Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zastępców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zastępców."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku
Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zastępców przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

2 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562 z późn. zm.) inne powiązane rozporządzenia Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2009/ (od września na stronie internetowej CKE – oraz na stronie internetowej OKE w Gdańsku – ) Materiały pomocnicze dla dyrektorów gimnazjów (Serwis dla dyrektorów, )

3 Wzory dokumentów Wzory wszystkich dokumentów obowiązujących przy organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 zostały zamieszczone w formacie Microsoft Word na stronie internetowej OKE w Gdańsku w zakładce Procedury.

4 Obowiązek prawny dyrektora szkoły
§40.1 z Rozporządzenia Za organizacje i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły zapoznaje się z aktami prawnymi, na podstawie których przeprowadzany jest egzamin procedurami postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem Procedurami organizowania i przeprowadzania (…) egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum… Ponadto śledzi informacje zamieszczone na stronie internetowej OKE, w tym w Serwisie dla dyrektorów.

5 Celem spotkania jest przekazanie informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku i w terminie dodatkowym w tym przekazanie informacji o zmianach proceduralnych związanych z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego przekazanie informacji na temat zasad dystrybucji i redystrybucji materiałów egzaminacyjnych.

6 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca
zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek w sprawie pozyskania nauczycieli do zespołów nadzorujących nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu ustalenie składu zespołów nadzorujących przebieg egzaminu powołanie i przeszkolenie przewodniczących i członków ZN w poszczególnych salach Realizacja do 27 marca

7 Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół
wymóg z Rozporządzenia - przynajmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki w każdym zespole nadzorującym sporządzenie listy nauczycieli, którzy mogą być członkami ZN w innych szkołach lub placówkach zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół lub placówek powołanie w skład każdego ZN przynajmniej jednego nauczyciela z innej szkoły lub placówki V. Skład zespołów nadzorujących

8 Skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu
Przewodniczący i członkowie ZN nie mogą być nauczycielami przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego. + 50-70 zdających 4 PZE + 30-50 zdających PZE 3 + do 30 zdających PZE 2 co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły lub placówki

9 Informowanie OKE o składzie ZN
Odpowiednia część egzaminu może się rozpocząć, jeśli liczba członków oraz skład zespołu nadzorującego są zgodne z Rozporządzeniem. pobierz plik V. Skład zespołów nadzorujących

10 Zapoznanie przewodniczących i członków SZE z ich zadaniami
PSZE i jego zastępca na mocy rozporządzenia (§40 pkt 4) powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowane przez OKE w Gdańsku. PSZE zapoznaje przewodniczących i pozostałych członków ZN z ich zadaniami, z Procedurami organizowania i przeprowadzania oraz informuje o sposobach dostosowania warunków i formy egzaminu dla uprawnionych do tego uczniów. Członkowie szkolnego zespołu egzaminacyjnego mają obowiązek znać procedurę przebiegu egzaminu, zadania zespołów i instrukcje dotyczące egzaminu oraz procedurę postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. Każdy członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego wypełnia Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik nr 7) przechowywane w szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej. VI. Zadania zespołów nadzorujących

11 Warto zwrócić uwagę członków ZN na
właściwe wypełnienie matrycy znaków właściwe oznakowanie zestawu ucznia z dysleksją rozwojową umieszczenie odpowiednich informacji na etykiecie bezpiecznej koperty nieumieszczanie w bezpiecznych kopertach razem z wypełnionymi zestawami informacji umożliwiających identyfikację szkoły lub uczniów niepakowanie zestawów dostosowanych A6, A7 i A8 razem z zestawami standardowymi umieszczenie naklejek z kodem identyfikacyjnym szkoły na właściwych miejscach w zestawie egzaminacyjnym Nie na kodzie kreskowym arkusza!

