Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH prezentacja: Hanna Żelichowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH prezentacja: Hanna Żelichowska"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH prezentacja: Hanna Żelichowska
FORUM: TACHOGRAF CYFROWY - komputer w nowoczesnym transporcie drogowym (Warszawa, dnia 5 lipca 2005 r.) EUROPEJSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH prezentacja: Hanna Żelichowska Naczelnik Wydziału Tachografów Cyfrowych w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury tel. (0-22) ; fax. (0-22)

2 W europejskim systemie tachografów cyfrowych uczestniczy: 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej + Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria + państwa-sygnatariusze Umowy AETR (od 2009 r.)

3 OBOWIĄZUJĄCA W POLSCE od dnia 1 maja 2004 r. LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA
Rozporządzenie (EWG) 3820/85 – zharmonizowane przepisy socjalne Rozporządzenie (EWG) 3821/85 – urządzenia rejestrujące w transporcie drogowym (tachografy) Rozporządzenie (WE) 2135/98 – zmieniające rozporządzenie 3821/85 i wprowadzające daty obowiązywania systemu Rozporządzenie (WE) 1360/ wprowadzające Załącznik techniczny IB (i zmieniające rozporządzenie 3821/85)

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2135/98 z 1998 r.
Art. 2 ust. 1a ust. 2 - 24 miesiące od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenia 1360/2002, pojazdy wprowadzone po raz pierwszy do użytkowania, muszą być wyposażone w urządzenie rejestrujące, odpowiadające wymaganiom załącznika IB (TACHOGRAF CYFROWY) tachograf cyfrowy (TC) - od 5 sierpnia 2004 r. - Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia, że będą w stanie wydawać karty kierowców nie później niż po upływie 21 miesięcy od daty publikacji rozporządzenia 1360/2002 karty do TC - od 5 maja 2004 r.

5 wykonywanie przepisów socjalnych i kontrola
OBOWIĄZUJĄCA W POLSCE od dnia 1 maja 2004 r. LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA c.d. wykonywanie przepisów socjalnych i kontrola Dyrektywa (EWG) 88/599 – sposób wykonywania kontroli na drogach i w przedsiębiorstwach Decyzja Rady (EWG) 93/173 – formularz sprawozdawczy PC dla KE Kończą się prace w UE nad nowymi regulacjami dot. kontroli oraz harmonizacji przepisów socjalnych

6 O wprowadzeniu do transportu drogowego TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, zaczęto w UE myśleć od 1998 r. (po wejściu w życie rozporządzenia 2135/98) Prace badawcze i organizacyjno-techniczne ruszyły pełną parą w 2002 r., kiedy wszedł w życie Załącznik techniczny IB do rozporządzenia 1360/2002

7 W UE PRZYJĘTO RÓŻNE MODELE SYSTEMU WYDAWANIA KART DO TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
całość ze środków budżetowych administracji rządowej (m.in. Czechy) kombinacja budżetów – realizacja: krajowe administracje drogowe, inspektoraty transportu drogowego, rządowe agencje (np. Estonia, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Szwecja, Anglia) przekazanie maksymalnego zakresu kompetencji instytucjom zewnętrznym z pozostawieniem administracji państwowej funkcji nadzorczych i monitorujących – najniższe koszty budżetowe (Francja, Hiszpania, Włochy)

8 długoletnich doświadczeń
PRZYJĘTE W POLSCE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE SYSTEMU WYDAWANIA KART DO TACHOGRAFÓW CYFROWYCH, CZERPIE m.in. ze WZORÓW: francuskich hiszpańskich brytyjskich oraz z polskich długoletnich doświadczeń

9 Od marca 2005 r. w UE realizowany jest 3-letni projekt pn
Od marca 2005 r. w UE realizowany jest 3-letni projekt pn. „Monitorowanie wdrożenia tachografów cyfrowych” Organizacja projektu: finansuje DG TREN KE skierowany jest do 25 PC oraz innych państw w Europie wdrażających STC Komitet ds. Wydawania Kart i Łączności – przewodniczy H.Żelichowska Komitet ds. Polityki Wdrożenia STC Komitet ds. Kontroli Komitet Sterujący projektem = szefowie Komitetów + kierownictwo projektu + DG TREN KE + sekretariat Sesje Plenarne. We wrześniu 2005 r. Sesja Plenarna i posiedzenia 3 Komitetów oraz Komitetu Sterującego odbędą się w Warszawie. W organizacji uczestniczy MI.

