Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana ID grupy: 97/21_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej (firmy) Semestr/rok szkolny: sem. I/2009/2010 2

3 uzyskasz niezbędne informacje do jakich instytucji musisz zawitać
W tej prezentacji : dowiesz się jakie formularze należy wypełnić przy zakładaniu działalności gospodarczej uzyskasz niezbędne informacje do jakich instytucji musisz zawitać dowiesz się, gdzie uzyskać pomoc i porady w zakładaniu działalności gospodarczej 3

4 Aby założyć działalność gospodarczą należy:
I. w Urzędzie Miasta – dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej II. w Urzędzie Statystycznym – uzyskać numer REGON III. w Urzędzie Skarbowym – dokonać: 1. zgłoszenia obowiązku podatkowego 2. wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym 3. rejestracji płatnika VAT oraz 4. nadania lub aktualizacji numeru NIP

5 VIII. Złożyć wnioski o koncesje, licencje, pozwolenia
IV. Wyrobić pieczątki i założyć konto bankowe V. W ZUSie – należy dokonać rejestracji płatnika składek ZUS VI. W niektórych wypadkach należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy i VII. Dokonać zgłoszenia w Stacji Sanitarno - epidemiologicznej lub VIII. Złożyć wnioski o koncesje, licencje, pozwolenia

6 Ad I. W Urzędzie Miasta – dokonujemy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
aby móc prowadzić jakąkolwiek działalność gospodarczą, należy zacząć od jej rejestracji w Urzędzie Miasta, czyli dokonania wpisu do ewidencji gospodarczej w celu ułatwienia rejestracji, wprowadzono tzw. zintegrowany wniosek: o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1* (*Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b - 10 ustawy – „Prawo działalności gospodarczej” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - Dz. U Nr 50, poz. 399). )

7 Od 31 marca 2009 roku osoby fizyczne, otwierające jednoosobową działalność gospodarczą, składają tylko jeden wniosek EDG-1 w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Poza danymi, które standardowo podaje się na wszystkich wnioskach urzędowych, zgodnie z przepisami prawa wniosek EDG-1 powinien zawierać następujące informacje: numer ewidencyjny PESEL numer NIP oznaczenie przedsiębiorcy (firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko, przedsiębiorca może również wybrać dowolne określenie identyfikujące jego firmę),

8 dane kontaktowe: numer telefonu i adres e- mail przedsiębiorcy
datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (może być to dzień złożenia wniosku lub też późniejsza data), określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności określa się wpisując w odpowiednie rubryki 5-znakowe symbole według PKD 2007,  miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy (w przypadku stałego wykonywania działalności poza miejscem zamieszkania, należy także wskazać miejsce stałego wykonywania działalności), dane kontaktowe: numer telefonu i adres e- mail przedsiębiorcy

9 EDG-1 to WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

10 Wniosek o wpis do ewidencji złożyć możemy:
w urzędzie gminy lub wysłać pocztą oraz poprzez stronę internetową urzędu gminy (wówczas jeżeli nie dysponujemy podpisem elektronicznym, pracownik urzędu zaprosi nas w terminie 3 dni do urzędu w celu podpisania wniosku oraz odbioru zaświadczenia o wpisie). Po dokonaniu wpisu organ prowadzący ewidencję prześle wniosek: do urzędu statystycznego, ZUS-u i urzędu skarbowego, gdzie dopełnione zostaną pozostałe formalności związane z podejmowaniem działalności

11 Zgłoszenia działalności gospodarczej dokonuje się:
w Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) w Urzędzie Miasta (Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej)

12 pracownicy udzielają fachowej pomocy w wypełnianiu wniosku EDG-1
w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej- pracownicy udzielają fachowej pomocy w wypełnianiu wniosku EDG-1

13 Tak przedstawia się zakres załatwianych tu spraw:
dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, dokonywanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgłaszanie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, zgłaszanie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej, zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, przyjmowanie wniosków dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

14 Załączniki do wniosku EDG-1:
zał. EDG-RB, który należy złożyć w przypadku zgłoszenia rachunku bankowego, b) zał. EDG-MW, który należy dołączyć w przypadku wskazania większej liczby miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, c) zał. EDG-RD, który należy złożyć w przypadku zgłaszania więcej niż 10 rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej.

15 II. W Urzędzie Statystycznym – uzyskujemy numer REGON dla działalności gospodarczej (firmy)
Organy prowadzące ewidencję działalności gospodarczej przesyłają niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, do właściwego urzędu statystycznego, dane z wniosku EDG-1 wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON Urząd Statystyczny drukuje zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i przesyła je na wskazany przez przedsiębiorcę adres do korespondencji. 

