Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIERUNEK – WŁASNA FIRMA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIERUNEK – WŁASNA FIRMA"— Zapis prezentacji:

1 KIERUNEK – WŁASNA FIRMA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt „Kierunek – Własna Firma” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji Projektu : od 1 października 2010r. do 31 maja 2012r.

3 Biuro Projektu: ul. Ciołka 10A, pok. 410 i 413 (IV piętro) tel
Biuro Projektu: ul. Ciołka 10A, pok. 410 i 413 (IV piętro) tel. (0-22) oraz (0-22) fax. (0-22)

4 WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
W ramach Projektu dla Uczestników przewidziane jest:  podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze - dla 40 Uczestników Projektu  specjalistyczne wsparcie szkoleniowo – doradcze - dla 30 Uczestników Projektu  jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości - dla 30 Uczestników Projektu  podstawowe wsparcie pomostowe - dla 30 Uczestników Projektu

5 PODSTAWOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane jest Uczestnikom Projektu na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych. Udzielane jest przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego będzie udział w co najmniej 80% zajęć. Nieobecność przekraczająca 20% będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału w Projekcie.

6 PODSTAWOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
 szkolenie zawierające podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności – przeprowadzane podczas dwóch dwudniowych zjazdów w czterech grupach 10-osobowych, po 32h dla każdej grupy, przerwa pomiędzy zjazdami 2-3 dni;  warsztaty z pisania biznesplanu – przeprowadzone podczas 2 dni w ośmiu grupach 5-osobowych, po 10 h dla każdej grupy, przerwa pomiędzy warsztatami 3 dni;  doradztwo grupowe – przeprowadzone podczas 2 dni w pięciu 8-osobowych grupach, po 10h dla każdej grupy.

7 PODSTAWOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
Harmonogram szkolenia zawierającego podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności

8 Harmonogram warsztatów z pisania biznesplanu
PODSTAWOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE Harmonogram warsztatów z pisania biznesplanu

9 Harmonogram doradztwa grupowego
PODSTAWOWE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE Harmonogram doradztwa grupowego

10 SPECJALISTYCZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE
Udzielane jest: 1. na podstawie Umowy o udzielenie specjalistycznego wsparcia szkoleniowo – doradczego po zarejestrowaniu przez Uczestników Projektu działalności gospodarczej. i obejmuje:  szkolenie specjalistyczne  doradztwo indywidualne

11 WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o:  wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości do wysokości PLN;  wsparcie pomostowe w postaci podstawowego wsparcia pomostowego do wysokości PLN miesięcznie do 6 pierwszych miesięcy.

12 WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości, podstawowe wsparcie pomostowe oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo – doradcze stanowią pomoc publiczną udzielaną na zasadzie de minimis.

13 JEDNORAZOWA DOTACJA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Warunki ubiegania się o jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości:  ukończenie podstawowego wsparcia szkoleniowo - doradczego;  złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego Wniosku o dotację wraz z załącznikami.

14 JEDNORAZOWA DOTACJA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Nabór wniosków będzie trwał przez 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania Wniosków. Wzór wniosku jest zamieszczony na stronie internetowej .

15 WNIOSEK O DOTACJĘ Wniosek o dotację oraz załączniki muszą być:  wypełnione w języku polskim, zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia);  czytelnie podpisane;  wszystkie strony Wniosku o dotację oraz załączników muszą być parafowane;  kopia Wniosku o dotację musi zawierać potwierdzenie „za zgodność z oryginałem’ oraz datę i czytelny podpis;

16 WNIOSEK O DOTACJĘ Wraz z Wnioskiem o dotację należy złożyć następujące załączniki: 1. kopia dokumentu potwierdzająca PESEL; 2. biznesplan na okres 2 lat działalności firmy; 3. harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji; 4. oświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia o decyzji w sprawie przyznania jednorazowej dotacji; 5. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

17 WNIOSEK O DOTACJĘ Wraz z Wnioskiem o dotację należy złożyć następujące załączniki (ciąg dalszy): 6. zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu podatków; 7. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy publicznej w okresie ostatnich 3 lat (wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie); 8. zaświadczenie o ukończeniu podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego; 9. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; 10. oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT.

18 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
Ocena formalna dokonywana będzie metodą 0 – 1 (tj. spełnia – nie spełnia) przez pracownika Biura Projektu. Wniosek niekompletny lub z innych przyczyn niespełniający wymogów formalnych może zostać jeden raz poprawiony/uzupełniony w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku braku poprawy/uzupełnienia Wniosek nie podlega dalszej ocenie i zostaje odrzucony.