12 Przykładowa karta odpowiedzi
Naklejkę z kodem kreskowym szkoły należy umieścić w miejscu na nie przeznaczonym, w żadnym wypadku nie na kodzie kreskowym arkusza. kod kreskowy arkusza ! Naklejka z kodem kreskowym szkoły pdf

13 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d.
poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych do zwolnienia z obowiązku przystąpienia do egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) na podstawie odpowiednich opinii/orzeczeń/zaświadczeń nadzorowanie przygotowania sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp

14 Poinformowanie uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu
przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu prawa i obowiązki zdającego zasady postępowania z arkuszem zasady kodowania i wypełniania karty odpowiedzi 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu instrukcja/informacja zamieszczona na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego Część I. Informacje dla przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

15 Warto zwrócić uwagę zdających na
niespóźnianie się samodzielność pracy z zestawem stosowanie ołówka wyłącznie do rysowania poprawne wpisanie trzyznakowego kodu wpisanie właściwego numeru PESEL niesporządzanie notatek na karcie odpowiedzi nieużywanie korektora wypełnianie karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/atramentem niewpisywanie w zestawie danych umożliwiających identyfikację przeniesienie na kartę odpowiedzi wszystkich zaznaczeń do zadań zamkniętych i niestosowanie innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) niewnoszenie urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej

16 Przykładowa karta odpowiedzi
Numer PESEL na pierwszej stronie zestawu i na karcie odpowiedzi zamiast daty urodzenia ! pdf

17 Stwierdzanie uprawnień finalistów/laureatów olimpiad przedmiotowych lub laureatów konkursów przedmiotowych PSZE zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu od 1 września do dnia egzaminu na podstawie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty w trakcie nauki w gimnazjum w zaświadczeniach o wynikach maksymalna liczba punktów w danej części egzaminu Podstawa prawna: § 39.1, DzU z 2007 r., nr 83, poz. 562 XVI. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego laureatów…

18 Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu
§37.7 z Rozporządzenia Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1,2 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w §40 ust. 1. §37.6 z Rozporządzenia Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1, 2 i 5, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny. prezentacja w Serwisie dla dyrektorów - Procedury organizowania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 Procedura 4. Sposoby dostosowania warunków i formy egzaminu.doc IV. Sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu

19 zaznaczenie występowania dysleksji rozwojowej
Specyficzna sytuacja uczniów/słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się przed rozpoczęciem przez ucznia pracy głośne odczytanie przez nauczyciela z ZN treści arkusza (w części językowej poleceń w języku polskim) dysleksja dysleksja głęboka dysortografia gdy pismo zdającego jest nieczytelne – korzystanie z komputera lub pomocy nauczyciela wspomagającego przy zapisywaniu odpowiedzi dysgrafia dysgrafia głęboka dyskalkulia wydłużenie czasu wydzielona sala dostosowane kryteria zaznaczanie wybranej odpowiedzi znakiem X; w razie pomyłki zaznaczenie występowania dysleksji rozwojowej X

20 Zmiana organizacyjna po 8 lutego
XIV. Zgłaszanie zmian na listach zdających w okresie luty-czerwiec 2010 r. Jeśli w szkole nastąpiła zmiana w danych o uczniach/słuchaczach po 8 lutego (np. przybył do szkoły nowy uczeń/słuchacz, któremuś uczniowi został zmieniony rodzaj zestawu, bo otrzymał np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zmienił się przydział uczniów do sal egzaminacyjnych), należy niezwłocznie przysłać do OKE w Gdańsku faks z informacją o zmianie z jej uzasadnieniem wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów; jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu jeśli uczeń ubył ze szkoły, nie usuwać jego danych z Hermesa, zgłosić go jako nieobecnego w Wykazie uczniów zwolnionych, laureatów i nieobecnych, a w trakcie przeprowadzania egzaminu zaznaczyć jego nieobecność na liście zdających i etykiecie właściwej bezpiecznej koperty. Numer faksu:

21 Nadzorowanie przygotowania sal egzaminacyjnych
oddzielny stolik (ławka) dla każdego zdającego, wszystkie ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających odpowiednie stanowiska dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków egzaminu dla każdego zdającego kartka z nazwiskiem, imionami, numerem PESEL oraz kodem zdającego w widocznym miejscu sprawny zegar oraz tablica lub plansza miejsca dla zespołu nadzorującego i obserwatorów brak pomocy dydaktycznych (np. map, eksponatów) zapewnienie możliwości korzystania przez uczniów (słuchaczy) z toalety bez kontaktowania się z innymi osobami dostosowanie warunków odpowiednio do dysfunkcji uczniów wydrukowanie list zdających z Hermesa przygotowanie materiałów dla zespołów nadzorujących

