Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania pomocy i integracji społecznej Alicja Data

2 Część II Model współpracy pracowników pcpr udzielającym wsparcia rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym, w szczególności koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń materialnych, przy wykorzystaniu modelu oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej.

3 Ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej założenia: 1. Przejście zadań pieczy zastępczej z ustawy o pomocy społecznej do nowego systemu – pieczy zastępczej. 2. Zmiana pozycji rodzin zastępczych – partnerstwo. 3. Możliwość kreowania i aktywizowania środowiska rodzin zastępczych.

4 KOORDYNATOR Wykształcenie wyższe o określonym profilu art. 78 1.praca z rodzinami zastępczymi i osobami usamodzielnianymi 2.oddzielenie pracy koordynatora od prowadzenia postępowania administracyjnego art. 79 ust 1 pkt. 4 3.oddzielenie pracy koordynatora od pracy pracownika socjalnego art. 79 ust. 3– fakt czy mit?

5 Zadania koordynatora art. 77

6 PCPR = ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Pracownicy PCPR ORPZ procedury współpracy

7 Procedury współpracy- znaczenie 1.Określenie formy wymiany informacji – opinia, notatka (adnotacja) urzędowa itp. 2.Kto przekazuje informacje? koordynator pracownik ds. świadczeń 3. Kiedy? powzięcie informacji o niewłaściwym wykorzystaniu świadczeń 4. Cel - po co? zapobieganie niewłaściwemu wykorzystanie świadczeń, w sytuacji określenia konieczności przyznania i wysokości świadczenia, informacja o rodzaju świadczenia. 5. Co robić? wszczęcie postępowania z urzędu – pracownik ds. świadczeń, udzielenie wsparcia – koordynator, specjaliści.

8 zespół specjalistó w koordynato r rodzinnej pieczy zastępczej pracownik ds. świadczeń pcpr=orp z insty tucje ops, sąd itp. wsparcie świadczeni a rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane Model realizacji zadania dotyczącego pieczy zastępczej

9 STANOWISKO INFORMACYJ NE koordynato r rodz. pieczy zastępczej pracownik ds. świadczeń rodziny zastępcze osoby usamodzielniane zgłoszenie problemu zgłoszenie potrzeby świadczenia Zgłoszenie się klienta do pcpr specjaliści (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, mediator itd.) procedury współpracy

10 KOORDYNATOR = LIDER ! opinia biegłego art. 75 § 1 Kpa

11 Rodzaje informacji przekazywanych przez koordynatora pieczy zastępczej pracownikowi ds. świadczeń 1.opinia koordynatora o zasadności przyznania pomocy np. pokrycie kosztów remontu 2.opinia o IPU 3.informacja o realizacji lub nie IPU 4.informacje o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu, 5.informacje o istotnych dla postępowania faktach

12 Zadania pracownika ds. świadczeń 1.badanie, czy spełnione są warunki do przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych (w art. 80, 81, 83, 84 ) oraz osób usamodzielnianych (art. 140-143, 145-149) 2.ustalenie okoliczności, których zbadanie jest niezbędne do określenia rozmiaru świadczenia – zasada uznaniowości i indywidualizacji – (art. 81, 83, 84, 146 ust. 7, 149 ust.3) 3.badanie czy wychowanek pieczy zastępczej realizuje proces usamodzielniania – zasada aktywizacyjnej formuły świadczeń 4.ustalanie czy nie były lub nie są (nie będą) marnotrawione przyznane świadczenia (art. 88 ust. 6; 151 ust. 3) – zasada prawidłowego wykorzystania świadczeń 5.aktywna postawa pracownika ds. świadczeń - art. 75 kpa – badanie w miejscu zamieszkania klienta, pomoc w gromadzeniu dokumentów

13 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB USAMODZIELNIANYCH PRACOWNIK DS. ŚWIADCZEŃ RODZINY ZASTĘPCZE I OSOBY USAMODZIELNIAN E KOORD YNATO R R.P.Z. ZŁOŻENIE WNIOSKU USTALENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA KONIECZNA INFORMACJA KOORDYNATO RA SKIEROWANI E DO KOORDYNAT ORA WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ INFORMACJE KOORDYNATORA NP. O WYKORZYSTANIU SWIADCZEŃ, REALIZACJI IPU, ZASADNOSCI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

