Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYTWÓRCY ODPADÓW I POSIADACZA ODPADÓW Maria DUCZMAL radca prawny DGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYTWÓRCY ODPADÓW I POSIADACZA ODPADÓW Maria DUCZMAL radca prawny DGO."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYTWÓRCY ODPADÓW I POSIADACZA ODPADÓW Maria DUCZMAL radca prawny DGO

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz. 1251 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016) 2

3 DECYZJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

4 Podstawowe definicje Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Przykłady: Q6Przedmioty lub ich części nienadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.) Q14Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.) 4

5 Podstawowe definicje wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; 5

6 Podstawowe definicje odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 6

7 Podstawowe definicje Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości; 7

8 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW 8

9 Wytwarzanie odpadów Rodzaj wymagańRodzaj odpadów i ilość wytwarzanych odpadów rocznie Uwagi BrakOdpady komunalne BrakOdpady inne niż niebezpieczne do 5 Mg Informacja o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Odpady inne niż niebezpieczne pow. 5 Mg Odpady niebezpieczne do 100 kg W przypadku instalacji odpady inne niż niebezpieczne do 5 tys. Mg Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Odpady niebezpieczne pow. 100 kg W przypadku instalacji do 1 Mg rocznie 9

10 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami Odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne bez względu na ilość Odpady wytwarzane w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw, przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Odpady inne niż niebezpieczne pow. 5 tys. Mg Odpady niebezpieczne pow. 1 Mg Dotyczy odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji, ale ujmuje się w nim również inne odpady wytwarzane w danym miejscu Pozwolenie zintegrowane Wszystkie odpady (z wyłączeniem komunalnych) bez względu na ilość Tylko niektóre instalacje 10

11 Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub przedłożenia informacji : wytwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 5 Mg rocznie (z wyj. świadczenia usług) prowadzenie przez wytwórcę odpadów instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego Wytwarzanie – wyjątki (1) 11

12 Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub przedłożenia informacji odpady z wypadków odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych odpady powstałe w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej. Wytwarzanie – wyjątki (2) 12

13 Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji lub przedłożenia informacji : osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami oraz właściciele pojazdów przekazujący pojazdy wycofane z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów Wytwarzanie – wyjątki (3) 13

14 Kompetencje organów w zakresie wytwarzania odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, marszałek województwa – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, starosta – dla pozostałych przedsięwzięć - właściwy dla miejsca wytwarzania odpadów Organy właściwe 14

15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 1. Rozporządzenie określa: rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 15

16 Organem właściwym do zatwierdzania programu gospodarki odpadami (świadczenie usług) jest : 1)regionalny dyrektor ochrony środowiska – dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, 2)w pozostałych przypadkach marszałek województwa – właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania wytwórcy odpadów, a w przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych – według miejsca przetwarzania odpadów. Organy właściwe 16

17 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 17

18 Wytwórca odpadów jest obowiązany do: uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie (z instalacji - do 1 Mg, w pozostałych przypadkach – bez górnej granicy) Organ może nałożyć obowiązek uzyskania tej decyzji w przypadku wytwarzania poniżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych, jeżeli ze względu na ich ilość lub rodzaj mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, Wymagania w zakresie wytwarzania odpadów 18

19 Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 19

20 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinien zawierać(1): wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 20

21 Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (2) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 21

22 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi określa: ilość odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku sposób dalszego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych termin obowiązywania decyzji, wydawanej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 22

23 Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 23

24 Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw, przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Wymagania w zakresie wytwarzania odpadów 24

25 Obowiązek jej uzyskania dotyczy podmiotów, które świadczą określone usługi, nie można rozciągać na inne usługi. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami, do którego dołącza się ten program, wytwórca odpadów jest obowiązany przedłożyć właściwemu organowi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej wytwarzanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj, ilość wytwarzanych odpadów? lub sposób gospodarowania nimi. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami (1) 25

26 Program gospodarki odpadami powinien zawierać: 1)wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania (bez ilości), 2)informacje wskazujące na sposoby zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko, 3)opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 4)wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania (bez miejsca), 5) oznaczenie obszaru prowadzonej działalności. Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 26

27 Decyzja ta określa: wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania sposób dalszego gospodarowania odpadami wskazanie rodzaju magazynowanych odpadów oraz sposobu ich magazynowania (bez miejsca) termin obowiązywania decyzji, którą wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, oznaczenie obszaru prowadzonej działalności Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 27

28 brak określenia dolnego progu wymagającego uzyskania tej decyzji obejmuje odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne dotyczy wytwarzania odpadów w związku z enumeratywnie wymienionymi usługami świadczonymi w sposób niestacjonarny, u klienta Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami 28

29 Organ odmawia wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami: mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska jest niezgodny z planami gospodarki odpadami jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego jest niezgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami. Podstawy odmowy wydania decyzji 29

