Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r.
Opiniowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r.

2 wprowadzanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji
Opiniowanie przez kuratora oświaty spełnienia wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty ubieganie się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty wprowadzanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji art. 82 ust. 2a w zw. z art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty ubieganie się o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkole działającej dotychczas bez tych uprawnień art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty

3 Wnioski o opinię w sprawie spełniania wymogów art. 7 ust
Wnioski o opinię w sprawie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty oraz wydane opinie w roku szkolnym 2009/2010

4 Postępowanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w przypadku wydawania opinii dotyczącej spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Szkoły nowozakładane lub wprowadzające zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji Szkoły ubiegające się o nadanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności Wniosek osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub prowadzącej szkołę Analiza dokumentacji Wydanie opinii lub odmowa wydania opinii Kontrola działalności szkoły w zakresie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy Wniosek osoby prowadzącej szkołę Kontrola działalności szkoły w zakresie spełnienia wymogów art. 7 ust. 3 ustawy Analiza dokumentacji Wydanie opinii lub odmowa wydania opinii

5 Dokumentacja załączona do wniosku o opinię w sprawie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty statut szkoły; zobowiązanie osoby prowadzącej szkołę do przestrzegania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty; potwierdzenie, że osoba prowadząca szkołę spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o systemie oświaty, tj. posiada status osoby prawnej lub osoby fizycznej; umocowanie do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę – wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika; dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia zajęć pod wskazanymi adresami szkoły;

6 Dokumentacja załączona do wniosku o opinię w sprawie spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacji praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, w tym wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację podstawy programowej; dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia; szkolny plan nauczania dla całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły; w przypadku zmiany osoby prowadzącej dokument(y) potwierdzające wyrażenie woli przekazania szkoły przez dotychczasową osobę prowadzącą i przyjęcia szkoły przez nową osobę prowadzącą .

7 www.kuratorium.wroclaw.pl Szkoły i placówki Oświata niepubliczna
Komunikat dla osób zakładających lub prowadzących szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej w sprawie opiniowania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

8 Materiały pomocnicze dla osób prowadzących szkoły niepubliczne dotyczące wniosku o opinię w sprawie spełnienia wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Wnioski o opinię - 8 wzorów Zobowiązanie osoby prowadzącej do przestrzegania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy – 2 wzory Informacja dotycząca bazy dydaktycznej – 2 wzory Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia – 1 wzór Przepisy prawa stanowiące podstawę do opiniowania przez kuratora oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy - wyciąg

9 Wniosek o opinię DKO w sprawie spełnienia wymagań określonych w art
Wniosek o opinię DKO w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust 3 ustawy L.p. Rodzaje wniosków 1 Na podstawie art ust. 2a ustawy z dnia 7 września r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) proszę o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust 3 wymienionej ustawy przez szkołę (…) w związku z ubieganiem się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności (…) 2 Na podstawie art. 82 ust. 2a w zw. z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) proszę o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 wymienionej ustawy w związku ze zmianą w danych (…) 3 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.), proszę o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełniania wymogów art. 7 ust.3 wymienionej ustawy w związku z ubieganiem się o nadanie uprawnień szkoły publicznej (…)

10 Wniosek o opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Załącznik nr 2b (wzór wniosku o wydanie pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie spełnienia wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w związku ze zmianą osoby prowadzącej szkołę) ………………………………………… ……………………… (nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę) (miejscowość, data) Dolnośląski Kurator Oświaty pl. Powstańców Warszawy 1 Wrocław Wniosek Na podstawie art. 82 ust. 2a w zw. z art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) proszę o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie spełnienia wymogów określonych w art. 7 ust. 3 wymienionej ustawy przez szkołę o nazwie: …………………………………..…………………………………………………………………………….…………………. (nazwa szkoły, miejscowość) w związku ze zmianą osoby prowadzącej z dotychczasowej, tj.: …..……………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………………..………………… (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz adres lub nazwa osoby prawnej oraz adres) na nową , tj. ………….……..………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (ostatnie zaświadczenie o wpisie szkoły do ewidencji: wydano dnia …… ….Nr .. ………..).

