Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr inż. Grzegorz Bliźniuk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr inż. Grzegorz Bliźniuk"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Grzegorz Bliźniuk
Zarządzanie systemami informatycznymi w administracji publicznej WYKŁAD 4: Infrastruktura informacyjna państwa dr inż. Grzegorz Bliźniuk

2   Projekt : „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Plan wykładu Pojęcie infrastruktury informacyjnej państwa
Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa Założenia na architekturę systemów informatycznych administracji publicznej Posumowanie

4 1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej państwa
Według autora wykładu infrastruktura jest częścią struktury o właściwościach struktury i posiadającą zdolność do wyznaczenia jej czytelnego zakresu i do oddzielnego jej badania. Infrastruktura informacyjna państwa, to kompleks infrastrukturalnych zasobów i systemów informacyjnych warunkujących funkcjonowanie państwa postrzeganego jako zinstytucjonalizowana forma organizacji życia społecznego i ekonomicznego na terytorium określonym w wyniku ustaleń międzynarodowych. Stanowi ona podstawę sprawnego funkcjonowania państwa jako formy organizacji społeczeństwa i gospodarki i głównym instrumentem realizacji obywatelskiego prawa do informacji. Na infrastrukturę informacyjną państwa składają się: Normy informacyjne, Zasoby informacji, Systemy informacyjne, Instytucje informacyjne, Struktury organizacyjne i urządzenia techniczne wspomagające gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w procesach i systemach informacyjnych Źródło: Józef Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w gospodarce globalnej, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, 2006

5 1. Modele infrastruktury informacyjnej państwa
Model europejski Zasada równowagi pomiędzy prawami i obowiązkami informacyjnymi państwa, podmiotów gospodarczych i społecznych, obywateli oraz zagranicznych i międzynarodowych podmiotów informacyjnych, Zasada ta wywodzi się z łacińskiego modelu państwa prawa. Model amerykański Obywatel ma prawo do informacji, ale nie ma on obowiązków informacyjnych, co znaczy, że nie ciąży na nim obowiązek przekazywania informacji organom państwa poza explicite określonymi sytuacjami. Natomiast na państwie, jego organach oraz niepaństwowych podmiotach gospodarczych i społecznych ciąży obowiązek przekazywania informacji obywatelowi. Występuje tutaj również względna symetria pomiędzy między prawami i obowiązkami informacyjnymi organów państwa i niepaństwowych podmiotów gospodarczych oraz społecznych. Model azjatycki Państwo rezerwuje sobie wyłączne prawo do decyzji o gromadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji. Obywatele i niepaństwowe podmioty gospodarcze i społeczne mają obowiązek dostarczania informacji organom państwa i obowiązek odbierania informacji emitowanych przez te organy. Źródło: Józef Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w gospodarce globalnej, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, 2006

6 2. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa
W zakresie systemów i ich uwarunkowań są to: Język urzędowy, Podstawy prawne infrastruktury informacyjnej, Zasoby wiedzy cywilizacyjnej, Badania naukowe, Standardy informacyjne, Ogólnokrajowe systemy identyfikacji - rejestry publiczne Ogólnokrajowe systemy informacji publicznej (np. BIP, statystyka publiczna), Systemy informacyjne organów państwa (np. KSI ZUS, systemy celne, KRUS, EWD-P, systemy geodezyjno-kartograficzne , SIS/VIS itp.) Systemy informacyjne organizacji pozarządowych (np. partii politycznych, związków zawodowych, stowarzyszeń, izb przemysłowych i handlowych itp.) Systemy informacyjne przedsiębiorstw Środki masowego przekazu Zewnętrzne (zagraniczne) systemy informacyjne, z którymi współpracują systemy krajowe (np. systemy celne, SIS/VIS, systemy informacyjne organizacji międzynarodowych) Na podstawie: Józef Oleński, Infrastruktura informacyjna państwa w gospodarce globalnej, Uniwersytet Warszawski, WNE, Warszawa, 2006

7 2. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 12, poz.65, Nr73, poz.501): rejestr publiczny - rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Nowelizacja ustawy o informatyzacji z dnia 12 lutego 2010 r. (wejście w życie od czerwca 2010): rejestr publiczny - definicja pozostała bez zmian w stosunku do wersji z roku 2005