30 Wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń, jeżeli wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami. Naruszenia mimo wezwania - właściwy organ, w drodze decyzji, cofa zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzenie programu gospodarki odpadami Cofnięcie decyzji zatwierdzającej program 30

31 Cofnięcie: następuje z urzędu bez odszkodowania rygor natychmiastowej wykonalności skutkuje wstrzymaniem działalności objętej tym zatwierdzeniem obowiązek usunięcia skutków prowadzonej działalności na koszt wytwórcy odpadów Cofnięcie decyzji zatwierdzającej program 31

32 Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 32

33 Wytwórca odpadów jest obowiązany do: przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (z instalacji - do 5 tys. Mg, w pozostałych przypadkach – bez górnej granicy) Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 33

34 Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub przed zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi - w czterech egzemplarzach. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 34

35 Zawartość informacji: 1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów; 2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów. Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 35

36 Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 36

37 W przypadku odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 100 kg rocznie – jeżeli organ stwierdzi na podstawie złożonej informacji lub własnych ustaleń, że odpady te mogą powodować, ze względu na ich ilość lub rodzaj, zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie 30 dni od otrzymania informacji zobowiązuje, w drodze decyzji, wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 37

38 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 38

39 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów, jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia: zintegrowanego na wytwarzanie odpadów 39

40 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów jest regulowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – dalej P.o.ś. oraz niektóre wymagania w ustawie o odpadach (art. 18) 40

41 Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 41

42 Pozwolenie zintegrowane 42

43 Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055) 43

44 Warunki emisji w pz Art. 202 ust. 1 P.o.ś. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na wytwarzanie odpadów pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 44

45 Warunki emisji w pz W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 45

46 WYMAGANIA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI 46

47 Gospodarowanie odpadami gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów 47

48 Art. 26 i art. 28 u.o. Odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie oraz transport odpadów wymagają uzyskania zezwolenia (z pewnymi wyjątkami) Zamiast odrębnego zezwolenia wymagania związane z gospodarowaniem odpadami mogą być zawarte w decyzji na wytwarzanie odpadów (art. 31 u.o.) lub zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie mogą być określone wymagania w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art. 32 u.o.) Zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie 48

49 Zasady przekazywania odpadów Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia. Przekazanie podmiotowi, który ma zezwolenie właściwego organu na zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów lub koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, posiada decyzję, o której mowa w art. 31 lub w art. 32, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, powoduje przeniesienie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami się na tego następnego posiadacza odpadów. 49

50 Niektóre wyjątki od obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwiania odpadów: transport własnych odpadów przez ich wytwórcę lub zbieranie wytworzonych przez niego odpadów w miejscu ich wytworzenia wykorzystywanie odpadów na potrzeby własne przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną, niebędącą przedsiębiorcą Zezwolenia– zwolnienia (1) 50

51 zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością zwolnienia wynikające z przepisów wykonawczych wydanych przez ministra właściwego ds. gospodarki (obowiązek uzyskania wpisu do rejestru starosty) Zezwolenia– zwolnienia (2) 51

52 Rejestr starosty Podmioty zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub transportem odpadów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności podlegają rejestracji. Rejestr prowadzi starosta. 52

53 Rozporządzenie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia zbieranie w placówkach handlowych i punktach serwisowych zużytego sprzętu, odpadów opakowaniowych opon Odrębne zwolnienie na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach dotyczy baterii i akumulatorów przenośnych dla prowadzących miejsca ich odbioru 53

54 Sankcje dot. wytwarzania odpadów Art. 79b. 1. Jeżeli posiadacz odpadów lub transportujący odpady: wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub zatwierdzającej program gospodarki odpadami lub z naruszeniem jej warunków lub wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie ze złożoną informacją, lub 54

55 Sankcje dot. wytwarzania odpadów wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu w stosunku do informacji, albo rozpoczyna działalność powodującą powstawanie odpadów przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, lub będąc obowiązany do zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, nie dopełnił tego obowiązku lub wykonał go niezgodnie ze stanem faktycznym lub dokonuje zbierania odpadów lub transportu odpadów niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5.000 zł. 55

56 Sankcje dot. gospodarowania odpadami Sankcje za brak decyzji w zakresie gospodarowania odpadami lub gospodarowanie niezgodne z decyzją – kara pieniężna w wysokości 10.000 zł. 56

57 EWIDENCJA ODPADÓW I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

58 EWIDENCJA ODPADÓW

59 Ewidencję odpadów jest obowiązany prowadzić: posiadacz odpadów (w tym wytwórca odpadów) transportujący odpady Ewidencja odpadów