11 Wniosek o opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (c.d.)
Podstawowe dane o szkole po dokonanej zmianie: Typ szkoły i cykl kształcenia:…...………………………………………… Podbudowa: ……………………………………………………………… Cykl kształcenia ………………………………………………………………………………………………. Zawód/zawody lub profil/profile i symbol cyfrowy: ……………….………………..………… ………………………………………………………...………………………………………………………… Forma kształcenia: ………………………………….………………………… Adres szkoły (sekretariatu i miejsc prowadzenia zajęć):………………….….………… Osoba prowadząca szkołę (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa osoby prawnej, adres): Data rozpoczęcia działalności (dzień, miesiąc, rok)… Załączniki do wniosku: znowelizowany statut szkoły w zakresie zmiany osoby prowadzącej, zobowiązanie nowej osoby prowadzącej do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (wg. wzoru - załącznik nr 4 dla szkoły ogólnokształcącej, załącznik nr 5 – dla szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach lub profilach ogólnozawodowych), dokument(y) potwierdzające wyrażenie woli przekazania szkoły przez dotychczasową osobę prowadzącą i przyjęcia szkoły przez nową osobę prowadzącą, potwierdzenie, że osoba prowadząca szkołę spełnia wymogi określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o systemie oświaty, tj. posiada status osoby prawnej lub osoby fizycznej. ………………………………………………………… (podpis osoby prowadzącej szkołę)

12 Zobowiązanie do przestrzegania wymogów art. 7 ust
Zobowiązanie do przestrzegania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Załącznik nr 4 (wzór zobowiązania osoby prowadzącej szkolę niepubliczną ogólnokształcącą do przestrzegania art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty)   ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.)   (imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej lub nazwa i adres osoby prawnej) jako osoba prowadząca szkołę niepubliczną o nazwie: adres(y) szkoły: zobowiązuję się do przestrzegania następujących wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty: realizowania programów nauczania uwzględniających podstawy programowe kształcenia ogólnego, określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; realizowania zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu; stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oprócz egzaminów wstępnych – określonych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej; prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej; zatrudniania nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych – zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.   dnia (miejscowość) (podpis osoby prowadzącej)

13 Informacja dotycząca bazy dydaktycznej zapewniającej realizację programów nauczania
Załącznik nr (Informacja o warunkach lokalowych i wykaz środków dydaktycznych zapewniających realizację programów nauczania uwzględniających podstawy programowe kształcenia ogólnego w całym cyklu kształcenia dla szkoły ogólnokształcącej)   (Nazwa i adres szkoły) Informacja dotycząca bazy dydaktycznej zapewniającej realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego (podstawa prawna: art. 7 ust.3 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o systemie oświaty)   Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Wykaz środków dydaktycznych: Lp. Nazwa przedmiotu/ programu Środki dydaktyczne umożliwiające realizację treści programowych zawartych w podstawie programowej Miejsce realizacji zajęć dydaktycznych (adres) Posiadane środki dydaktyczne stanowiące własność szkoły Środki dydaktyczne wykorzystywane na podstawie umowy 1. 2. 3.

14 Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia
Załącznik nr 8 (wzór wykazu kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły) Wykaz kadry dydaktycznej przewidzianej do zatrudnienia w całym cyklu kształcenia w danym typie szkoły (jeżeli dotyczy szkoły zawodowej lub liceum profilowanego wypełnić odrębnie dla każdego zawodu lub profilu) Nazwa szkoły: Adres(y) szkoły: Zawód/Profil, w którym szkoła kształci *): *) dotyczy szkół zawodowych i liceów profilowanych L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot / rodzaj prowadzonych zajęć Kwalifikacje kierunkowe poziom wykształcenia, ukończone studia (uczelnia, wydział, kierunek, zakres, specjalność) Przygotowanie pedagogiczne (forma, data ukończenia) Dodatkowe kwalifikacje ukończone studia podyplomowe / kursy kwalifikacyjne (zakres) Dane dotyczące dyrektora szkoły: Dane dotyczące nauczycieli:

15 Weryfikacja dokumentacji załączonej do wniosku o opinię
Dokumentacja niekompletna wezwanie osoby prowadzącej szkołę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania nieusunięcie braków powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania Dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zawiera uchybienia pismo informujące o konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma nieusunięcie uchybień lub niezłożenie wyjaśnień powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania

