Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność MGOPS Więcborku w 2007 r. prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność MGOPS Więcborku w 2007 r. prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Działalność MGOPS Więcborku w 2007 r. prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku

4 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁNOŚCI MGOPS W WIĘCBORKU ustawa z dnia 12 maja 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)ustawa z dnia 12 maja 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 139,poz.992 ze zm.)ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 139,poz.992 ze zm.) ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732 ze zm.)ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732 ze zm.)

5 PODSTAWOWY DOKUMENT PROGRAMOWY Obowiązkowym i podstawowym dokumentem umożliwiającym skuteczne realizowanie różnego rodzaju działań przyczyniających się do rozwiązania problemów społecznych jest opracowana:Obowiązkowym i podstawowym dokumentem umożliwiającym skuteczne realizowanie różnego rodzaju działań przyczyniających się do rozwiązania problemów społecznych jest opracowana: Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork do roku 2013, która została przyjęta Uchwała Nr XLIII/406/06 RM w Więcborku z dn. 02 października 2006 r.Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork do roku 2013, która została przyjęta Uchwała Nr XLIII/406/06 RM w Więcborku z dn. 02 października 2006 r.

6 NOWATORSKI MGOPS MGOPS systematycznie podejmuje działania zmierzające do poszerzania realizowanych działań a tym samym wzbogaca ofertę świadczonej pomocy na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy ze strony tut. Ośrodka.MGOPS systematycznie podejmuje działania zmierzające do poszerzania realizowanych działań a tym samym wzbogaca ofertę świadczonej pomocy na rzecz osób wymagających wsparcia i pomocy ze strony tut. Ośrodka.

7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MGOPS 3 podległe placówki:3 podległe placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy – powstał w 1998 r. (w tym roku obchodzone jest 10-lecie powstania placówki Środowiskowy Dom Samopomocy – powstał w 1998 r. (w tym roku obchodzone jest 10-lecie powstania placówki Świetlica Środowiskowa UŚMIECH Świetlica Środowiskowa UŚMIECH Mieszkanie Chronione Mieszkanie Chronione w strukturach MGOPS wyodrębniono trzy działy:w strukturach MGOPS wyodrębniono trzy działy: Dział Finansowo – Księgowy; Dział Finansowo – Księgowy; Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej; Dział Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej; Dział Świadczeń Rodzinnych. Dział Świadczeń Rodzinnych.

8 BUDZET MGOPS W WIĘCBORKU 2005 – łączny budżet wynosił 5 871 314,-zł2005 – łączny budżet wynosił 5 871 314,-zł 2006 – łączny budżet wynosił 7 651 712,-zł2006 – łączny budżet wynosił 7 651 712,-zł 2007 – łączny budżet wynosił 7 672 514,-zł2007 – łączny budżet wynosił 7 672 514,-zł

9 BUDŻET MGOPS W WIĘCBORKU Inne 1% Zadania zlecone - śr. Wojewody 69% Zadania własne - śr. gminy 18% Zadania własne - śr. Wojewody 12%

10 BUDZET MGOPS W WIĘCBORKU 59% 10% 12% 2% 10% 5% Świetlica Środowiskowa Środowisk. Dom Samopomocy Św. rodzinne inne Zasiłki i pomoc w naturze Utrzymanie ośrodka Poz. działaln. (Program, DPS, Praca społ. użyteczna)

11 KADRA MGOPS W WIĘCBORKU ŚDS 17% Pracownicy socjalni 12% ŚS 12% Inni 23% Świadczenia rodzinne 8% Opiekunki 28%

12 WYKSZTAŁCENIE KADRY Średnie 21% Podstawowe 10% Wyższe 40% Policealne 29%

13 DODATKOWE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MGOPS W WIĘCBORKU W 2007 R. WSPÓŁFINANSOWANE Z ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH projekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnejprojekty współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; projekt partnerski współfinansowany z Grantu przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia finansowany ze środków Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory.projekt partnerski współfinansowany z Grantu przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia finansowany ze środków Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory. żywność w ramach realizacji Program PEAD – Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiejżywność w ramach realizacji Program PEAD – Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

14 KONKURS MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ umożliwił utworzenie Klubu Integracji Społecznej umożliwił utworzenie Klubu Integracji Społecznej w marcu 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu konkursu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu umożliwiając w trybie konkursowym tworzenie Klubów Integracji Społecznej w środowisku wiejskim czyli jednostki organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym według art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.w marcu 2007 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje o ogłoszeniu konkursu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu umożliwiając w trybie konkursowym tworzenie Klubów Integracji Społecznej w środowisku wiejskim czyli jednostki organizujące działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym według art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

