Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE Urząd Statystyczny w Krakowie czerwiec 2010 Działalność gospodarcza w świetle Polskiej Statystyki Publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE Urząd Statystyczny w Krakowie czerwiec 2010 Działalność gospodarcza w świetle Polskiej Statystyki Publicznej."— Zapis prezentacji:

1 DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE Urząd Statystyczny w Krakowie czerwiec 2010 Działalność gospodarcza w świetle Polskiej Statystyki Publicznej

2 Plan prezentacji 1. Zmiany prawne w rejestracji spółek cywilnych. 2. Zasady udostępniania danych z rejestru REGON. 3. Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury. 4. Portal sprawozdawczy. 5. Ochrona danych statystycznych. Urząd Statystyczny w Krakowie

3 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszyscy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, a także przedsiębiorcy będący wyłącznie wspólnikami w spółce cywilnej- za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej - ( art.4 ust.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ). Zmiany przy rejestracji wspólników spółek cywilnych obowiązują od 31 marca 2009 r. Spółka cywilna podlega rejestracji na podstawie wniosku RG-1 złożonym we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym ( art.42 ust.5 i 6 ustawy o statystyce publicznej ). Urząd Statystyczny w Krakowie

4 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych W przypadku wpisu spółki do rejestru REGON wniosek RG-1 należy uzupełnić o dokumentację towarzyszącą tj. Kopie: umowy spółki cywilnej lub oświadczenie wspólników o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnienie dla osoby składającej wniosek jeżeli nie jest ona wspólnikiem przedmiotowej spółki, w przypadku zmiany spółki- aneks do umowy spółki. Urząd Statystyczny w Krakowie

5 Rejestracja spółek cywilnych- zmiany w przepisach prawnych Skreślenie spółki cywilnej z rejestru podmiotów następuje na podstawie wniosku RG-2: wraz z dołączonym dokumentem potwierdzającym zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny składanie przez Internet elektronicznych wniosków RG-1 i RG-2 o wpis, zmianę cech objętych wpisem lub skreślenie podmiotu z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Urząd Statystyczny w Krakowie

6 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny Dane z rejestru REGON można uzyskać : Nieodpłatnie- korzystając z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON pod adresem http://www.stat.gov.pl/regon/ Urząd Statystyczny w Krakowie

7 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON Odpłatnie - poprzez indywidualne zamówienia na wyciągi z rejestru małopolskiej bazy danych REGON Z rejestru REGON osobom trzecim mogą być udostępnione o podmiocie następujące dane: numer identyfikacyjny REGON, nazwa podmiotu oraz adres siedziby, numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot poda te dane do rejestru (nie udostępnia się osobom trzecim informacji o numerze telefonu i faksu, adresie poczty elektronicznej oraz strony internetowej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.) Urząd Statystyczny w Krakowie

8 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON numer identyfikacji podatkowej NIP, forma prawna, forma własności, wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności, daty: powstania, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, zakończenia działalności albo skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów, nazwy organu rejestrowanego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer, o jednostkach lokalnych podmiotu. Urząd Statystyczny w Krakowie

9 Zasady udostępniania danych z rejestru REGON Zamówienia można składać: pocztą elektroniczną: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl pocztą tradycyjną na adres: 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 bezpośrednio w siedzibie Urzędu faxem: 012 36 10 192 Dodatkowych informacji udzielają: Regon tel.: 12 36 10 171, 12 36 10 169, 12 36 10 172, e-mail: regon.krakow@stat.gov.pl Wydział Udostępniania Informacji tel.: 12 36 10 149, 12 36 10 151, 12 36 10 152, 12 36 10 153. Urząd Statystyczny w Krakowie

10 Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury Wydawaniem informacji w zakresie podstawowych standardów klasyfikacyjnych zajmuje się Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych US w Łodzi. Ośrodek udziela informacji w zakresie: PKD - Polska Klasyfikacja Działalności, PKWiU - Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, CN - Nomenklatura Taryfowa i Statystyczna, PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, KŚT - Klasyfikacja Środków Trwałych. Urząd Statystyczny w Krakowie