14 UZNANIOWOŚCI I INDYWIDUALIZACJI ŚWIADCZEŃ AKTYWIZACYJNEJ FORMUŁY ŚWIADCZEŃ NIEMARNOTRAWIENIA ŚWIADCZEŃ ZASADY STOSOWANE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W RAMACH SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ I I II III

15 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 1 rodzaj świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjnej formuły świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawieni a świadczenia świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka art. 80 ust 1, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora*nie tak dodatki art. 81, 88 ust. 5 i 6 -nie tak dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia art. 83 ust. 1 pkt. 1, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora*nietak świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo art. 83 ust. 1 pkt. 2a), 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora*nietak świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych art. 83 ust. 1 pkt. 2b), 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora*nietak

16 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 2 rodzaj świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjnej formuły świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawienia świadczenia środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych art. 83 ust. 2, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora* nietak środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzin zastępczych zawodowych, w której umieszczono powyżej 3 i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej art. 83 ust 3, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora** nietak świadczenie dla rodzin zawodowych na pokrycie kosztów remontu – raz w roku art. 83 ust. 4, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora** nietak środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzinnych domów dziecka, remontem lub zmianą lokalu, pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów art. 84, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora ** nie tak środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych art. 83 ust. 2, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora* nietak

17 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 3 Świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmują formy: 1.Uznaniowości - oprócz świadczeń z art. 80 ust 1, 81, 83 ust. 3 i 84, co często związane jest z sytuacją rodziny zastępczej oraz dziecka w niej umieszczonego, jego potrzeb. Szczególny przypadek art. 83 ust. 3 na utrzymanie lokalu rodziny zawodowej – warunek – opinia koordynatora potwierdzająca zasadność przyznania świadczenia – pomocne może być opracowanie regulaminu, zasad przyznawania świadczeń fakultatywnych. 2. Niemarnotrawienia – art. 88 ust. 6, co może wynikać z art. 128, 132-134 – ocena koordynatora – jakości wykonywanej pracy przez rodzinę zastępczą.

18 OSOBY USAMODZIELNIANE – ZASADY CZ. 1 forma świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjna świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawie nia świadczeń pomoc na kontynuowanie nauki art. 146, 147, 148, 151, 152 -taknietak pomoc na usamodzielnienie art. 149, 151, 152 opinia koordynatora** tak pomoc na zagospodarowanie art. 150, 151, 152 opinia koordynatora** tak pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych* art. 140 ust 1 pkt 2a opinia koordynatora** tak pomoc w uzyskaniu zatrudnienia* art. 140 ust 1 pkt 2b opinia koordynatora** tak

19 OSOBY USAMODZIELNIANE – ZASADY CZ. 2 Warunkiem koniecznym jest posiadanie i realizowanie IPU Świadczenia dla osób usamodzielnianych przyjmują formy: 1.uznaniowości - nie dotyczy pomocy na kontynuowanie nauki, chyba, że dochód osoby przekracza kryterium ustawowe 2.aktywizacji – szczególne znaczenie w procesie integracji ze środowiskiem 3.niemarnotrawienia – art. 151 ust. 3 dopuszcza zmianę lub uchylenie decyzji natomiast art. 152 ust. 1 wskazuje, że organ może odmówić przyznania świadczenia. Istotne dla postępowania administracyjnego są: opinia o zasadności przyznania świadczenia na podstawie IPU informacje o przebiegu realizacji IPU informacje o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu.

20 Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego oraz pracy merytorycznej koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zasada jawności działania. Jasne i precyzyjne określenie granic umożliwia budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu wszystkich stron – partnerów działania.

21 Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy koordynatorów pieczy zastępczej propozycje: odpowiednie warunki lokalowe odpowiednie warunki techniczne dostęp do środka transportu dostęp do Internetu dostęp do telefonu i laptopa jasne i precyzyjne procedury postępowania dostęp do narzędzi diagnostycznych

22 Dziękuję za uwagę Alicja Data


Pobierz ppt "Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google