Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka przestrzenna jako sposób zintegrowanego zarządzania rozwojem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka przestrzenna jako sposób zintegrowanego zarządzania rozwojem"— Zapis prezentacji:

1 Polityka przestrzenna jako sposób zintegrowanego zarządzania rozwojem
Jednostek Samorządu Terytorialnego Wiesław Bielawski – wiceprezydent Miasta Gdańska

2 Polityka przestrzenna
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Art. 3. 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

3 Ustawa o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 3a) działalności w zakresie telekomunikacji, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 18) promocji gminy, 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)), 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4 Z dwudziestu wymienionych zadań:

5 Z dwudziestu wymienionych zadań:
— 8 wiąże się bezpośrednio z szeroko rozumianą polityką przestrzenną — 8 wiąże się pośrednio — 4 może nie mieć związku

6 Podstawowy cel planowania przestrzennego
— optymalizacja (minimalizacja) kosztów rozwoju

7 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Rozdział 2 Planowanie przestrzenne w gminie Art. 9. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. 3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy. 4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

8 Rola Studium — Cele rozwoju miasta
Cele przestrzenne kształtowanie miejskiej struktury efektywnej i sprawnie funkcjonującej, w tym zapewnienie oferty terenowej dla nowych inwestycji, kształtowanie zindywidualizowanej lokalnie struktury miejskiej, zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazem; zapewnienie ciągłości rozwoju i ewolucyjności przekształceń, podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, zapewnienie możliwości osiągania celów etapowych i cząstkowych pod warunkiem zgodności z celami nadrzędnymi, uzyskanie nowych wartości krajobrazowych, spełnienie warunków obronności. Cele ochronne dążenie do prawnej ochrony unikatowych wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego (w tym prawem miejscowym), zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczania powietrza, wód i gleby oraz uciążliwości powodowanych przez wibracje i hałas, rekultywacja obszarów zdegradowanych, ochrona niezbędnych wielkości przestrzeni biologicznie czynnych i ich ciągłości w czasie i przestrzeni, ochrona przed negatywnym oddziaływaniem klęsk żywiołowych, przede wszystkim powodzi, a także awarii urządzeń technicznych, utrzymanie i kształtowanie zróżnicowanych terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, eksponowanie wartości krajobrazowych środowiska, zachowanie i utrwalanie spójności terenów cennych przyrodniczo z terenami poza granicami miasta wchodzącymi w skład regionalnego systemu terenów chronionych. dążenie do zapewnienia zgodności między przydatnością, chłonnością i odpornością środowiska a rodzajem oraz intensywnością zagospodarowania i użytkowania, Cele społeczne zapewnienie dobrego standardu dostępu do usług, przede wszystkim do korzystania z usług służby zdrowia, oświaty, kultury oraz sportu i rekreacji, utrzymanie szerokiej oferty terenów pod różne formy budownictwa mieszkaniowego, poprawa standardów powierzchniowych i technicznych mieszkań, zwiększenie samodzielności zamieszkiwania oraz poprawa standardów środowiska mieszkaniowego, zapewnienie europejskiego standardu technicznego miasta (system komunikacyjny, w tym przede wszystkim transport zbiorowy, systemy inżynieryjne), wyrównywanie szans mieszkańców miasta we wszystkich jego częściach oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście, dalsza eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w skali miasta, osiedla, budynku. Cele gospodarcze tworzenie warunków do rozwoju funkcji gospodarczych i wzrostu ich konkurencyjności, przede wszystkim usług rangi ponadlokalnej, gospodarki morskiej, turystyki, przemysłu wysokich technologii i obsługi biznesu, ochrona atrakcyjności środowiska miejskiego, jako podstawy działalności gospodarczej, w tym wykorzystanie zasobów naturalnych, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (w tym małych i średnich przedsiębiorstw), jako źródła dochodów budżetu miasta i zamożności jego mieszkańców oraz innowacji wzmacniających potencjał metropolitalny