11 Klasyfikacje statystyczne i nomenklatury Wyszukiwarka klasyfikacji dostępna jest na stronie GUS ( http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ ) i umożliwia samodzielne wyszukiwanie odpowiednich grupowań klasyfikacji w zakresie: wyrobów i usług (wg PKWiU), działalności (wg PKD), obiektów budowlanych (wg PKOB), środków trwałych (wg KŚT). Urząd Statystyczny w Krakowie

12 Obowiązek sprawozdawczy Na mocy przepisów ustawy o statystyce publicznej przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania do urzędów statystycznych informacji na temat prowadzonej przez nich działalności. Od 1 stycznia 2009 roku obowiązującą formą składania przez podmioty sprawozdań statystycznych jest forma elektroniczna. Wyjątek! Podmioty zatrudniające nie więcej niż 5 osób, na uzasadniony wniosek, mogą przekazać dane statystyczne w formie pisemnej (§ 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. Nr 3, poz. 14)). Urząd Statystyczny w Krakowie

13 Obowiązek sprawozdawczy Do elektronicznego przesyłania danych służy Portal Sprawozdawczy GUS ( https://raport.stat.gov.pl) Poprzez Portal Sprawozdawczy można składać sprawozdania on-line - zalogowanie się do portalu możliwe jest poprzez aktywowane wcześniej konto. Login i hasło urząd statystyczny przekazuje wraz z powiadomieniem o istniejącym obowiązku sprawozdawczym. Udostępniona jest także aplikacja off-line, która pozwala na wypełnienie sprawozdania na komputerze bez konieczności stałego połączenia z Internetem. Urząd Statystyczny w Krakowie

14 Obowiązek sprawozdawczy Bezpieczeństwo Danych Technologie wykorzystywane w Portalu Sprawozdawczym do przekazywania danych są nie tylko szybkie i wygodne, ale także gwarantują bezpieczeństwo informacji. Zainstalowanie certyfikatu dla przeglądarek internetowych powoduje, że przeglądarka uznaje witrynę https://raport.stat.gov.pl jako zaufaną. Dane są przesyłane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia poufność informacji przesyłanych poprzez witrynę internetową. Użytkownik może mieć pewność, że łączy się bezpiecznie z odpowiednim serwisem, a jego dane nie zostaną przechwycone. Urząd Statystyczny w Krakowie

15 Obowiązek sprawozdawczy Korzyści z formularzy elektronicznych: powiadomienie o obowiązkach sprawozdawczych i terminach ich realizacji, możliwość wydrukowania noty potwierdzającej realizację obowiązku sprawozdawczego, zastosowanie w formularzach reguł sprawdzających poprawność wprowadzonych danych, podręczna pomoc dostępna po naciśnięciu ikony, możliwość wypełniania formularza w dogodnym dla Państwa czasie, objaśnienia i instrukcje umieszczone przy pytaniach. Urząd Statystyczny w Krakowie

16 Ochrona danych statystycznych Tajemnica Statystyczna Zbierane i gromadzone w badaniach statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe podlegają szczególnej ochronie- objęte są tajemnicą statystyczną. Służą one wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Ochroną objęte są również dane zagregowane, jeśli istnieje możliwość zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub podmiotem gospodarczym. Urząd Statystyczny w Krakowie

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Urząd Statystyczny w Krakowie ul. K. Wyki 3, 31 - 223 Kraków e-mail: SekretariatUSKRK@stat.gov.pl, tel. 012 420 40 50, fax 012 415 40 58 US Kraków


Pobierz ppt "DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KRAKOWIE Urząd Statystyczny w Krakowie czerwiec 2010 Działalność gospodarcza w świetle Polskiej Statystyki Publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google