnyslask.plStr. 7 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ SKŁADANEGO W RAMACH PRIORYTETÓW 1 i 5 RPO WD (Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) Wszystkie punkty są bardzo ważne ! W szczególności: informacje ogólne; informacje o sposobie wypełniania poszczególnych pól we wniosku o płatność; informacje dodatkowe umieszczone na końcu instrukcji. Rozliczanie projektów – instrukcja wypełniania wniosku o płatność

8 www.dip.dolnyslask.plStr. 8 Najważniejsze rozdziały Wytycznych: 2.3* wydatki kwalifikujące się do dofinansowania; 2.4* wydatki niekwalifikujące się do dofinansowania; 2.6.8* modyfikacja projektu po podpisaniu umowy; 2.6.9* sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych. 2.6.10*rozliczanie projektu; 2.6.12* korekty finansowe. Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; * w zależności od naboru numeracja może się nieznacznie różnić Rozliczanie projektów – wytyczne dla Wnioskodawców przydatne także Beneficjentom

9 www.dip.dolnyslask.plStr. 9 Do rozliczenia poniesionych wydatków w ramach projektu służy Generator Wniosków o Płatność, za pomocą którego otrzymujemy wydruk Wniosku beneficjenta o płatność (WOP) Należy złożyć 1 egzemplarz wersji papierowej (oryginał) i 1 egzemplarz zapisany na nośniku CD/DVD Wniosek o płatność Rozliczanie projektów – wypełnianie wniosku o płatność

10 www.dip.dolnyslask.plStr. 10 Najczęstsze nieprawidłowości: - błędne określenie okresu, za który składany jest wniosek (od do), - w przypadku poprawy wniosku nie zaznaczanie opcji korekta, - składanie wniosków niezgodnie z Harmonogramem Płatności (niewłaściwe kwoty, wnioski sprawozdawcze zamiast płatniczych

11 www.dip.dolnyslask.plStr. 11 Najczęstsze nieprawidłowości: - podawanie numerów NIP wspólników przez inne podmioty niż s.c., - błędny numer rachunku bankowego.

12 www.dip.dolnyslask.plStr. 12 Najczęstsze nieprawidłowości: -brak wszystkich aneksów zawartych w okresie do którego składany jest wniosek, - nieprawidłowe daty zawarcia umowy o dofinansowanie, aneksów, - w przypadku występowania różnych poziomów dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wydatków, należy wpisać najwyższy współczynnik procentowy dofinansowania.

13 www.dip.dolnyslask.plStr. 13 Najczęstsze nieprawidłowości: - wnioskowana kwota błędnie zaokrąglona- (zaokrąglenia należy dokonać tak by nie przekroczyć procentowego udziału kwoty dofinansowania z umowy, zgodnie ze wzorem umieszczonym w instrukcji do wypełniania wniosków o płatność).

14 www.dip.dolnyslask.plStr. 14 Najczęstsze nieprawidłowości: - błędne numery faktur i numerów NIP, - błędnie podana nazwa towaru lub usługi (niezgodna z fakturą), - brak wszystkich dat zapłat, - podawanie kwoty VAT gdy jest nie kwalifikowalny, - poprzedzanie każdego dokumentu numerem zadania, - brak wykazywania faktur korygujących zmieniających wartość kwoty wydatków kwalifikowalnych, - wykazywanie faktur dla których kwota kwalifikowalna równa jest wartości 0,00 PLN.

15 www.dip.dolnyslask.plStr. 15 Szare pola wypełniają pracownicy DIP

16 www.dip.dolnyslask.plStr. 16 Najczęstsze nieprawidłowości: - w pkt. 14 pozostawianie pustego pola w kolumnie ogółem w wierszach: w tym cross-finansing, w tym wydatki części inwestycyjnej, w tym wydatki części doradczej

17 www.dip.dolnyslask.plStr. 17 Najczęstsze nieprawidłowości: - błędne wyliczenie % rozliczenia otrzymanej zaliczki (ppkt. 5), - błędne zaokrąglenia kwot EFRR i budżetu państwa. Kwota EFRR stanowi 85 % kwoty pomocy i powinna być zaokrąglona w dół natomiast kwota BP= dofinansowanie minus wyliczony EFRR

18 www.dip.dolnyslask.plStr. 18 Najczęstsze nieprawidłowości: - wpisywanie innych nazw zadań niż te określone we wniosku o dofinansowania projektu, - nie uwzględnianie zmian wprowadzonych aneksami, - brak informacji o wydatkach w wierszach pod ogółem, - dla wydatków objętych mechanizmem cross- financing brak wypełniania wiersza pn w tym cross-financing.

19 www.dip.dolnyslask.plStr. 19 Najczęstsze nieprawidłowości: - brak wskaźników lub wskaźniki nie uwzględniają zmian wprowadzonych aneksami, - brak wykazywania we wniosku o płatność końcową wskaźników rezultatu dotyczących zatrudnienia (również tych dla których wartość docelowa równa jest wartości 0), - informacja o braku problemów podczas gdy zgłoszono zmiany lub wnioski o aneksowanie umowy. W sytuacji braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tym punkcie zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację brak problemów, nie stwierdzono problemów itp.).

