Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O K E Gdańsk Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O K E Gdańsk Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych."— Zapis prezentacji:

1

2 O K E Gdańsk Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zastępców przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

3 O K E Gdańsk 2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) inne powiązane rozporządzenia Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2009/2010 (od września na stronie internetowej CKE – www.cke.edu.pl oraz na stronie internetowej OKE w Gdańsku – www.oke.gda.pl ) Materiały pomocnicze dla dyrektorów gimnazjów (Serwis dla dyrektorów, www.oke.gda.pl )

4 O K E Gdańsk 3 Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 zostały zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku www.oke.gda.pl w zakładce Procedury.www.oke.gda.pl Wzory dokumentów

5 O K E Gdańsk 4 Obowiązek prawny dyrektora szkoły Dyrektor szkoły zapoznaje się z aktami prawnymi, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin procedurami postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem Procedurami organizowania i przeprowadzania (…) egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum… §40.1 z Rozporządzenia Za organizacje i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Ponadto śledzi informacje zamieszczone na stronie internetowej OKE, w tym w Serwisie dla dyrektorów.

6 O K E Gdańsk 5 Celem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku i w terminie dodatkowym w tym przekazanie informacji o zmianach proceduralnych związanych z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego przekazanie informacji na temat zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych.

7 O K E Gdańsk 6 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu powołanie i przeszkolenie przewodniczących i członków ZN w poszczególnych salach nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących Realizacja do 27 marca

8 O K E Gdańsk 7 Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół - przynajmniej jeden wymóg z Rozporządzenia - przynajmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki w każdym zespole nadzorującym listy nauczycieli sporządzenie listy nauczycieli, którzy mogą być członkami ZN w innych szkołach lub placówkach zawarcie porozumień zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek powołanie powołanie w skład każdego ZN przynajmniej jednego nauczyciela z innej szkoły lub placówki V. Skład zespołów nadzorujących

9 O K E Gdańsk 8 Skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu + do 30 zdających PZE 2 + 30-50 zdających PZE3 + 50-70 zdających PZE 4 co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki Przewodniczący i członkowie ZN nie mogą być nauczycielami przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego. …

10 O K E Gdańsk 9 Informowanie OKE o składzie ZN pobierz plik Odpowiednia część egzaminu może się rozpocząć, jeśli liczba członków oraz skład zespołu nadzorującego są zgodne z Rozporządzeniem. V. Skład zespołów nadzorujących

11 O K E Gdańsk 10 Zapoznanie przewodniczących i członków SZE z ich zadaniami PSZE i jego zastępca na mocy rozporządzenia (§40 pkt 4) powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez OKE w Gdańsku. PSZE zapoznaje przewodniczących i pozostałych członków ZN z ich zadaniami, z Procedurami organizowania i przeprowadzania... oraz informuje o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów. Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego mają obowiązek znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania zespołów i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Każdy członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik nr 7) przechowywane w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej. VI. Zadania zespołów nadzorujących

12 O K E Gdańsk 11 Warto zwrócić uwagę członków ZN na właściwe wypełnienie matrycy znaków właściwe oznakowanie zestawu ucznia z dysleksją rozwojową umieszczenie odpowiednich informacji na etykiecie bezpiecznej koperty nieumieszczanie w bezpiecznych kopertach razem z wypełnionymi zestawami informacji umożliwiających identyfikację szkoły lub uczniów niepakowanie zestawów dostosowanych A6, A7 i A8 razem z zestawami standardowymi Nie na kodzie kreskowym arkusza! umieszczenie naklejek z kodem identyfikacyjnym szkoły na właściwych miejscach w zestawie egzaminacyjnym

13 O K E Gdańsk 12 Przykładowa karta odpowiedzi ! pdf kod kreskowy arkusza Naklejka z kodem kreskowym szkoły Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, w żadnym wypadku nie na kodzie kreskowym arkusza.

14 O K E Gdańsk 13 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d. poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) na podstawie odpowiednich opinii/orzeczeń/zaświadczeń

15 O K E Gdańsk 14 Poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu prawa i obowiązki zdającego prawa i obowiązki zdającego zasady postępowania z arkuszem zasady kodowania i wypełniania karty odpowiedzi zasady kodowania i wypełniania karty odpowiedzi 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu instrukcja/informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu Część I. Informacje dla przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