22 Materiały dla zespołów nadzorujących
odpowiednia liczba i rodzaj zestawów egzaminacyjnych bezpieczne koperty do zapakowania zestawów wypełnionych przez zdających etykiety na bezpieczne koperty kody kreskowe lista zdających w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów) druk Protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego − sala nr… wykaz uczniów z dysfunkcjami wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu dwie papierowe koperty; jedna do zabezpieczenia zestawów niewykorzystanych i/lub wadliwych, druga na zestawy zdających, którzy przerwali/którym przerwano egzamin w danej części dodatkowa papierowa koperta w salach wydzielonych dla zdających z dysleksją głęboką na zestaw wykorzystany do jednorazowego odczytania tekstów i treści zadań w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, a poleceń w języku polskim w części trzeciej zapasowe długopisy z czarnym tuszem, ołówki i przybory kreślarskie VI. Zadania zespołów nadzorujących

23 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d.
! odbiór i sprawdzenie nienaruszenia przesyłek zawierających materiały egzaminacyjne sprawdzenie kompletności i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w dniu egzaminu nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu danej części egzaminu skompletowanie dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej danej części egzaminu ! niezwłoczne przekazanie do OKE materiałów egzaminacyjnych i wymaganej dokumentacji zgodnie z otrzymaną instrukcją

24 Odbiór materiałów egzaminacyjnych
odbiór przesyłki z materiałami do części humanistycznej (GH) w godz odbiór przesyłki z materiałami do części matematyczno-przyrodniczej (GMP) i części językowej (G***) PSZE – dokument stwierdzający tożsamość Upoważniony – pisemne upoważnienie Odbiera PSZE lub upoważniony przez niego przedstawiciel SZE w obecności innego przedstawiciela SZE.

25 W momencie odbioru przesyłki
Należy w obecności kuriera sprawdzić nienaruszalność przesyłki pokwitować odbiór, jeśli przesyłka jest nieuszkodzona. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki sprawdzenie zawartości opakowania w obecności kuriera zapisanie informacji dotyczących uszkodzenia w dokumentach przewozowych sporządzenie protokołu opisującego uszkodzenie powiadomienie dyrektora OKE w Gdańsku Zasady postępowania

26 Każdego dnia po odebraniu przesyłki
Zasady postępowania sprawdzenie zgodności zawartości z Łącznym zapotrzebowaniem szkoły na arkusze egzaminacyjne zawierającym informacje wprowadzone do Hermesa nie później niż 8 lutego (liczby i rodzaju zestawów, a 28 kwietnia również płyt CD, na podstawie ich symboli) przeliczenie otrzymanych zestawów i kopert do zapakowania zestawów po egzaminie, a 28 kwietnia również płyt CD, w warunkach uniemożliwiających nieuprawnione ujawnienie materiałów egzaminacyjnych zapisanie liczby otrzymanych zestawów w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego wypełnianym dla danej części egzaminu zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do momentu przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu Przesyłki realizują zamówienia składane do 8 lutego 2010 roku i z tymi zamówieniami powinny być zgodne. Jeśli w szkole nastąpiła jakaś zmiana po tym terminie (np. zmieniła się liczba uczniów, któremuś uczniowi został zmieniony rodzaj zestawu, bo pojawiło się np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zmienił się przydział uczniów do sal egzaminacyjnych), trzeba – o ile jeszcze tego Państwo nie zrobili, postępować w następujący sposób Przysłać do OKE w Gdańsku faks z informacją o zmianie z jej uzasadnieniem Wysłać drogą elektroniczną zmiany w Hermesie (aportować poprawione dane) Pod żadnym pozorem nie zmieniać kodów uczniów, jeśli przybył do szkoły nowy uczeń, nadać kod tylko jemu. odnotowanie liczby otrzymanych zestawów w protokole przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (PSZE lub osoba upoważniona do odbioru) po weryfikacji danych podanych w  specyfikacji zawartości przesyłki zabezpieczenie otrzymanych materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem w sejfie/metalowej szafie lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Jeśli zawartość przesyłki jest niezgodna z zamówieniem na dzień 8 lutego, należy niezwłocznie zawiadomić telefonicznie dyrektora OKE w Gdańsku i dystrybutora.

