Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce

2 Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu:
Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 1 RPO WD / 4 Dokumenty, którymi należy się posiłkować przy rozliczaniu projektu: 1 Umowa o dofinansowanie projektu (wraz z załącznikami); 2 Instrukcja do wniosku o płatność; 3 Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (dla danego naboru); 4 Zasady rozliczania faktur w walutach obcych; 5 Wytyczne programowe IZ RPO WD ogólne zasady prowadzenia ewidencji księgowej projektu; 6 Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 RPO WD 7 Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Uszczegółowienie RPO WD) Str. 2

3 Umowa o dofinansowanie projektu + załączniki
Rozliczanie projektów – niezbędne dokumenty 2 Umowa o dofinansowanie projektu + załączniki ZAŁĄCZNIKI: 1 Wniosek o dofinansowanie; 2 Harmonogram płatności w okresie realizacji Projektu; 3 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT; 4 Zaświadczenie z US potwierdzające status Beneficjenta jako podatnika od towarów i usług. Str. 3

4 Umowa o dofinansowanie projektu – najważniejsze paragrafy:
Rozliczanie projektów – umowa o dofinansowanie RPO WD / 4 Umowa o dofinansowanie projektu – najważniejsze paragrafy: § 1 ust. 16,18 – Numery rachunków bankowych; § 2 ust. 1–10 – Przedmiot Umowy; § 3 – Okres realizacji; § 5 – Planowanie płatności; § 6 – Refundacja; § 6a – Zaliczka; § 7 – Rozliczanie; § 9 – Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania dofinansowania; § 16 i 17 – Zmiany w projekcie i umowie; § 18 – Rozwiązanie Umowy. Str. 4

5 Umowa zawarta dnia 25-05-2012 r. Planowana kwota dotacji
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Planowana kwota dotacji Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu Okres planowany miesiąc złożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota o jaką Beneficjent zamierza wystąpić w danym Wniosku Beneficjenta o Płatność [w PLN] rok kwartał miesiąc Wniosek Beneficjenta o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową 1 2 3 4 5 6 2012 I styczeń luty marzec II kwiecień maj czerwiec III lipiec sierpień SPR   2 000 000,00 wrzesień IV październik listopad grudzień 2013 P  1 000 000,00  900 000,00 Umowa zawarta dnia r. Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP Kwota dofinansowania nie może być niższa od wartości 5% kwoty dofinansowania z umowy Str. 5

6 Planowana kwota dotacji
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI - ZALICZKA Planowana kwota dotacji Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu Okres planowany miesiąc złożenia Wniosku Beneficjenta o Płatność planowana kwota o jaką Beneficjent zamierza wystąpić w danym Wniosku Beneficjenta o Płatność [w PLN] rok kwartał miesiąc Wniosek Beneficjenta o płatność pełniący funkcję sprawozdawczą Wniosek Beneficjenta o płatność pośrednią/końcową 1 2 3 4 5 6 2012 I styczeń luty marzec II kwiecień maj czerwiec   ,00 III lipiec sierpień SPR  RZ  wrzesień IV październik listopad  RZ grudzień 2013 P  1 000 000,00  900 000,00 Umowa zawarta dnia r. Załącznik aktualizowany do 05-go każdego miesiąca ale przed złożeniem kolejnego wniosku o płatność i obowiązuje po wyrażeniu zgody przez DIP ,00 ,00 ,00 Str. 6

7 Wszystkie punkty są bardzo ważne !
Rozliczanie projektów – instrukcja wypełniania wniosku o płatność INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ SKŁADANEGO W RAMACH PRIORYTETÓW 1 i 5 RPO WD (Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3) Wszystkie punkty są bardzo ważne ! W szczególności: informacje ogólne; informacje o sposobie wypełniania poszczególnych pól we wniosku o płatność; informacje dodatkowe umieszczone na końcu instrukcji. Str. 7