15 UTWORZENIE KIS MGOPS w Więcborku przygotował ofertę Gminy Więcbork (oficjalny wnioskodawca) obejmującą zaproponowany plan działań KIS, pn. Klub Integracji Społecznej w Więcborku czyli bądźmy kreatywni i samodzielni i jako jeden z 58 podmiotów w skali kraju uzyskał dofinansowanie na realizację przedstawionego pomysłu funkcjonowania KIS.MGOPS w Więcborku przygotował ofertę Gminy Więcbork (oficjalny wnioskodawca) obejmującą zaproponowany plan działań KIS, pn. Klub Integracji Społecznej w Więcborku czyli bądźmy kreatywni i samodzielni i jako jeden z 58 podmiotów w skali kraju uzyskał dofinansowanie na realizację przedstawionego pomysłu funkcjonowania KIS. na ten cel pozyskano maksymalną kwotę dotacji – 15.000,-zł na ten cel pozyskano maksymalną kwotę dotacji – 15.000,-zł

16 UCZESTNICY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wyłoniono 16 osobową grupę kobiet, dla których przygotowano program terapeutyczny umożliwiający ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego.wyłoniono 16 osobową grupę kobiet, dla których przygotowano program terapeutyczny umożliwiający ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej do aktywnego powrotu do życia społecznego i zawodowego. spotkania w Klubie odbywały się w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po około 3 - 4 godziny.spotkania w Klubie odbywały się w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu, po około 3 - 4 godziny. TREMIN REALIZACJI: od 11 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.TREMIN REALIZACJI: od 11 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

17 POWODY UTWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia na terenie powiatu sępoleńskiego;utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia na terenie powiatu sępoleńskiego; bezrobocie jako dominującą przyczyna korzystania z pomocy tut. ośrodka;bezrobocie jako dominującą przyczyna korzystania z pomocy tut. ośrodka; długotrwale bezrobocie jako przeważająca kategoria osób bezrobotnych;długotrwale bezrobocie jako przeważająca kategoria osób bezrobotnych; niski poziom wykształcenia i zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe;niski poziom wykształcenia i zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe; niska aktywność społeczna większości bezrobotnych; niska aktywność społeczna większości bezrobotnych; pojawianie się izolacji społecznej;pojawianie się izolacji społecznej; wycofanie z aktywnego życia zawodowego i społecznego;wycofanie z aktywnego życia zawodowego i społecznego; brak wiary we własne umiejętności i we własne siły;brak wiary we własne umiejętności i we własne siły;

18 POWODY UTWORZENIA KIS brak na terenie miasta i gminy Więcbork kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym skierowanych do grup szczególnego ryzykabrak na terenie miasta i gminy Więcbork kompleksowych działań o charakterze społecznym i zawodowym skierowanych do grup szczególnego ryzyka

19 PARTNERZY PROJEKTU Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – m.in. systematyczna pomoc podczas doboru beneficjentów, tworzenie Indywidualnych Planów Działania;Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim – m.in. systematyczna pomoc podczas doboru beneficjentów, tworzenie Indywidualnych Planów Działania; MG Dom Kultury w Więcborku – m.in. bezpłatne wynajmowanie sal do prowadzenia zaplanowanych działań projektowych;MG Dom Kultury w Więcborku – m.in. bezpłatne wynajmowanie sal do prowadzenia zaplanowanych działań projektowych; Gmina Więcbork – dofinansowanie działań zaplanowanych w projekcie;Gmina Więcbork – dofinansowanie działań zaplanowanych w projekcie; Lokalne media (Wiadomości Krajeńskie, Gazeta Pomorska) – bezpłatna promocja projektu;Lokalne media (Wiadomości Krajeńskie, Gazeta Pomorska) – bezpłatna promocja projektu;

20 REALIZOWANE DZIAŁANIA OBEJMOWAŁY TRZY POZIOMY Wsparcie indywidualne – prowadzone przez pracownika socjalnego (diagnoza osobowościowa, zawarcie kontraktu socjalnego);Wsparcie indywidualne – prowadzone przez pracownika socjalnego (diagnoza osobowościowa, zawarcie kontraktu socjalnego); Wsparcie społeczne – prowadzone przez psychologa (warsztaty nabywania umiejętności psycho–społecznych, samopomocowa grupa wsparcia );Wsparcie społeczne – prowadzone przez psychologa (warsztaty nabywania umiejętności psycho–społecznych, samopomocowa grupa wsparcia ); Wsparcie zawodowe – prowadzone przez doradcę zawodowego i informatyka, (szkolenie z zakresu budowania Indywidualnych Planów Działania połączone z elementami aktywnego poszukiwania pracy, Kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i sieci Internet).Wsparcie zawodowe – prowadzone przez doradcę zawodowego i informatyka, (szkolenie z zakresu budowania Indywidualnych Planów Działania połączone z elementami aktywnego poszukiwania pracy, Kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i sieci Internet).

