Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Krakowie
Zagadnienia prawne Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Problematyka Zmiana przepisów prawa oświatowego i innego prawa stosowanego w oświacie; nowe przepisy. Spostrzeżenia z bieżącego nadzoru pedagogicznego oraz przeprowadzonych wizytacji w zakresie stosowania i przestrzegania prawa. Informacje o zakładce „Prawo oświatowe” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

3 1. Zmiana przepisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 67, poz. 412/ § 1,2,4,4a,5a,5b,7-9,11,13,16-19,) Obowiązuje od zmiany m.in. Wpisywanie na świadectwie nazwy szkoły zgodnie z nazwą ustaloną w statucie z pominięciem zespołu (§ 8 ust.2).

4 Zmiana przepisów Zmiana w datach wystawiania świadectw. Przy zdanych (lub nie zdanych) egzaminach poprawkowych: data wystawienia świadectwa jest datą zdanego egzaminu poprawkowego; przy dwóch egzaminach poprawkowych data zdania drugiego egzaminu (§ 8 ust.5). Wyjątkiem od powyższej zasady będą sytuacje, gdy rada pedagogiczna w szkole podstawowej lub gimnazjum, wyrazi zgodę na promocję z jedną oceną niedostateczną.

5 Zmiana przepisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 420/ § załącznik 1 i 4) Obowiązuje od zmiany m.in. Zajęcia edukacyjne z godzin do dyspozycji dyrektora, ujęte w szkolnym planie nauczania są obowiązkowe dla uczniów (§ 2 ust.6). Przy podziale na grupy języków obcych należy uwzględniać przede wszystkim stopień znajomości języka obcego (§ 6 ust.1 pkt.2).

6 Zmiana przepisów Z obowiązkowego podziału na grupy przy nauczaniu języków obcych wyłączono klasy I – III szkoły podstawowej(§ 6). W załączniku nr 1 – z godzin do dyspozycji dyrektora w I etapie edukacyjnym ( klasy I-III) przydzielono 6 godzin do kształcenia na nauczanie języka obcego nowożytnego oraz w II etapie (klasy IV-VI) nie ma obowiązkowych zajęć sztuka.

7 Zmiana przepisów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667 / § 4, 4a, 4b, 4c) Obowiązuje od zmiany m.in. Warunki utworzenia zespołu lub punktu przedszkolnego. Warunki co do lokalizacji i wyposażenia lokali, w których działają zespoły i punktu przedszkolne. Wymagania od nauczycieli i innych osób uczestniczących w zajęciach ze strony o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań i książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

8 Nowe przepisy Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. Nr 90 poz. 550) Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Państwowe Muzeum na Majdanku Muzeum Stutthof w Sztutowie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2008/2009 (Dz. U. Nr 102, poz. 653) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

9 Zagadnienia prawne Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145 poz. 917)

10 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
rozszerzono kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa w sprawie stołówek szkolnych, w tym do upoważnienia dyrektora do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie ze stołówki, Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora szkoły w której zorganizowano stołówkę

11 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
zmiana zadań rodziców w sprawie realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym w szczególności informowania o realizacji tych obowiązków za granicą, określono „niespełnianie obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”, Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b; 4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 7a - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym. 2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.

12 Szczególnie sprawdzić
Szczególnie sprawdzić ! Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki Art. 14b, 15a, 16, 17, 18, 19, 20. Art Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

13 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
zmieniono termin podawania do publicznej wiadomości zestawów programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników z 31 marca na 15 czerwca (art.22a) dodano do zadań dyrektora wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art,.39 ust.1 pkt.5a)

14 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
do składu rady pedagogicznej wypisano dyrektora szkoły lub placówki (art.40 ust.3) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele nie ma już plenarnych zebrań rady pedagogicznej, a prawo inicjatywy do organizowania zebrań dodano dyrektorowi szkoły (poprzednio przewodniczącemu rady) – art.40 ust.5, 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

15 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
zobowiązano osoby biorące udział w zebraniach rady, a nie tylko nauczycieli, do nieujawniania spraw poruszanych podczas tych zebrań ( art.43 ust.3) 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki

16 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
doprecyzowanie zapisów dotyczących składu rady szkoły lub placówki, w tym z wyłączeniem uczniów, zmiana zapisu o niepowoływaniu rady szkoły (poprzednio delegacji do wydania rozporządzenia), (art.51 ust.1,1a,1b,1c i 10 oraz 52 ust.1)

17 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
zmiana zapisów dotyczących noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju; możliwość określenia przypadków w których nie wymaga się noszenia tego stroju; możliwość zniesienia tego obowiązku; w szkołach gdzie nie wprowadzono tego obowiązku lub nie tworzy się rady rodziców zasady ubierania się określa statut szkoły; [w tym wskazano organy wnioskujące, opiniodawcze do składania lub do złożonych wniosków]- art.64a . Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

18 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
zmiana okresu przyznawania stypendiów szkolnych- art.90 ust.10, do stypendium za wyniki w nauce dodano warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych) – art.90g ust.2 i 2a, przy przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zrezygnowano z konieczności zasięgania opinii dyrektora, rozszerzenie zakresu kształcenia uczniów oraz doskonalenia nauczycieli za granicą o nowe formy takie jak: porozumienie o współpracy zawieranej bezpośrednio przez szkoły, organy prowadzące, JST, organy administracji rządowej, zakłady kształcenia i doskonalenia nauczycieli i placówki doskonalenia, programy edukacyjne Unii Europejskiej (art.94 ust.1).