16 Wydawanie opinii lub decyzji o odmowie wydania opinii
dokumentacja lub dokumentacja i kontrola potwierdziły spełnianie wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy Opinia pozytywna z dokumentacji albo z dokumentacji lub kontroli wynika, że szkoła nie spełnia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy Opinia negatywna z przedstawionej dokumentacji wynika, iż organ nie ma podstaw do wydania opinii Decyzja o odmowie wydania opinii

17 Terminy rozpatrywania wniosków
terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

18 Szkoły, w których wprowadzono zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji
Kontrola spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust 3 ustawy o systemie oświaty Szkoły, które uzyskały uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności W ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności Szkoły, w których wprowadzono zmiany w danych zgłoszonych do ewidencji W ciągu 3 miesięcy od dnia wydania opinii Szkoły ubiegające się o uzyskanie uprawnień szkoły publicznej w trakcie działalności W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o opinię

19 Organizacja kontroli doraźnej
Kontrolę przeprowadza wizytator lub zespół wizytatorów. Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia. Kontrola nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni. Dokumenty zebrane w czasie kontroli stanowią akta kontroli. Protokół kontroli sporządzany jest w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się dyrektorowi szkoły, a drugi włącza do akt kontroli.

20 Odmowa podpisania protokołu Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
Decyzja dyrektora o odmowie podpisania protokołu Złożenie wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy w terminie 7 dni Protokół jest podpisany tylko przez kontrolującego i pozostaje bez zmian Decyzja dyrektora o zgłoszeniu zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole Zgłoszenie do kuratora oświaty umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni Dokonanie przez kuratora oświaty zmian w protokole kontroli lub nieuwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń

21 Karta kontroli spełniania wymogów art. 7 ust
Karta kontroli spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Przedmiot kontroli Spełnianie wymogów art. 7 ust 3 ustawy o systemie oświaty Art. 7 ust. 3 pkt 1 – realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową Art. 7 ust. 3 pkt 2 – realizacja zajęć w odpowiednim wymiarze i cyklu Art. 7 ust. 3 pkt 3 – stosowanie zasad klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Art. 7 ust. 3 pkt 4 – prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania Art. 7 ust. 3 pkt 5 – kształcenie w zawodach / profilach określonych w klasyfikacji zawodów / profili Art. 7 ust. 3 pkt 6 – zatrudnianie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych z odpowiednimi kwalifikacjami Zgodność danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym funkcjonowania szkoły

22 Podstawy prawne funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 50, poz. 451 oraz z 2003 r. Nr 143, poz. 1391) Rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: rozporządzenie MENiS z dnia 4 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1540) rozporządzenie MENiS z dnia 21 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 26, poz. 217) rozporządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 10, poz. 54) rozporządzenie MEiN z dnia 31 marca 2006 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 439) rozporządzenie MEN z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1650) rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2007 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1569) rozporządzenie MEN z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 129, poz. 825) rozporządzenie MEN z dnia 12 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 82) rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 845) rozporządzenie MEN z dnia 29 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 1033) rozporządzenie MEN z dnia 30 września 2010 r. (Dz. U. Nr 195, poz. 1296) rozporządzenie MEN z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 231, poz. 1522) rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 254)

23 Podstawy prawne funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej
Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252, z 2008 r. Nr 72, poz. 420 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 442) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 i Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z 2009 r. Nr 116, poz. 977 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1047)

24 Podstawy prawne funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej
Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374) Rozporządzenie MENiS z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 8, poz. 65 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 798) Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z 2008 r. Nr 144, poz. 903 oraz z 2010 r. Nr 60, poz. 374) 24