19 OCENA FORMALNA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
Poprawie/uzupełnieniu podlegają następujące uchybienia:  wniosek został wypełniony nieczytelnie;  wniosek nie został czytelnie podpisany ;  wniosek nie został na każdej stronie parafowany;  wymagane załączniki nie są kompletne tj. nie są wypełnione, podpisane, parafowane;  kopia wniosku oraz kopie załączników nie są potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

20 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
Ocenie merytorycznej podlegają Wnioski, które uzyskały pozytywny wyniki oceny formalnej. Ocena merytoryczna polega na:  dokonaniu szczegółowej analizy biznesplanu;  weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

21 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
Przebieg oceny merytorycznej Wniosków:  ocena przez dwóch losowo wybranych członków KOW;  sporządzenie karty ostatecznej oceny merytorycznej i obliczenie średniej arytmetycznej z dwóch ocen;  sporządzenie Wstępnej Listy Rankingowej;  procedura odwoławcza;  sporządzenie Ostatecznej Listy Rankingowej.

22 OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOTACJĘ
Warunkiem zarekomendowania Wniosku o dotację do otrzymania przez Uczestnika Projektu dotacji jest umieszczenie go na Liście Rankingowej w trzydziestce najwyżej ocenionych Wniosków o dotację, przy czym minimum punktowe, które kwalifikuje Wniosek do przyznania dotacji to 60 punktów. Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Wniosku, który uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i/lub mniej niż 50% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej.

23 PROCEDURA ODWOŁAWCZA Uczestnik Projektu, którego Wniosek (zarówno o dotację jak i wsparcie pomostowe) został oceniony negatywnie na etapie oceny merytorycznej ma prawo do złożenia protestu do Dyrektora. Protest może zostać złożony jedynie w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o negatywnej ocenie. Protest należy złożyć do WUP w Warszawie, ul. Młynarska 16, Warszawa.

24 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
Uczestnik Projektu, który znajdzie się w 30 najwyżej ocenionych Wniosków o dotację musi zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych od zawiadomienia o decyzji KOW. Umowę o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości powinna być podpisana nie później niż 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

25 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
Uczestnik Projektu, który zarejestrował i rozpoczął prowadzenie działalności jest zobligowany do złożenia niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zarejestrowaniu działalności gospodarczej) wszystkich dokumentów potwierdzających założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności:  kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;  kopii dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON;  kopii dokumentu nadania numeru NIP;

26 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
(ciąg dalszy)  kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS(ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS;  zaktualizowanego biznesplanu na okres 2 lat działalności firmy (jeżeli w wyniku oceny merytorycznej uległ on modyfikacji);  zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia (jeżeli w wyniku oceny merytorycznej uległ on modyfikacji);

27 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
(ciąg dalszy)  oświadczenia o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis;  oświadczenie Uczestnika Projektu, że w stosunku do niego ani nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;  oświadczenie Uczestnika Projektu, że nie korzystał i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym środki z FP oraz Poddziałania 8.1.2).

28 Podpisanie umowy do 10 dni roboczych od zarejestrowania firmy
DROGA DO PODPISANIA UMOWY Rejestracja działalności 10 dni roboczych od otrzymania informacji od KOW Dostarczenie dokumentów rejestracyjnych firmy niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od zarejestrowania firmy Podpisanie umowy do 10 dni roboczych od zarejestrowania firmy

29 ZABEZPIECZENIE UMOWY Każdy Uczestnik Projektu, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości albo też niewykonania zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tej Umowy.

30 ZABEZPIECZENIE UMOWY Formami zabezpieczenia są :  akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika/Uczestnika Projektu/Mikroprzedsiębiorcę – musi być dostarczony w terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy o jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.  weksel awalowany wraz z deklaracją wekslową – wniesiony nie później niż do dnia zawarcia Umowy o jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Weksel wymaga poręczenia przez dwóch poręczycieli.

31 ZABEZPIECZENIE UMOWY Poręczycielem może być osoba fizyczna w wieku do 70 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:  była zatrudniona przez okres co najmniej jednego roku przez datą zawarcia podpisania Umowy o jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i pozostaje w stosunku pracy lub prowadziła przez taki sam okres działalność gospodarczą;  uzyskała w okresie jednego roku przed dniem zawarcia Umowy o jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, średnie miesięczne dochody w wysokości nie mniej niż 2.500,00 zł brutto;  jest zatrudniona na czas nieokreślony bądź określony (na czas dłuższy niż okres trwania Projektu) lub posiada prawo do emerytury lub renty stałej;  w chwili udzielenia poręczenia nie posiada żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi.