16 III. W Urzędzie Skarbowym – dokonujemy
1. zgłoszenia obowiązku podatkowego 2. wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym 3. rejestracji płatnika VAT 4. nadania lub aktualizacji numeru NIP

17 1. zgłoszenie obowiązku podatkowego
Złożenie wniosku EDG-1 nie powoduje zwolnienia z obowiązku złożenia, w terminach określonych przepisami prawa, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego następujących dokumentów: 1) oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej stawką 19% (podatek liniowy); w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),

18 2) oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), 3) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

19 4) zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed dniem dokonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą art. 96 ust. 1 ustawy o podatku towarów i usług Złożenie zgłoszenia VAT-R wymienionego w poz. 4 jest konieczne jeśli podatnik rezygnuje ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem towarów i usług (i ma zamiar od chwili rozpoczęcia działalności być podatnikiem podatku od towarów i usług) lub gdy takie zwolnienie mu nie przysługuje ze względu na charakter lub rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej.

20 2. wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym
Rozpoczynając działalność gospodarczą należy złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Przy zmianie formy opodatkowania oświadczenie składane jest do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania: a) zasady ogólne; b) podatek liniowy; c) ryczałt ewidencjonowany; d) karta podatkowa Wybór formy opodatkowania nie jest jednak nieograniczony.

21 a) zasady ogólne są dostępne dla każdego podatnika
Zasady ogólne polegają na opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej od dochodu, rozumianego jako przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej, występują w sytuacji, gdy podatnik dokonał wyboru takich zasad, albo gdy rozpoczynając działalność nie dokonał wyboru w ogóle

22 Przy zasadach ogólnych podatnik płaci co miesiąc podatek od dochodu (przychód - koszty) obliczonego narastająco od początku roku, wg wzoru: przychód - koszty = dochód (naliczony od początku roku) dochód - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia społeczne) = podstawa opodatkowania podstawa opodatkowania -> zaokrąglić do pełnego złotego -> podatek wg skali podatkowej podatek - odliczenia (np. składki ZUS na ubezpieczenia zdrowotne, nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru) - podatek należny za poprzednie miesiące (powinien być zapłacony) = zaliczka za dany miesiąc -> zaokrąglić do pełnego złotego

23 Podatnicy mają obowiązek założenia na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) oraz poinformowania o tym fakcie naczelnika US w terminie 20 dni. W księdze ewidencjonuje się związane z działalnością przychody i koszty ich uzyskania. Wysokość podatku ustalana jest od dochodu (przychód minus koszty uzyskania) według skali podatkowej (18%, 32%). Za okres od stycznia do listopada należy do dnia 20 każdego m-ca za poprzedni miesiąc, wpłacać obliczone zaliczki na podatek. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W terminie do 30 kwietnia należy złożyć zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku (PIT-36).

24 Przy zasadach ogólnych:
w ciągu roku podatnik nie składa deklaracji podatkowych, mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność mogą również wybrać metodę kwartalną rozliczania zaliczek na podatek dochodowy (rozliczenie roczne na druku PIT–36) Płacąc podatek na zasadach ogólnych podatnik oblicza: przychody wg zasad określonych w art.14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu wg zasad określonych w art.22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym amortyzacja, diety właściciela

25 b) podatek liniowy podatek liniowy to podatek w wysokości 19% od dochodu, rozumianego jako przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, nazywamy tak jedynie podatek 19% określany w oparciu o art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (rozliczenie roczne na druku PIT-36L). podatek liniowy mogą opłacać jedynie podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej,

26 c) ryczałt ewidencjonowany
Podatnicy, którzy opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne zeznanie PIT-28. Podstawa prawna dla rozliczania się wg ryczałtu - art.12 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o „zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” (Dz. U. z 1998r., Nr 144, poz.930 z późn. zm.).

27 Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne daje niektórym podatnikom możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Na dzień rozpoczęcia działalności należy założyć ewidencję przychodów. Do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (za grudzień do 31 stycznia roku następnego), bez składania miesięcznych deklaracji, należy obliczać i wpłacać do urzędu skarbowego podatek zryczałtowany od osiągniętego przychodu, w wysokości:

28 3,0% - m. in. działalność w zakresie handlu, działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 5,5% - m. in. działalność wytwórcza (produkcja), roboty budowlane, przewozy ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, 8,5% - m. in. działalność w zakresie usług, w tym działalność gastronomiczna w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, wytwarzanie przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, a także przychody z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze , 17% - m. in. działalność w zakresie niektórych usług niematerialnych (np. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania) 20% - wykonywanie wolnych zawodów.