21 DODATKOWE DZIAŁANIA opieka nad dziećmi uczestniczek podczas zajęć KIS – Świetlica Środowiskowa w Więcborku;opieka nad dziećmi uczestniczek podczas zajęć KIS – Świetlica Środowiskowa w Więcborku; dodatkowa możliwość skorzystania z Internetu – pomocnicze, indywidualne zajęcia w sobotę;dodatkowa możliwość skorzystania z Internetu – pomocnicze, indywidualne zajęcia w sobotę; zestawy materiałów szkoleniowych (imienny segregator, identyfikator, itp.);zestawy materiałów szkoleniowych (imienny segregator, identyfikator, itp.); ubezpieczenie uczestniczek zajęć;ubezpieczenie uczestniczek zajęć; drobny poczęstunek, tj. kawa, herbata, ciasto.drobny poczęstunek, tj. kawa, herbata, ciasto.

22 OSIĄGNIĘTE REZULTATY powstały Indywidualne Plany Działania;powstały Indywidualne Plany Działania; uczestniczki stworzyły indywidualne teczki zawierające dokumenty aplikacyjne;uczestniczki stworzyły indywidualne teczki zawierające dokumenty aplikacyjne; podjęcie przez uczestniczkę przygotowania zawodowe, wykonywanie prac społecznie użytecznych;podjęcie przez uczestniczkę przygotowania zawodowe, wykonywanie prac społecznie użytecznych; wzrost umiejętności społecznych oraz motywacji do aktywnego poszukiwania pracy;wzrost umiejętności społecznych oraz motywacji do aktywnego poszukiwania pracy; przezwyciężenie bierności zawodowej i zaktywizowanie całej grupy beneficjentów;przezwyciężenie bierności zawodowej i zaktywizowanie całej grupy beneficjentów; integracja społecznaintegracja społeczna

23

24

25

26 KONKURS MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ umożliwił utworzenie Klubu Wzajemnego Wsparcia – SWOJACY.pl MGOPS w Więcborku przygotował ofertę Gminy Więcbork (oficjalny wnioskodawca) obejmującą zaproponowany plan działań pn. Klub Wzajemnego Wsparcia – SWOJACY.pl, z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.MGOPS w Więcborku przygotował ofertę Gminy Więcbork (oficjalny wnioskodawca) obejmującą zaproponowany plan działań pn. Klub Wzajemnego Wsparcia – SWOJACY.pl, z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. na ten cel pozyskano dotacji w wysokości – 21.600,-zł na ten cel pozyskano dotacji w wysokości – 21.600,-zł

27 ZAŁOŻENIA PROJEKTU CELEM GŁÓWNYM podejmowanych w ramach projektu działań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój sieci oparcia społecznego dla tej grupy osób.CELEM GŁÓWNYM podejmowanych w ramach projektu działań było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rozwój sieci oparcia społecznego dla tej grupy osób. TERMIN REALIZACJI: od dnia 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.TERMIN REALIZACJI: od dnia 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCZESTNICY PROJEKTU: wyłoniono 15-osobową grupę osób, którzy uczęszczali na cyklicznie organizowane zajęcia, odbywające się w godzinach popołudniowych w salach ŚDS w WięcborkuUCZESTNICY PROJEKTU: wyłoniono 15-osobową grupę osób, którzy uczęszczali na cyklicznie organizowane zajęcia, odbywające się w godzinach popołudniowych w salach ŚDS w Więcborku

28 ZAPROPONOWANE DZIAŁANIA zajęcia prowadzone przez Informatyka (obsługa komputera, sieci Internet, telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny itp.)zajęcia prowadzone przez Informatyka (obsługa komputera, sieci Internet, telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny itp.) trening prowadzony przez psychologa;trening prowadzony przez psychologa; zajęcia integracyjno – edukacyjne prowadzone przez Animatora kulturalnego (zajęcia muzyczne, wokalne, gry planszowe, zabawy integrujące);zajęcia integracyjno – edukacyjne prowadzone przez Animatora kulturalnego (zajęcia muzyczne, wokalne, gry planszowe, zabawy integrujące); wsparcie pracowników socjalnych;wsparcie pracowników socjalnych; poradnictwo prawne – Radca prawny.poradnictwo prawne – Radca prawny.

29 DODATKOWE DZIAŁANIE MGOPS w Więcborku w ramach realizacji Projektu Klub Wzajemnego Wsparcia – Swojacy.pl w dniu 03 grudnia 2007 r. czyli w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych zainicjował posiedzenie członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM w Więcborku.MGOPS w Więcborku w ramach realizacji Projektu Klub Wzajemnego Wsparcia – Swojacy.pl w dniu 03 grudnia 2007 r. czyli w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych zainicjował posiedzenie członków Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej RM w Więcborku. Do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządu gminnego oraz lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zmniejszenia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.Do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu zaproszono przedstawicieli samorządu gminnego oraz lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz zmniejszenia wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było zainicjowanie polemiki nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na ternie gminy Więcbork.Celem spotkania było zainicjowanie polemiki nt. sytuacji osób niepełnosprawnych na ternie gminy Więcbork.

