Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PO RYBY Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PO RYBY Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych."— Zapis prezentacji:

1 PO RYBY Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich „ Szkolenie wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

2 Zakres szkolenia: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinasowanie i wniosku o dofinasowanie; Kwalifikowalność kosztów; Szczegółowy opis operacji a zakres rzeczowo-finansowy umowy o dofinasowanie; Studium wykonalności, uproszczony plan biznesowy, wskaźniki operacji Zasady realizacji operacji zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym operacji. Aneksowanie umowy o dofinasowanie. Zasady księgowań, prowadzenia odrębnej księgowości oraz kompletowania dokumentacji. Sprawozdania Stan prawny na dzień

3 Akty prawne USTAWA z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.U. z 2009 nr 177 poz. 1371) wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 23 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 261 poz. 1563) Wszystkie dokumenty i akty prawne, dotyczące 4 osi PO RYBY dostępne są na stronie

4 Wpływ nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2009r
Wpływ nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2009r. na dokumentację konkursową Część regulacji prawnych związanych z warunkami przyznawania dofinansowania i wymagań dotyczących składanej dokumentacji przez LGR oraz potencjalnych Beneficjentów uległy zmianie. Dla konkursów ogłoszonych po 4 grudnia 2011 roku mają zastosowanie nowe wzory wniosków oraz umów o dofinansowanie, które są dostępne na stronie internetowej obsługiwanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi § 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przepisy dotychczasowe stosuje się, jeżeli postępowanie zostało wszczęte w terminie określonym w informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji, a informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie tych operacji została podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5 Koszty kwalifikowalne
koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 1198/2006 zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu: zawarcia przez LGR umowy, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – w przypadku operacji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d; 1 stycznia roku, na który pomoc jest przyznawana – w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. e; złożenia wniosku o dofinansowanie (OBOWIĄZUJE dla wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych przed nowelizacją rozporządzenia)– w przypadku operacji, o której mowa w § 1 pkt 2; 29 maja 2009 r. - w przypadku kosztów kwalifikowalnych poniesionych w celu przygotowania LSROR.

6 Wniosek o dofinansowanie jako podstawa przygotowania umowy o dofinasowanie
Szczegółowy opis operacji Uproszczony biznes plan Studium wykonalności Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

7 Pomoc finansowa jest przyznawana na operację, która:
jest zgodna z lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich, zwaną dalej "LSROR", będzie realizowana na obszarze gmin objętych LSROR z wyjątkiem operacji wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a-d, z wyłączeniem operacji, o których mowa w § 3 ust. 1pkt 9 i § 4 ust 1 pkt 5,(promocja, szkolenia) spełnia inne warunki określone w rozporządzeniu; Koszty, które mają bezpośredni związek z operacją Koszty przyczynią się do osiągnięcia celu operacji

8 Zalecenia dotyczące miejsca realizacji operacji
Wnioskodawca zobligowany jest zrealizować operację na terenie objętym LSROR, natomiast może dokonywać zakupów sprzętu od dostawców mających siedzibę poza ww. obszarem.

9 Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja polegająca na realizacji inwestycji:
przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych; będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych; ma zapewnioną gospodarczą trwałość; nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Nie polegają na realizowaniu inwestycji operacje wymienione w § 3 ust. 1 pkt 5 i 9 oraz w § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 7 pkt 2-6.

10 Powstanie trwałych korzyści gospodarczych
stwierdza się na podstawie informacji zawartych w uproszczonym planie biznesowym operacji. Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany, oraz przyczyni się do wzrostu dochodów beneficjenta lub wzrostu opłacalności prowadzenia działalności, której dotyczy planowana operacja.(ZAPIS JEST OBOWIĄZUJĄCY dla konkursów ogłoszonych przed nowelizacją rozporządzenia)

11 Zapewnienie należytych gwarancji technicznych
stwierdza się na podstawie: pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego; pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

12 studium wykonalności projektu
W przypadku braku pozwoleń albo zgłoszenia (o których mowa wyżej), wnioskodawca składał wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium wykonalności projektu dla danej operacji, przy czym warunkiem wypłaty pomocy jest złożenie przez beneficjenta tych pozwoleń albo zgłoszenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność. W tym przypadku nie składa się planu biznesowego operacji.

13 Operacja ma zapewnioną gospodarczą trwałość
jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją.

14 Zapisy umowy o dofinasowanie
pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;

15 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 3.  1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji pt ……………………., 3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo – finansowym, osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową - zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją. Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym

16 Cel operacji Planując operację, wnioskodawca określa cel jaki ma ona spełnić. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nie ma możliwości zmiany celu operacji. Osiągnięcie celu będzie przedmiotem oceny w trakcie kontroli na miejscu realizacji operacji i/lub weryfikacji wniosku o płatność końcową. Cel musi zostać osiągnięty w przeciwnym wypadku wnioskodawcy grozi konieczność zwrotu otrzymanych środków. Konieczne jest zachowanie celu w okresie 5 lat od płatności ostatecznej.

