Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Posiedzenia RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Posiedzenia RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"— Zapis prezentacji:

1 II Posiedzenia RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Monitoring INSPIRE 2010 Jacek Jarząbek, Warszawa,

2 Jacek Jarząbek - GUGiK - 11.05.2011
Monitoring INSPIRE 2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 5 czerwca 2009 r /442/WE w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Państwa członkowskie zobowiązane są do monitorowania wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej i jej wykorzystania oraz składania sprawozdań dotyczących wdrażania. W celu zagwarantowania spójnego podejścia do monitorowania i sprawozdawczości państwa członkowskie powinny ustanowić wykaz zbiorów danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych odpowiadających tematom wymienionym w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według tematu i załącznika, jak również wykaz usług sieciowych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2007/2/WE, zgrupowanych według rodzaju usługi, oraz przekazać taki wykaz Komisji. Monitorowanie powinno opierać się na zestawie wskaźników obliczanych na podstawie danych zebranych od odpowiednich zainteresowanych stron na różnych szczeblach organów publicznych. Wyniki monitorowania i sprawozdawczości należy przekazać Komisji i udostępnić publicznie. Jacek Jarząbek - GUGiK

3 Jacek Jarząbek - GUGiK - 11.05.2011
Monitoring INSPIRE 2010 Informacje zostały przekazane przez: GDOŚ GUS KZGW MKiDN PIG MI / PLK S.A. GUGiK GIOŚ – zaawansowane prace w temacie – urządzenia do monitorowania środowiska. BHMW – zaawansowane prace w budowie zbiorów danych. Jacek Jarząbek - GUGiK

4 Jacek Jarząbek - GUGiK - 11.05.2011
Problemy W trakcie scalania informacji zauważone rozbieżności: Brak informacji od organów wiodących dla 9 tematów: III.4. Land use - III.9. Agricultural and aquaculture facilities III.13. Atmospheric conditions III.14. Meteorological geographical features III.15. Oceanographic geographical features III.16. Sea regions III.17. Bio-geographical regions III.18. Habitats and biotopes III.19. Species distribution Podane tylko tematy przypisane do organu bez informacji o zbiorach danych bądź usługach Brak wpisu o powierzchni objętej zbiorem danych Brak zbiorów/usług zgłoszonych już w roku 2009 Jacek Jarząbek - GUGiK

5 Jacek Jarząbek - GUGiK - 11.05.2011
Różnice Jacek Jarząbek - GUGiK

6 Monitoring INSPIRE 2010 Postęp
minister właściwy ds. budownictwa - 1 minister właściwy ds. gospodarki morskiej - 3 minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 1 minister właściwy ds. rolnictwa - 1 minister właściwy ds. środowiska - 5 minister właściwy ds. zdrowia - 1 Główny Geodeta Kraju - 15 Główny Geolog Kraju - 3 Główny Inspektor Ochrony Środowiska - 1 Główny Konserwator Przyrody - 2 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - 2 Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - 1 Postęp organ zbiory usługi metadane 2009 2010 MInfr 1 MZdr MRol MKiDN bd 2 5 GGeologK 18 30 12 53 6 23 GIOŚ GDOŚ 3 KZGW BHMW GUS GGeodetaK 14 15 21 8 GKP Jacek Jarząbek - GUGiK

7 Jacek Jarząbek - GUGiK - 11.05.2011
Konkluzje Monitoring uwidacznia znaczący postęp prac Konieczne jest utworzenie zdefiniowanych punktów kontaktowych w poszczególnych organach (sieć wymiany informacji) 2012 – monitoring (do 15 maja 2012r.) W roku 2013, monitoring + sprawozdanie – dużo więcej pracy i zobowiązania wynikające z wchodzących w życie aktów wykonawczych Jacek Jarząbek - GUGiK

8 II Posiedzenia RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Dziękuję za uwagę Jacek Jarząbek - GUGiK


Pobierz ppt "II Posiedzenia RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google