30

31

32 KONKURS PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przygotowane oferty pozwoliły rozszerzyć wachlarz pomocy ukierunkowanej na grupę osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Więcbork.Przygotowane oferty pozwoliły rozszerzyć wachlarz pomocy ukierunkowanej na grupę osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Więcbork. W wyniku weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2007r., zrealizowano następujące projekty:W wyniku weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2007r., zrealizowano następujące projekty: 1. Spotkania integracyjne – Biesiada nad Jeziorem 1. Spotkania integracyjne – Biesiada nad Jeziorem 2. Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta 2. Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta 3. Piknik Przyjaźni 3. Piknik Przyjaźni 4. Spotkania integracyjne Bądźmy razem – nie musisz być sam 4. Spotkania integracyjne Bądźmy razem – nie musisz być sam 5. Wieczerza wigilijna dla osób niepełnosprawnych 5. Wieczerza wigilijna dla osób niepełnosprawnych na ten cel pozyskano kwotę dotacji – 19.060,-zł na ten cel pozyskano kwotę dotacji – 19.060,-zł

33 Luchowo, Górka Klasztorna

34 PROJEKTY WSPÓŁFIANSOWANE Z PFRON Projekt socjalny Biesiada nad jeziorem zakładał zorganizowanie dwóch spotkań. Jedno spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem MOCHEL w Luchowie dla 40-osobowej grupy osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork natomiast drugie spotkanie zorganizowano w Sanktuarium Maryjnym w Gorce Klasztornej. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny Podczas trwania wycieczki zapewniono bezpłatną opieką pielęgniarską, bilety wstępu oraz wyżywienie.Projekt socjalny Biesiada nad jeziorem zakładał zorganizowanie dwóch spotkań. Jedno spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym nad Jeziorem MOCHEL w Luchowie dla 40-osobowej grupy osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork natomiast drugie spotkanie zorganizowano w Sanktuarium Maryjnym w Gorce Klasztornej. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny Podczas trwania wycieczki zapewniono bezpłatną opieką pielęgniarską, bilety wstępu oraz wyżywienie. Partnerem projektu był:Partnerem projektu był: –Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Więcborku, którego członkowie zapewnili bezpłatną oprawę wokalno-muzyczną w czasie trwania spotkania w Luchowie; Termin realizacji: 1.Luchowo - 02 sierpnia 2007r.1.Luchowo - 02 sierpnia 2007r. 2.Górka Klasztorna - 07 września 2007r.2.Górka Klasztorna - 07 września 2007r.

35 Luchowo, Górka Klasztorna

36 PROJEKTY WSPÓŁFIANSOWANE Z PFRON Projekt socjalny pn. Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta zakładał zorganizowanie bezpłatnej wycieczki krajoznawczej do Trójmiasta. Uczestnikami wycieczki była 40-osobowa grupa osób starszych, niepełnosprawnych zamieszkujących tereny miasta i gminy Więcbork.Projekt socjalny pn. Turystyczne wojaże po Polsce – wycieczka do Trójmiasta zakładał zorganizowanie bezpłatnej wycieczki krajoznawczej do Trójmiasta. Uczestnikami wycieczki była 40-osobowa grupa osób starszych, niepełnosprawnych zamieszkujących tereny miasta i gminy Więcbork. Termin realizacji: 22 sierpnia 2007 r.Termin realizacji: 22 sierpnia 2007 r.

37 Turystyczne wojaże …

38

39 PROJEKTY WSPÓŁFIANSOWANE Z PFRON Projekt socjalny pn. Piknik Przyjaźni polegał na zorganizowaniu imprezy plenerowej przeznaczonej jest dla 70-osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork. To impreza cykliczna, organizowana już od 2 lat dla dzieci specjalnej troski. W tym roku oprócz przygotowanego programu zabaw i konkursów zaproszono Pana Mieczysława Giedrojć - specjalistę teatru pantomimy, występującego w roli Klauna Mietka oraz udostępniono bezpłatnie dmuchany zamek dla dzieci. Podczas trwania imprezy zapewniono uczestnikom bezpłatną opieką pielęgniarską, słodkości i drobne upominki.Projekt socjalny pn. Piknik Przyjaźni polegał na zorganizowaniu imprezy plenerowej przeznaczonej jest dla 70-osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Więcbork. To impreza cykliczna, organizowana już od 2 lat dla dzieci specjalnej troski. W tym roku oprócz przygotowanego programu zabaw i konkursów zaproszono Pana Mieczysława Giedrojć - specjalistę teatru pantomimy, występującego w roli Klauna Mietka oraz udostępniono bezpłatnie dmuchany zamek dla dzieci. Podczas trwania imprezy zapewniono uczestnikom bezpłatną opieką pielęgniarską, słodkości i drobne upominki. Partnerami projektu byli:Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku; Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku; Gmina Więcbork – GKRPA; Gmina Więcbork – GKRPA; Wiadomości Krajeńskie; Wiadomości Krajeńskie; Termin realizacji: 26 sierpnia 2007 r. Termin realizacji: 26 sierpnia 2007 r.

