Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej Kalisz, dnia 22-23.05.2006 Radosław Kołaciński Piotr Becla Jerzy Witkowski

2 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 2 Planowanie i organizowanie w gminie zaopatrzenia w media systemowe obowiązek (dwuetapowy?) planowania i organizowania zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe (wg art. 18, 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne) dotyczy tylko tych gmin, w których system zaopatrzenia w ciepło czy gaz już funkcjonuje oraz tych - które taki system zamierzają wprowadzić. - Etap pierwszy – zadanie obligatoryjne - opracowanie przez Zarząd i uchwalenie przez Radę Gminy Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Etap drugi - zadanie względnie obligatoryjne - opracowanie przez Zarząd i uchwalenie przez Radę Gminy Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (dopiero wtedy, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji zaopatrzenia gminy w media energetyczne według Założeń do planu … (art. 20 ustawy PE).

3 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 3 Cel opracowania Założeń do planu … uchwalenie wiodącego dokumentu energetycznego dla gminy, określenie kierunków planowania proekologicznej strategii rozwoju energetycznego gminy, zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w systemowe media energetyczne (ciepło, energia elektryczna, paliwa gazowe), z uwzględnieniem uwarunkowań i energetycznych bogactw lokalnych (energia wiatru, geotermia, energia spiętrzenia wód, podziemne zasoby paliw, zasoby energii biomasy) oraz w zgodności z Polityką energetyczną Polski do 2025 r..

4 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 4 Podstawa prawna opracowywania projektów Umowa z wybranym Wykonawcą. Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10. 04. 1997 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa o samorządzie terytorialnym z dn. 8. 03. 1980 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej z dn. 24. 07. 1998 r.

5 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 5 Podstawa merytoryczna opracowania Założeń do planu… Polityka energetyczna Polski do 2025 r. (przyjęta przez Radę Ministrów w dn. 4. 01. 2005 r. a obwieszczona przez MGiP w M.P. z dn. 22. 07. 2005 r.) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte uchwałą Rady Gminy. Miejscowe plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej (przemysłowo – handlowej) dla części obszaru gminy. Strategia rozwoju gminy przyjęta uchwałą Rady Gminy. Informacje ankietowe o mediach energetycznych od dystrybutorów systemowych (przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazownicze) występujących na obszarze gminy. Informacje ankietowe o gminie (aspekt energetyczny) od jej władz, jako uzupełnienie treści udostępnionych dokumentów źródłowych.

6 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 6 Zakres opracowania Założeń do planu... wg wymogów art. 19 ustawy PE, winien obejmować obligatoryjnie: Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej paliw gazowych, Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych Zakres współpracy z innymi gminami. (cenne źródło informacji ww. temacie stanowi publikacja dr Agnieszki Dobroczyńskiej pt. PLANOWANIE ENERGETYCZNE w GMINACH - Biuletyn URE nr 5 / 13 z 1.09.2000 r.)

7 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 7 Zakres opracowania Planu zaopatrzenia … na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy PE, projekt Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną powinien zawierać: Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, Harmonogram realizacji zadań Przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło finansowania

8 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 8 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Tematyka projektu Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (przykładowy, konspekt szczegółowy) 1. Podstawa prawna opracowania 2. Zakres opracowania (zgodnie z art. 19 Ustawy Prawo energetyczne)

9 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 9 3. Charakterystyka stanu energetycznego gminy opis ogólny (wsie, sołectwa, gminy ościenne, dane statystyczne i rozwojowe), warunki klimatyczne (PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne), zaopatrzenie gminy w ciepło z systemów ciepłowniczych (dane od władz gminnych i przedsiębiorstw ciepłowniczych), samozaopatrzenie w ciepło indywidualnych odbiorców gminy (dane od władz gminnych – gaz płynny, olej, węgiel), zaopatrzenie gminy w energię elektryczną i w paliwa gazu ziemnego (dane od przedsiębiorstw energetyki i gazownictwa), przybliżone określenie bieżących potrzeb energetycznych gminy (studium…, strategia …, informacje ankietowe o gminie), bilans i struktura użytkowanych w gminie mediów energetycznych i paliw (zestawienie tabelaryczne poglądowe - dla danych za ostatni rok), wpływ źródeł wytwarzania ciepła na emisję zanieczyszczeń (pył, CO, SO2, NOx i sadza – wyniki szacunkowe)

10 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 10 3.1 Bilans i struktura użytkowanych w gminie mediów energetycznych i paliw - tabela

11 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 11 3.2 Struktura użytkowanych w gminie mediów energetycznych i paliw - wykres

12 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 12 4. Ocena rynku paliw i energii ciągłość i jakość dostawy paliw, ciepła i energii (odnośnie systemów: ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazu ziemnego) stopień wykorzystania majątku mediów systemowych (z ww. informacji ankietowych), stosowanie mechanizmów rynkowych (rachunek ekonomiczny, reguły rynku, planowanie po najniższych kosztach działalności eksploatacyjnej i procesów inwestycyjnych), ochrona interesów odbiorców usług systemowych (taryfy - URE; praktyki monopolistyczne - UOKiK).