8 Najważniejsze rozdziały Wytycznych:
Rozliczanie projektów – wytyczne dla Wnioskodawców przydatne także Beneficjentom Wytyczne dla wnioskodawców w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013; Najważniejsze rozdziały Wytycznych: 2.3* wydatki kwalifikujące się do dofinansowania; 2.4* wydatki niekwalifikujące się do dofinansowania; 2.6.8* modyfikacja projektu po podpisaniu umowy; 2.6.9* sposób realizacji zamówień przy zakupie dostaw, usług i robót budowlanych. 2.6.10* rozliczanie projektu; 2.6.12* korekty finansowe. * w zależności od naboru numeracja może się nieznacznie różnić Str. 8

9 Rozliczanie projektów – wypełnianie wniosku o płatność
Wniosek o płatność Do rozliczenia poniesionych wydatków w ramach projektu służy Generator Wniosków o Płatność, za pomocą którego otrzymujemy wydruk „Wniosku beneficjenta o płatność” (WOP) Należy złożyć 1 egzemplarz wersji papierowej (oryginał) i 1 egzemplarz zapisany na nośniku CD/DVD Str. 9

10 Str. 10 www.dip.dolnyslask.pl
Najczęstsze nieprawidłowości: błędne określenie okresu, za który składany jest wniosek („od” „do”), w przypadku poprawy wniosku nie zaznaczanie opcji korekta, składanie wniosków niezgodnie z Harmonogramem Płatności (niewłaściwe kwoty, wnioski sprawozdawcze zamiast płatniczych Str. 10

11 Najczęstsze nieprawidłowości:
podawanie numerów NIP wspólników przez inne podmioty niż s.c., - błędny numer rachunku bankowego. Str. 11

12 Str. 12 www.dip.dolnyslask.pl
Najczęstsze nieprawidłowości: brak wszystkich aneksów zawartych w okresie do którego składany jest wniosek, nieprawidłowe daty zawarcia umowy o dofinansowanie, aneksów, - w przypadku występowania różnych poziomów dofinansowania dla poszczególnych rodzajów wydatków, należy wpisać najwyższy współczynnik procentowy dofinansowania. Str. 12

13 Najczęstsze nieprawidłowości:
- wnioskowana kwota błędnie zaokrąglona- (zaokrąglenia należy dokonać tak by nie przekroczyć procentowego udziału kwoty dofinansowania z umowy, zgodnie ze wzorem umieszczonym w instrukcji do wypełniania wniosków o płatność). Str. 13

14 Najczęstsze nieprawidłowości:
błędne numery faktur i numerów NIP, błędnie podana nazwa towaru lub usługi (niezgodna z fakturą), brak wszystkich dat zapłat, podawanie kwoty VAT gdy jest nie kwalifikowalny, poprzedzanie każdego dokumentu numerem zadania, brak wykazywania faktur korygujących zmieniających wartość kwoty wydatków kwalifikowalnych, wykazywanie faktur dla których kwota kwalifikowalna równa jest wartości 0,00 PLN. Str. 14

15 Szare pola wypełniają pracownicy DIP
Str. 15

16 Najczęstsze nieprawidłowości:
w pkt. 14 pozostawianie pustego pola w kolumnie ogółem w wierszach: w tym cross-finansing, w tym wydatki części inwestycyjnej, w tym wydatki części doradczej Str. 16

17 Str. 17 www.dip.dolnyslask.pl
Najczęstsze nieprawidłowości: - błędne wyliczenie % rozliczenia otrzymanej zaliczki (ppkt. 5), błędne zaokrąglenia kwot EFRR i budżetu państwa. Kwota EFRR stanowi 85 % kwoty pomocy i powinna być zaokrąglona w dół natomiast kwota BP= dofinansowanie minus wyliczony EFRR Str. 17

18 Str. 18 www.dip.dolnyslask.pl
Najczęstsze nieprawidłowości: wpisywanie innych nazw zadań niż te określone we wniosku o dofinansowania projektu, nie uwzględnianie zmian wprowadzonych aneksami, brak informacji o wydatkach w wierszach pod „ogółem”, dla wydatków objętych mechanizmem cross-financing brak wypełniania wiersza pn „w tym cross-financing”. Str. 18