40

41

42 PROJEKTY WSPÓŁFIANSOWANE Z PFRON Projekt socjalny pod wymowną nazwą Bądźmy razem – nie musisz być sam polegał na zorganizowaniu 4 cyklicznych spotkań integracyjnych dla około 45-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, które z powodzeniem odbywają się od 3 lat i wpisały się do kalendarza przedsięwzięć organizowanych przez MGOPS w Więcborku. Scenariusz spotkania za każdym razem jest bardzo ciekawy i bogaty w swojej ofercie (muzyka, śpiew, zabawy integracyjne, konkursy).Projekt socjalny pod wymowną nazwą Bądźmy razem – nie musisz być sam polegał na zorganizowaniu 4 cyklicznych spotkań integracyjnych dla około 45-osobowej grupy osób niepełnosprawnych, które z powodzeniem odbywają się od 3 lat i wpisały się do kalendarza przedsięwzięć organizowanych przez MGOPS w Więcborku. Scenariusz spotkania za każdym razem jest bardzo ciekawy i bogaty w swojej ofercie (muzyka, śpiew, zabawy integracyjne, konkursy). Tut. ośrodek dokłada wszelkich starań aby uczestnicy poczuli domowy i życzliwy klimat. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się drobne usługi medyczno wykonywane przez zaprzyjaźnioną pielęgniarkę a na zakończenie Spotkania wręczany jest każdemu uczestnikowi drobny upominek.Tut. ośrodek dokłada wszelkich starań aby uczestnicy poczuli domowy i życzliwy klimat. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszą się drobne usługi medyczno wykonywane przez zaprzyjaźnioną pielęgniarkę a na zakończenie Spotkania wręczany jest każdemu uczestnikowi drobny upominek. Termin realizacji: 08 listopada 2007 r. do 04 grudnia 2007 r.Termin realizacji: 08 listopada 2007 r. do 04 grudnia 2007 r.

43 Spotkania integracyjne …

44

45 PROJEKTY WSPÓŁFIANSOWANE Z PFRON Projekt socjalny Wieczerza Wigilijna polegał na zorganizowaniu spotkania opłatkowego dla około 70-osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Wieczerza organizowana jest już od kilku lat dla osób, które w ten wyjątkowy czas chcą podzielić się opłatkiem z innymi osobami o podobnych problemach dnia codziennego. Spotkanie odbyło się w Restauracji – Barze Pomorzanka w Więcborku. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele lokalnych władz, księża z Parafii a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej.Projekt socjalny Wieczerza Wigilijna polegał na zorganizowaniu spotkania opłatkowego dla około 70-osobowej grupy osób niepełnosprawnych. Wieczerza organizowana jest już od kilku lat dla osób, które w ten wyjątkowy czas chcą podzielić się opłatkiem z innymi osobami o podobnych problemach dnia codziennego. Spotkanie odbyło się w Restauracji – Barze Pomorzanka w Więcborku. Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele lokalnych władz, księża z Parafii a także przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej. Partnerami projektu byli:Partnerami projektu byli: Lokalne media: Wiadomości Krajeńskie;Lokalne media: Wiadomości Krajeńskie; Termin realizacji: 16 grudnia 2007 r.Termin realizacji: 16 grudnia 2007 r.

46 Wspólna Wieczerza …

47 PROJEKT PARTNERSKI Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w podjętym partnerstwie z MGOPS w Więcborku przygotowało ofertę obejmującą zaproponowany plan działań pn. Choć pomaluj mój świat i uzyskało dofinansowanie na realizację przedstawionego pomysłu.Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku w podjętym partnerstwie z MGOPS w Więcborku przygotowało ofertę obejmującą zaproponowany plan działań pn. Choć pomaluj mój świat i uzyskało dofinansowanie na realizację przedstawionego pomysłu. na ten cel pozyskano maksymalną kwotę dotacji – 10.000,-złna ten cel pozyskano maksymalną kwotę dotacji – 10.000,-zł sfinansowanego z Grantu przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia finansowany ze środków Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory.sfinansowanego z Grantu przyznanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia finansowany ze środków Commercial Union Polska S.A. i Fundacji Agory.