13 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 13 5. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na terenie gminy poprawa sprawności procesów energetycznych (właściwy dobór urządzeń – optymalizacja rozpiętości maksimum / minimum mocy, ograniczanie strat wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii, kogeneracja en. elektrycznej i ciepła, zwiększanie stopnia wykorzystania urządzeń, termomodernizacja budynków), realizacja planowych remontów (rewitalizacja urządzeń - poprawa efektywności), obniżanie kosztów (produkcji - jw. oraz organizacyjnych), wymiana (modernizacja inwestycyjna) nieefektywnych urządzeń i technologii (zmniejszenie energochłonności produktów finalnych), redukcja emisji zanieczyszczeń (OZE, czysta energia - zdrowie społeczności).

14 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 14 6. Możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych źródła ze skojarzonym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła (małe turbiny lub silniki spalinowe na gaz ziemny, biogaz, olej opałowy czy rzepakowy dla: kompleksów sportowych i szpitalno- sanatoryjnych, osiedli o skupionej zabudowie, dużych ferm hodowlanych oraz przy dużych wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków), zasoby energii odnawialnej (biomasa - słoma, obornik, gnojowica, odpady i osady poprodukcyjne, geotermia, energia gruntu, wiatru i cieków powierzchniowych, promieniowanie słoneczne, wierzba energetyczna, rzepak – biopaliwa, drewno - zrębki), lokalne złoża paliw (torf, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa).

15 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 15 7. Propozycja zakresu modernizacji źródeł i sieci energetycznych istniejących w gminie stopniowe ograniczanie lub likwidacja nieekonomicznych i uciążliwych dla środowiska technologii wytwarzania energii (rozsądna dywersyfikacja paliwa - gaz, biomasa, olej; nowe technologie - OZE, tworzenie minisystemów ciepłowniczych), rozsądne zagospodarowanie lokalnych paliw i zasobów energii (biomasa, odpady poużytkowe, uprawy biopaliwowe, paliwa kopalne, energia sił natury), określenie obszarów optymalnego zasilania odbiorców gminy w poszczególne media energetyczne (gaz sieciowy i en. elektryczna - kuchenki, gaz płynny - ogrzewanie i kuchenki, ciepło z minisystemu i gaz sieciowy - ogrzewanie - c.o i c.w.u.; zrównoważenie: minimum sumy opłat systemowych odbiorcom przy pokryciu kosztów uzasadnionych dostawcom poszczególnych mediów), spełnianie wymogów polityki energetycznej państwa i Unii Europejskiej (KPRE, dyrektywy UE, protokoły: z Kioto, siarkowy, azotowy).

16 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 16 8. Wariantowa (scenariuszowa) prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy rodzaje scenariuszy (Zachowawczy – Z, Postępu – P, Optymistyczny – O), przybliżone określenie perspektywicznych potrzeb energetycznych gminy (Studium…, Strategia…, informacje ankietowe o gminie), prognoza zapotrzebowania mocy cieplnej z systemu ciepłowniczego (dane i założenia wyjściowe - charakteryzujące poszczególne scenariusze rozwoju, analiza obrachunkowa, wnioski), prognoza zapotrzebowania mocy elektrycznej (…jak wyżej), prognoza zapotrzebowania mocy z paliw gazu ziemnego (…jak wyżej).

17 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 17 9. Rekomendacja energetyczna optymalnych rozwiązań zgodność z zasadami doktryny polityki energetycznej państwa: postęp gospodarczy – zrównoważony rozwój, bez szkody dla środowiska; rynek konkurencyjny z niezbędną administracyjną regulacją; rozwój OZE i kogeneracji rozproszonej; autonomiczne wykonywanie zadań i odpowiedzialność władz samorządowych za regionalną i lokalną politykę energetyczną (w tym: inspirowanie i wspieranie działań przedsiębiorstw energetycznych o charakterze systemowym oraz upowszechnianie idei partnerstwa publiczno – prywatnego: dla dystrybucji i dostaw paliw oraz energii, dla rozwoju OZE i kogeneracji).

18 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 18 10. Proponowane źródła finansowania inwestycji energetycznych SAVE i ALTENER (Programy UE; obszar RES – OZE oraz obszar RUE – racjonalizacja zużycia energii), 6 Program Ramowy – 2003 r. (Program UE - badania naukowe, rozwój techniczny; czystsza energia), Sieć OPET (Program UE – multilateralny; KAPE - członkiem polsko – niemieckiego konsorcjum OPET; niwelacja różnic między polską a UE), BALTIC CHAIN (Program UE – multilateralny, krajów rejonu morza Bałtyckiego; redukcja gazów cieplarnianych), SAPARD (Program UE - multilateralny; wspiera – inwestycje w gospodarstwa rolnicze i infrastrukturę obszarów wiejskich oraz projekty energetyczne). Mechanizm finansowy EOG i NMF (program państw EFTA; ochrona środowiska – promowanie OZE; dofinansowanie – do: 60, 85 % i powyżej; MGiP – Krajowym Punktem Kontaktowym), NFOŚiGW (Program krajowy; finansowanie inwestycji energetycznych – ochrona powietrza).