17 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 4. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości: zł, jednak nie wyższej niż procent poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji wskazany w załączniku nr 1 do umowy. § 5. 2. Zaliczka zostanie wypłacona na wyodrębniony rachunek bankowy (lub subkonto), przeznaczony wyłącznie do obsługi zaliczki, 3. Pomoc jest pomniejszana o wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2.

18 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 5. 4. W przypadku gdy we wniosku o płatność wykazane zostanie, że poszczególne pozycje kosztów kwalifikowalnych, zostały poniesione w wysokości wyższej niż określona w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jednak nie więcej niż o 10% w stosunku do kwoty wskazanej w tym zestawieniu rzeczowo-finansowym, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, koszty te mogą zostać uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy określona w § 4 ust. 1 nie może zostać zwiększona.

19 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. 1. Beneficjent zobowiązuje się do: poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania ….; spełniania wymagań sanitarnych, ochrony środowiska, weterynaryjnych, a także dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz warunków ochrony zwierząt, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego w odniesieniu do realizowanej operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność;

20 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. Beneficjent zobowiązuje się do: w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej: Osiągnięcia i zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości) nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub niezmieniania sposobu ich wykorzystania (SW,  o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić to zgodę) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości) umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta, (niespełnienie warunku – zwrot pomocy w całości)

21 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej: niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną, z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw turystyki oraz ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, (SW,  o ile zostanie zachowany cel operacji, może wyrazić zgodę)

22 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta lub jego przedsiębiorstwa w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji, stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli, prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Samorząd Województwa, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości, o których mowa w lit. k;

23 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. sporządzania sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z 2010 r. Nr 110, poz. 734 oraz z 2011 Nr 246, poz. 1474); prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia nr 498/2007.

24 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 6. 3. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, szczegółowy harmonogram tej operacji określa załącznik nr 2 do umowy. 4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

25 Zapisy umowy o dofinasowanie
Beneficjent zobowiązuje się zapewnić i udokumentować, że czas wykonywania zadań związanych z realizacją operacji przez pracowników Beneficjenta nie będzie pokrywał się z czasem pracy wynikającym z umów o pracę zawartych pomiędzy tymi pracownikami a Beneficjentem. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

26 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 8. Beneficjent zobowiązuje się złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio Samorządowi Województwa wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Samorządu Województwa oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów Wniosek o płatność składa się nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 r.

27 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 9. 1. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

28 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 10. 1. Beneficjent oświadcza, że: 1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych; 2) jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) ). Niepotrzebne skreślić

29 Wypowiedzenie umowy o dofinasowanie
§ 11. 1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu do złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w § 8; niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia; odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji operacji lub od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy; stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej: a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy, b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową, c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6, d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10 ust. 1.

30 Zapisy umowy o dofinasowanie
§ 12. 1. SW żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.(wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych) 2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

31 Aneksowanie umowy o dofinasowanie
§ 13. 1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji, z wyłączeniem przypadku współfinansowania ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną.

32 Aneksowanie umowy o dofinasowanie
Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, (po tym terminie wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie a SW rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy); zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

33 Aneksowanie umowy Niedopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjenta takich zmian we wniosku o aneks, które istotnie korygują elementy uprzednio ocenione przez Komitet LGR. Wraz z wnioskiem o zmianę zestawienia rzeczowo – finansowego, beneficjent dostarcza dokumenty niezbędne do oceny racjonalności i konkurencyjności kosztów (oferty) oraz uzasadnienie zmian. W zakresie wniosku o aneks odnoszącego się do zmiany terminów złożenia wniosków o płatność w dla wielu etapów, należy planowane zmiany rozważyć pod kątem terminów rozpatrywania wniosków o płatność pośrednią.

34 Oferty cenowe Wnioskodawca zobowiązany jest na etapie realizacji operacji przeprowadzić badanie konkurencyjności zakupów. W tym celu dostarcza wraz z wnioskiem co najmniej dwie oferty cenowe. Oferty cenowe powinny zawierać następujące elementy: Wskazanie sprzedawcy towaru/usługi Podstawowe parametry techniczne sprzętu/zakres usługi Cenę netto i brutto. Wnioskodawcy mogą dostarczać oferty cenowe w postaci: wydruków ze strony internetowej, oferty elektronicznej przesłanej przez oferenta, oryginału lub kopii katalogu branżowego. Do ofert należy dołączyć uzasadnienie wyboru kierując się następującymi zasadami - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

35 Ponoszenie kosztów kwalifikowalnych objętych zaliczką
Konieczność posiadania dwóch odrębnych rachunków bankowych na potrzeby projektu: - do obsługi zaliczki - do obsługi refundacji. Transakcji z konta zaliczkowego można dokonywać tylko w formie bezgotówkowej. Płatności mogą być dokonywane dopiero po otrzymaniu środków finansowych na wyodrębniony rachunek. W sytuacji gdy podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego dla beneficjenta, wówczas zakupy są opłacane z dwóch odrębnych rachunków: kwota netto z rachunku bankowego wyodrębnionego do obsługi zaliczki, a kwota podatku VAT z rachunku własnego beneficjenta.