48 ZAŁOŻENIA PROJEKTU Choć pomaluj mój świat Projekt zakładał zorganizowanie cyklu integracyjnych spotkań dla dzieci niepełnosprawnych wraz z ich sprawnymi rówieśnikami. W ramach projektu przygotowano i wdrożono program integracyjno – usprawniający, oparty na szeroko rozumianej terapii zajęciowej.Projekt zakładał zorganizowanie cyklu integracyjnych spotkań dla dzieci niepełnosprawnych wraz z ich sprawnymi rówieśnikami. W ramach projektu przygotowano i wdrożono program integracyjno – usprawniający, oparty na szeroko rozumianej terapii zajęciowej. Zrealizowano następujące działania:Zrealizowano następujące działania: –warsztatowe zajęcia artystyczne – zabawy z wykorzystaniem terapii zajęciowej; –zajęcia terapeutyczne – zabawy z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz metody Knillów (Świadomość ciała); –samopomocowa grupa wsparcia – zawiązana z rodziców małych uczestników zajęć, która opiekował się psycholog. TERMIN REALIZACJI: od dnia 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.TERMIN REALIZACJI: od dnia 11 lipca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. UCZESTNICY PROJEKTU: wyłoniono 15-osobową grupę dzieci niepełnosprawnych i 5-osobową grupę zdrowych rówieśników, którzy uczęszczali na cyklicznie organizowane zajęcia (6 spotkań), odbywające się w soboty, w godzinach południowych w salach ŚDS w Więcborku.UCZESTNICY PROJEKTU: wyłoniono 15-osobową grupę dzieci niepełnosprawnych i 5-osobową grupę zdrowych rówieśników, którzy uczęszczali na cyklicznie organizowane zajęcia (6 spotkań), odbywające się w soboty, w godzinach południowych w salach ŚDS w Więcborku.

49

50

51 POZYSKIWANIE ŻYWNOSCI Od kliku lat mieszkańcy miasta i gminy Więcbork korzystają z żywności pozyskiwanej z różnych instytucji, w 2007 r. dystrybucją żywności zajmował sie:Od kliku lat mieszkańcy miasta i gminy Więcbork korzystają z żywności pozyskiwanej z różnych instytucji, w 2007 r. dystrybucją żywności zajmował sie: MGOPS w Więcborku:MGOPS w Więcborku: –ze Stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności; –z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, w ramach realizacji programu,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej –która otrzymywali tylko klienci pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Więcbork. Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku:Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w Więcborku: –z Chojnickiego Banku Żywności w ramach realizacji programu,,Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej którą otrzymywały osoby wymagające wsparcia, które zgłosiły się do Stowarzyszenia.

52 POZYSKIWANIE ŻYWNOSCI 86 580 40 315 136 076 9313 27040 76339 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 200520062007 wartość otrzymanej pomocy (w zł)ilość otrzymanej pomocy (kg,l)

53 POZYSKIWANIE ŻYWNOSCI 0500010000150002000025000 mąka cukier ser topiony ser żółty mleko makaron kasza ryż płatki kuk. 200520062007

54 POZYSKIWANIE ŻYWNOSCI

55 NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA MGOPS W WIĘCBORKU W 2008 R. prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku

56 NOWE FORMY PRACY MGOPS W WIĘCBORKU W 2008 R. Projekt systemowy współfinansowany ze środków PO KL – Priorytet VII;Projekt systemowy współfinansowany ze środków PO KL – Priorytet VII; Punkt Interwencji Kryzysowej;Punkt Interwencji Kryzysowej;

57 NOWE FORMY PRACY PROJEKT SYSTEMOWY

58 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL KRYTERIA MERYTORYCZNEKRYTERIA MERYTORYCZNE Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku.Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku. KRYTERIA ORGANIZACYJNEKRYTERIA ORGANIZACYJNE Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej - co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31.12.2010 roku.Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej - co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31.12.2010 roku. KRYTERIA FINANSOWEKRYTERIA FINANSOWE Posiadanie wkładu własnego.Posiadanie wkładu własnego. Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest złożenie wniosku o dofinansowanie.Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

59 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL Projekt systemowy składa się z dwóch elementów: Projekt systemowy składa się z dwóch elementów: –działania z zakresu form aktywnej integracji wobec klientów pomocy społecznej; –upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

60 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL – część aktywna integracja Narzędzia realizacji projektu w części dotyczącej rozwoju form aktywnej integracji:Narzędzia realizacji projektu w części dotyczącej rozwoju form aktywnej integracji: Kontrakt socjalny (narzędzie planowane do zrealizowania na terenie gm. Więcbork) Kontrakt socjalny (narzędzie planowane do zrealizowania na terenie gm. Więcbork) Program aktywności lokalnej Program aktywności lokalnej Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

61 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL – część aktywna integracja Kontrakt socjalnyKontrakt socjalny –jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości:Kontrakt przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości: –zastosowania wsparcia finansowego; –pracy socjalnej; –instrumentów aktywnej integracji.