25 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Informacje o kontrolowanej szkole: Informacje o osobie prowadzącej szkołę: Podstawy prawne funkcjonowania szkoły: Informacje o kontroli: Nazwa i adres szkoły: Telefon: E–mail: Imię i nazwisko dyrektora: Data rozpoczęcia działalności: ……………………………………………………………………….…… ………………… Typ i rodzaj szkoły: ………………………………………………………………………………………………………….………...…… Forma kształcenia: …………………………………………………………………………………………………………..…..…………. Osoba prowadząca szkołę:………………………………………………………………………………..…………….………….……… Adres osoby prowadzącej: ……………………………………………………………………………………………….….……………. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: ………………………………………………………………..……………...……. Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej: …………………………………………………………………...…………………… L.p. Imię i nazwisko kontrolującego Data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 1 2 Termin rozpoczęcia kontroli: ………………………………………………………………………………………….……………………. Termin zakończenia kontroli: ………………………………………………………………………………………………….…………… Numer wpisu do rejestru kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Numer wpisu do rejestru kontroli szkoły lub placówki: …………………

26 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Zgodność danych zawartych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym funkcjonowania szkoły 1 Czy dane wymienione w zaświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym funkcjonowania szkoły (nazwa, typ i rodzaj szkoły oraz formy kształcenia dla poszczególnych zawodów/profili,w zakresie adresu(ó), zawodów/profili, dane dotyczące osoby prowadzącej)? (art. 82 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i ust. 3a pkt 3- 6 w zw. z art. 33 ustawy o systemie oświaty) TAK NIE Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy podać różnice: Art. 7 ust. 3 pkt 1 – szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę programową kształcenia w danym zawodzie lub profilu 2 Czy szkoła posiada dokumentację potwierdzającą prawo do korzystania z bazy dydaktycznej zapewniającej realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego /zawodowego? (rozp. nr 2, 3 i 4) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wskazać braki w dokumentacji: 3 Czy szkoła posiada bazę dydaktyczną, tj. pomieszczenia dydaktyczne, w tym pracownie przedmiotowe i środki dydaktyczne, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego/zawodowego? (obserwacja) (rozp. nr 2, 3 i 4) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wskazać braki: 4 Czy dokumentacja szkolna potwierdza możliwość realizacji podstawy programowej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę nauki i pracy? (rozp. nr 2, 3 i 4) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wskazać braki w dokumentacji potwierdzającej zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy (np. brak opinii właściwego inspektora sanitarnego lub Państwowej Straży Pożarnej): 5 Czy realizowane w szkole programy nauczania uwzględniają właściwą podstawę programową (dotyczy programów kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego/ zawodowego)? (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wymienić przedmioty, do których realizacji nie przedstawiono programu nauczana:

27 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 6 Czy zaświadczenia wydane przez uprawnionych lekarzy, potwierdzają możliwość podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia, przez kandydatów do szkoły, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, o których mowa w podstawie programowej kształcenia w zawodzie? (rozp. nr 3) TAK NIE Nie dotyczy Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wymienić przypadki przyjęcia słuchaczy, którzy nie przedstawili zaświadczeń lekarskich oraz nieprawidłowo wystawionych zaświadczeń lekarskich, np. nie przez lekarza medycyny pracy, z niewłaściwą nazwą zawodu: 7 Czy świadectwa szkolne złożone przez słuchaczy potwierdzają możliwość kontynuowania nauki w danym typie szkoły? (art. 9 w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wymienić przypadki przyjęcia do szkoły słuchacza nieposiadającego właściwej podbudowy programowej: Art. 7 ust. 3 pkt 2 - szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu 8 Czy szkoła realizuje kształcenie w cyklu nie krótszym niż określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu? (na podstawie dokumentacji – szkolne plany nauczania, dzienniki lekcyjne) (rozp. nr 5) Podać długość cyklu obowiązującą dla danego typu szkoły i zawodu oraz długość cyklu, w jakim odbywa się kształcenie: 9 Podać łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania oraz łączny wymiar realizowanych zajęć:

28 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 10 Czy szkoła realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodnie ze szkolnym planem nauczania? TAK NIE Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wymienić należy wskazać nieprawidłowości: 11 Czy łączny wymiar realizowanych zajęć jest nie niższy niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły? (rozp. nr 5) Podać łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania oraz łączny wymiar realizowanych zajęć: Art. 7 ust. 3 pkt 3 – szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów (z wyjątkiem egzaminów wstępnych) 12 Czy słuchacze klasyfikowani są i promowani po każdym semestrze ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających ze szkolnego planu nauczania (ocenić na podstawie dzienników, uchwał rady pedagogicznej, arkuszy ocen)? (§ 23 ust. 4 i 5 rozp. nr 6) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy omówić nieprawidłowości: 13 Czy promocję na semestr programowo wyższy otrzymują /szkołę ukończyli wyłącznie słuchacze, którzy ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskali oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej? (§ 20 ust. 3 w zw. z § 23 ust. 1 i § 25a ust. 2, § 31 pkt. 1 rozp. nr 6)