19 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
Nowe rozporządzenia (zapowiedzi) wymagania jakie powinny spełniać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole [dotychczasowe obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej niż do 23 sierpnia 2009 r.], w delegacji do wydania rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym dodano uwzględnienie wymogu sprawności, skuteczności i efektywności tego nadzoru – (art.36 ust.2 i 3) [dotychczasowe obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej niż do 23 sierpnia 2009 r.],

20 Zmiany w ustawie o systemie oświaty
Nowe rozporządzenia (zapowiedzi) zmiana przepisów dotycząca świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez OKE, odpłatności za wydawanie duplikatów w stosunku do publicznych szkół i placówek artystycznych, legalizacji do obrotu prawnego z zagranicą [dotychczasowe obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia – patrz zapis art. 5 niniejszej ustawy] zmiana warunków i sposobu wspomagania nauczania Polaków zamieszkałych za granicą [dotychczasowe obowiązuje do czasu wydania nowego rozporządzenia, nie dłużej niż do 23 sierpnia 2009 r.]

21 Zmiana w ustawie Karta Nauczyciela
zmiana formuły zapisu art. 6 poprzez wyliczanie i dodanie obowiązku dotyczącego rzetelnej realizacji zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; rozszerzenie odpowiedzialności dyrektora za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, Art.7ust. 2pkt.6 zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. wprowadzono obowiązek przedkładania przez nauczyciela dyrektorowi, przed nawiązaniem stosunku pracy, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, że nauczyciel nie był karany za przestępstwo umyślne, Art.10 ust.2a. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

22 Zmiana w ustawie Karta Nauczyciela
dodano zadania o obowiązkowym uczestnictwie nauczycieli w przeprowadzanym sprawdzianie i egzaminach z wyjątkiem części ustnej (inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych), Art.42 ust 2b nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum… dodano do kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom przez MEN realizację zadań statutowych oraz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa – art.49 ust.2i 3.

23 Zmiana w ustawie Karta Nauczyciela
odpowiedzialnością dyscyplinarną objęto wszystkich nauczycieli – Art obowiązuje od wydłużenie okresu zacierania kary dyscyplinarnej określonej w art. 76 ust. 1 pkt 3a, (6 lat) – Art. 82 ust.1 wydłużenie możliwości zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela dłużej niż 6 miesięcy w przypadku toczonego postępowania karnego lub dyscyplinarnego (poprzednio tylko postępowania - wyjaśniającego) – Art.83 ust.3

24 Terminy wprowadzania zmian
Data wejścia w życie – 23 sierpnia 2008 r. z wyjątkami dotyczącymi: wprowadzenia noszenia jednolitego stroju, stypendiów szkolnych i stypendiów za wyniki w nauce – od 1 września 2008 r., sposobu wynagradzania za egzaminy i sprawdzian, dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST oraz niepublicznych przedszkoli, poradni na wczesne wspomaganie, obowiązku uczestnictwa w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego oraz uczestnictwa w części pisemnej – od 1 stycznia 2009 r., objęcia odpowiedzialnością dyscyplinarną wszystkich nauczycieli – od 23 sierpnia 2009 r.

25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2008 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. Nr 163, poz. 1017) ogłoszono dnia 10 września 2008 r. obowiązuje od dnia 18 września 2008 r.

26 § 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób powoływania i odwoływania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, zwanej dalej "Kapitułą"; 2) tryb pracy Kapituły; 3) kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu honorowego profesora oświaty; 4) sposób i tryb składania wniosków o nadanie nauczycielowi tytułu honorowego profesora oświaty; 5) sposób obsługi administracyjno-biurowej Kapituły.

27 4. W roku 2008: 1) organy sprawujące nadzór pedagogiczny składają do Kapituły wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w terminie do dnia 30 września; 2) Kapituła przedstawi ministrowi wnioski o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty w terminie do dnia 7 października. § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

28 Zadania dla dyrektorów wynikające ze zmiany UoSO i KN
Poinformowanie rodziców i nauczycieli o zmianach w przepisach prawa oświatowego. Dokonanie zmian w statutach szkół . Realizowanie obowiązków dotyczących kontroli realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6 – letniego, obowiązku szkolnego i nauki. Żądanie od nauczycieli, przed nawiązaniem stosunku pracy , przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie organizowania zajęć przez szkołę.

29 2. Spostrzeżenia z bieżącego nadzoru pedagogicznego
Dużo nieprawidłowości w bieżącej pracy szkoły związanych jest z : prowadzeniem dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza dokumentacji przebiegu nauczania, przestrzeganiem postanowień i przepisów prawa wewnątrzszkolnego, przestrzeganiem zasad przyjmowania uczniów do szkół, a w szczególności z przechodzeniem z jednych szkół do drugich.

30 Spostrzeżenia z bieżącego nadzoru pedagogicznego
Nieprawidłowości i uchybienia dotyczą również terminowości, systematyczności i rzetelności zakładanej i prowadzonej dokumentacji. W związku z powyższym: Należy omówić z nauczycielami sposoby prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i udzielić stosownego instruktażu.

31 3. Strona www Kuratorium Oświaty „Prawo oświatowe”
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie będą umieszczane komentarze, wyjaśnienia, interpretacje, odpowiedzi na pytania. Zapraszamy na stronę jak również do zadawania pytań. Pytania prosimy kierować na adresy:


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google