16 O K E Gdańsk 15 Warto zwrócić uwagę zdających na niespóźnianie się samodzielność pracy z zestawem stosowanie ołówka wyłącznie do rysowania poprawne wpisanie trzyznakowego kodu wpisanie właściwego numeru PESEL niesporządzanie notatek na karcie odpowiedzi nieużywanie korektora wypełnianie karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/atramentem niewpisywanie w zestawie danych umożliwiających identyfikację przeniesienie na kartę odpowiedzi wszystkich zaznaczeń do zadań zamkniętych i niestosowanie innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) niewnoszenie urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej

17 O K E Gdańsk 16 Przykładowa karta odpowiedzi Numer PESEL na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi zamiast daty urodzenia ! pdf

18 O K E Gdańsk 17 Stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu od 1 września 2009 do dnia egzaminu na podstawie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty PSZE w zaświadczeniach o wynikach maksymalna liczba punktów w danej części egzaminu w trakcie nauki w gimnazjum Podstawa prawna: § 39.1, DzU z 2007 r., § 39.1, DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562 nr 83, poz. 562 XVI. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego laureatów…

19 O K E Gdańsk 18 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu IV. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu Procedura 4. Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu.doc prezentacja w Serwisie dla dyrektorów - Procedury organizowania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 §37.7 z Rozporządzenia Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1,2 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w §40 ust. 1. §37.6 z Rozporządzenia Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1, 2 i 5, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny.

20 O K E Gdańsk 19 Specyficzna sytuacja uczniów/słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dysleksja dysortografia dysgrafia dyskalkulia przed rozpoczęciem przez ucznia pracy głośne odczytanie przez nauczyciela z ZN treści arkusza (w części językowej poleceń w języku polskim) dysleksja głęboka gdy pismo zdającego jest nieczytelne – korzystanie z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego przy zapisywaniu odpowiedzi zaznaczenie występowania dysleksji rozwojowej wydłużenie czasu wydzielona sala dostosowane kryteria zaznaczanie wybranej odpowiedzi znakiem X ; w razie pomyłki X dysgrafia głęboka

21 O K E Gdańsk 20 Zmiana organizacyjna po 8 lutego niezwłocznie przysłać do OKE w Gdańsku faks z informacją o zmianie z jej uzasadnieniem wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów; jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu jeśli uczeń ubył ze szkoły, nie usuwać jego danych z Hermesa, zgłosić go jako nieobecnego w Wykazie uczniów zwolnionych, laureatów i nieobecnych, a w trakcie przeprowadzania egzaminu zaznaczyć jego nieobecność na liście zdających i etykiecie właściwej bezpiecznej koperty. Jeśli w szkole nastąpiła zmiana w danych o uczniach/słuchaczach po 8 lutego (np. przybył do szkoły nowy uczeń/słuchacz, któremuś uczniowi został zmieniony rodzaj zestawu, bo otrzymał np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zmienił się przydział uczniów do sal egzaminacyjnych), należy Numer faksu: 58 320 55 91 XIV. Zgłaszanie zmian na listach zdających w okresie luty-czerwiec 2010 r.

22 O K E Gdańsk 21 Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających odpowiednie stanowiska dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapewnienie możliwości korzystania przez uczniów (słuchaczy) z toalety bez kontaktowania się z innymi osobami dostosowanie warunków odpowiednio do dysfunkcji uczniów wydrukowanie list zdających z Hermesa przygotowanie materiałów dla zespołów nadzorujących

23 O K E Gdańsk 22 Materiały dla zespołów nadzorujących odpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych bezpieczne koperty do zapakowania zestawów wypełnionych przez zdających etykiety na bezpieczne koperty kody kreskowe lista zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów) druk Protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego sala nr… wykaz uczniów z dysfunkcjami wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu dwie papierowe koperty; jedna do zabezpieczenia zestawów niewykorzystanych i/lub wadliwych, druga na zestawy zdających, którzy przerwali/którym przerwano egzamin w danej części dodatkowa papierowa koperta w salach wydzielonych dla zdających z dysleksją głęboką na zestaw wykorzystany do jednorazowego odczytania tekstów i treści zadań w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, a poleceń w języku polskim w części trzeciej zapasowe długopisy z czarnym tuszem, ołówki i przybory kreślarskie VI. Zadania zespołów nadzorujących

24 O K E Gdańsk 23 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d. odbiór i sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w dniu egzaminu ! sprawdzenie kompletności i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu danej części egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej danej części egzaminu niezwłoczne przekazanie do OKE materiałów egzaminacyjnych i wymaganej dokumentacji zgodnie z otrzymaną instrukcją !