29 Aby uzyskać prawo do opłacania podatku w takiej właśnie zryczałtowanej formie należy złożyć stosowne oświadczenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, albo do 20 stycznia danego roku podatkowego w przypadku jej kontynuacji. Wystarczy pismo skierowane do urzędu skarbowego, nie ma bowiem obowiązku korzystania z jakichkolwiek druków czy deklaracji w tym zakresie.

30 Kwotę ryczałtu obniża się o opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Do dnia 31 stycznia roku następnego należy składać zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28). Należy założyć wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także indywidualne (imienne) karty przychodów dla zatrudnionych pracowników.

31 d) karta podatkowa Karta podatkowa jest najprostszą formą opłacania podatku dochodowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wybierając tą formę nie musimy prowadzić ksiąg rachunkowych, co jest znaczącym ułatwieniem. Nie mamy także obowiązku składania zeznań podatkowych w ciągu roku. Możliwość skorzystania z tej formy ograniczona jest jednak zgodnie z przepisami tylko do niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

32 Karta podatkowa przeznaczona jest przede wszystkim dla niewielkich zakładów usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych. Możemy nią opodatkować np. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie), handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%) i rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), weterynaryjne, wolne zawody w zakresie ochrony zdrowia, częściowo także rolnictwo i inne.

33 W przypadku uwzględnienia naszego wniosku US wydaje decyzję,
Decydując się na kartę jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku w tej sprawie w odpowiednim US do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności na formularzu PIT-16. W przypadku uwzględnienia naszego wniosku US wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku w formie karty podatkowej odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku gdy w kolejnych latach nie planujemy rezygnacji z rozliczania się na zasadach karty podatkowej nie musimy o tym informować żadnej instytucji. Z początkiem nowego roku podatkowego US prześle nam stosowną informację o wysokości stawki za dany rok. Wniosek (PIT-16) o przyznanie karty podatkowej kierujemy do naczelnika US jeszcze przed faktyczną rejestracją firmy. Od decyzji urzędu mamy prawo się odwołać do izby skarbowej w terminie 14 dni od doręczenia. Jeżeli otrzymaliśmy już pozytywną decyzję urzędu, a z jakiś przyczyn chcielibyśmy zrezygnować z tej formy opodatkowania to mamy do tego prawo pod warunkiem, że poinformujemy o naszych zamiarach US w terminie 14 dni od doręczenia decyzji US.

34 Decydując się na wybór karty podatkowej musimy liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Rozliczając się w tej formie nie mamy bowiem prawa m.in. do odliczania strat, które ponieśliśmy prowadząc działalność. Jako podatnicy korzystający z karty podatkowej nie mamy tez prawa do ulg i odliczeń (wyjątkiem jest składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne). Podatek jaki zapłacimy fiskusowi rozliczając się według karty podatkowej ustala właściwy urząd skarbowy. Wysokość podatku zależy od: - rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, - liczby zatrudnionych pracowników, - miejscowości stanowiącej siedzibę firmy

35 Ustaloną przez urząd skarbowy kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wpłacamy na rachunek lub w kasie urzędu do 7 dnia każdego miesiąca. Podatek płacimy za miesiąc poprzedni. Wyjątkiem jest grudzień ponieważ z racji końca roku kwotę podatku za ten miesiąc jesteśmy zobowiązani wpłacić do 28 grudnia. Rozliczając się na zasadach karty podatkowej nie składamy zeznania podatkowego, a zapłaconą i odliczoną kwotę składki zdrowotnej wykazujemy w rocznej deklaracji (PIT-16A). Deklarację tą, składamy w urzędzie skarbowym do 31 stycznia.

36 Uwaga! Jednak nawet podatnicy karty podatkowej nie będący podatnikami podatku od towarów i usług mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży dla potrzeb VAT

37 3. Rejestracja płatnika VAT
Wypełnienie i złożenie wniosku EDG-1 nie zwalnia przedsiębiorcy (jeżeli jest on podatnikiem VAT) z obowiązku złożenia formularza VAT-R w urzędzie skarbowym. Podatnicy VAT są zobowiązani nie tylko złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ale także aktualizować dane objęte tą informacją, a w skład nich wchodzi m.in. siedziba podatnika. Co za tym idzie, konieczne jest zgłoszenie aktualizacyjne na potrzeby podatku VAT, które składa się właśnie na formularzu VAT-R. Przedsiębiorca musi tego dokonać w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych (art. 96 ust. 12 ustawy o VAT). Tutaj zmiana jest zgłaszana do nowego urzędu skarbowego.

