Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paulina Waluk, Patrycja Wolin Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paulina Waluk, Patrycja Wolin Międzynarodowy Fundusz Walutowy."— Zapis prezentacji:

1 Paulina Waluk, Patrycja Wolin Międzynarodowy Fundusz Walutowy

2 Idea utworzenia organizacji międzynarodowej, której zadaniem miała być stabilizacja kursów walut oraz uregulowanie zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego pojawiła się już w latach trzydziestych XX w. Wówczas John M. Keynes wysunął projekt utworzenia unii płatniczej, a następnie międzynarodowych organizacji finansowych posługujących się wspólną jednostką monetarną – bancorem, która miała zastąpić złoto i stać się pieniądzem światowym. Pomysł ten jednak nie został zrealizowany. Kryzys gospodarczy na świecie skłonił państwa kapitalistyczne do powołania organizacji międzynarodowej, mającej za zadanie przeciwdziałanie perturbacjom na międzynarodowym rynku walutowym. Nad projektem jej statutu, pracowano równolegle podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii (Plan Keynesa) oraz w Stanach Zjednoczonych (Plan White'a). GENEZA

3 W 1941r. amerykański Departament Skarbu opracował memoriał na temat problemów monetarnych i finansowych, zalecając założenie funduszu międzynarodowego. Rok póź­niej na polecenie prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta wyłoniono komisje, której powierzono opracowanie stosownej propozycji. W 1943r. propozycję dotyczącą utworze­nia międzynarodowej organizacji walutowej przedstawiono ministrom finansów krajów kapitalistycznych. Dyskusje ministrów doprowadziły do opracowania wspólnego projektu powołania Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) GENEZA

4 Międzynarodowy Fundusz Walutowy został założony podczas konferencji Organizacji Narodów, która odbyła się w dniach 01-22.07.1944r. w Stanach Zjednoczonych. Formalnie MFW powstał jednak dopiero rok później, kiedy to 27.12.1945r. 29 państw - założycieli podpisało tzw. warunki porozumienia. Cele statutowe Funduszu, uzgodnione jeszcze w 1944 r., do dzisiaj nie uległy zmianie. Pierwsze posiedzenie Rady Gubernatorów MFW odbyło się w marcu 1946 r. w Savannah w USA. Podjęto tam decyzję o ulokowaniu siedziby organizacji w Waszyngtonie oraz wybrano pierwszy Komitet Wykonawczy. HISTORIA

5 CZŁONKOWIE Aktualnie do MFW należy 187 państw. Członkami Funduszu są niemal wszystkie kraje ONZ – wyjątek stanowią jedynie Kuba, Korea Północna, Andora, Monako, Lichtenstein, Tuvalu oraz Nauru. Polska była jednym z członków-założycieli MFW. Opuściła go jednak 14.03.1950r., ulegając tym samym presji Związku Radzieckiego. Ponownie przystąpiła do organizacji 12.06.1986r.

6 CELE 1. Stabilizacja kursu walutowego 2. Uregulowanie zasad funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego 3. Nadzór nad zadłużeniem międzynarodowym 4. Walka z inflacją 5. Likwidacja bezrobocia 6. Przeprowadzanie reform wspierających rozwój gospodarczych 7. Tworzenie warunków dla wielostronnego regulowania należności za bieżące operacje w handlu międzynarodowym 8. Udzielanie pomocy w likwidacji trudności płatniczych

7 SIEDZIBY Siedziba Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie

8 ORGANY

9 FUNKCJE Funkcja regulacyjna - tworzenie powszechnie akceptowanych zasad norm i regulacji prawnych międzynarodowej współpracy walutowej. Funkcja pomocowo-kredytowa - świadczenie pomocy finansowej (przede wszystkim udzielanie wsparcia kredytowego) krajom członkowskim celem zachowania lub przywrócenia równowagi ich bilansów płatniczych. Funkcja konsultacyjno-doradcza - pełnienie roli stałego forum, które ułatwia konsultacje i wymianę wzajemnych doświadczeń między krajami członkowskimi; świadczenie przez ekspertów MFW usług doradczych na rzecz rządów w zakresie polityki makroekonomicznej (zwłaszcza walutowej) i programów dostosowawczych. Funkcja kontrolno-nadzorcza - sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem przez władze państw członkowskich kredytów otrzymanych z MFW, nad realizacją programów dostosowań strukturalnych (uzgodnionych z Funduszem) i nad przestrzeganiem zasad polityki kursu walutowego.

10 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W MFW większość środków przeznaczanych na pożyczki pochodzi od krajów członkowskich (przede wszystkim ze składek), a także z oddzielnych funduszy. Każdy kraj członkowski ma przypisaną określoną składkę – kwotę udziałową, opartą na relatywnej wielkości gospodarki kraju. Składki są poddawane weryfikacji co pięć lat. Aktualnie suma kwot udziałowych wynosi 217,4 SDR [4] (ok. 358 mld USD, stan na koniec marca 2008). Aktualne zasoby złota MFW mają wartość ok. 103 mld USD, co czyni organizację trzecim największym posiadaczem złota na świecie. Fundusz ma ograniczoną możliwość wykorzystywania złota – może je sprzedawać lub akceptować jako środek zapłaty (przy zgodzie 85% głosów), nie może jednak angażować się w żadne transakcje z nim związane.

11 DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY 1. Camille Gutt (Belgia) 06.05.1946 - 05.05.1951 2. Ivar Rooth (Szwecja) 03.08.1951 - 03.10.1956 3. Per Jacobsson (Szwecja) 21.11.1956 - 05.05.1963 4. Pierre-Paul Schweitzer (Francja)01.09.1963 - 31.08.1973 5. Johannes Witteveen (Holandia) 01.09.1973 - 16.06.1978 6. Jacques de Larosiere (Francja) 17.06.1978 - 15.01.1987 7. Michel Camdessus (Francja) 16.01.1987 - 14.02.2000 8. Horst Köhler (Niemcy) 01.05.2000 - 04.03.2004 9. Rodrigo Rato (Hiszpania) 07.06.2004 - 31.10.2007 10. Dominique Strauss-Kahn (Francja) 01.11.2007 – 18.05.2011 11. Christine Lagarde (Francja) od 5.07.2011

12 POLSKA W MFW Polska należała do założycieli MFW i systemu walutowego z Bretton Woods, ale – tak samo jak Czechosłowacja – wskutek decyzji władz sowieckiej metropolii kolonialnej w marcu 1950r. wystąpiła z Funduszu. Wniosek o ponowne przyjęcie do MFW rząd PRL złożył w niefortunnym momencie historycznym, bo 10 listopada 1981r., tzn. na miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego. Wskutek restrykcji politycznych i sankcji gospodarczych ze strony administracji USA i rządów niektórych innych krajów Zachodu wobec Polski wniosek został rozpatrzony pozytywnie dopiero po ponad 4-letniej przerwie. W efekcie PRL została znowu członkiem MFW 12 czerwca 1986 r. MFW odegrał kluczową rolę we wspieraniu transformacji rynkowej naszej gospodarki, wnosząc szczególnie istotny wkład w zmiany polityki walutowej (dewizowej) Polski, wprowadzonych od dnia 1 stycznia 1990 r. w ramach realizacji Planu Balcerowicza.

13 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Paulina Waluk, Patrycja Wolin Międzynarodowy Fundusz Walutowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google