25 O K E Gdańsk 24 Odbiór materiałów egzaminacyjnych 27.04.2010 odbiór przesyłki z materiałami do części humanistycznej (GH) 28.04.2010 odbiór przesyłki z materiałami do części matematyczno-przyrodniczej (GMP) i części językowej (G***) w godz. 5.00-7.30 Odbiera PSZE lub upoważniony przez niego przedstawiciel SZE w obecności innego przedstawiciela SZE.

26 O K E Gdańsk 25 W momencie odbioru przesyłki sprawdzenie zawartości opakowania w obecności kuriera zapisanie informacji dotyczących uszkodzenia w dokumentach przewozowych sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenie powiadomienie dyrektora OKE w Gdańsku w obecności kuriera sprawdzić nienaruszalność przesyłki pokwitować odbiór, jeśli przesyłka jest nieuszkodzona. Należy Zasady postępowania W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki

27 O K E Gdańsk 26 Każdego dnia po odebraniu przesyłki sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły na arkusze egzaminacyjne zawierającym informacje wprowadzone do Hermesa nie później niż 8 lutego (liczby i rodzaju zestawów, a 28 kwietnia również płyt CD, na podstawie ich symboli) przeliczenie otrzymanych zestawów i kopert do zapakowania zestawów po egzaminie, a 28 kwietnia również płyt CD, w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie materiałów egzaminacyjnych zapisanie liczby otrzymanych zestawów w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wypełnianym dla danej części egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do momentu przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu Zasady postępowania Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem na dzień 8 lutego, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora.

28 O K E Gdańsk 27 Ankieta pdf Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 27 kwietnia. Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych wypełnić elektronicznie ankietę po egzaminie 29 lub30 kwietnia. I. Dystrybucja zestawów egzaminacyjnych II. Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem III. Błędy techniczne i drukarskie IV. Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku należy

29 O K E Gdańsk 28 W razie braku dostatecznej liczby zestawów w dniu egzaminu liczba dostarczonych zestawów = liczba zamówionych zestawów do dnia 8 lutego 2010 r. (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) liczba zestawów rezerwowych do 49 sztuk – 2 dodatkowe 50-100 sztuk – 3 dodatkowe powyżej 100 sztuk – 4 dodatkowe XII. Sytuacje awaryjne. Wymiana wadliwego zestawu egzaminacyjnego należy wykorzystać w pierwszej kolejności zestawy rezerwowe, ew. niewykorzystane PSZE nie może podjąć decyzji o kserowaniu brakujących zestawów jeśli liczba arkuszy po wykorzystaniu rezerwowych jest niewystarczająca, trzeba niezwłocznie poinformować faksem i telefonicznie dyrektora OKE. W razie braku zestawów !

30 O K E Gdańsk 29 W razie braku dostatecznej liczby bezpiecznych kopert stosować koperty papierowe pakować w nie jak najmniej zestawów koperty papierowe opisać na wzór etykiet OKE w Gdańsku odnotować w Uwagach w Protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego – sala nr… (Załącznik nr 8b) oraz w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego z danej części (Załącznik nr 9b lub 9c) W razie braku liczba dostarczonych kopert = liczba zamówionych kopert według stanu na 8 lutego 2010 r. (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) XIX. Postępowanie w przypadku nieposiadania wystarczającej liczby bezpiecznych kopert

31 O K E Gdańsk 30 Nadzorowanie przebiegu egzaminu sprawdzenie przygotowania sal egzaminacyjnych sprawdzenie składu zespołów nadzorujących sprawdzenie tożsamości i upoważnień obserwatorów zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych przez zdających poza salą egzaminacyjną upewnienie się o nienaruszeniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN wydłużenie czasu trwania egzaminu dla uprawnionych do tego zdających podejmowanie ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wymiana zestawów wadliwych i jej odnotowanie w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego W przypadku naruszenia pakietów z zestawami/płytami zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. należy

32 O K E Gdańsk 31 Przygotowanie wypełnionych zestawów do przekazania do OKE w Gdańsku w salach egzaminacyjnych w obecności dwóch przedstawicieli uczniów zaklejenie kopert opuszczenie sal egzaminacyjnych przez uczniów uczestniczących w pakowaniu zestawów sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej w salach naklejki z kodem szkoły matryce znaków układ zestawów etykiety na bezpieczne koperty w części językowej (III) oderwanie kart odpowiedzi od zestawów zadań

33 O K E Gdańsk 32 wyłącznie Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań wyłącznie w części językowej 1. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od zestawów zadań w przypadku zestawów dostosowanych (A4, A5, A6, A7, A8) oraz wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 2. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od żadnych zestawów zadań, jeśli wśród zestawów egzaminacyjnych wkładanych do bezpiecznej koperty są zestawy egzaminacyjne wskazane w punkcie 1. 3. W przypadkach opisanych w punktach 1.-2. na etykiecie koperty należy zrobić adnotację: Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. 4. W przypadkach nieopisanych w punktach 1.-2. wypełnione karty odpowiedzi należy odrywać od zestawów zadań i układać je oddzielnie zgodnie z kolejnością kodów podaną na etykiecie bezpiecznej koperty. Zarówno zestawy zadań, jak i oderwane od nich karty odpowiedzi należy umieścić w tej samej bezpiecznej kopercie. XVII. Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań w części językowej 29.06.

