Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieramy w i e l k i c h jutra copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Publikacja wyników finansowych DGA za III kwartał 2011 r. Warszawa, 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieramy w i e l k i c h jutra copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Publikacja wyników finansowych DGA za III kwartał 2011 r. Warszawa, 9."— Zapis prezentacji:

1 wspieramy w i e l k i c h jutra copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Publikacja wyników finansowych DGA za III kwartał 2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011r.

2 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl Agenda copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 1. Wyniki jednostkowe DGA S.A. za III kwartał 2011 roku 2. Wyniki Grupy Kapitałowej DGA za III kwartał 2011 roku 3. Działalność operacyjna i inwestycyjna w III kwartale 2011 roku

3 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 3 Wyniki jednostkowe DGA S.A. za III kwartał 2011 r.

4 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 4 Wyniki DGA jednostkowe za III kwartał 2011 r. w tys. zł Wyszczególnienie III kwartał Zmiana 20112010do III kw. 2010 Przychody ze sprzeda ż y5 4054 1381 274 Zysk brutto na sprzeda ż y413486-73 Mar ż a brutto na sprzeda ż y 7,64 %11,74 %-4,1% Zysk/strata przed opodatkowaniem-624-323-301 Zysk/strata netto-624-454-170 30% wzrost przychodów w III kw.2011 roku z tyt. realizacji kilku projektów unijnych, Utworzona rezerwa z tytułu kary nałożonej przez KNF w wysokości 200 tys. zł istotnie obniżyła wyniki na działalności operacyjnej za III kwartał 2011 r., Wycena posiadanych akcji spółek w związku z bessą na GPW spowodowała spadek wyniku na działalności finansowej o ok.700 tys. zł.

5 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 5 Wyniki DGA (jednostkowe) za 3 kwartały 2011 roku w tys. zł Bessa na GPW, rezerwa na karę KNF obniżyły jednorazowo wyniki o ok.900 tys. zł, Istotne obniżenie kosztów ogólnego zarządu Wyszczególnienie20112010 Przychody netto ze sprzedaży15 89627 088 Koszt własny sprzedaży-14 388-23 573 Zysk/strata brutto ze sprzedaży1 5083 515 Koszty sprzedaży-184-404 Koszty ogólnego zarządu-1 441-3 081 Zysk/strata ze sprzedaży-11730 Pozostałe przychody operacyjne553638 Pozostałe koszty operacyjne-463-379 Zysk/strata z działalności operacyjnej-27289 Przychody finansowe907187 Koszty finansowe-736-253 Zysk/strata przed opodatkowaniem144223 Podatek dochodowy0-79 Zysk/strata netto144302

6 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 6 Wyniki Grupy Kapitałowej DGA za III kwartał 2011r.

7 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 7 Struktura Grupy Kapitałowej DGA na 30.09.2011 r.

8 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 8 Zmiany w Grupie Kapitałowej DGA w III kwartale 2011 roku Zmiany w strukturze : Ateria Sp. z o.o. (po zmianie nazwy z DGA Fast Deal Sp. z o.o.) – podwyższenie kapitału zakładowego o 480 tys. zł w związku z przejęciem portalu audiobook.pl ;98,3% udział DGA w kapitale zakładowym, 1,7% udział kadry menedżerskiej R&C Union S.A. – wpłacenie zaliczki w wysokości 4 mln zł na objęcie akcji nowej emisji, która jest w trakcie rejestracji

9 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 9 Wyniki DGA (skonsolidowane) za III kwartał 2011 roku Wyszczeg ó lnienie20112010 Przychody ze sprzedaży6 6634 731 Zysk brutto na sprzedaży1 031489 Zysk/ Strata z działalności operacyjnej-246-969 Wynik z działalności finansowej-531364 Zysk/Strata brutto-777-605 Zysk/Strata netto-785-739 w tys. zł Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży – o 40%, głównie dzięki zwiększeniu przychodów w DGA oraz konsolidacji Aterii Wzrost zysku na sprzedaży o ok..500 tys. w porównaniu z rokiem ubiegłym, Straty spółek stowarzyszonych obniżyły wyniki z działalności finansowej o ok..200 tys. zł

10 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 10 Porównanie struktury przychodów wg segmentów działalności w III kwartale 2010 i 2011 roku 2010 2011

11 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 11 Wyniki DGA (skonsolidowane) za 3 kwartały 2011 roku w tys. zł Znacząca poprawa kwoty osiągniętego wyniku netto w porównaniu do roku ubiegłego - o ok. 770 tys. zł Wyniki jednostkowe spółek stowarzyszonych z Grupy Kapitałowej obniżyły zysk skonsolidowany o 486 tys. zł Wyszczeg ó lnienie 3 kwartały 2011 3 kwartały 2010 Przychody netto ze sprzedaży 19 50127 882 Koszt własny sprzedaży -15 962-24 436 Zysk/strata brutto ze sprzedaży 3 5393 446 Koszty sprzedaży -1 624-404 Koszty og ó lnego zarządu -2 157-3 389 Zysk/strata ze sprzedaży -242-347 Pozostałe przychody operacyjne 624697 Pozostałe koszty operacyjne -474-388 Udział w zyskach/stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -486-163 Zysk/strata z działalności operacyjnej -578-201 Przychody finansowe 487188 Koszty finansowe -748-259 Zysk ze sprzedaży jednostek zależnych i stowarzyszonych, zaprzestanie konsolidacji 1 165-260 Zysk/strata przed opodatkowaniem 326-532 Podatek dochodowy -1668 Zysk/strata netto razem310-464