27 Ankieta Będzie zamieszczona w Serwisie dla dyrektorów 27 kwietnia. Tylko w razie wystąpienia niepożądanych sytuacji w zakresie dystrybucji i druku materiałów egzaminacyjnych wypełnić elektronicznie ankietę po egzaminie 29 lub30 kwietnia. należy I. Dystrybucja zestawów egzaminacyjnych II. Reklamacje dotyczące rozbieżności między zawartością przesyłki a zamówieniem III. Błędy techniczne i drukarskie IV. Uwagi dotyczące jakości dystrybucji i druku pdf

28 W razie braku dostatecznej liczby zestawów w dniu egzaminu
liczba dostarczonych zestawów = liczba zamówionych zestawów do dnia 8 lutego 2010 r (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) liczba zestawów rezerwowych do 49 sztuk – 2 dodatkowe sztuk – 3 dodatkowe powyżej 100 sztuk – 4 dodatkowe W razie braku zestawów należy wykorzystać w pierwszej kolejności zestawy rezerwowe, ew. niewykorzystane PSZE nie może podjąć decyzji o kserowaniu brakujących zestawów jeśli liczba arkuszy po wykorzystaniu rezerwowych jest niewystarczająca, trzeba niezwłocznie poinformować faksem i telefonicznie dyrektora OKE. Jeśli teraz przybędzie uczeń Pomimo zgłoszenia tych zmian, nie zmieni się liczba i rodzaj dostarczonych Państwu arkuszy. Brakujące zestawy będzie można zastąpić rezerwowymi lub niewykorzystanymi. Najpierw jednak trzeba zawiadomić o zaistniałej sytuacji braku arkuszy dyrektora OKE. Jeśli istnieje konieczność zamówienia innego rodzaju zestawów niż szkoła podała we wcześniejszym (sprzed 8.02) zamówieniu, oznacza to konieczność odbioru przez PSZE tego zestawu w siedzibie OKE w Gdańsku lub za zgodą dyrektora OKE ze szkoły sąsiedniej po uzgodnieniu z jej dyrektorem. ! XII. Sytuacje awaryjne. Wymiana wadliwego zestawu egzaminacyjnego

29 W razie braku dostatecznej liczby bezpiecznych kopert
liczba dostarczonych kopert = liczba zamówionych kopert według stanu na 8 lutego 2010 r. (Łączne zapotrzebowanie szkoły na arkusze egzaminacyjne) W razie braku stosować koperty papierowe pakować w nie jak najmniej zestawów koperty papierowe opisać na wzór etykiet OKE w Gdańsku odnotować w Uwagach w Protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego – sala nr… (Załącznik nr 8b) oraz w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego z danej części (Załącznik nr 9b lub 9c) Brakujące bezpieczne koperty można zastąpić papierowymi, ale trzeba napisać o tym w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu, podając numer sali, w której takiej zamiany dokonano, i podać jej przyczynę. XIX. Postępowanie w przypadku nieposiadania wystarczającej liczby bezpiecznych kopert

30 Nadzorowanie przebiegu egzaminu
sprawdzenie przygotowania sal egzaminacyjnych sprawdzenie składu zespołów nadzorujących sprawdzenie tożsamości i upoważnień obserwatorów zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych przez zdających poza salą egzaminacyjną upewnienie się o nienaruszeniu pakietów z zestawami egzaminacyjnymi przekazanie materiałów egzaminacyjnych PZN wydłużenie czasu trwania egzaminu dla uprawnionych do tego zdających podejmowanie ewentualnych decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy zdającego wymiana zestawów wadliwych i jej odnotowanie w Zbiorczym protokole przebiegu egzaminu gimnazjalnego W przypadku naruszenia pakietów z zestawami/płytami zawiesić egzamin i powiadomić dyrektora OKE w Gdańsku. należy

