Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY PROGRAM FORESIGHT Idea * Metodologia * Działania MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Iwona Nowicka Katowice, 24 października 2006 r. Iwona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY PROGRAM FORESIGHT Idea * Metodologia * Działania MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Iwona Nowicka Katowice, 24 października 2006 r. Iwona."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY PROGRAM FORESIGHT Idea * Metodologia * Działania MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Iwona Nowicka Katowice, 24 października 2006 r. Iwona Nowicka Katowice, 24 października 2006 r.

2 Definicja Foresight Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób docierania do informacji w celu budowania średnio lub długookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobilizowanie wspólnych działań.

3 Program Foresight włącza przedstawicieli władzy publicznej, nauki, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych do otwartej, zarazem jednak ukierunkowanej dyskusji nad przyszłością.

4 Zarówno sam proces foresightu, jak i jego wyniki, są wykorzystywane przede wszystkim jako sposób tworzenia, a następnie realizacji polityki naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa oraz jako narzędzie rozwijania w społeczeństwie kultury myślenia o przyszłości i tworzenia języka debaty społecznej.

5 Wyniki foresightu informują decydentów o nowych tendencjach rozwojowych, pomagają uzgodnić scenariusze rozwoju, zharmonizować działania partnerów społecznych (rządu, środowisk naukowych, przemysłu, innych sektorów gospodarki) oraz służą pomocą w ustaleniu kryteriów finansowania nauki i techniki.

6 POZIOMY FORESIGHT: poziom ponadnarodowy, poziom ponadnarodowy, poziom narodowy, poziom narodowy, poziom regionalny i lokalny, poziom regionalny i lokalny, poziom technologiczny. poziom technologiczny.

7 CELE Narodowego Programu Foresight dla Polski określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku; określenie wizji rozwojowej Polski do 2020 roku; określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych; określenie priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych; racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce oraz stworzenie dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych; racjonalne wykorzystanie wyników badań w praktyce oraz stworzenie dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych; znaczenie osiągnięć badań naukowych w gospodarce i ich absorpcja; znaczenie osiągnięć badań naukowych w gospodarce i ich absorpcja; zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów UE; zbliżenie zasad polskiej polityki naukowej do wymogów UE; kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy. kształtowanie polityki naukowej i innowacyjnej w kierunku Gospodarki Opartej na Wiedzy.

8 Rezultaty Narodowego Programu Foresight dla Polski ukierunkowanie rozwoju badań i technologii na dziedziny gwarantujące dynamiczny rozwój gospodarczy w perspektywie średnio i długookresowej; ukierunkowanie rozwoju badań i technologii na dziedziny gwarantujące dynamiczny rozwój gospodarczy w perspektywie średnio i długookresowej; racjonalizacja nakładów realizowanych ze środków publicznych; racjonalizacja nakładów realizowanych ze środków publicznych; stworzenie języka debaty społecznej oraz kultury budowania wizji myślenia o przyszłości, prowadzących do koordynacji wspólnych działań dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia w Polsce. stworzenie języka debaty społecznej oraz kultury budowania wizji myślenia o przyszłości, prowadzących do koordynacji wspólnych działań dla rozwoju gospodarki i poprawy jakości życia w Polsce.

9 POLE BADAWCZE Narodowego Programu Foresight (Pilotażowy Projekt Foresight, lata 2003-2005) ZDROWIE I ŻYCIE Chemikalia i farmaceutyki Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie Technologie w medycynie

10 POLA BADAWCZE Narodowego Programu Foresight ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ POLSKI Jakość życia Jakość życia Źródła i wykorzystanie zasobów energetycznych Źródła i wykorzystanie zasobów energetycznych Kluczowe problemy ekologiczne Kluczowe problemy ekologiczne Technologie na rzecz ochrony środowiska Technologie na rzecz ochrony środowiska Zasoby naturalne Zasoby naturalne Nowe materiały i technologie Nowe materiały i technologie Transport Transport Integracja polityki ekologicznej z sektorowymi Integracja polityki ekologicznej z sektorowymi Polityka produktowa Polityka produktowa Zrównoważony rozwój regionów i obszarów Zrównoważony rozwój regionów i obszarów

11 POLA BADAWCZE Narodowego Programu Foresight TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE Dostęp do informacji Dostęp do informacji ICT a społeczeństwo ICT a społeczeństwo ICT a edukacja ICT a edukacja eBiznes eBiznes Nowe media Nowe media

12 POLA BADAWCZE Narodowego Programu Foresight BEZPIECZEŃSTWO Ekonomiczne zewnętrzne i wewnętrzne Ekonomiczne zewnętrzne i wewnętrzne Intelektualne Intelektualne Socjalne Socjalne Techniczno-technologiczne Techniczno-technologiczne Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

13 Metodologia Pilotażowego Projektu Foresight ZDROWIE I ŻYCIE panelowa dyskusja ekspertów, panelowa dyskusja ekspertów, analiza SWOT, analiza SWOT, wyznaczenie kluczowych technologii, wyznaczenie kluczowych technologii, konsultacje społeczne. konsultacje społeczne.

