Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania."— Zapis prezentacji:

1 Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania pomocy i integracji społecznej Alicja Data

2 Część II Model współpracy pracowników pcpr udzielającym wsparcia rodzinom zastępczym i osobom usamodzielnianym, w szczególności koordynatorów pieczy zastępczej i pracowników zajmujących się przyznawaniem świadczeń materialnych, przy wykorzystaniu modelu oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej.

3 Ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej założenia: 1
Ustawa o wpieraniu rodziny i pieczy zastępczej założenia: 1. Przejście zadań pieczy zastępczej z ustawy o pomocy społecznej do nowego systemu – pieczy zastępczej. 2. Zmiana pozycji rodzin zastępczych – partnerstwo. 3. Możliwość kreowania i aktywizowania środowiska rodzin zastępczych.

4 Wykształcenie wyższe o określonym profilu art. 78
KOORDYNATOR Wykształcenie wyższe o określonym profilu art. 78 praca z rodzinami zastępczymi i osobami usamodzielnianymi oddzielenie pracy koordynatora od prowadzenia postępowania administracyjnego art. 79 ust 1 pkt. 4 oddzielenie pracy koordynatora od pracy pracownika socjalnego art. 79 ust. 3– fakt czy mit?

5 Zadania koordynatora art. 77

6 PCPR = ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Pracownicy PCPR ORPZ procedury współpracy

7 Procedury współpracy- znaczenie
Określenie formy wymiany informacji – opinia, notatka (adnotacja) urzędowa itp. Kto przekazuje informacje? koordynator pracownik ds. świadczeń 3. Kiedy? powzięcie informacji o niewłaściwym wykorzystaniu świadczeń 4. Cel - po co? zapobieganie niewłaściwemu wykorzystanie świadczeń, w sytuacji określenia konieczności przyznania i wysokości świadczenia, informacja o rodzaju świadczenia. 5. Co robić? wszczęcie postępowania z urzędu – pracownik ds. świadczeń, udzielenie wsparcia – koordynator, specjaliści.

8 Model realizacji zadania dotyczącego pieczy zastępczej
pcpr=orpz insty tucje ops, sąd itp. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pracownik ds. świadczeń zespół specjalistów wsparcie świadczenia rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane

9 Zgłoszenie się klienta do pcpr
rodziny zastępcze osoby usamodzielniane STANOWISKO INFORMACYJNE zgłoszenie potrzeby świadczenia zgłoszenie problemu koordynator rodz. pieczy zastępczej pracownik ds. świadczeń procedury współpracy specjaliści (psycholog, doradca zawodowy, prawnik, mediator itd.)

10 opinia biegłego art. 75 § 1 Kpa
KOORDYNATOR = LIDER ! opinia biegłego art. 75 § 1 Kpa

11 Rodzaje informacji przekazywanych przez koordynatora pieczy zastępczej pracownikowi ds. świadczeń
opinia koordynatora o zasadności przyznania pomocy np. pokrycie kosztów remontu opinia o IPU informacja o realizacji lub nie IPU informacje o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu, informacje o istotnych dla postępowania faktach

12 Zadania pracownika ds. świadczeń
badanie, czy spełnione są warunki do przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych (w art. 80, 81, 83, 84 ) oraz osób usamodzielnianych (art , ) ustalenie okoliczności, których zbadanie jest niezbędne do określenia rozmiaru świadczenia – zasada uznaniowości i indywidualizacji – (art. 81, 83, 84, 146 ust. 7, 149 ust.3) badanie czy wychowanek pieczy zastępczej realizuje proces usamodzielniania – zasada aktywizacyjnej formuły świadczeń ustalanie czy nie były lub nie są (nie będą) marnotrawione przyznane świadczenia (art. 88 ust. 6; 151 ust. 3) – zasada prawidłowego wykorzystania świadczeń aktywna postawa pracownika ds. świadczeń - art. 75 kpa – badanie w miejscu zamieszkania klienta, pomoc w gromadzeniu dokumentów

13 RODZINY ZASTĘPCZE I OSOBY USAMODZIELNIANE PRACOWNIK DS. ŚWIADCZEŃ
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I OSÓB USAMODZIELNIANYCH RODZINY ZASTĘPCZE I OSOBY USAMODZIELNIANE PRACOWNIK DS. ŚWIADCZEŃ ZŁOŻENIE WNIOSKU USTALENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA KONIECZNA INFORMACJA KOORDYNATORA SKIEROWANIE DO KOORDYNATORA KOORDYNATOR R.P.Z. WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ INFORMACJE KOORDYNATORA NP. O WYKORZYSTANIU SWIADCZEŃ, REALIZACJI IPU, ZASADNOSCI PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA

