Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WARSZAWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WARSZAWIE"— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WARSZAWIE
Warszawa, dn r.

2 Podstawa prawna gospodarki odpadami komunalnymi
Dyrektywa 2006/12/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie odpadów; od 1 stycznia 2007 r., obowiązuje zaktualizowany w 2006 r., tj. Krajowy plan gospodarki odpadami 2010, przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. z 2006 r. Nr 90, poz. 946). Obowiązujący Kpgo 2010 jest dokumentem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami dla planów opracowywanych na poszczególnych szczeblach administracyjnych. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.Nr 236, poz z późn. zm.), Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (aktualizacja) Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Projekt uchwały Rady Miasta st. Warszawy z dnia r.

3 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010,
Cele szczegółowe w odpadach komunalnych dotyczą: objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007 roku, zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo 2010, najpóźniej do końca 2007 r., zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2010 więcej niż 75%, w 2013 więcej niż 50%, w 2020 więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r., zredukowanie liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, do max szt. do końca 2014 r.

4 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań: kontrolowania przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców kraju, kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych m.in.: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, itp. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

5 Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego są: gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne. Odpady wytwarzane w strefie infrastruktury są szczególnie istotne w Warszawie ze względu na charakter miasta i funkcje przez niego pełnione. Funkcje stołeczne, a także bardzo rozwinięty sektor usług gastronomicznych i hotelarskich, wielkie centra handlowe, największa w Polsce sieć biur i biznesu powoduje, że obiekty infrastrukturalne wytwarzają około 40% odpadów komunalnych.

6 Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
Za główne cele w horyzoncie czasowym lat uznano: wspieranie działań w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców Województwa Mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów, wspieranie działań w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem zbierania odpadów, w tym również systemem selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów, w terminie do końca 2007 roku, doskonalenie systemów selektywnego zbierania w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu określonych w obowiązujących aktach prawnych dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu, wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowiska odpadów komunalnych niesegregowanych i nieprzetworzonych, zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk niespełniających standardów UE, skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). wspieranie działań na rzecz eliminacji praktyk nielegalnego składowania odpadów.

7 Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
Szczególnie ważne w prowadzeniu procesu monitoringu planu będą następujące zagadnienia: 1. Zakres wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków nałożonych przez art. 5 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008), tj.: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy, o której mowa w art. 4 powyższej ustawy, oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami

8 Projekty uchwał Rady Miasta st. Warszawy z dnia 17.01.2013r.
Dotyczą: Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej i opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta st. Warszawy. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych o właścicieli nieruchomości w m.st.Warszawie i zagospodarowana tych odpadów, w zamian za uiszczana przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęcia programu dopłat dla mieszkańców m.st.Warszawy w związku z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pn: „Warszawskie dopłaty do opłaty”.

9 Projekt uchwały Rady Miasta st. Warszawy z dnia 17.01.2013r.
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej i opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 1.Stawka miesięcznej opłaty od gospodarstwa domowego : 45 zł za odpady selektywne, 63 zł za odpady mieszane. 2.Stawka miesięcznej opłaty od p.u.m.(m2 mieszkania): 0,80 zł/m2 za odpady selektywne, 1,12 zł/m2 za odpady mieszane 3. Odpady z lokali (nie zaieszkałych) w których prowadzona jest działalność gospodarcza odpady rozliczane wg pojemności i częstotliwości opróżniania np.odpady o pojemności 120l selektywne -19 zł/szt., mieszane -27 zł/szt.

10 Projekt uchwały Rady Miasta st. Warszawy z dnia 17.01.2013r.
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 1.Deklaracje miesięcznej opłaty od gospodarstwa domowego indywidualnie na każdy lokal lub zbiorowo na nieruchomość dla lokali mieszkalnych i nie mieszkalnych (użytkowych). 2.Deklaracje miesięcznej opłaty od p.u.m.(m2 mieszkania) dla lokali mieszkalnych i nie mieszkalnych (użytkowych). Pierwsze deklaracje składane są przez właścicieli, zarządców nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, najemców, dzierżawców inne podmioty w terminie do 31 maja 2013r. Osoby (fizyczne i prawne) , które nie złożą deklaracji lub w składanych deklaracjach złożą informacje i oświadczenia nieprawdziwe podlegają karze grzywny za wykroczenia skarbowe zgodnie z kodeksem skarbowym. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w postępowaniu egzekucyjnym wobec osób (fizycznych i prawnych).