10 Państwa Członkowskie UE nie zdołały jednak wdrożyć w wymaganym
Zaangażowano ogromne własne środki finansowe, kadrowe, organizacyjne, wsparcie ze strony struktur UE, ośrodków badawczo-naukowych, przemysłu. Państwa Członkowskie UE nie zdołały jednak wdrożyć w wymaganym terminie systemu tachografów cyfrowych. Głównym powodem opóźnień było nieuzyskanie przez producentów tachografów i kart wymaganej europejskiej homologacji.

11 Producenci TACHOGRAFÓW CYFROWYCH na rynku europejskim posiadający homologację: ACTIA SIEMENS VDO STONERIDGE

12 KWIECIEŃ 2004 r. list-moratorium Loyoli de Palacio – wiceprzewodniczącej KE do administracji transportowych 25 państw w sprawie przesunięcia terminu wdrożenia tachografów cyfrowych o cały ROK tj. do 5 sierpnia 2005 r. (wydawanie kart do TC najpóźniej od 5 maja 2005 r.)

13 Artykuł 27 projektu Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie harmonizacji przepisów socjalnych: „W rozporządzeniu (WE) nr 2135/98 niniejszym wprowadza się następujące zmiany: 1. Art. 2 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: „1.a) Po dniu 5 sierpnia 2005 r. pojazdy wprowadzane do użytku po raz pierwszy, muszą być wyposażone w urządzenie rejestrujące zgodnie z wymaganiami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.” 2. Art. 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki, w celu zapewnienia, że zdołają wydać karty kierowców nie później niż 5 maja 2005 r.”

14 POLSKA ? od dnia 5 sierpnia 2005 r. od dnia 1 stycznia 2006 r.
12 PAŃSTW, KTÓRE DEKLARUJĄ co najmniej GOTOWOŚĆ TECHNICZNĄ DO STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH od dnia 5 sierpnia 2005 r. Austria Belgia Estonia Finlandia Francja Hiszpania Irlandia Litwa Niderlandy Niemcy Norwegia Szwecja 10 PAŃSTW, KTÓRE DEKLARUJĄ PEŁNĄ GOTOWOŚĆ DO STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH od dnia 1 stycznia 2006 r. Cypr Czechy Dania Grecja Luxemburg Łotwa Portugalia Szwajcaria Wielka Brytania Włochy 6 PAŃSTW, KTÓRE DEKLARUJĄ GOTOWOŚĆ DO STOSOWANIA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH od kwietnia/maja 2006 r. Islandia Lichtenstein Malta Słowacja Słowenia Węgry POLSKA ?

15 PREZYDENCJA BRYTYJSKA ZAMIERZA DOPROWADZIĆ DO UZGODNIENIA OSTATECZNEJ DATY WEJŚCIA SYSTEMU TACHOGRAFÓW CYFROWYCH W ŻYCIE (posiedzenie uzgodnieniowe KE, Rady i PE zaplanowano na 6 grudnia 2005 r.) spodziewamy się dalszego przesunięcia terminu o kilka miesięcy, tj. do r. nowe rozporządzenie „o harmonizacji przepisów socjalnych” prawdopodobnie nie wejdzie w życie wcześniej, niż w maju 2006 r. Komisja Europejska grozi sankcjami PC, które nie wdrożą systemu tachografów cyfrowych z początkiem roku 2006

16 Dzisiaj, o godz. 13,00 rozpoczyna się posiedzenie Komisji ds
Dzisiaj, o godz. 13,00 rozpoczyna się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury w sprawie projektu ustawy „o tachografach cyfrowych”. Strona rządowa jest przygotowana i będzie elastyczna wobec słusznych uwag i sugestii posłów. Optymistycznie zakładamy, że wspólnie dopracujemy się najlepszych rozwiązań i uchwalimy ustawę w tej kadencji Sejmu.

17 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "EUROPEJSKI SYSTEM TACHOGRAFÓW CYFROWYCH prezentacja: Hanna Żelichowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google