62 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL – część aktywna integracja INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJIINSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI Nowa formuła instrumentów aktywizacyjnych stosowanych wobec klientów pomocy społecznej stanowiących nową jakość działań, umożliwia zastosowanie:Nowa formuła instrumentów aktywizacyjnych stosowanych wobec klientów pomocy społecznej stanowiących nową jakość działań, umożliwia zastosowanie: Instrumentów aktywizacji społecznej; Instrumentów aktywizacji społecznej; Instrumentów aktywizacji zawodowej; Instrumentów aktywizacji zawodowej; Instrumentów aktywizacji edukacyjnej; Instrumentów aktywizacji edukacyjnej; Instrumentów aktywizacji zdrowotnej. Instrumentów aktywizacji zdrowotnej.

63 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL - cześć upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej.Przez upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej rozumie się możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. W ramach projektu systemowego możliwe jest:W ramach projektu systemowego możliwe jest: –finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika; –sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego.

64 PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PO KL Wartość projektu systemowego na 2008r. wynosi 133.643,44złWartość projektu systemowego na 2008r. wynosi 133.643,44zł (z czego wkład własny to 14.032,56 zł)(z czego wkład własny to 14.032,56 zł)

65 Kontrakt socjalny prezentuje: Grażyna Stasiak Pracownik socjalny MGOPS w Więcborku

66 KONTRAKT SOCJALNY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ Z 12 MARCA 2004 ROKU Art.4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.Art.4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Art.6. pkt 6. W artykule tym zdefiniowano pojęcie kontraktu socjalnego który jest (...) pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.Art.6. pkt 6. W artykule tym zdefiniowano pojęcie kontraktu socjalnego który jest (...) pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Art.11.ust.2 Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, nie dotrzymanie jego postanowień, (...) może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.Art.11.ust.2 Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, nie dotrzymanie jego postanowień, (...) może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymaniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

67 KONTRAKT SOCJALNY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ Z 12 MARCA 2004 ROKU Art.45.ust.2. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.Art.45.ust.2. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Art.108.ust.1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej ośrodek pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną.Art.108.ust.1. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej ośrodek pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną. Art.108.ust.2. Minister do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia wzór kontraktu socjalnego, w którym zostaną uwzględnione indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.Art.108.ust.2. Minister do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia wzór kontraktu socjalnego, w którym zostaną uwzględnione indywidualne cechy osoby podpisującej kontrakt socjalny.

68 KONTRAKT W SENSIE PRAWNYM Statyczna wiążącą ugoda pomiędzy stronami, zwykle ustanawiającą środki zapobiegające niewywiązywaniu się z niej.Statyczna wiążącą ugoda pomiędzy stronami, zwykle ustanawiającą środki zapobiegające niewywiązywaniu się z niej. KONTRAKT W PRACY SOCJALNEJ Robocze porozumienie pomiędzy stronami na temat warunków usługi. Charakteryzuje się dynamiką i elastycznością.Robocze porozumienie pomiędzy stronami na temat warunków usługi. Charakteryzuje się dynamiką i elastycznością.

69 CECHY KONTRAKTU zrozumiałość (powinien jasno określać cele) zrozumiałość (powinien jasno określać cele) dynamika i elastyczność (ustalenia można renegocjować w miarę rozwoju pomocy) dynamika i elastyczność (ustalenia można renegocjować w miarę rozwoju pomocy) pragmatyka i realizm (powinien uwzględniać możliwości klienta, pracownika i ośrodka) pragmatyka i realizm (powinien uwzględniać możliwości klienta, pracownika i ośrodka)

70 FUNKCJE KONTRAKTU SOCJALNEGO motywacyjna (buduje perspektywę, daje nadzieję) motywacyjna (buduje perspektywę, daje nadzieję) dyscyplinująca (egzekwuje realizację postanowień, wymusza aktywność, jasno określa zobowiązania stron) dyscyplinująca (egzekwuje realizację postanowień, wymusza aktywność, jasno określa zobowiązania stron) pomocowa (uczy efektywniejszego modelu prowadzenia życia, uczy odpowiednich postaw i zachowań) pomocowa (uczy efektywniejszego modelu prowadzenia życia, uczy odpowiednich postaw i zachowań)

71 CEL ZAWARCIA KONTRAKTU Kontrakt nie stanowi celu samego w sobie – jest jedynie narzędziem pracy socjalnej służącym aktywizacji, zmierzającej do usamodzielnienia osoby (rodziny).Kontrakt nie stanowi celu samego w sobie – jest jedynie narzędziem pracy socjalnej służącym aktywizacji, zmierzającej do usamodzielnienia osoby (rodziny). Cel – to pożądany kierunek działania, które obieramy ze względu na zdiagnozowane przyczyny trudnej sytuacji życiowej osoby (rodziny).Cel – to pożądany kierunek działania, które obieramy ze względu na zdiagnozowane przyczyny trudnej sytuacji życiowej osoby (rodziny).