19 Najczęstsze nieprawidłowości:
brak wskaźników lub wskaźniki nie uwzględniają zmian wprowadzonych aneksami, brak wykazywania we wniosku o płatność końcową wskaźników rezultatu dotyczących zatrudnienia (również tych dla których wartość docelowa równa jest wartości 0), informacja o braku problemów podczas gdy zgłoszono zmiany lub wnioski o aneksowanie umowy. W sytuacji braku problemów w trakcie realizacji projektu należy w tym punkcie zawrzeć taką informację (np. poprzez adnotację „brak problemów”, „nie stwierdzono problemów” itp.). Str. 19

20 Str. 20 www.dip.dolnyslask.pl
Najczęstsze nieprawidłowości: podawanie danych za kwartał w którym złożono wniosek, podawanie kwot nie wynikających z wniosku o dofinansowanie (obowiązującego w okresie za który rozliczany jest wniosek o płatność). Należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu Str. 20

21 Najczęstsze nieprawidłowości:
informacja, iż w zakresie promocji projektu podjęto działania zgodnie z umową”, w przypadku innego adresu przechowywania dokumentów brak informacji o rodzaju instytucji np. biuro rachunkowe, księgowe, oddział firmy itp. Str. 21

22 ! Najczęstsze nieprawidłowości:
niewskazywanie (zaznaczanie) załączników pomimo ich dostarczenia, niewymienianie innych załączników które dostarczane są z wnioskiem, błędna data, brak pieczęci w przypadku nieczytelnego podpisu; ! Str. 22

23 Załączniki do wniosku o płatność
Wymienione są w dokumencie pn.: Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013* Dokument dostępny na internetowej stronie DIP. (w zakładce Informacje dla składających wnioski / zakończone konkursy / rok naboru) * dla każdego naboru osobny dokument Str. 23

24 Do najważniejszych wymaganych załączników należą:
kopie faktur/dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie wydatków, kopie dowodów zapłaty - wyciągów bankowych z rachunku bankowego Beneficjenta lub przelewów bankowych, potwierdzających poniesienie wydatków; opisanych w sposób umożliwiający ich przypisanie określonym pozycjom w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dopuszcza się wyciągi bankowe zawierające klauzulę „Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego” Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz z późniejszymi zmianami, lub w przypadku braku zapisu pieczęć banku i podpis pracownika banku, kopie dokumentów potwierdzających odbiór w szczególności rzeczy, urządzeń, sprzętu, materiałów, dostaw, robót budowlanych, usług lub wykonania prac (w tym protokoły zdawczo-odbiorcze), kopie dokumentów księgowych OT bądź dokument potwierdzający ujęcie zakupionych środków w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, Str. 24

25 Do najważniejszych wymaganych załączników należą:
karty zamówienia A – (dla Beneficjentów nienależących do sektora finansów publicznych) stanowiąca załącznik do Wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówień i wyboru wykonawców w transakcjach nie objętych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w projektach realizowanych w ramach Priorytetów 1-9 Regionalnego Programu Operacyjnego (w przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w przypadku gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej Beneficjenta do stosowania ww. ustawy); kopie protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) - powyższe dokumenty Beneficjent dołącza do pierwszego wniosku o płatność dotyczącego realizacji danego zamówienia publicznego, kserokopie umów oraz aneksów zawartych z wykonawcami/ dostawcami. Umowy/aneksy zawarte z wykonawcami/dostawcami należy przedłożyć tylko raz. Umowy/aneksy zawarte z dostawcami/ wykonawcami należy dostarczyć także, gdy z przedstawionych do wniosku o płatność faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej nie wynika jednoznacznie jaka jest specyfikacja zakupionych dostaw/robót/usług. W przypadku zakupu rzeczy, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru lub przyjęcia rzeczy, z podaniem miejsca ich składowania. Str. 25