32 ZABEZPIECZENIE UMOWY W celu udokumentowania w/w wymogów poręczyciel przedkłada stosowne dokumenty:  dowód osobisty;  zaświadczenia o zatrudnieniu i osiągniętych w okresie jednego roku przed datą zawarcia Umowy średnich miesięcznych dochodach (dotyczy osób zatrudnionych;  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia: z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach w okresie jednego roku przed datą zawarcia Umowy i o braku zaległości z tytułu podatków, z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dotyczy osób prowadzących działalność);  decyzję o przyznaniu emerytury lub renty stałej oraz dowody potwierdzające otrzymanie 12 ostatnich emerytur lub rent (dotyczy osób posiadających prawo do emerytury lub renty);

33 ZABEZPIECZENIE UMOWY (ciąg dalszy)  oświadczenie o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia;  oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że poręczyciel nie jest dłużnikiem w ramach egzekucji spadkowej lub administracyjnej, a także że w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań prawnych.

34 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
Wypłata Uczestnikowi Projektu kwoty dotacji odbędzie się w następujący sposób:  pierwsza transza w wysokości 80% kwoty dotacji w terminie 30 dni od podpisania Umowy;  druga transza – płatność końcowa do wysokości rozliczonej kwoty dotacji, ale nie większej niż pozostałe 20% - w formie refundacji poniesionych przez Uczestnika Projektu wydatków, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Beneficjenta całościowego rozliczenia wydatków.

35 UMOWA O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI
Środki finansowe będą przekazane na firmowy rachunek bankowy Uczestnika Projektu. Uczestnik Projektu dokonuje płatności z firmowego rachunku bankowego.

36 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Wydatki podlegające finansowaniu z dotacji powinny zostać poniesione w okresie 2 miesięcy od dnia przekazania środków na konto firmowe Uczestnika Projektu. Wydatki podlegające finansowaniu z dotacji powinny zostać poniesione dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wydatki są kwalifikowane o ile są zgodne z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

37 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Środki z dotacji mogą być przyznane na pokrycie wydatków uznanych za kluczowe i niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika Projektu. Środki z dotacji powinny służyć pokryciu wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa (w tym m. in. na wartości niematerialne i prawne oraz sprzęt i wyposażenie, jak również dostosowywanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności, oraz na koszty reklamy, promocji, założenia strony internetowej).

38 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe, które będą podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać obrotowi (np. sprzedaży) mogą stanowić maksymalnie 30% wartości dotacji.

39 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Na etapie konstruowania biznesplanu Uczestnik Projektu powinien jednoznacznie określić czy zamierza się zarejestrować jako płatnik VAT, a następnie w momencie podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek ten dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak i wsparcia pomostowego.

40 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na:  wynagrodzenie wraz z pochodnymi;  wniesienie wkładu do spółek;  zakup nieruchomości;  opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, zakup akcji, obligacji;  wniesienie kaucji;  sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub pomocą publiczną (zakaz podwójnego finansowania);

41 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Środki z dotacji nie mogą być przeznaczone na (ciąg dalszy):  zapłatę kar i grzywien;  zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów;  zapłatę składek ubezpieczeniowych;  zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej.

42 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
W celu rozliczenia Uczestnik projektu przedkłada następujące dokumenty:  zestawienie poniesionych wydatków (zgodne z harmonogramem);  kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości;  kopie dokumentów potwierdzających zakup i odbiór maszyn i urządzeń lub wykonania prac;  w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania;  potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku przedsiębiorcy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności;  kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację przedsięwzięcia, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

43 WYDATKOWANIE I ROZLICZENIE DOTACJI
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do rozliczenia 100% środków otrzymanych w ramach dotacji. Data sprzedaży, płatności i wystawienia dokumentów nie mogą być wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności i późniejsze niż data zakończenia wydatków, określona w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

44 ZMIANY W UMOWIE Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wniosek o zmianę w Umowie Uczestnik Projektu musi złożyć nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem w którym ta zmiana powinna wejść w życie.

45 ZMIANY W UMOWIE Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym harmonogramie dopuszczalne są do wysokości 10% zakładanej wartości wydatku z którego przesuwane są środki jak i wydatku na który są przesuwane środki. Nie wymagają one aneksu do Umowy, a jedynie informacji pisemnej w terminie 14 dni od wystąpienia zmian.