38 4. nadanie lub aktualizacja numeru NIP dla osoby fizycznej zakładającej lub prowadzącej działalność gospodarczą (firmę) Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą: będący osobami fizycznymi - mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej FORMULARZE REJESTRACYJNE NIP: na formularzu NIP-1 dokonujemy zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

39 Załączniki do zgłoszeń NIP-1:
NIP-B (w przypadku wskazania większej ilości rachunków bankowych niż przewiduje to formularz zgłoszenia NIP-1), 2) NIP-C (w przypadku wskazania większej ilości miejsc prowadzenia działalności gospodarczej niż przewiduje to formularz zgłoszenia NIP-1), Nadanie NIP następuje w drodze decyzji.

40 IV. Wyrobienie pieczątkę i założenie konta bankowego to następny etap
Kolejne kroki na drodze do rejestracji firmy to wyrobienie pieczątki oraz założenie rachunku bankowego. Pieczątka firmowa jest niezbędna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Pieczątka jest więc bardzo istotnym elementem, bez którego się nie obejdziemy. Standardowo każda pieczątka powinna zawierać następujące dane: - pełną nazwę firmy, - dane teleadresowe firmy - NIP - REGON

41 Gdy już wyrobiliśmy firmową pieczątkę udajemy się do banku w celu założenia konta bankowego. W banku należy wypełnić wniosek o otwarcie konta. Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne. Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku: - dowodu osobistego - ksera wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu) - ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu) - pieczątki Czas założenia konta w banku to przeważnie parę dni. Koniecznie musimy pamiętać że jesteśmy zobowiązani zgłosić wszelkie zmiany dotyczące konta bankowego odpowiednim organom do 14 dni od dnia powstania zmiany.

42 Następnie w ZUSie – należy dokonać rejestracji płatnika składek ZUS
Na zgłoszenie swojej osoby do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mamy 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. W przypadku zatrudnienia pracowników lub osób współpracujących (np. rodziny) zgłoszenia musimy dokonać w ciągu 7 dni od przyjęcia ich do pracy lub rozpoczęcia współpracy. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić ten fakt do ZUS, wypełniając właściwe formularze rejestracyjne, w chwili obecnej zgłoszenie do ZUS dokonywane jest w oparciu o wniosek EDG-1. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłasza się do ubezpieczenia w terminie 7 dni od przyjęcia do pracy.

43 ZUS wypełnia formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej).
W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy, dodatkowo musi wypełnić on formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego). W przypadku gdy właściciel oprócz prowadzenia firmy, pracuje również na pełny etat za minimalne wynagrodzenie, to zamiast ZUA wypełnia druk ZZA (zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego). Obecnie obowiązuje preferencyjna stawka dla nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności.

44 VI. Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy to dodatkowa czynność:
gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników, jesteśmy wtedy zobowiązani w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP): - o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności - musimy także pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji.

45 VII. Stacja Sanitarno-epidemiologiczna
Niektóre rodzaje działalności wymagają zgłoszenia działalności w tzw. Sanepidzie. Wówczas musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (czyli do popularnego sanepidu). Jest to instytucja, która czuwa nad higieną pracy w zakładach pracy. Zakładając firmę jesteśmy zobowiązani do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników.  

46 Musimy także przedłożyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie przyjęliśmy aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej. Zgłoszenie do sanepidu obejmuje : - złożenie wniosku - przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym - przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia - udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.

47 VIII: Koncesje, licencje, pozwolenia
Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

48 To, które rodzaje działalności wymagają koncesji regulują konkretne przepisy takie jak:
- ustawa o łączności, - ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, - Prawo Łowieckie, - Kodeks Celny, - ustawa o ochronie roślin uprawnych, - ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami, -ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

49 Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
- dane dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy - numer w rejestrze przedsiębiorców, - informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być - udzielona koncesja, - informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności Dziedziny wymagające uzyskania licencji - wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych; - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, - prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

50 Wiele z tych wiadomości uzyskaliśmy dzięki uprzejmości pracowników urzędów, w których byliśmy. Są to: 1. Pracownicy Urzędu Miasta Szczecin - w Centrum Obsługi Przedsiębiorców (COP) - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, Dyrektor Biura Obsługi Interesantów 2. Pracownicy Urzędu Statystycznego - Kierownik Wydziału Rejestrów 3. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Naczelnik Wydziału – Wydział Obsługi Klientów 4. Pracownicy Urzędu Skarbowego – Naczelnik Wydziału i Dział Ogólny SERDECZNIE IM DZIĘKUJEMY ZA CENNE WSKAZÓWKI, UWAGI INSTRUKCJE I PRZYCHYLNOŚĆ Z JAKĄ NAS PRZYJĘLI. Grupa kompetencji PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wraz z opiekunem.

51 Wzór druku EDG - 1

52 Wzór druku MW i RB (zał. Do EDG-1)

53 Wzór druku zus ZUA

54 Wzór druku zus Dra

55


Pobierz ppt "DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google