9 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO
wypełnienie wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych, przede wszystkim na dolnym tarasie ograniczenie rozwoju przestrzennego do terenów przeznaczonych pod zainwestowanie miejskie w planach obowiązujących i wcześniejszych

10

11

12

13

14 Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015
SPIS TREŚCI: 1. Wstep 2. Proces aktualizacji Strategii 3. Tendencje rozwoju i przekształcen Gdańska 3.1. Mieszkancy 3.2. Gospodarka 3.3. Kultura 4. Analiza SWOT 4.1. Mieszkancy 4.2. Gospodarka 4.3. Kultura 5. Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 5.1. Wizja 5.2. Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe 6. Programy Operacyjne wdrażajace Strategie w latach 2005 – 2009 7. System wdrażania i monitoringu Strategii 8. Programy Operacyjne 8.1. Zdrowy Gdańszczanin 8.2. Wykształcony Gdańszczanin 8.3. Gdańska Nauka w Europie 8.4. Hewelianum 8.5. e-Gdańsk 8.6. Sportowy Gdańsk 8.7. Gdańsk Równych Szans 8.8. Bezpieczny Gdańsk 8.9. Gdańsk Zielone Miasto 8.10. Lepiej Mieszkac w Gdańsku 8.11. Zdrowa Woda dla Gdańska 8.12. Gdański Program Rewitalizacji 8.13. Gdańsk Morze Turystycznych Atrakcji 8.14. Gdańsk Szerokiej Drogi 8.15. Metropolia Gdańska 8.16. Inwestuj w Gdańsku 8.17. Gdańsk Przyjazny Przedsiebiorcy 8.18. Gdańsk Nowoczesnych Technologii 8.19. Gdańsk Otwarty na Morze 8.20. Gdański Bank Danych 8.21. Gdańsk Miedzynarodowy 8.22. Gdańsk Europejskie Centrum Kultury

15 Aglomeracja do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43. ust. 3b. Marszałek województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające: wykaz aglomeracji, informacje o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, informację o ilości wytworzonych w ciągu roku MG suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. ust. 3 c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b, za rok ubiegły.

16 Aglomeracja do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

17 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

18 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Art. 19. ust. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. ust. 8. Rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

19 Plan rozwoju sieci drogowej
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

20 Plan rozwoju sieci drogowej
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Art. 20. Do zarządcy drogi należy w szczególności: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

21 Czy system planowania sprzyja integracji zarządzania rozwojem?
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. Art. 11i. ust. 2. W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

22 Czy system planowania sprzyja integracji zarządzania rozwojem?
Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. Rozdział 4. Przygotowanie przedsięwzięć Euro 2012. Art. 25. ust. 1. W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

23 Czy system planowania sprzyja integracji zarządzania rozwojem?
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Art. 19. ust.1. W sprawach dotyczących decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

24 Czy system planowania sprzyja integracji zarządzania rozwojem?
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Rozdział 2b. Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Art. 9ad. ust.2. W sprawach dotyczących lokalizacji linii kolejowych przepisów o zagospodaro- waniu przestrzennym nie stosuje się

25 Czy system planowania sprzyja integracji zarządzania rozwojem?
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Art. 46. ust. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Art. 49. ust. 2. W sprawach dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Co zrobić by system planowania przestrzennego
sprzyjał integracji zarządzania rozwojem? Wyeliminować decyzje o warunkach zabudowy (możliwość inwestowania tylko na podstawie planów) Związać planowanie przestrzenne z finansowym (sfera inwestycji publicznych, opłata infrastrukturalna, podatek od nieruchomości, wieloletnie prognozy finansowe) Odejść od specustaw adaptując dobre rozwiązania prawne do systemu (regulacja stanów prawnych nieruchomości)

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Polityka przestrzenna jako sposób zintegrowanego zarządzania rozwojem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google