26 Do najważniejszych wymaganych załączników należą:
W przypadku faktur w walutach obcych: Tabele kursowe po których dokonano przeliczeń, Uwierzytelnione tłumaczenia dokumentów księgowych (przez przysięgłego tłumacza), Przetłumaczoną pozostałą dokumentację (umowy, zamówienia, protokoły itp.) Kopie Faktur WNT (wewnętrzne); Dokument potwierdzający zaksięgowanie różnic kursowych. Oświadczenie o braku zmian w harmonogramie płatności w okresie realizacji projektu (składane z każdym wnioskiem). Oświadczenie Beneficjenta dotyczące korekt wydatków kwalifikowanych dokonanych po zakończeniu finansowej realizacji projektu – składane z wnioskiem o płatność końcową. W przypadku nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności budynku (budowli): - operat szacunkowy wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu, określonej na dzień nabycia; - oświadczenia ostatniego podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu grunt nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; - akt (-y) notarialny (-e) z dowodami opłacenia wynikających z tego tytułu zobowiązań publicznoprawnych; Str. 26

27 Do najważniejszych wymaganych załączników należą:
W przypadku najmu: - umowę najmu potwierdzającą prawo do dysponowania Beneficjenta nieruchomością w okresie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości (3 lata po zakończeniu finansowym realizacji projektu); W przypadku zakupu używanego środka trwałego: oświadczenie ostatniego podmiotu zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej; oświadczenie Beneficjenta o tym, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego wraz z informacją na temat ceny nowego środka trwałego; oświadczenie sprzedającego określające zbywcę środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu; odpowiednie certyfikaty - jeżeli dany środek trwały wymaga takich dokumentów; - oświadczenie Beneficjenta, iż zakupiony przez niego środek trwały spełnia (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) normy i wymogi m.in. bezpieczeństwa, środowiskowe, techniczne; Str. 27

28 Do najważniejszych wymaganych załączników należą:
W przypadku korzystania z leasingu: kopie faktur dokumentujących nabycie przez leasingodawcę współfinansowanych dóbr zakupionych nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu, wycena – w przypadku współfinansowania dóbr zakupionych przez leasingodawcę wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projekt Str. 28

29 Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………………… do …………………
Opis dokumentów księgowych Na pierwszej stronie: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WD na lata ”* w przypadku współfinansowania projektu również z innych źródeł, należy wskazać dodatkowe źródła finansowania projektu, np. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata ” oraz Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………………… do ………………… Str. 29 * np. Działanie 5.1 i 5.3 RPO WD

30 Opis dokumentów księgowych
Na odwrocie dokumentu: kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym kwoty VAT i cross-financing; w przypadku faktur walutowych podać datę i kurs waluty, po której dokonano przeliczeń; podział procentowy i kwotowy wartości dofinansowania; informację o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej, z czytelnymi podpisami i datami; adnotację o uregulowaniu zobowiązania wynikającego z dokumentu. Należy podać datę i sposób zapłaty; informację o zakresie stosowania ustawy PZP (jeśli dotyczy), tj. tryb zastosowanego postępowania o dzielenie zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem konkretnego artykułu, numer dziennika ustaw, na podstawie której przeprowadzane było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Str. 30

31 TREŚĆ DOKUMENTU KSIĘGOWEGO
STRONA 1 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WD na lata Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od ………do………… Str. 31

32 STRONA ODWROTNA Wydatek związany z realizacją Projektu (tytuł projektu)……………..... nr ….………(numer projektu) ……. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie ……… (nazwa i numer Działania/Schematu) zgodnie z Umową nr (numer umowy)..... zawartą w dniu (data zawarcia umowy) Wydatek zgodny z zadaniem ……… (nazwa zadania) …………….z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku ……………….…(nazwa kategorii wydatku wraz ze szczegółową nazwą wydatku). Kwota kwalifikowalna*1: X ….. % dofinansowania = …….. PLN dofinansowania. Informacja o wydatkach niekwalifikowalnych z powodu: a/przekroczenie limitu na wydatku w wysokości PLN. - dot. pozycji nr (z faktury) b/inny powód (podać jaki) w wysokości PLN - dot. pozycji nr (z faktury) *1 W przypadku, gdy wskazana kwota dotyczy wybranej/wybranych pozycji z dokumentu należy wskazać te pozycje. W przypadku wystąpienia innych różnic pomiędzy kwotą kwalifikowalną a kwotą dokumentu należy wskazać przyczynę rozbieżności.- np. poz. 2 niekwalifikowalna ponieważ ……