60 Dokumenty ewidencji odpadów: 1. karta ewidencji odpadu, prowadzona dla każdego rodzaju odpadu odrębnie Odrębne warianty karty ewidencji dla : komunalnych osadów ściekowych (wytwórca koś) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zakład przetwarzania) pojazdów wycofanych z eksploatacji (stacja demontażu, punkt zbierania) 2. karta przekazania odpadu Dokumenty ewidencji odpadów

61 3. podstawowa charakterystyka odpadów 4. wyniki testów zgodności Obowiązek prowadzenia dokumentów 3 i 4 dotyczy: posiadacza przekazującego odpady na składowisko (w przypadku odpadów komunalnych jest to odbierający odpady) zarządzającego składowiskiem odpadów 61

62 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (1): wytwórcy odpadów komunalnych osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na własne potrzeby Ewidencja odpadów - zwolnienia

63 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (2): właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w rolnictwie lub do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub produkcji pasz, Ewidencja odpadów - zwolnienia

64 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (3): niektóre rodzaje i ilości odpadów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735). Ewidencja odpadów - zwolnienia

65 02 01 03 Odpadowa masa roślinna - bez ograniczeń 02 01 06 Odchody zwierzęce - bez ograniczeń 03 01 01 Odpady kory i korka - do 10 Mg 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 - do 10 Mg 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 - do 0,1 Mg 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe - do 0,01 Mg 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 - do 0,1Mg Niektóre zwolnione rodzaje odpadów

66 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 - do 0,005 Mg 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - do 5 Mg 17 01 02 Gruz ceglany - do 5 Mg 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia - do 5 Mg 17 02 01 Drewno - do 5 Mg 17 02 02 Szkło - do 5 Mg 17 02 03 Tworzywa sztuczne - do 5 Mg 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 - do 5 Mg 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 - do 5 Mg Niektóre zwolnione rodzaje odpadów

67 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji (4): wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów prowadzący miejsce odbioru zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Ewidencja odpadów

68 Uproszczona ewidencja odpadów, która polega na prowadzeniu tylko karty przekazania odpadów – nie dotyczy urzędów. Ewidencja odpadów

69 Kartę przekazania odpadu sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady. Dopuszczalne jest niesporządzanie karty przekazania odpadu, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ewidencja odpadów

70 Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, transportujący - wykonania usługi transportu. Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy, oraz dla transportujących odpady Ewidencja odpadów

71 Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadu, obejmującej odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu transport odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Ewidencja odpadów

72 Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. Ewidencja odpadów

73 Ewidencję można prowadzić w systemie informatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego Ewidencja odpadów

74 Marszałek województwa, zobowiązuje posiadacza odpadów lub transportującego odpady do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, w przypadku gdy: zbiorcze zestawienie danych budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska będących w jego kompetencjach. Ewidencja odpadów

75 Obowiązujące obecnie wzory dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. Ewidencja odpadów

76 Naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny Karanie : sądy grodzkie wioś – mandaty kary pieniężne

77 ZBIORCZE ZESTAWIENIE DANYCH

78 Zbiorcze zestawienie danych Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów jest to rodzaj rocznego sprawozdania dot. gospodarki odpadami w poprzednim roku kalendarzowym 78

79 Zbiorcze zestawie danych składa: Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów W terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Zbiorcze zestawienie danych

80 Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) Zbiorcze zestawienie danych

81 Marszałek województwa weryfikuje dane zawarte w zbiorczych zestawieniach danych. Marszałek województwa zobowiązuje do korekty zbiorczego zestawienia danych w formie decyzji, określając termin przekazania korekty. Niezastosowanie się do decyzji skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie złożył zbiorczego zestawienia danych. Zbiorcze zestawienie danych

82 Art. 79c ust. 3-5 ustawy o odpadach Za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o odpadach (obejmuje niezłożenie w ogóle i niezłożenie do 15 marca następnego roku) - kara pieniężna wymierzana przez marszałka województwa w drodze decyzji kary pieniężne za niezłożenie ZZD

83 Za naruszenie w postaci niezłożenia zbiorczego zestawienia danych: pierwsza kara pieniężna 500 zł kolejna - 2000 zł. Kara w wysokości 2000 zł może być nakładana wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł kary pieniężne za niezłożenie ZZD

84 W decyzji nakładającej karę pieniężną marszałek województwa wyznaczy termin do wykonania tego obowiązku (nie krótszy niż 14 dni). Jeżeli podmiot nie złoży zbiorczego zestawienia danych w terminie wyznaczonym w decyzji marszałek nałoży na niego kolejną karę (2000 zł i znów wyznacza termin) Kara pieniężna za brak ZZD może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10.000 zł. kary pieniężne za niezłożenie ZZD

85 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa www.mos.gov.pl


Pobierz ppt "PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WYTWÓRCY ODPADÓW I POSIADACZA ODPADÓW Maria DUCZMAL radca prawny DGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google