20 www.dip.dolnyslask.plStr. 20 Najczęstsze nieprawidłowości: - podawanie danych za kwartał w którym złożono wniosek, - podawanie kwot nie wynikających z wniosku o dofinansowanie (obowiązującego w okresie za który rozliczany jest wniosek o płatność). Należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

21 www.dip.dolnyslask.plStr. 21 Najczęstsze nieprawidłowości: - informacja, iż w zakresie promocji projektu podjęto działania zgodnie z umową, - w przypadku innego adresu przechowywania dokumentów brak informacji o rodzaju instytucji np. biuro rachunkowe, księgowe, oddział firmy itp.

22 www.dip.dolnyslask.plStr. 22 ! Najczęstsze nieprawidłowości: - niewskazywanie (zaznaczanie) załączników pomimo ich dostarczenia, - niewymienianie innych załączników które dostarczane są z wnioskiem, - błędna data, - brak pieczęci w przypadku nieczytelnego podpisu;

23 Załączniki do wniosku o płatność Wymienione są w dokumencie pn.: Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013* Dokument dostępny na internetowej stronie DIP. www.dip.dolnyslask.pl (w zakładce Informacje dla składających wnioski / zakończone konkursy / rok naboru) * dla każdego naboru osobny dokument Str. 23

24 kopie faktur/dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie wydatków, kopie dowodów zapłaty - wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków; opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dopuszcza się wyciągi bankowe zawierające klauzulę Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami, lub w przypadku braku zapisu pieczęć banku i podpis pracownika banku, kopie dokumentów potwierdzających odbiór w szczególności rzeczy, urządzeń, sprzętu, materiałów, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonania prac (w tym protokoły zdawczo-odbiorcze), kopie dokumentów księgowych OT bądź dokument potwierdzający ujęcie zakupionych środków w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, Do najważniejszych wymaganych załączników należą: Str. 24

25 karty zamówienia A – (dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych) stanowiąca załącznik do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego (w przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ww. ustawy); kopie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) - powyższe dokumenty Beneficjent dołącza do pierwszego wniosku o płatność dotyczącego realizacji danego zamówienia publicznego, kserokopie umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami/ dostawcami. Umowy/aneksy zawarte z wykonawcami/dostawcami należy przedłożyć tylko raz. Umowy/aneksy zawarte z dostawcami/ wykonawcami należy dostarczyć także, gdy z przedstawionych do wniosku o płatność faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nie wynika jednoznacznie jaka jest specyfikacja zakupionych dostaw/robót/usług. W przypadku zakupu rzeczy, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru lub przyjęcia rzeczy, z podaniem miejsca ich składowania. Do najważniejszych wymaganych załączników należą: Str. 25

26 Do najważniejszych wymaganych załączników należą: W przypadku faktur w walutach obcych: - Tabele kursowe po których dokonano przeliczeń, - Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów księgowych (przez przysięgłego tłumacza), - Przetłumaczoną pozostałą dokumentację (umowy, zamówienia, protokoły itp.) - Kopie Faktur WNT (wewnętrzne); - Dokument potwierdzający zaksięgowanie różnic kursowych. Oświadczenie o braku zmian w harmonogramie płatności w okresie realizacji projektu (składane z każdym wnioskiem). Oświadczenie Beneficjenta dotyczące korekt wydatków kwalifikowanych dokonanych po zakończeniu finansowej realizacji projektu – składane z wnioskiem o płatność końcową. W przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności budynku (budowli): - operat szacunkowy wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia; - oświadczenia ostatniego podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; - akt (-y) notarialny (-e) z dowodami opłacenia wynikających z tego tytułu zobowiązań publicznoprawnych; Str. 26

27 W przypadku najmu: - umowę najmu potwierdzającą prawo do dysponowania Beneficjenta nieruchomością w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (3 lata po zakończeniu finansowym realizacji projektu); W przypadku zakupu używanego środka trwałego: - oświadczenie ostatniego podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; - oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego; - oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu; - odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów; - oświadczenie Beneficjenta, iż zakupiony przez niego środek trwały spełnia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) normy i wymogi m.in. bezpieczeństwa, środowiskowe, techniczne; Do najważniejszych wymaganych załączników należą: Str. 27

28 W przypadku korzystania z leasingu: - kopie faktur dokumentujących nabycie przez leasingodawcę współfinansowanych dóbr zakupionych nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu, - wycena – w przypadku współfinansowania dóbr zakupionych przez leasingodawcę wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projekt Do najważniejszych wymaganych załączników należą: Str. 28

29 Opis dokumentów księgowych Na pierwszej stronie: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013* w przypadku współfinansowania projektu również z innych źródeł, należy wskazać dodatkowe źródła finansowania projektu, np. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013 oraz Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………………… do ………………… * np. Działanie 5.1 i 5.3 RPO WD Str. 29