12 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 12 Działalność operacyjna i inwestycyjna w III kwartale 2011 roku

13 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Nasze dotychczasowe inwestycje to m.in.: Usługi dla posiadaczy kart płatniczych Innowacyjne rozwiązania w branży poligraficznej Platforma zakupów grupowych, portal elektronicznych książek Kompleksowa archiwizacja dokumentów oraz innych nośników danych Portal internetowy zdarzeń kulturalnych Operator sieci restauracji, i klubów muzycznych Wydawca licznych czasopism, miesięczników, organizator spotkań biznesowych

14 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 14 WYZWANIA DGA na IV kwartał 2011 ROKU: korporacyjne: rozwój usług z zakresu doradztwa biznesowego z nowym zespołem konsultantów pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego Michała Sawickiego rozwiązanie konfliktu z ARP S.A. uchylenie kary nałożonej przez KNF dalsza restrukturyzacja Spółki - finisz kapitałowe: 1.Wejście w nowe obszary działalności związane z usługami finansowymi i powołanie DGA Centrum Finansowe Sp. z o.o. 2. Rozbudowa grupy inwestycji internetowych 3. Przygotowanie 2 spółek – Ateria Sp. z o.o. oraz Ad Akta Sp. z o.o. do wejścia na rynek NewConnect po przejściu bessy na GPW

15 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 15 Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw Pozyskanie Inwestora dla Hotelu Edison w Baranowie k /Poznania i NZOZ Energetyk w Inowrocławiu. Zarządzanie projektem w ramach działania PO IG 4.4 Curtis Health Caps Zarządzanie projektem w ramach działania PO IG 1.4 - 4.1 Biofarm Wspieramy nowe zatrudnienie Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i współpracy z pracodawcami Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych

16 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 16 Projekt Efektywność energetyczna w praktyce ruszył pełną parą 6 specjalistycznych modułów 6 specjalistycznych modułów eksperci jako prowadzący szkolenia eksperci jako prowadzący szkolenia praktyczne materiały szkoleniowe praktyczne materiały szkoleniowe propagowanie idei efektywności energetycznej poprzez udział w konferencjach: Polska Efektywna Energetycznie, Kongres Nowego Przemysłu propagowanie idei efektywności energetycznej poprzez udział w konferencjach: Polska Efektywna Energetycznie, Kongres Nowego Przemysłu

17 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 17 1. Zmiana nazwy – ATERIA. 3. Z sukcesem na Targach Książki w Krakowie. 1. Zmiana nazwy – ATERIA. 2. Poszerzamy ofertę – AUDIOBOOK.PL

18 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 18 audiobook.pl – kim jesteśmy? Największy na polskim rynku dystrybutor książek audio Dynamiczny rozwój- już od 6 lat na rynku 100% oferty stanowią audiobooki, czyli książki do słuchania Wszystkie dostępne tytuły w Polsce – około 3000 audiobooków Pliki i płyty we wszystkich formatach

19 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 19 Razem do sukcesu 1. Łączymy nasze kompetencje

20 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 20 Zostaliśmy wyróżnieni w Plebiscycie pn. As Odpowiedzialnego Biznesu za najciekawsze Działania Społecznie Odpowiedzialne realizowane w 2010 i 2011r. As Odpowiedzialnego Biznesu

21 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 21 Kółko teatralne Oddział zamknięty Kółko teatralne Oddział zamknięty Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 110 w Poznaniu, do którego uczęszcza młodzież będąca pacjentami Szpitala Klinicznego. Wsparcie rzeczowe, finansowe i wolontariackie dla funkcjonującego w szkole Kółka Teatralnego Oddział Zamknięty, prowadzonego amatorsko przez nauczycieli, którego nadrzędnym celem jest terapia poprzez niwelowanie negatywnych odczuć będących wynikiem długiej obecności poza domem. pokaz mody ekologicznej w Zespole Szkół Specjalnych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera przy ul. Szpitalnej w Poznaniu konkurs plastyczny Świat za oknem

22 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 22 Celem priorytetowym Portalu Pomysłów jest aktywne wspieranie młodej przedsiębiorczości Za pośrednictwem Portalu możliwe jest pozyskanie kapitału i Inwestora przez osoby z Pomysłem na Biznes – aby mogły zmienić swój innowacyjny pomysł w rynkowe przedsięwzięcie ; a także przez firmy działające na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy – na dalszy ich rozwój i nowe kierunki działania. http://www.portalpomyslow.pl/

23 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved 23 Zarząd DGA podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 grudnia 2011r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki DGA w Poznaniu Planowany porządek obrad NWZ obejmuje: skup akcji własnych w celu dalszej sprzedaży lub umorzenia zmiany w statucie

24 Wspieramy Wielkich Jutrawww.DGA.pl copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved DGA S.A. – siedziba główna: ul. Towarowa 35 61-896 Poznań tel.: +48 61 859 59 00, faks: +48 61 859 59 01 e-mail: dgasa@dga.pl Oddział w Warszawie: Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 850 90 50 faks: +48 22 850 90 51 Dane rejestrowe: NIP 781-10-10-013 REGON 630346245 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: 000060682 Kapitał zakładowy: 9.042.232 PLN w pełni wpłacony Andrzej Głowacki Prezes Zarządu DGA S.A. andrzej.glowacki@dga.pl i zapraszam do zadawania pytań


Pobierz ppt "Wspieramy w i e l k i c h jutra copyright (c) 2010 DGA S.A. | All rights reserved Publikacja wyników finansowych DGA za III kwartał 2011 r. Warszawa, 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google