19 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 19 11. Zakres współpracy energetycznej z innymi gminami tworzenie międzygminnych minisystemów ciepłowniczych (łączenie przygranicznych osiedli o zabudowie skupionej) zorganizowana gospodarka odpadami i ściekami (wysypisko śmieci lub zbiorowa oczyszczalnia ścieków dla kilku gmin), organizowanie bazy paliwowej dla wspólnej, małej (elektro)ciepłowni systemowej (biomasa - słoma, zrębki drewna; zakontraktowane areały plantacji wierzby energetycznej) oraz - bazy surowcowej dla wytwórni biopaliwa (zakontraktowane areały rzepaku), pozyskiwanie odbiorców i budowa wspólnej, wielogminnej, skoncentrowanej sieci gazu ziemnego wysokometanowego bądź ze złóż lokalnych (propagowanie i wdrażanie czystej technologii), pozyskiwanie środków z UE na realizację wspólnych przedsięwzięć energetycznych (zintegrowane przedsięwzięcie – lepsza efektywność – większe prawdopodobieństwo uzyskania środków z UE).

20 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 20 12. Ocena bezpieczeństwa energetycznego gminy ocena pokrycia lokalnego zapotrzebowania na poszczególne media systemowe (stan bieżący i prognoza dla średnio i długoterminowego horyzontu czasowego), bieżące monitorowanie i okresowa aktualizacja prognoz lokalnych (administracja gminna), odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne (administracja gminna - w horyzoncie średnio i długoterminowym - zdolności wytwórcze i przesyłowe; operatorzy systemów - w horyzoncie krótkoterminowym - sekund, minut, godzin, dni - zbilansowanie systemu).

21 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 21 13. Podsumowanie, wnioski i zalecenia wyszczególnienie - podkreślenie najbardziej istotnych kwestii zawartych w poszczególnych rozdziałach opracowania

22 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 22 Procedura opracowywania, uzgadniania i uchwalania Założeń do planu… Zarząd opracowuje projekt Założeń do planu... (o zakresie jak w art. 19 ust. 3 ustawy PE), opracowany projekt Założeń do planu... podlega uzgodnieniu na szczeblu gmin ościennych (w zakresie współpracy bądź koordynacji międzygminnej wspólnych, gminnych inwestycji energetycznych), uzgodniony na szczeblu międzygminnym projekt Założeń... podlega zaopiniowaniu przez : – samorząd wojewódzki (zakres - koordynacja współpracy międzygminnej) – wojewodę (zakres - zgodność z polityką energetyczną państwa) zaopiniowany projekt Założeń do planu... należy ogłosić i wyłożyć do publicznego wglądu na 21 dni (z prawem składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do tego projektu przez zainteresowane osoby i instytucje), Rada Gminy uchwala Założenia do planu..., uwzględniając złożone opinie, wnioski oraz uwagi (ustanawia dokument wiążący dla organów gminy oraz podmiotów, w których gmina jest większościowym udziałowcem).

23 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 23 Procedura opracowywania, uzgadniania i uchwalania projektu Planu... (art. 20 ustawy PE) Zarząd opracowuje projekt Planu... na podstawie i w zgodności z już uchwalonymi Założeniami do planu... oraz o zakresie określonym w art. 20 ust. 2 ustawy PE. opracowany, na podstawie uchwalonych Założeń do planu..., projekt Planu... podlega zaopiniowaniu przez wojewodę w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa (mimo zaopiniowania projektu Założeń...) po zaopiniowaniu jw. Rada Gminy uchwala Plan... i dla jego realizacji gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi. w razie, gdy nie jest możliwa realizacja Planu... na podstawie umów, Rada Gminy - odrębną uchwałą - może wskazać przedsiębiorstwu energetycznemu tę część Planu..., z którą działania tego przedsiębiorstwa na obszarze gminy muszą być zgodne. jeśli, mimo to, działania przedsiębiorstwa energetycznego nie będą zgodne z uchwałą, gmina może wnioskować do Prezesa URE o zastosowanie wobec tego przedsiębiorstwa sankcji wynikających z art. 56. ust. 1 pkt. 13. ustawy Prawo energetyczne.

24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PL2003/004-379.01.01.03 Phare 2003 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, komponent 3: Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz środków budżetowych. 24 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska – Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "1 Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska Komponent 3 Plan zaopatrzenia w energię dla gmin Projekt Edukacja na rzecz ochrony środowiska jest współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google