Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie w ramach WDN dotyczące aktów prawnych i prawa szkolnego dotyczących dyscypliny pracy i zasad bhp oraz konsekwencji prawnych wynikających z niedopełnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie w ramach WDN dotyczące aktów prawnych i prawa szkolnego dotyczących dyscypliny pracy i zasad bhp oraz konsekwencji prawnych wynikających z niedopełnienia."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie w ramach WDN dotyczące aktów prawnych i prawa szkolnego dotyczących dyscypliny pracy i zasad bhp oraz konsekwencji prawnych wynikających z niedopełnienia obowiązków służbowych

2 Obowiązki pracownika Art. 100. Kodeksu Pracy
§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

3 Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Art § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia, 2) karę nagany. § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną. § 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt § 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

4 Art. 109. § 1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. § 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. § 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w § 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

5 Art O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Art Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

6 Art. 112. § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. § 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. § 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

7 Art. 113. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika:
§ 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika: Do odpowiedzialności dyscyplinarnej pociąga się pracownika w razie popełnienia przez niego poważniejszego przekroczenia w sposób zawiniony. Wina jako podstawa odpowiedzialności może mieć charakter umyślny lub nieumyślny, przejawiający się w niedbałym lub lekkomyślnym podchodzeniu do obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

8 Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r.
Tekst jednolity opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, 240, poz. 2407 z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz Wyrok TK, Nr 86, poz. 732

9 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli
Odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego i sposobu nawiązania stosunku pracy art.75 ust. 2 KN Nauczyciela można ukarać karą upomnienia lub nagany na podstawie przepisów art. 108 ust. 1 Kodeksu Pracy za nieprzestrzeganie ustalonego porządku pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

10 Kary można zastosować, jeżeli nauczyciel:
Spóźnia się do pracy, Opuszcza zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia, Nie potwierdza np.: podpisami potwierdzającymi w dzienniku lekcyjnym przeprowadzonych zajęć, Niedbale prowadzi dokumentację szkolną, Nie uczestniczy (bez usprawiedliwienia) w posiedzeniach RP, Odmawia bez uzasadnionej przyczyny wykonania dodatkowych zadań (np.: objęcia wychowawstwa, protokołowania posiedzeń RP), Nie dba o mienie szkolne, Nie zabezpiecza skutecznie dokumentacji szkolnej

11 Kary dyscyplinarne nauczycieli art.76 ust.1 KN:
Nagana z ostrzeżeniem – za świadczenie pracy pod wpływem alkoholu, jako czynu popełnionego jednorazowo, Zwolnienia z pracy – za stosowanie wobec wychowanków przemocy fizycznej, Zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w okresie 3 lat od ukarania – na podstawie prawomocnego wyroku sądowego (np.: przywłaszczenia mienia szkolnego, fałszowania dokumentacji), Wydalenia z zawodu – na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, np.: za molestowanie seksualne nieletnich, spożywanie alkoholu z uczniami w czasie lekcji jak i poza lekcjami szkolnymi. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają komisje dyscyplinarne dla nauczycieli, powołane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

12 Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków
Nauczyciela można zawiesić w pełnieniu obowiązków na podstawie art.83 ust.1 KN Jeżeli przeciwko nauczycielowi zostało wszczęte postępowanie karne, Jeśli został złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, Z mocy prawa, w razie tymczasowego aresztowania, Ze względu na powagę i wiarygodność postawionych zarzutów.

13 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Podstawa prawna
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz i Nr 220, poz oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 i Nr 102, poz. 689)


Pobierz ppt "Szkolenie w ramach WDN dotyczące aktów prawnych i prawa szkolnego dotyczących dyscypliny pracy i zasad bhp oraz konsekwencji prawnych wynikających z niedopełnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google