34 O K E Gdańsk 33 Wzór etykiety zwolniony dysleksja przeniesiony do sali 11 Nieoderwane pdf

35 O K E Gdańsk 34 Po zakończeniu danej części egzaminu odebrać materiały egzaminacyjne od przewodniczących ZN sprawdzić zgodność liczby odbieranych zestawów egzaminacyjnych (wg opisu na kopertach) z listami zdających sprawdzić kompletność i poprawność wypełnienia odbieranej dokumentacji zabezpieczyć zestawy egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem sporządzić Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9b lub 9c) sporządzić Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu danej części egzaminu ( Załącznik OKE 3G lub 4G) i uzupełnić załączniki zweryfikować elektronicznie informacje o uczniach/słuchaczach z różnych powodów nieobecnych na egzaminie wydruk Wykazu uczniów (słuchaczy) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu… (Załącznik OKE 1G) dołączyć do dokumentacji egzaminacyjnej uporządkować dokumentację egzaminacyjną Należy

36 O K E Gdańsk 35 Dokumentacja egzaminacyjna przekazywana do OKE w Gdańsku dwa egzemplarze Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 3G lub 4G) Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego dla danej części egzaminu (Załącznik nr 9b lub 9c) wypełnione listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych Wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu (Załącznik OKE 1G ) potwierdzone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G) Po każdej części egzaminu Po części językowej dodatkowo

37 O K E Gdańsk 36 Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej docdoc 1 Załącznik OKE 3G Załącznik OKE 4G.doc.doc 2

38 O K E Gdańsk 37 Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie pdf nieobecni oraz zwolnieni, w tym laureaci konkursów przedmiotowych i laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

39 O K E Gdańsk 38 Wykaz uczniów zwolnionych… pdf Załącznik OKE 1G

40 O K E Gdańsk 39 Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego Załącznik OKE 2G doc

41 O K E Gdańsk 40 Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po egzaminie zestawy wypełnione przez uczniów w bezpiecznych kopertach zaklejonych w salach egzaminacyjnych każdy typ zestawów oddzielnie zapakowany zestawy niewykorzystane i wadliwe oraz wykorzystane do jednorazowego odczytania uczniom z dysleksją głęboką, po części językowej również niewykorzystane płyty CD, w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy niewykorzystane i wadliwe (należy też podać ich liczbę) zestawy uczniów, którzy przerwali egzamin... w zaklejonych papierowych kopertach, spakowane jak wyżej z informacją Zestawy uczniów, którzy przerwali… dokumentacja egzaminacyjna w niezaklejonej papierowej kopercie VII. Postępowanie z dokumentacją egzaminacyjną

42 O K E Gdańsk 41 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych Kto odbiera? kurier Pocztexu z identyfikatorem Jak? materiały z jednej części egzaminu w jednej paczce Należy odebrać od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem na nalepce umieszczanej na przesyłce nakleić kod kreskowy szkoły VIII. Instrukcja pakowania i przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku wypełnione zestawy zestawy niewypełnione przez zdających dokumentacja egzaminacyjna Nie dotyczy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego, których dyrektorzy złożyli stosowne oświadczenia.

43 O K E Gdańsk 42 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych 27.04.2010 28.04.2010 29.04.2010 przekazanie materiałów z części humanistycznej (GH) przekazanie materiałów z części matematyczno-przyrodniczej (GMP) przekazanie materiałów z części językowej (G***) w godz. 13.00-17.00

44 O K E Gdańsk 43 Zabezpieczenie szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej protokoły przebiegu odpowiednich części egzaminu z poszczególnych sal (Załącznik nr 8b) Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 3G lub 4G) odesłany do szkoły z potwierdzeniem odbioru materiałów egzaminacyjnych w OKE kopie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9b lub 9c) z każdej części egzaminu, związanych z nimi załączników oraz pozostałych dokumentów przekazanych do OKE wszystkie dokumenty związane z powołaniem szkolnego zespołu egzaminacyjnego w tym Oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów.. (Załącznik nr 7) upoważnienie do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE i jego zastępcy w szczególnych przypadkach losowych (Załącznik nr 11) wnioski rodziców (prawnych opiekunów) uczniów (słuchaczy) o dostosowanie warunków egzaminacyjnych lub/i formy egzaminu wraz z opiniami/orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającymi dysfunkcje lub zaświadczeniami lekarskimi potwierdzającymi problemy zdrowotne zdających. W szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej pozostają