31 Przygotowanie wypełnionych zestawów do przekazania do OKE w Gdańsku
w salach egzaminacyjnych w obecności dwóch przedstawicieli uczniów naklejki z kodem szkoły matryce znaków w części językowej (III) oderwanie kart odpowiedzi od zestawów zadań etykiety na bezpieczne koperty układ zestawów zaklejenie kopert opuszczenie sal egzaminacyjnych przez uczniów uczestniczących w pakowaniu zestawów sporządzenie dokumentacji egzaminacyjnej w salach

32 XVII. Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań w części językowej
Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań wyłącznie w części językowej 29.06. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od zestawów zadań w przypadku zestawów dostosowanych (A4, A5, A6, A7, A8) oraz wypełnionych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od żadnych zestawów zadań, jeśli wśród zestawów egzaminacyjnych wkładanych do bezpiecznej koperty są zestawy egzaminacyjne wskazane w punkcie 1. W przypadkach opisanych w punktach na etykiecie koperty należy zrobić adnotację: Nieoderwane długopisem/piórem z czerwonym tuszem/atramentem. W przypadkach nieopisanych w punktach wypełnione karty odpowiedzi należy odrywać od zestawów zadań i układać je oddzielnie zgodnie z kolejnością kodów podaną na etykiecie bezpiecznej koperty. Zarówno zestawy zadań, jak i oderwane od nich karty odpowiedzi należy umieścić w tej samej bezpiecznej kopercie. XVII. Odrywanie kart odpowiedzi od zestawów zadań w części językowej

33 Wzór etykiety pdf Nieoderwane zwolniony dysleksja
przeniesiony do sali 11 pdf

34 Po zakończeniu danej części egzaminu
Należy odebrać materiały egzaminacyjne od przewodniczących ZN sprawdzić zgodność liczby odbieranych zestawów egzaminacyjnych (wg opisu na kopertach) z listami zdających sprawdzić kompletność i poprawność wypełnienia odbieranej dokumentacji zabezpieczyć zestawy egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem sporządzić Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9b lub 9c) sporządzić Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu danej części egzaminu ( Załącznik OKE 3G lub 4G) i uzupełnić załączniki zweryfikować elektronicznie informacje o uczniach/słuchaczach z różnych powodów nieobecnych na egzaminie wydruk Wykazu uczniów (słuchaczy) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu… (Załącznik OKE 1G) dołączyć do dokumentacji egzaminacyjnej uporządkować dokumentację egzaminacyjną

35 Dokumentacja egzaminacyjna przekazywana do OKE w Gdańsku
Po każdej części egzaminu dwa egzemplarze Zbiorczego protokołu przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 3G lub 4G) Zbiorczy protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego dla danej części egzaminu (Załącznik nr 9b lub 9c) wypełnione listy zdających z wszystkich sal egzaminacyjnych Wykaz uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu (Załącznik OKE 1G ) potwierdzone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego (Załącznik OKE 2G) Po części językowej dodatkowo

36 Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej
Załącznik OKE 3G doc 1 Załącznik OKE 4G .doc 2

37 Zgłaszanie uczniów/słuchaczy z różnych powodów nieobecnych na egzaminie
nieobecni oraz zwolnieni, w tym laureaci konkursów przedmiotowych i laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych pdf

