Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uni Obligacje: Nowa Europa dystrybutor Imię nazwisko – bez stanowiska Miejscowość i data – MAX 2 linie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uni Obligacje: Nowa Europa dystrybutor Imię nazwisko – bez stanowiska Miejscowość i data – MAX 2 linie."— Zapis prezentacji:

1 Uni Obligacje: Nowa Europa dystrybutor Imię nazwisko – bez stanowiska Miejscowość i data – MAX 2 linie

2 UniObligacje: Nowa Europa to subfundusz obligacji dający możliwość korzystania ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych Europy Środkowo-wschodniej. Uni Obligacje: Nowa Europa – wykorzystaj potencjał wzrostu Europy Środkowo – wschodniej UI/05.2012 2

3 Wysoki potencjał wzrostu inwestycji Umiarkowane ryzyko inwestycyjne osiągane dzięki dywersyfikacji geograficznej. Wysoka płynność inwestycji – możliwość wpłat i wypłat w każdym dniu roboczym Niska pierwsza i kolejna wpłata do subfunduszu – od 100 zł Subfundusz pod parasolem FIO – możliwość optymalizacji podatkowej Uni Obligacje: Nowa Europa – cechy subfunduszu UI/05.2012 3 Żródło: Opracowanie własne Union Investment na 31.05.2012

4 Cel subfunduszu Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiągnięcie większego potencjału zysku przy wyższym profilu ryzyka w porównaniu do klasycznych funduszy obligacyjnych. Uniwersum inwestycyjne Subfundusz inwestuje od 90 do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo- wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo- wschodniej oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Benchmark Benchmark: Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (w zł). Uni Obligacje: Nowa Europa – polityka inwestycyjna UI/05.2012 4

5 Uni Obligacje: Nowa Europa – pozycjonowanie wobec innych subfunduszy dłużnych UI/05.2012 Ryzyko Potencjalny zysk UniKorona Obligacje UniObligacje Nowa Europa UniObligacje Aktywny Krótkoterminowe papiery dłużne skarbowe Krótkoterminowe papiery dłużne korporacyjne Polskie obligacje Skarbu Państwa Obligacje rynków wschodzących (CEE) w PLN Obligacje o długim duration, Obligacje śmieciowe Fundusze dłużne aktywnie zarządzane … UniKorona Pieniężny UniWIBID (PLN) UniEURIBOR (EUR) UniDolar Pieniężny (USD) Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 5

6 Subfundusz skierowany jest do klientów, którzy: są zainteresowani inwestycją w obligacje, a jednocześnie poszukują rozwiązań o wyższym potencjale zysku chcą ograniczać ryzyko inwestycyjne dzięki dywersyfikacji geograficznej w regionie Europy Środkowo-wschodniej mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny są zainteresowani przejrzystą, elastyczną formą inwestycji, o wysokiej płynności chcą mieć pewność, iż ich środki będą zarządzane w profesjonalny sposób chcą mieć możliwość zamiany subfunduszu bez podatku od zysków. UI/05.2012 6 Dla kogo przeznaczony jest subfundusz Uni Obligacje: Nowa Europa ?

7 Zdaniem eksperta Union Investment UI/05.2012 Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniObligacje: Nowa Europa: Na atrakcyjny zysk z obligacji krajów, takich jak: Polska, Czechy, Węgry czy Turcja, a tym samym z subfunduszu, powinien wpłynąć wyższy poziom nominalnych stóp procentowych w porównaniu z rynkami stanowiącymi punkt odniesienia dla światowych inwestorów, np. Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. Jednocześnie, dywersyfikacja portfela obligacyjnego pomiędzy kilka krajów powoduje, że ryzyko inwestycyjne jest geograficznie rozproszone. 7

8 Niezmiennie pobijamy benchmark! Źródło: Opracowanie własne, dane na 30.04.2012 1M3MYTD1Y2Y UniObligacje: Nowa Europa 2,43%3,72%7,16%13,69%14,02% Benchmark 2,26%2,31%3,54%9,21%12,07% Różnica 0,171,413,624,491,94 UI/05.2012 8

9 Charakterystyka subfunduszu UI/05.2012 UniObligacje: Nowa Europa Typ subfunduszu:Subfundusz obligacji Data pierwszej wyceny:1 listopada 2007 r. Wydzielony w ramach: UniFundusze FIO Ryzyko inwestycyjne: umiarkowane Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 2 lata Benchmark: Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (w zł) Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN Minimalna kolejna wpłata: 100 PLN Wycena: w PLN, każdy dzień sesji na GPW Data wyceny: (nabycia, odkupienia, konwersje) do 12:00 D, po 12:00 D+1 Opłata manipulacyjna Opłata stała za zarządzanie 2% 9

10 Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna 11 00-633 Warszawa tel. +48 22 44 90 477 fax. +48 22 44 90 476 www.union-investment.pl e-mail: tfi@union-investment.pltfi@union-investment.pl Obsługa dystrybutorów (ProService AT)+48 22 588 18 51 Ulgowa Infolinia dla klientów801 144 144 Ulgowa Infolinia dla sprzedawców800 567 662 Masz pytania? UI/05.2012 10

11 Zastrzeżenia prawne UI/05.2012 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl.www.union-investment.pl 11


Pobierz ppt "Uni Obligacje: Nowa Europa dystrybutor Imię nazwisko – bez stanowiska Miejscowość i data – MAX 2 linie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google