46 10% 5% ZMIANY W UMOWIE (PRZYKŁAD) Oprogramowanie komputerowe
200,00 PLN stanowi 10% kwoty 2.000,00 PLN i 5% kwoty 4.000,00 PLN Oprogramowanie komputerowe Wartość zakładana w harmonogramie = 2.000,00 PLN Wartość po dokonaniu przesunięcia = 1.800,00 PLN Aparat fotograficzny Wartość zakładana w harmonogramie = 4.000,00 PLN Wartość po dokonaniu przesunięcia = 4.200,00 PLN 10% 5% 200,00 PLN W informacji dotyczącej przesunięć nieprzekraczających 10% zakładanej w harmonogramie wartości wydatku powinna się znaleźć data, kiedy przesunięcie zostało dokonane.

47 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Wsparcie pomostowe do wysokości 1.200,00 PLN udzielane jest na pokrycie opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponoszonych przez okres do 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności liczonych od dnia podpisania Umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego nie może być podpisana z Uczestnikiem Projektu wcześniej niż Umowa o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

48 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego musi być:  złożony w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości;  złożony na odpowiednim formularzu;  kompletny, tzn. prawidłowo wypełniony, podpisany i uzasadniony oraz zawierający wymagane załączniki (kopię dokumentu potwierdzającego PESEL Uczestnika Projektu; oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie obejmującym rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe wraz z tabelarycznym zestawieniem oraz zaświadczeniami dokumentującymi ich otrzymanie; formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

49 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
W celu zapewnienia przyznawania pomocy na dopuszczalnym poziomie Uczestnik Projektu zobligowany jest do uwzględnienia w oświadczeniu o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, dotychczasowej pomocy udzielonej w ramach Projektu „Kierunek – Własna Firma”.

50 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Wniosek o wsparcie pomostowe nie podlega procedurze oceny przez KOW. Ocena Wniosku o wparcie pomostowe oraz decyzja o przyznaniu wsparcia powinna być podjęta nie później niż 15 dni roboczych od dnia złożenia Wniosku. Umowa o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego powinna zostać podpisana nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania decyzji.

51 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Warunkiem wypłaty pierwszej transzy jest:  udokumentowanie przez Uczestnika Projektu powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;  dostępność środków na rachunku Beneficjenta;

52 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Warunkiem wypłaty drugiej i każdej kolejnej transzy jest:  rozliczenie przez Uczestnika Projektu wykorzystania części środków uprzednio otrzymanej transzy;  złożenie pisemnego oświadczenia informującego Beneficjenta iż pozostała kwota z otrzymanego wsparcia pomostowego została wydatkowana na pokrycie opłat (koszty ZUS, koszty administracyjne, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej);  dostępność środków na rachunku Beneficjenta;

53 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na:  finansowanie wydatków w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub były wcześniej objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej;  zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przepisów obowiązującego prawa;  zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia umów zawartych w ramach prowadzonej działalności;  zapłatę składek ubezpieczenia w KRUS w kwocie przekraczającej podwyższony wymiar składki wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej.

54 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do całkowitego rozliczenia całości otrzymanych środków w ramach wsparcia pomostowego, poprzez wykazanie ich poniesienia na pokrycie opłat wskazanych w § 16 ust. 6 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tj. koszty ZUS, koszty administracyjne, koszty eksploatacji pomieszczeń, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem mienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

55 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
Całkowite rozliczenie otrzymanych środków w ramach wsparcia pomostowego, rozumie się przez:  złożenie zestawienia poniesionych opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie (kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej oraz potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku przedsiębiorcy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności);  zatwierdzenie przez Beneficjenta przekazanego przez Uczestnika Projektu zestawienia poniesionych opłat wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione opłaty.

56 KONTROLA Dla prawidłowej realizacji Projektu Beneficjent ma obowiązek monitorowania i przeprowadzania kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjent, IP II i/lub inny uprawniony podmiot może przeprowadzić kontrolę „na miejscu”, w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności przez Uczestnika Projektu.

57 KONTROLA Uczestnik Projektu ma obowiązek poddać się kontroli uprawnionych podmiotów w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

58 KONTROLA Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych zostanie stwierdzone, że Uczestnik Projektu wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przeznaczeniem (bez zachowania odpowiednich procedur) lub pobrał całość lub część przyznanego wsparcia w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany jest od do zwrotu tych środków odpowiednio w całości albo w części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczanych za okres od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji i wsparcia pomostowego do dnia ich zwrotu.

59 WARTO PAMIĘTAĆ Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej i realizację działań określonych w harmonogramie i biznesplanie.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Zespół ds. Projektów ul. Młynarska 16 Warszawa


Pobierz ppt "KIERUNEK – WŁASNA FIRMA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google