29 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Art. 7 ust. 3 pkt 4 – szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych 38 Czy szkoła prowadzi księgę uczniów, do której wpisuje: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania słuchacza, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich i adresy ich zamieszkania, datę przyjęcia słuchacza do szkoły, semestr, na który przyjęto słuchacza, datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez słuchacza? (§ 4 ust. 1 i 2 rozp. nr 7) TAK NIE Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy podać nieprawidłowości: 39 Czy wpisy w księdze uczniów dokonywane są chronologicznie według dat przyjęcia słuchaczy do szkoły? (§ 4 ust. 3 rozp. nr 7) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy omówić nieprawidłowości: 40 Czy szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym i do którego wpisane są: nazwiska i imiona słuchaczy, daty i miejsca urodzenia słuchaczy, adresy zamieszkania słuchaczy, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie w formie zaocznej - semestralny plan zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne? (§ 7 ust. 1 i 2 rozp. nr 7) Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy podać przypadki nieprowadzenia dziennika lekcyjnego lub prowadzenia niezgodnie z wymogami prawa oświatowego:

30 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 55 Czy szkoła przechowuje pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy, które stanowią dokumentację przebiegu nauczania? (§ 16 rozp. nr 7) TAK NIE Należy podać okres przechowywania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych słuchaczy: Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy podać nieprawidłowości: 56 Czy uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania (ukończenia szkoły) stanowią szkolną dokumentację przebiegu nauczania i czy ich treść jest zgodna z zasadami techniki prawodawczej? (§ 16 rozp. nr 7) 57 Czy szkoła używa pieczęci urzędowych, których treść odpowiada nazwie szkoły, a format jest zgodny z przepisami prawa? (załącznik nr 1 ust. 17 rozp. nr 8) Art. 7 ust. 3 pkt 5 – szkoła kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/profilach, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego 58 Czy szkoła kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub w profilach, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego? (rozp. nr 10 i nr 11) Jeżeli zaznaczono „Nie” należy podać zawody niezgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub profile niezgodne z rozporządzeniem:

31 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Art. 7 ust. 3 pkt 6 – szkoła zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych 59 Czy szkoła posiada dokumenty potwierdzające zatrudnienie nauczycieli wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wymienionych w szkolnym planie nauczania)? (art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty) TAK NIE Liczba zatrudnionych nauczycieli kształcenia ogólnego:……………… Liczba zatrudnionych nauczycieli kształcenia ogólnozawodowego:…………….. Liczba zatrudnionych nauczycieli kształcenia zawodowego:…………….. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy podać przypadki nieposiadania dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie nauczycieli: 60 Czy wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół publicznych lub zostali zatrudnieni za zgodą kuratora oświaty (w przypadku nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących lub ogólnozawodowego) albo organu prowadzącego szkołę (w przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych)? (rozp. nr 12, § 10 rozp. nr 9, art.7 ust. 1a i 1d w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy o systemie oświaty) Liczba nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty i przedmioty: Liczba nauczycieli zatrudnionych za zgodą osoby prowadzącej i przedmioty: Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” należy wymienić przedmiot, nazwisko nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji i nie został zatrudniony za zgoda kuratora oświaty lub osoby prowadzącej szkołę oraz kwalifikacje tego nauczyciela:

32 ARKUSZ KONTROLI niepublicznej szkoły zawodowej lub ogólnozawodowej dla dorosłych w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Uwagi z przeprowadzonej kontroli: Wyjaśnienia dyrektora szkoły dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości: Na tym kontrolę zakończono. Podpis dyrektora szkoły: Podpis osoby/ób kontrolującej/cych: ………………………………………… …………………………………………. ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. ...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

33 Opiniowanie przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty spełniania wymogów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty


Pobierz ppt "Jelenia Góra, 27 kwietnia 2011 r. Wrocław, 28 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google