38 Wykaz uczniów zwolnionych…
Załącznik OKE 1G pdf

39 Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego
Załącznik OKE 2G doc

40 Zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych po egzaminie
zestawy wypełnione przez uczniów w bezpiecznych kopertach zaklejonych w salach egzaminacyjnych każdy typ zestawów oddzielnie zapakowany zestawy niewykorzystane i wadliwe oraz wykorzystane do jednorazowego odczytania uczniom z dysleksją głęboką, po części językowej również niewykorzystane płyty CD, w zaklejonych i opisanych papierowych kopertach połączonych w paczkę opisaną identyfikatorem szkoły oraz informacją Zestawy niewykorzystane i wadliwe (należy też podać ich liczbę) zestawy uczniów, którzy przerwali egzamin... w zaklejonych papierowych kopertach, spakowane jak wyżej z informacją Zestawy uczniów, którzy przerwali… dokumentacja egzaminacyjna w niezaklejonej papierowej kopercie Wyjątkowo można pakować razem zestawy A1, A4 i A5. bezpieczne koperty powinny być zaopatrzone w etykiety wypełnione przez członków ZN koperty prawdopodobnie będą posiadać specjalny nadruk zabezpieczający z napisem „CKE” i indywidualny numer seryjny papierowe koperty z zestawami niewykorzystanymi itp. ze wszystkich sal egzaminacyjnych powinny zostać połączone (zszyte, związane, włożone do jednej większej koperty) i opatrzone etykietą przygotowaną w OKE VII. Postępowanie z dokumentacją egzaminacyjną

41 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych
Kto odbiera? kurier Pocztexu z identyfikatorem Jak? materiały z jednej części egzaminu w jednej paczce Nie dotyczy szkół z Trójmiasta i powiatu gdańskiego, których dyrektorzy złożyli stosowne oświadczenia. wypełnione zestawy zestawy niewypełnione przez zdających dokumentacja egzaminacyjna opakowanie zewnętrzne dostosowane wielkością do zawartości (nie - zawartość do wielkości opakowania, np. Materiały + książki telefoniczne) Za bagaż nadliczbowy będziemy obciążać nadawcę kurier przyjdzie z wypełnioną nalepką Będzie to kurier Pocztexu, z identyfikatorem zawierającym imię i nazwisko oraz numer służbowy Kod kreskowy należy umieścić na napisie „Poczta polska” z boku po lewej stronie nalepki dyrektorzy szkół z terenu Trójmiasta i powiatu gdańskiego proszeni są o dostarczenie materiałów egzaminacyjnych bezpośrednio do OKE w Gdańsku (ul. Na Stoku 49) Każdego dnia w godz zgodnie z harmonogramem (harmonogram na naszej stronie internetowej w serwisie dla dyrektorów od 13 kwietnia) VIII. Instrukcja pakowania i przekazywania materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku Należy odebrać od kuriera jedną warstwę wypełnionej nalepki adresowej z jego podpisem na nalepce umieszczanej na przesyłce nakleić kod kreskowy szkoły

42 Przekazanie do OKE w Gdańsku materiałów egzaminacyjnych
przekazanie materiałów z części humanistycznej (GH) przekazanie materiałów z części matematyczno-przyrodniczej (GMP) przekazanie materiałów z części językowej (G***) w godz

43 Zabezpieczenie szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej
W szkolnej dokumentacji egzaminacyjnej pozostają protokoły przebiegu odpowiednich części egzaminu z poszczególnych sal (Załącznik nr 8b) Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej (Załącznik OKE 3G lub 4G) odesłany do szkoły z potwierdzeniem odbioru materiałów egzaminacyjnych w OKE kopie Zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu gimnazjalnego (Załącznik nr 9b lub 9c) z każdej części egzaminu, związanych z nimi załączników oraz pozostałych dokumentów przekazanych do OKE wszystkie dokumenty związane z powołaniem szkolnego zespołu egzaminacyjnego w tym Oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów (Załącznik nr 7) upoważnienie do dostępu do zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność PSZE i jego zastępcy w szczególnych przypadkach losowych (Załącznik nr 11) wnioski rodziców (prawnych opiekunów) uczniów (słuchaczy) o dostosowanie warunków egzaminacyjnych lub/i formy egzaminu wraz z opiniami/orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającymi dysfunkcje lub zaświadczeniami lekarskimi potwierdzającymi problemy zdrowotne zdających.

