Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka."— Zapis prezentacji:

1 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Dolina Biebrzy

2 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa LASKOWIEC ZAJKI

3 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Obszar przyrodniczy Laskowiec-Zajki to łąki torfowe zajmujące powierzchnię ok. 600 ha, zlokalizowane w obrębie miejscowości Zajki. Od północy obszar graniczy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, od południa asfaltową z drogą łączącą Carską Szosą z miejscowością Zajki. Od zachodu teren jest ograniczony Carską Szosą przy wsi Laskowiec. Wschodnią granicę terenu stanowi krawędź wysoczyzny. Opisywany obszar ma duże znaczenie dla migrującego ptactwa wodno-błotnego, z wodniczką na czele.

4 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Użytkowanie rolnicze tego terenu skupia się na wykorzystywaniu łąk, przy czym znaczny procent z nich objęty jest pakietami rolno-środowiskowymi, a tylko nieznaczna część wykorzystywana jest jako użytki zielone dwukośne. Jesienią w latach 2010 i 2011, główny rów osuszający obszar, został pogłębiony (przez nieznanych inwestorów i bez formalnego pozwolenia – łamiąc przepisy ochrony środowiska polskiego i unijnego ustawodawstwa), co wydatnie przyspieszało odpływ wody z tych trenów To zaś doprowadziło do wyraźnego zmniejszenia liczebności migrujących i lęgowych gatunków wodno-błotnych.

5 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa OTOP realizował działania dwukierunkowo. W ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Podjęliśmy działania administracyjne, mające na cele zwrócenie uwagi na ważkość problemu instytucjom odpowiedzialnym za stan przyrody, ze szczególnym naciskiem na wskazanie braku podstaw prawnych, a wręcz łamanie obowiązującego prawa zarówno krajowego, jak i UE.

6 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Maj 2011 zgłoszenie przez OTOP wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku (w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych i wodach) Czerwiec – RDOŚ próbuje znaleźć właścicieli działek. Zgadza się na uczestnictwo OTOP na prawach strony. Prośba do WZMiUW o przekazanie kopii dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac melioracyjnych. Prośba o przekazanie wszelkich informacji, potrzebnych do rozpatrzenia zgłoszenia o pracach mogących negatywnie wpływać na cele ochrony obszarów N2. Lipiec – przesłaliśmy na RDOŚ płytę CD wraz dwoma filmami. Na filmach widać skupisko, co najmniej 150 par rybitwy białoskrzydłej, kilku par czarnej rybitwy i co najmniej 1 pary rybitwy białowąsej. Udrożnienie zauważone 21.04.2011 powodowało odpływ wody z obiektu Zajki, w połowie maja rybitwy nadal tam występowały, jednak kilka dni później, woda opadła i rybitwy opuściły teren.

7 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Październik - przekazanie informacji dotyczących obecnie trwających prac, propozycja budowy systemu zastawek. RDOŚ popiera pomysł. Listopad - nakazu natychmiastowego wstrzymania prac na gruntach w kompleksie łąk Laskowiec-Zajki wydany przez RDOŚ Styczeń – odwołanie właścicieli działek od nakazu i wniosek OTOP o uchylenie decyzji, ze względu na rażące naruszenie prawa, bo nakaz wstrzymania prac wydany został bez nakazu podjęcia czynności przywrócenia poprzedniego stanu. Czekamy na decyzję GDOŚ.

8 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Jednocześnie, drugim kierunkiem działań OTOP były konsultacje z właścicielami gruntów przeprowadzone w połowie lutego. Na spotkaniu w Zajkach, wypracowano wspólne stanowisko wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR-u). Za cel obrano utrzymanie wysokiego poziomu wód na w. w. obszarze poprzez cały okres lęgowy ptaków (od kwietnia do końca lipca) oraz niski poziom wód od sierpnia do października.

9 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa Kluczowym rozwiązaniem będzie śluza zbudowana na głównym odpływie, ewentualnie na dwóch mniejszych rowach, regulująca tempo odpływu wody z obszaru. OTOP przygotuje projekt, który będzie konsultowany z innymi właścicielami gruntów. Po uzgodnieniu koncepcji, OTOP będzie starał się o pozyskanie funduszy na wdrożenie systemu zastawek.