72 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku

73 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - diagnoza Z danych Komendy Powiatowej Policji w Więcborku oraz analiz własnych MGOPS w Więcborku wynika, wzrasta liczba interwencji związanych ze znęcaniem się nad najbliższymi członkami rodziny.Z danych Komendy Powiatowej Policji w Więcborku oraz analiz własnych MGOPS w Więcborku wynika, wzrasta liczba interwencji związanych ze znęcaniem się nad najbliższymi członkami rodziny. Zdecydowana ich większość jest następstwem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W przypadkach szczególnie drastycznych konieczne było zapewnienie kobietom i dzieciom tymczasowego schronienia w funkcjonujących OIK.Zdecydowana ich większość jest następstwem nadużywania alkoholu przez sprawców przemocy. W przypadkach szczególnie drastycznych konieczne było zapewnienie kobietom i dzieciom tymczasowego schronienia w funkcjonujących OIK. Do tej pory brak było na terenie gminy takiej formy wsparcia, dlatego też osoby korzystały z nie wystarczającej pomocy tut. ośrodka oferowanej przez pracowników socjalnych a także z funkcjonującego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego Powiatu Sępoleńskiego – prowadzonego przez PCPR w Więcborku. Jednak wsparcie to nadal jest niewystarczające i bezpośrednio nieukierunkowane na kompleksowa próbę rozwiązania problemu.Do tej pory brak było na terenie gminy takiej formy wsparcia, dlatego też osoby korzystały z nie wystarczającej pomocy tut. ośrodka oferowanej przez pracowników socjalnych a także z funkcjonującego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego Powiatu Sępoleńskiego – prowadzonego przez PCPR w Więcborku. Jednak wsparcie to nadal jest niewystarczające i bezpośrednio nieukierunkowane na kompleksowa próbę rozwiązania problemu.

74 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – uregulowania prawne Podstawy prawne funkcjonowania PIK: Podstawy prawne funkcjonowania PIK: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymienia zadania własne gminy, do których należy w szczególności:ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wymienia zadania własne gminy, do których należy w szczególności: –tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; –prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; –opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; –prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. ustawa o pomocy społecznej, wymienia świadczenia niepieniężne, do których zalicza się również:ustawa o pomocy społecznej, wymienia świadczenia niepieniężne, do których zalicza się również: –poradnictwo specjalistyczne; –interwencja kryzysowa; Utworzenie PIK wpisuje się również w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork do roku 2013Utworzenie PIK wpisuje się również w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork do roku 2013

75 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - funkcjonowanie Działalność punktu nakierowana będzie na zapobieganie narastającej fali przemocy w rodzinach oraz pomoc ofiarom przemocy.Działalność punktu nakierowana będzie na zapobieganie narastającej fali przemocy w rodzinach oraz pomoc ofiarom przemocy. W ramach interwencji kryzysowej poszkodowane osoby objęte będą bezpłatną opieką specjalistów:W ramach interwencji kryzysowej poszkodowane osoby objęte będą bezpłatną opieką specjalistów: –psychologa, –pedagoga, –prawnika, –pracownika socjalnego

76 PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – formy pracy NAJWAŻNIEJSZE formy pracy, to przede wszystkim:NAJWAŻNIEJSZE formy pracy, to przede wszystkim: –Bezpłatne poradnictwo indywidualne i grupowe PONADTO:PONADTO: –Monitorowanie problemu przemocy na terenie gminy Więcbork; –Profilaktyka: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej; –Podjęcie próby utworzenia systemu wspierania rodzin w sytuacjach kryzysowych, np. –inicjowanie utworzenia i opieka nad samopomocową grupą wsparcia; –zespołu interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie; –szkolenie kadr zawodowych (pracownicy OPS, Szkół, Placówek Zdrowia) pracujących na rzecz rodzin będących w kryzysie; –próba wypracowania zasad współpracy pomiędzy instytucjami powołanymi do przeciwdziałania problemowi (Policja, Sąd, Kuratorzy: Zawodowi i Społeczni, Służba Zdrowia, Szkoły, Władze Lokalne, Organizacje Pozarządowe); –opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub podjęcie współpracy przy opracowywaniu Powiatowego Programu Przemocy w Rodzinie.

77 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

78


Pobierz ppt "Działalność MGOPS Więcborku w 2007 r. prezentuje: Izabela Szmaglinska Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej MGOPS w Więcborku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google