14 UZNANIOWOŚCI I INDYWIDUALIZACJI ŚWIADCZEŃ
ZASADY STOSOWANE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W RAMACH SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ UZNANIOWOŚCI I INDYWIDUALIZACJI ŚWIADCZEŃ AKTYWIZACYJNEJ FORMUŁY ŚWIADCZEŃ NIEMARNOTRAWIENIA ŚWIADCZEŃ I II III

15 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 1
rodzaj świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjnej formuły świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawienia świadczenia świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka art. 80 ust 1, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora* nie tak dodatki art. 81, 88 ust. 5 i 6 - dofinansowanie do wypoczynku dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia art. 83 ust. 1 pkt. 1, 88 ust. 5 i 6 świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo art. 83 ust. 1 pkt. 2a), 88 ust. 5 i 6 świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych art. 83 ust. 1 pkt. 2b), 88 ust. 5 i 6

16 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 2
rodzaj świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjnej formuły świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawienia świadczenia środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych art. 83 ust. 2, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora* nie tak środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzin zastępczych zawodowych, w której umieszczono powyżej 3 i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej art. 83 ust 3, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora** świadczenie dla rodzin zawodowych na pokrycie kosztów remontu – raz w roku art. 83 ust. 4, 88 ust. 5 i 6 środki finansowe na utrzymanie lokalu rodzinnych domów dziecka, remontem lub zmianą lokalu, pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów art. 84, 88 ust. 5 i 6 opinia koordynatora **

17 RODZINY ZASTĘPCZE – ZASADY CZ. 3
Świadczenia dla rodzin zastępczych przyjmują formy: Uznaniowości - oprócz świadczeń z art. 80 ust 1, 81, 83 ust. 3 i 84, co często związane jest z sytuacją rodziny zastępczej oraz dziecka w niej umieszczonego, jego potrzeb. Szczególny przypadek art. 83 ust. 3 na utrzymanie lokalu rodziny zawodowej – warunek – opinia koordynatora potwierdzająca zasadność przyznania świadczenia – pomocne może być opracowanie regulaminu, zasad przyznawania świadczeń fakultatywnych. 2. Niemarnotrawienia – art. 88 ust. 6, co może wynikać z art. 128, – ocena koordynatora – „jakości wykonywanej pracy” przez rodzinę zastępczą.

18 OSOBY USAMODZIELNIANE – ZASADY CZ. 1
forma świadczenia podstawa prawna rodzaj informacji przekazywanych przez koordynatora w postępowaniu administracyjnym zasada aktywizacyjna świadczenia zasada uznaniowości i indywidualizacji świadczenia zasada niemarnotrawie nia świadczeń pomoc na kontynuowanie nauki art. 146, 147, 148, 151, 152 - tak nie pomoc na usamodzielnienie art. 149, 151, 152 opinia koordynatora** pomoc na zagospodarowanie art. 150, 151, 152 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych* art. 140 ust 1 pkt 2a pomoc w uzyskaniu zatrudnienia* art. 140 ust 1 pkt 2b

19 Warunkiem koniecznym jest posiadanie i realizowanie IPU
OSOBY USAMODZIELNIANE – ZASADY CZ. 2 Warunkiem koniecznym jest posiadanie i realizowanie IPU Świadczenia dla osób usamodzielnianych przyjmują formy: uznaniowości - nie dotyczy pomocy na kontynuowanie nauki, chyba, że dochód osoby przekracza kryterium ustawowe aktywizacji – szczególne znaczenie w procesie integracji ze środowiskiem niemarnotrawienia – art. 151 ust. 3 dopuszcza zmianę lub uchylenie decyzji natomiast art. 152 ust. 1 wskazuje, że organ może odmówić przyznania świadczenia. Istotne dla postępowania administracyjnego są: opinia o zasadności przyznania świadczenia na podstawie IPU informacje o przebiegu realizacji IPU informacje o faktach mogących świadczyć o marnotrawieniu.

20 Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przebiegu postępowania administracyjnego oraz pracy merytorycznej koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zasada jawności działania. Jasne i precyzyjne określenie granic umożliwia budowanie relacji opartej na wzajemnym zaufaniu wszystkich stron – partnerów działania.

21 odpowiednie warunki lokalowe odpowiednie warunki techniczne
Zapewnienie odpowiedniej jakości pracy koordynatorów pieczy zastępczej propozycje: odpowiednie warunki lokalowe odpowiednie warunki techniczne dostęp do środka transportu dostęp do Internetu dostęp do telefonu i laptopa jasne i precyzyjne procedury postępowania dostęp do narzędzi diagnostycznych

22 Dziękuję za uwagę Alicja Data


Pobierz ppt "Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie – piecza zastępcza zadanie 2 Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google