10 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa RZEKA KOSÓDKA

11 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa 1.Maj WZMiUW przesyła informacje do RDOŚ: planuje prace związane z utrzymaniem wód publiczny dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Konserwacja gruntowana związana z mechanicznym odmulaniem dna rzek. Urobek rozplantowany i zagospodarowany poprzez obsianie. Prace na obszarze Natura 2000. Prace w okresie połowa VIII - XI. Zgodnie z wiedzą i wymogami terenu, WZMiUW twierdzi, że prace nie mają żadnego ujemnego wpływu na tereny chronione. Zwraca się z prośbą do RDOŚ o informację, czy jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2.Czerwiec ­ - Odpowiedź RDOŚ, że konieczne ustalenie warunków prowadzenia prac ziemnych. Nie można też wykluczyć konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania, wymaganej w przypadku realizacji przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko.

12 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa 1.Listopad Dopuszczenie OTOP do udziału na prawach strony w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót ziemnych zmieniających stosunki wodne dla konserwacji rzeki Kosódka OTOP składa wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie do: Do Zarządu Województwa Podlaskiego skąd pochodzą środki na Program nawodnień rolniczych Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz podanie szczegółowego wykazu przedsięwzięć, zapytanie czy prowadzona jest bieżąca kontrola. Do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Dyrektora RZGW w Warszawie. Czy planowane przedsięwzięcie nie jest sprzeczne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej i czy powinno być poddane strategicznej ocenie na środowisko. Czy przedsięwzięcia w ramach Programu wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

13 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa 1.Grudzień Odp. WZMiUW w imieniu ZWP: program był przygotowany przez2 lata, na podstawie zgłoszeń Urzędu Gmin. W całości konsultowany i realizowany ze środków UE PROW. KZGW: czy są sprzeczne z celami środowiskowymi RDW nie wiadomo. RDOŚ mógłby odpowiedzieć, gdyby miał szczegółową wiedzę o wpływie na stan wód oraz info z raportu oddziaływania na środowisko, nie było poddane SOOŚ, bo wtedy nie obowiązywały takie normy. Trudno stwierdzić czy planowane działania będą wymagały pozwoleń wodnoprawnych. Oceni to organ właściwy. RZGW – program nie był konsultowany. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły część wód o nazwie Kosódka, status – naturalna cześć wód, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona. Przesunięcie w czasie osiągnięcia celów środowiskowych po 2015 roku. Wniosek OTOP do RDOŚ o zawieszenie postępowania – na podstawie art. 97 parf. 1 pkt 4 kpa – w związku z tym, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego – uzyskania przez Inwestora ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek RDOŚ do WZMiUW o uzupełnienie materiałów: wyjaśnienie braku konieczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

14 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa 1.Luty 2012 RDOŚ odrzuca pismo OTOP z grudnia, w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego. Ze względu na to, że rzeka Kosódka i prowadzona na niej konserwacja gruntowna nie jest urządzeniem melioracji wodnych, więc nie ma podstaw do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prace nie mają za zadanie regulacji wód tj. kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. A także ze względu na to, iż nie podlega prawu budowlanemu, prawu wodnemu i prawu i ust. o gospodarce nieruchomościami, również wymaga zgody o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

15 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa 1.Luty 2012 c.d OTOP składa zażalenie na decyzję RDOŚ do GDOŚ. Zarzut wobec RDOŚ o dokonanie szeregu uchybień w postępowaniu administracyjnym. - błędna kwalifikacja inwestycji, niespójna definicja melioracji stosowana przez RDOŚ, - błędy w zakresie analizy inwestycji (sam inwestor określił wyraźnie, iż działanie doprowadzą do nieznacznego poszerzenia rzeki i jej pogłębienia), inwestycję tę ZWP kwalifikuje jako przedsięwzięcie w Programie, który spełnia definicje melioracji podlegającej dotacją z UE.

16 Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka i Biomasa c.d.n.. Dziękuję Berenika Dąbrowska


Pobierz ppt "Działania podejmowane przez OTOP na rzecz powstrzymania i naprawy szkód w środowisku powodowanym przez prace hydrotechniczne w ramach projektu LIFE+ Wodniczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google