11 Projekt uchwały Rady Miasta st. Warszawy z dnia 17.01.2013r.
W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy comiesięcznego uiszczania opłaty w terminie do ostatniego dnia w Kasach Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic, przelewem na numer rachunku bankowego. Uiszczenie pierwszej opłaty upływa z dniem 31 lipca 2013r.

12 Projekt uchwały Rady Miasta st. Warszawy z dnia 17.01.2013r.
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta st. Warszawy. dotyczy m.in. Sposobu zbierania odpadów w sposób selektywny z podziałem na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, metale, itp. w sposób, aby nie były zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do zakupu pojemników odpowiednio oznaczonych do selektywnej i mieszanej zbiórki odpadów, dbania o sprawność i czystość pojemników, miejsc i pomieszczeń zsypowych oraz o dopilnowanie czystości segregowanych odpadów, wypełniania deklaracji, zbierania i wnoszenia opłat za wywóz odpadów łącznie z ponoszeniem kar finansowych.

13 Koszty i logistyka wywozu nieczystości dzisiaj
Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe i indywidualni producenci odpadów mają zawarte umowy na wywóz i utylizację mieszanych odpadów z gospodarstw domowych z firmami posiadającymi koncesję. Pojemniki są własnością firm świadczących usługi wywozu i utylizacji. Rozliczanie usług następuje w oparciu o jednostkową cenę pojemnika i częstotliwości wywozu odpadów z gospodarstw domowych oraz o przyjęte stawki ryczałtowe i częstotliwość wywozu gabarytów, gruzu, odpadów zielonych. Indywidualne rozliczenie kosztów na mieszkańca kształtuje się na poziomie zł/ miesiecznie.

14 Koszty wywozu nieczystości mieszanych dzisiaj
Dane statystyczne: 3 osoby, lokal o pow.50 m2 Dzisiaj miesięczny koszt wywozu odpadów wynosi. 3 osoby * (7zł+10zł= 17:2=8,5zł) = 25,50 zł Propozycja nowych stawek. 3 osoby ( lokal) * 63 zł = 63,00 zł 50 m2 * 1,12 zł = 56,00 zł Średni wzrost kosztów (63,0zł + 56zł: 2 = 59,50 zł) w stosunku do 25,50 zł co stanowi 233%

15 Wnioski Podatek, czy opłata?
Czyje pojemniki. Spółdzielnie Mieszkaniowe i Wspólnoty Mieszkaniowe nie przewidziały w budżetach kosztów nabycia pojemników. Stawki rozliczeniowe netto czy brutto? Miejsce gromadzenia pojemników na terenie miejskim- Gmina musi wyznaczyć miejsce składowania odpadów – zgodnie z ustawą. Okres wdrożenia uchwały RM np. okres przejściowy do 2-ch lat. Procedura przetargowa na wyłonienie firm wywożących odpady komunalne, może być zaskarżona, czyli nie nastąpi wyłonienie firm w terminie do 31 marca 2013r. (okres wypowiedzenia umów wynosi najczęściej 3 m-ce). Edukacja mieszkańców dotycząca gospodarki odpadami- jako propozycja Miasta ze szczegółami. Zaskarżenie Uchwały RM do SKO. Dopłaty do opłaty- wskazanie źródła finansowania dopłaty. Co z usługą wywozu odpadów komunlanych, która nie zostanie wykonana lub zostanie źle wykonana-regulamin nie przewiduje takich sytuacji. Nie przekazywać do RM naszych wniosków, następnie zaskarżyć i uniemożliwić wdrożenie uchwały RM. Wniosek – petycja do Sejmu w sprawie zmiany Ustawy o porządku i czystości w Gminach w zakresie świadczenia usługi wywozu odpadów komunalnych.


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WARSZAWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google