44 Harmonogram głównych zadań PSZE po 15 marca – c.d.
nie później niż do 12 maja zgłoszenie do OKE w Gdańsku zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu w terminie dodatkowym 8, 9 i 10 czerwca 18 czerwca przekazanie uczniom informacji o wynikach egzaminu otrzymanych z OKE w Gdańsku 25 czerwca przekazanie uczniom zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu wystąpienie o zwolnienie ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do egzaminu/części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie później niż do 20 sierpnia

45 Zapotrzebowania na arkusze na termin dodatkowy
od 27 kwietnia do 12 maja pdf

46 Egzamin w terminie dodatkowym
8, 9 i 10 czerwca Egzamin w terminie dodatkowym W terminie dodatkowym obowiązują te same procedury, które są stosowane w terminie właściwym. zgodnie z komunikatem dyrektora OKE w Gdańsku zamieszczonym w Serwisie dla dyrektorów odpowiednio wcześniej dostarczenie do szkół materiałów egzaminacyjnych listy zdających PSZE przygotowuje na wzór drukowanych z Hermesa. niewykorzystane w terminie kwietniowym kody kreskowe PZN w sali opisuje zawartość koperty, umieszczając na niej wszystkie informacje występujące na etykietach OKE. etykiety na bezpieczne koperty pakowanie materiałów egzaminacyjnych Materiały egzaminacyjne ze wszystkich części należy zapakować do jednej paczki 10 czerwca. Jeśli egzamin się odbył - przesyłką Pocztexu na koszt odbiorcy. Uwaga! Należy wcześniej zamówić kuriera! Jeśli egzamin się nie odbył – zwykłą przesyłką pocztową. Uwaga! Nie wcześniej niż o godz w dniu 10 czerwca! przekazanie materiałów egzaminacyjnych do OKE w Gdańsku Dyrektorzy szkół Trójmiasta i powiatu gdańskiego dostarczają materiały egzaminacyjne bezpośrednio do siedziby OKE w Gdańsku.

47 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
przekazanie szkołom przez OKE informacji o wynikach zdających – do 18 czerwca możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 18 czerwca wręczenie zdającym zaświadczeń o wynikach – w macierzystych szkołach uczniów 25 czerwca Należy sprawdzić zgodność danych egzaminacyjnych na zaświadczeniach o wynikach, podpisać listę otrzymanych zaświadczeń i odesłać ją do OKE w Gdańsku. ! data ujawnienia wyników – 18 czerwca termin wyznaczony przez dyrektora CKE IX. Informowanie o wynikach egzaminu

48 Zwalnianie ucznia/słuchacza
od 1 września do dnia egzaminu od 1 września 2009 do 20 sierpnia 2010 z obowiązku przystąpienia do części egzaminu z obowiązku przystąpienia do egzaminu z odpowiedniej części egzaminu §38.3, §38.4 uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami §39.1 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych... §49.4 w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych §149.a uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach specjalnych

49 Uczniowie/słuchacze uprawnieni do zwolnienia
Paragraf w Rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania... Z czego wynikają uprawnienia do zwolnienia? Jaka jest podstawa prawna? Kto wnioskuje o zwolnienie? Kto zwalnia/ stwierdza prawo do zwolnienia? Na podstawie jakiego dokumentu? sprzężenie niepełnosprawności §38.3. DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 rodzice (prawni opiekunowie) dyrektor OKE Załącznik nr 3 z Procedur... brak umiejętności czytania lub pisania u uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością §38.4. DzU z 2009 r. nr 141, poz. 1150 na mocy prawa w gimnazjum specjalnym realizowanie zajęć z języka obcego nowożytnego w mniejszym wymiarze godzin... §149a. DzU z 2009 r. nr 58, poz. 475 uzyskanie tytułu laureata... §39.1. DzU z 2007 r. nr 83, poz.562 - dyrektor szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata szczególne przypadki losowe lub zdrowotne §49.4. DzU z 2009 r. nr 141, poz. 1150 Załącznik nr 2 z Procedur... Akt prawny, którym został wprowadzony

50 Ważne telefony w razie braku zestawów egzaminacyjnych w dniu egzaminu w razie błędów w danych uczniów/słuchaczy (Hermes, zaświadczenia o wynikach) inne sprawy związane z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego sekretariat kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego komórka do p. Dyrektor OKE w Gdańsku - informatycy koordynatorzy części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej koordynatorzy części językowej

51 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku Szkolenie dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zastępców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google