36 Zalecenia ogólne Opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego zaliczkowego można zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych projektu. Do kosztów kwalifikowalnych nie można zaliczyć kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem inwestycji/ jednostki. Wskaźniki operacji oraz mierniki rzeczowe zawarte we wniosku o dofinansowanie będą stanowiły przedmiot kontroli na każdym etapie realizacji operacji.

37 Zaliczka dla podmiotów sektora publicznego
Zgodnie z § 150 pkt 3 oraz § 184 ust 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. podmioty sektora finansów publicznych zobowiązane są rozliczać środki z EFR tak jak dotacje otrzymane z budżetu państwa. Otrzymane wsparcie finansowe z osi 4 PO RYBY należy wykorzystać w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia danego roku budżetowego. Wniosek o płatność należy dostarczyć do SW najpóźniej do 15 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym wykorzystano zaliczkę.

38 Kwalifikowalność podatku VAT
W przypadku osi 4 PO RYBY podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w każdych okolicznościach dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy publicznej i innych instytucji prawa publicznego. Podatek jest niekwalifikowalny nawet wówczas, gdy istnieje jedynie prawdopodobieństwo, że zostanie on odzyskany przez podatnika.

39 Konieczność udokumentowania prawa do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji Na etapie składania wniosku o dofinansowanie dostarczano dokumentu potwierdzający prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na której realizowana jest operacja W sytuacji kiedy nie było możliwości zawarcia umowy na cały okres związania z celem (5 lat od momentu otrzymania płatności końcowej) sprawdzeniu podlega ciągłość prawa do dysponowania nieruchomością w omawianym okresie. Przedstawienie ww. dokumentów nie zwalnia beneficjenta z obowiązku spełnienia pozostałych wymagań formalnych wynikających z przepisów prawa polegających na otrzymaniu odpowiednich decyzji, pozwoleń oraz opinii innych organów np. pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko W przypadku gdyby beneficjent nie potrafił przedstawić odpowiednich dokumentów obejmujących okres do dnia przeprowadzenia kontroli, SW może rozpocząć procedurę odzyskiwania należności.

40 Tablice informacyjne Tablice informacyjne do zamieszczenia których zobligowani są beneficjenci, będą zawierały informacje o środkach finansowych z uwzględnieniem całej kwoty wynikającej z zawartej umowy o dofinansowanie. Tablice powinny spełniać wymogi określone w art. 32 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. oraz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY zamieszczonej na stronie: Tablice informacyjne powinny wykonane wg wzoru umieszczonego w ww. księdze wizualizacji. Należy je zamontować najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu realizacji operacji.

41 Wyodrębniona księgowość
Zgodnie z art. 56 lit d rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rybackiego Instytucja Zarządzająca musi zapewnić prowadzenie przez beneficjentów odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

42 Sprawozdania Sprawozdanie roczne i końcowe sporządzają beneficjenci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z 2010 r. Nr 110, poz. 734 oraz z 2011 Nr 246, poz. 1474); Beneficjenci zobligowani są do składania sprawozdań kwartalnych, w przypadku zaliczkowania operacji w jednej transzy, przy czym pierwszym okresem sprawozdawczym jest kwartał, w którym otrzymano pierwszą płatność. Wzór sprawozdania wraz z instrukcją dostępny jest na stronie

43 Sprawozdania Sprawozdanie roczne i końcowe sporządzają beneficjenci w formie papierowej i elektronicznej Sprawozdania kwartalne, składają beneficjenci w przypadku zaliczkowania operacji w jednej transzy, przy czym pierwszym okresem sprawozdawczym jest kwartał, w którym otrzymano pierwszą płatność. Wzór sprawozdania wraz z instrukcją dostępny jest na stronie

44 Elżbieta Siemiątkowska
Dziękuje za uwagę Elżbieta Siemiątkowska Załączniki do prezentacji: Zasady prowadzenia wyodrębnionej księgowości Wzór sprawozdania wraz z instrukcją wypełnienia Księga wizualizacji znaku Szkolenie wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo


Pobierz ppt "PO RYBY Realizacja operacji oraz ich rozliczanie w ramach 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google