30 Opis dokumentów księgowych Na odwrocie dokumentu: kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym kwoty VAT i cross-financing; w przypadku faktur walutowych podać datę i kurs waluty, po której dokonano przeliczeń; podział procentowy i kwotowy wartości dofinansowania; informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami; adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu. Należy podać datę i sposób zapłaty; informację o zakresie stosowania ustawy PZP (jeśli dotyczy), tj. tryb zastosowanego postępowania o dzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, numer dziennika ustaw, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Str. 30

31 TREŚĆ DOKUMENTU KSIĘGOWEGO STRONA 1 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata 207-2013. Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………do………… Str. 31

32 STRONA ODWROTNA Wydatek związany z realizacją Projektu...........(tytuł projektu)……………..... nr ….………(numer projektu)............……. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie ………......... (nazwa i numer Działania/Schematu).................... zgodnie z Umową nr...... (numer umowy)..... zawartą w dniu......... (data zawarcia umowy) Wydatek zgodny z zadaniem ……… (nazwa zadania) …………….z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku ……………….…(nazwa kategorii wydatku wraz ze szczegółową nazwą wydatku). Kwota kwalifikowalna* 1 :.............. X ….. % dofinansowania = …….. PLN dofinansowania. Informacja o wydatkach niekwalifikowalnych z powodu: a/przekroczenie limitu na wydatku w wysokości.............. PLN. - dot. pozycji nr (z faktury) b/inny powód (podać jaki) w wysokości.............. PLN - dot. pozycji nr (z faktury) * 1 W przypadku, gdy wskazana kwota dotyczy wybranej/wybranych pozycji z dokumentu należy wskazać te pozycje. W przypadku wystąpienia innych różnic pomiędzy kwotą kwalifikowalną a kwotą dokumentu należy wskazać przyczynę rozbieżności.- np. poz. 2 niekwalifikowalna ponieważ ……

33 Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją * 2 ……….. * 2 Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy Zapłacono …..(forma zapłaty)…………dnia...................... Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:……..(data i podpis osoby upoważnionej)…… Sprawdzono pod względem merytorycznym:……(data i podpis osoby upoważnionej) Zatwierdzono do wypłaty na kwotę* 3 ……. (data i podpis osoby upoważnionej) * 3 Dotyczy podmiotów zobowiązanych do niniejszej czynności na podstawie wewnętrznych instrukcji/regulacji * 4 Wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) na podstawie art............ Projekt/Wydatek* 4 nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem.........-Art 3 ust. 1 pkt. 5 * 4 Należy dokonać właściwego dla danej jednostki wyboru. Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………(numer/księgi rachunkowe)……….. STRONA ODWROTNA C.D. Str. 33

34 Przykłady opisu faktur w PLN Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS.01.01.00-02-010/12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r. Wydatek zgodny z zadaniem: Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku środki trwałe, wydatek: zakup tokarki CNC. Kwota kwalifikowalna: 1 000 000,00 PLN X 50,00 % dofinansowania = 500 000,00 PLN dofinansowania. Poz. nr 7- części zamienne i eksploatacyjne 20 000,00 PLN - wartość niekwalifikowana, wydatek nieprzewidziany w budżecie projektu. Str. 34

35 Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją: KŚT/211/2012/UE Zapłacono przelewem dnia 12-09-20012 i 30-10-2012 r. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 30-10-2012 r. Alicja Ważna Sprawdzono pod względem merytorycznym: 30-11-2012 r. Alicja Ważna Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d………. Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………P4/12/2009/księgi rachunkowe 01-12-2012 r. Alicja Ważna STRONA ODWROTNA C.D. Str. 35

36 Przykłady opisu faktur w EURO Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS.01.01.00-02-500/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS.01.01.00-02-010/12-00 zawartą w dniu 25-05-2012 r. Wydatek zgodny z zadaniem: Zakup robota spawalniczego z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku środki trwałe Kwota kwalifikowana w Euro: 100 000,00 Euro, przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury tj. 25-09-2012. Kurs 4,6590 x 100 000,00 = 465 900,00 PLN Zapłacono dnia 29-09-2012 kwotę 100 000,00 Euro z rachunku EURO w Rabbit Bank. Do przeliczenia zastosowano kurs sprzedaży w Rabbit Bank z dnia 29-09-2012 tj. 4,7305 x 100 000,00= 473 050,00 PLN. Ujemna różnica kursowa 7 150,00 PLN Kwota kwalifikowana PLN: 473 050,00 x 50,00% dofinansowania = 236 525,00 PLN dofinansowania. Dodatkowo w przypadku leasingu: Np. Rata nr 2 do umowy leasingu nr 45879/WB. Część kapitałowa 8 196,72 Euro. Str. 36 Ujemne różnice kursowe są kwalifikowalne (wyjątek stanowią projekty z naboru 2008),

37 Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją: KŚT/217/2012/UE Zapłacono przelewem dnia j.w. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna Sprawdzono pod względem merytorycznym: 10-03-2012 r. Alicja Ważna Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d………. Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………K2/03/2009/księgi rachunkowe 10-03-2012 r. Alicja Ważna STRONA ODWROTNA C.D. Str. 37

38 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ul. Strzegomska 2 - 4 53-611 Wrocław umowy.dip@dolnyslask.plwww.dip.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google