33 STRONA ODWROTNA C.D. Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją *2……….. *2 Należy usunąć, jeżeli nie dotyczy Zapłacono …..(forma zapłaty)…………dnia Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:……..(data i podpis osoby upoważnionej)…… Sprawdzono pod względem merytorycznym:……(data i podpis osoby upoważnionej) Zatwierdzono do wypłaty na kwotę*3 ……. (data i podpis osoby upoważnionej) *3 Dotyczy podmiotów zobowiązanych do niniejszej czynności na podstawie wewnętrznych instrukcji/regulacji *4 Wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) na podstawie art Projekt/Wydatek*4 nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem Art 3 ust. 1 pkt. 5 *4 Należy dokonać właściwego dla danej jednostki wyboru. Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………(numer/księgi rachunkowe)……….. Str. 33

34 Przykłady opisu faktur w PLN
Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS /12 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS /12-00 zawartą w dniu r. Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup nowoczesnej linii produkcyjnej” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe”, wydatek: „zakup tokarki CNC”. Kwota kwalifikowalna: ,00 PLN X 50,00 % dofinansowania = ,00 PLN dofinansowania. Poz. nr 7- części zamienne i eksploatacyjne ,00 PLN - wartość niekwalifikowana, wydatek nieprzewidziany w budżecie projektu. Str. 34

35 STRONA ODWROTNA C.D. Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją: KŚT/211/2012/UE Zapłacono przelewem dnia i r. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: r. Alicja Ważna Sprawdzono pod względem merytorycznym: r. Alicja Ważna Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d………. Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………P4/12/2009/księgi rachunkowe r. Alicja Ważna Str. 35

36 Przykłady opisu faktur w EURO
Wydatek związany z realizacją Projektu Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń nr RPDS /08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie 1.1 Schemat 1.1.A1. zgodnie z Umową nr UDA-RPDS /12-00 zawartą w dniu r. Wydatek zgodny z zadaniem: „Zakup robota spawalniczego” z wniosku o dofinansowanie w ramach kategorii wydatku „środki trwałe” Kwota kwalifikowana w Euro: ,00 Euro, przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury tj Kurs 4,6590 x ,00 = ,00 PLN Zapłacono dnia kwotę ,00 Euro z rachunku EURO w Rabbit Bank. Do przeliczenia zastosowano kurs sprzedaży w Rabbit Bank z dnia tj. 4,7305 x ,00= ,00 PLN. Ujemna różnica kursowa 7 150,00 PLN Kwota kwalifikowana PLN: ,00 x 50,00% dofinansowania = ,00 PLN dofinansowania. Dodatkowo w przypadku leasingu: Np. Rata nr 2 do umowy leasingu nr 45879/WB. Część kapitałowa 8 196,72 Euro. Ujemne różnice kursowe są kwalifikowalne (wyjątek stanowią projekty z naboru 2008), Str. 36

37 STRONA ODWROTNA C.D. Środek trwały ujęto w ewidencji środków trwałych pod pozycją: KŚT/217/2012/UE Zapłacono przelewem dnia j.w. Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym: r. Alicja Ważna Sprawdzono pod względem merytorycznym: r. Alicja Ważna Zatwierdzono do wypłaty na kwotę ……. n/d………. Projekt/Wydatek nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku z artykułem 3 ust. 1 pkt. 5 (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) Numer księgowy/Sposób zaksięgowania ………K2/03/2009/księgi rachunkowe r. Alicja Ważna Str. 37

38 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
ul. Strzegomska 2 - 4 Wrocław


Pobierz ppt "Zasady rozliczania projektów dofinansowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą – teoria w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google