45 O K E Gdańsk 44 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d. przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu otrzymanych z OKE w Gdańsku nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w terminie dodatkowym wystąpienie o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych 8, 9 i 10 czerwca 18 czerwca nie później niż do 20 sierpnia zgłoszenie do OKE w Gdańsku zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy nie później niż do 12 maja 25 czerwca przekazanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu

46 O K E Gdańsk 45 Zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy pdf od 27 kwietnia do 12 maja

47 O K E Gdańsk 46 Egzamin w terminie dodatkowym 8, 9 i 10 czerwca W terminie dodatkowym obowiązują te same procedury, które są stosowane w terminie właściwym. dostarczenie do szkół materiałów egzaminacyjnych listy zdających kody kreskowe etykiety na bezpieczne koperty pakowanie materiałów egzaminacyjnych przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku zgodnie z komunikatem dyrektora OKE w Gdańsku zamieszczonym w Serwisie dla dyrektorów odpowiednio wcześniej PSZE przygotowuje na wzór drukowanych z Hermesa. niewykorzystane w terminie kwietniowym PZN w sali opisuje zawartość koperty, umieszczając na niej wszystkie informacje występujące na etykietach OKE. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich części należy zapakować do jednej paczki 10 czerwca. Jeśli egzamin się odbył - przesyłką Pocztexu na koszt odbiorcy. Uwaga! Należy wcześniej zamówić kuriera! Jeśli egzamin się nie odbył – zwykłą przesyłką pocztową. Uwaga! Nie wcześniej niż o godz. 12.00 w dniu 10 czerwca! Dyrektorzy szkół Trójmiasta i powiatu gdańskiego dostarczają materiały egzaminacyjne bezpośrednio do siedziby OKE w Gdańsku.

48 O K E Gdańsk 47 przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 25 czerwca Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. data ujawnienia wyników – 18 czerwca termin wyznaczony przez dyrektora CKE Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach ! IX. Informowanie o wynikach egzaminu

49 O K E Gdańsk 48 §39.1 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych... Zwalnianie ucznia/słuchacza z odpowiedniej części egzaminu z obowiązku przystąpienia do egzaminu z obowiązku przystąpienia do części egzaminu od 1 września 2009 do 20 sierpnia 2010 od 1 września 2009 do dnia egzaminu §49.4 w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych §38.3, §38.4 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami §149.a §149.a uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach specjalnych

50 O K E Gdańsk 49 Uczniowie/słuchacze uprawnieni do zwolnienia Z czego wynikają uprawnienia do zwolnienia? Jaka jest podstawa prawna? Kto wnioskuje o zwolnienie? Kto zwalnia/ stwierdza prawo do zwolnienia? Na podstawie jakiego dokumentu? sprzężenie niepełnosprawności §38.3. DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 rodzice (prawni opiekunowie ) dyrektor OKE Załącznik nr 3 z Procedur... brak umiejętności czytania lub pisania u uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością §38.4. DzU z 2009 r. nr 141, poz. 1150 na mocy prawa w gimnazjum specjalnym realizowanie zajęć z języka obcego nowożytnego w mniejszym wymiarze godzin... §149a. DzU z 2009 r. nr 58, poz. 475 na mocy prawa uzyskanie tytułu laureata... §39.1. DzU z 2007 r. nr 83, poz.562 - dyrektor szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata szczególne przypadki losowe lub zdrowotne §49.4. DzU z 2009 r. nr 141, poz. 1150 dyrektor szkoły dyrektor OKE Załącznik nr 2 z Procedur... Paragraf w Rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania... Akt prawny, którym został wprowadzony

51 O K E Gdańsk 50 Ważne telefony w razie braku zestawów egzaminacyjnych w dniu egzaminu w razie błędów w danych uczniów/słuchaczy (Hermes, zaświadczenia o wynikach) inne sprawy związane z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 58 320 55 92 320 55 62 501 236 965 58 320 55 83 320 55 62 58 320 55 76 320 55 67 - sekretariat - kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego - komórka do p. Dyrektor OKE w Gdańsku - informatycy - koordynatorzy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej - koordynatorzy części językowej

52 O K E Gdańsk Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "O K E Gdańsk Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google