Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UniObligacje: Nowa Europa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UniObligacje: Nowa Europa"— Zapis prezentacji:

1 UniObligacje: Nowa Europa
dystrybutor UniObligacje: Nowa Europa Imię nazwisko – bez stanowiska Miejscowość i data – MAX 2 linie

2 UI/ UniObligacje: Nowa Europa – wykorzystaj potencjał wzrostu Europy Środkowo – wschodniej UniObligacje: Nowa Europa to subfundusz obligacji dający możliwość korzystania ze wzrostu rentowności obligacji skarbowych Europy Środkowo-wschodniej.

3 UniObligacje: Nowa Europa – cechy subfunduszu
UI/ UniObligacje: Nowa Europa – cechy subfunduszu Wysoki potencjał wzrostu inwestycji Umiarkowane ryzyko inwestycyjne osiągane dzięki dywersyfikacji geograficznej. Wysoka płynność inwestycji – możliwość wpłat i wypłat w każdym dniu roboczym Niska pierwsza i kolejna wpłata do subfunduszu – od 100 zł Subfundusz pod parasolem FIO – możliwość optymalizacji podatkowej Żródło: Opracowanie własne Union Investment na

4 UniObligacje: Nowa Europa – polityka inwestycyjna
UI/ UniObligacje: Nowa Europa – polityka inwestycyjna Cel subfunduszu Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiągnięcie większego potencjału zysku przy wyższym profilu ryzyka w porównaniu do klasycznych funduszy obligacyjnych. Uniwersum inwestycyjne Subfundusz inwestuje od 90 do 100% portfela w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo- wschodniej, obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo- wschodniej oraz inne papiery dłużne, nie wspominane powyżej. Benchmark Benchmark: Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (w zł).

5 UniObligacje Nowa Europa
UI/ UniObligacje: Nowa Europa – pozycjonowanie wobec innych subfunduszy dłużnych UniObligacje Aktywny UniObligacje Nowa Europa Potencjalny zysk UniKorona Obligacje UniWIBID (PLN) UniEURIBOR (EUR) UniDolar Pieniężny (USD) UniKorona Pieniężny Krótkoterminowe papiery dłużne skarbowe Krótkoterminowe papiery dłużne korporacyjne Polskie obligacje Skarbu Państwa Obligacje rynków wschodzących (CEE) w PLN Obligacje o długim duration, Obligacje śmieciowe Fundusze dłużne aktywnie zarządzane Ryzyko Ryzyko inwestycyjne: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

6 Dla kogo przeznaczony jest subfundusz UniObligacje: Nowa Europa ?
UI/ Dla kogo przeznaczony jest subfundusz UniObligacje: Nowa Europa ? Subfundusz skierowany jest do klientów, którzy: są zainteresowani inwestycją w obligacje, a jednocześnie poszukują rozwiązań o wyższym potencjale zysku chcą ograniczać ryzyko inwestycyjne dzięki dywersyfikacji geograficznej w regionie Europy Środkowo-wschodniej mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny są zainteresowani przejrzystą, elastyczną formą inwestycji, o wysokiej płynności chcą mieć pewność, iż ich środki będą zarządzane w profesjonalny sposób chcą mieć możliwość zamiany subfunduszu bez podatku od zysków. PGM Profi (3) Aktienfonds Dachfonds UniPowerPortfolio UniPowerPortfolio I UniPowerPortfolio II Für welchen Anleger geeignet auch als Einzelfolie

7 Zdaniem eksperta Union Investment
UI/ Zdaniem eksperta Union Investment Andrzej Czarnecki, zarządzający subfunduszem UniObligacje: Nowa Europa: „Na atrakcyjny zysk z obligacji krajów, takich jak: Polska, Czechy, Węgry czy Turcja, a tym samym z subfunduszu, powinien wpłynąć wyższy poziom nominalnych stóp procentowych w porównaniu z rynkami stanowiącymi punkt odniesienia dla światowych inwestorów, np. Stanów Zjednoczonych czy Niemiec. Jednocześnie, dywersyfikacja portfela obligacyjnego pomiędzy kilka krajów powoduje, że ryzyko inwestycyjne jest geograficznie rozproszone”.

8 Niezmiennie pobijamy benchmark!
UI/ Niezmiennie pobijamy benchmark! 1M 3M YTD 1Y 2Y UniObligacje: Nowa Europa 2,43% 3,72% 7,16% 13,69% 14,02% Benchmark 2,26% 2,31% 3,54% 9,21% 12,07% Różnica 0,17 1,41 3,62 4,49 1,94 Źródło: Opracowanie własne, dane na

9 Charakterystyka subfunduszu
UI/ Charakterystyka subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa Typ subfunduszu: Subfundusz obligacji Data pierwszej wyceny: 1 listopada 2007 r. Wydzielony w ramach: UniFundusze FIO Ryzyko inwestycyjne: umiarkowane Zalecany horyzont inwestycyjny: minimum 2 lata Benchmark: Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (w zł) Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN Minimalna kolejna wpłata: Wycena: w PLN, każdy dzień sesji na GPW Data wyceny: (nabycia, odkupienia, konwersje) do 12:00 D, po 12:00 D+1 Opłata manipulacyjna Opłata stała za zarządzanie 2%

10 UI/ Masz pytania? Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ul. Polna Warszawa tel fax Obsługa dystrybutorów (ProService AT) Ulgowa Infolinia dla klientów Ulgowa Infolinia dla sprzedawców

11 Zastrzeżenia prawne UI/05.2012
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto subfunduszu UniObligacje: Nowa Europa w UniFundusze FIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, ich skróty, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie


Pobierz ppt "UniObligacje: Nowa Europa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google