14 WNIOSKI! liczba zgłoszonych kandydatów na ekspertów była mniejsza niż się spodziewano, liczba zgłoszonych kandydatów na ekspertów była mniejsza niż się spodziewano, bardzo mała liczba osób poniżej 35 lat, bardzo mała liczba osób poniżej 35 lat, brak przedstawicieli mediów; niewielu przedstawicieli gospodarki, administracji i organizacji pozarządowych, brak przedstawicieli mediów; niewielu przedstawicieli gospodarki, administracji i organizacji pozarządowych, brak przedstawicieli wielu ważnych dyscyplin naukowych związanych z polem badawczym Zdrowie i Życie. brak przedstawicieli wielu ważnych dyscyplin naukowych związanych z polem badawczym Zdrowie i Życie.

15 Zdecydowanie priorytetowe kierunki rozwoju badań i technologii w Pilotażowym Projekcie Foresight ZDROWIE I ŻYCIE budowa efektywnych systemów przesiewowych, budowa efektywnych systemów przesiewowych, rozwój opieki perinatalnej, wczesnego wykrywania wad genetycznych i rozwojowych, rozwój opieki perinatalnej, wczesnego wykrywania wad genetycznych i rozwojowych, rozwój metod i technik ratownictwa medycznego. rozwój metod i technik ratownictwa medycznego.

16 Realizacja Narodowego Programu Foresight powołanie w dniu 23 stycznia 2006 r. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight (Komitetu Sterującego) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki, powołanie w dniu 23 stycznia 2006 r. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Narodowego Programu Foresight (Komitetu Sterującego) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki, podjęcie postanowień przez Komitet Sterujący w zakresie: podstawy prawnej do ogłoszenia konkursu na wybór jednostki zewnętrznej realizującej Program, zakresu trzech pól badawczych oraz możliwości zaproponowania własnej koncepcji metodologii przez zgłaszające się do konkursu jednostki, podjęcie postanowień przez Komitet Sterujący w zakresie: podstawy prawnej do ogłoszenia konkursu na wybór jednostki zewnętrznej realizującej Program, zakresu trzech pól badawczych oraz możliwości zaproponowania własnej koncepcji metodologii przez zgłaszające się do konkursu jednostki,

17 Realizacja Narodowego Programu Foresight przyjęcie w dniu 21 marca 2006 r. przez Radę Ministrów dokumentu pt. Informacja dla Rady Ministrów w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Foresight dla Polski, przyjęcie w dniu 21 marca 2006 r. przez Radę Ministrów dokumentu pt. Informacja dla Rady Ministrów w sprawie uruchomienia Narodowego Programu Foresight dla Polski, opracowanie przez Wydział ds. Foresight oraz Komitet Sterujący projektu Przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020 na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu nauki, opracowanie przez Wydział ds. Foresight oraz Komitet Sterujący projektu Przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020 na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowaniu nauki, podpisanie w dniu 9 maja 2006 r. Przedsięwzięcia przez Ministra, podpisanie w dniu 9 maja 2006 r. Przedsięwzięcia przez Ministra, ogłoszenie w dniu 24 lipca 2006 r. Przedsięwzięcia w Biuletynie wydawanym przez Ministra, ogłoszenie w dniu 24 lipca 2006 r. Przedsięwzięcia w Biuletynie wydawanym przez Ministra,

18 Realizacja Narodowego Programu Foresight 25 lipca 2006 r. – 25 września 2006 r. termin przyjmowania wniosków do konkursu na realizację Narodowego Programu Foresight 2020, 25 lipca 2006 r. – 25 września 2006 r. termin przyjmowania wniosków do konkursu na realizację Narodowego Programu Foresight 2020, powołanie w dniu 17 sierpnia 2006 r. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o realizację Narodowego Programu Foresight Polska 2020 na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołanie w dniu 17 sierpnia 2006 r. Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o realizację Narodowego Programu Foresight Polska 2020 na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pierwsze posiedzenie Zespołu w dniu 11 października 2006 r. - Zespół nie wybrał jeszcze jednostki zewnętrznej mającej zrealizować Narodowy Program Foresight Polska 2020. pierwsze posiedzenie Zespołu w dniu 11 października 2006 r. - Zespół nie wybrał jeszcze jednostki zewnętrznej mającej zrealizować Narodowy Program Foresight Polska 2020.

19 Schemat realizacji Narodowego Programu Foresight Komitet Sterujący do spraw Narodowego Programu Foresight Komitet Polityki Naukowej i Naukowo – Technicznej Wydział ds. Foresight Departament Strategii i Rozwoju Nauki Grupa Wsparcia Jednostka Zewnętrzna realizująca Narodowy Program Foresight MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Podsekretarz Stanu w MNiSW

20 Harmonogram Narodowego Programu Foresight listopad 2006 wybór jednostki (grupy jednostek) realizującej program, listopad 2006 wybór jednostki (grupy jednostek) realizującej program, grudzień 2006 – czerwiec 2008 realizacja Narodowego Programu Foresight w trzech polach badawczych. grudzień 2006 – czerwiec 2008 realizacja Narodowego Programu Foresight w trzech polach badawczych.

21 Witryna Foresight: www.mnisw.gov.pl www.mnisw.gov.pl

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NARODOWY PROGRAM FORESIGHT Idea * Metodologia * Działania MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Iwona Nowicka Katowice, 24 października 2006 r. Iwona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google