8 2. Podstawowe zasoby infrastruktury informacyjnej państwa - rejestry publiczne
Tomasz Stawecki w „Rejestry publiczne. Funkcje instytucji”, s przyjmuje, że: rejestr publiczny - jest to taki zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach, który spełnia następujące warunki: a) jest utworzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego, przy czym przepisy te wyraźnie przewidują co najmniej jego utworzenie, określają kompetencje rzeczowe i miejscowe organu rejestrowego, reguły formalnoprawne jego działania oraz obowiązek lub uprawnienie osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych do przedkładania temu organowi określonych informacji. Legalność rejestru jest też zwykle podstawą przyjęcia zasady oficjalności, polegającej m.in. na tym, że przepisy prawa ściśle określają, jakie dokumenty składa się do rejestru, jaką formę prawną te dokumenty powinny mieć, a z drugiej strony - jakie informacje, w jaki sposób i z jakimi skutkami uzyskuje się z rejestru. Posługując się kategoriami teoretycznymi Neila D. MacCormicka i Oty Weinbergera, możemy stwierdzić, że przepisy odnoszące się do konkretnych rejestrów obejmują normy (reguły) instytutywne i konsekwencjonalne tej instytucji. Zupełnie wyjątkowo można spotkać reguły terminatywne. W omawianych przepisach odnajdziemy natomiast wszystkie takie reguły odnoszące się do instytucji prawnych prawa materialnego podlegających wpisowi do odpowiedniego rejestru: hipoteki, spółki akcyjnej, apteki, prawa jazdy itp.; b) jest prowadzony przez organ rejestrowy o charakterze publicznym, czyli organ władzy państwowej (rządowej lub sądowniczej) lub organ samorządu terytorialnego, utworzony zgodnie z przepisami Konstytucji i innych ustaw, albo inny podmiot wykonujący tzw. funkcje zlecone administracji. Publiczny charakter podmiotu rejestrowego będzie stanowił kryterium zaliczenia do kategorii rejestrów publicznych. Dlatego np. nie będą przedmiotem naszych rozważań rejestry akcjonariuszy prowadzone przez spółki akcyjne, nawet gdy wszystkie akcje są własnością Skarbu Państwa; c) przyjęcie, utrwalenie, a następnie ujawnienie określonych informacji następuje, co do zasady, w wyniku podjęcia przez organ rejestrowy decyzji odnoszącej się do określonych faktów lub osób ujawnianych w rejestrze. Decyzja ta (np. orzeczenie sądu, decyzja administracyjna) prowadzi do zarejestrowania, chociaż nie przesądzamy w tym miejscu, czy będzie ono polegało na rzeczywistym wniesieniu określonej treści do ksiąg lub kart rejestrowych bądź odpowiednich baz danych, czy też tylko na przyjęciu dokumentów i ich wpisaniu do repertorium lub indeksu. Decyzja o zarejestrowaniu jest aktem stosowania prawa, a nie stanowienia prawa. Dla istoty rejestru nie ma przy tym zasadniczego znaczenia, czy wpis do rejestru będzie dokonywany na wniosek, czy z urzędu (ex officio), ani też czy wpis będzie miał charakter konstytutywny, czy deklaratywny, ani czy jest to decyzja administracyjna, czy sądowa. Nie jest wreszcie istotny nośnik służący utrwaleniu informacji: może to być tradycyjna forma dokumentu pisanego, czyli ksiąg, akt, bądź kart rejestrowych, ale może też rejestr być prowadzony w systemie informatycznym, tzn. w pamięci komputera, technice mikrofilmowej itp. Niekiedy jednak zarejestrowanie stanowi tylko czynność organu administracji publicznej stanowiącą wykonanie wcześniej podjętej decyzji, np. udzielonego zezwolenia. Obowiązek takiego zarejestrowania wynika z przepisu prawa, a nie z odrębnego i indywidualnego aktu władczego (owej decyzji); d) prowadzenie rejestru i ujawnianie w nim określonych informacji rodzi skutki prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i organów władzy publicznej. W minimalnym zakresie dostarczenie właściwemu organowi informacji podlegających wpisowi oznacza wykonanie prawnego obowiązku w tej dziedzinie. Niekiedy wpis do rejestru wywołuje także skutki prawne bezpośrednio dla osób trzecich (skuteczność erga omnes). Nie musi tego czynić w sposób konieczny, dla osób trzecich może mieć wyłącznie znaczenie informacyjne; e) rejestr jest jawny, czyli dostęp do niego oprócz organu rejestrowego mają co najmniej osoby, których rejestr dotyczy, oraz inne organy władzy publicznej, a co do zasady szeroka kategoria „publiczności". Jawność ta może być pełna lub ograniczona. Nie będzie natomiast przedmiotem naszych badań zbiór informacji dostępny tylko dla władz publicznych bądź uznany - co do zasady - za przedmiot tajemnicy państwowej lub służbowej. Dodatkowo jawność danych może mieć swój materialny wymiar w postaci przyjęcia określonych założeń, domniemań prawnych i konsekwencji, np. co do wiarygodności dokonanych wpisów.

9 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Prace MNiI z 2003 r. – selekcja kluczowych rejestrów: Atrybuty referencyjne rejestrów państwowych – sposób wyboru rejestrów kluczowych:

10 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Na podstawie prac przeprowadzonych w MNiI w roku 2003 dokonano wyboru 11 rejestrów stanowiących podstawę dla interoperacyjności systemów teleinformatycznych w polskiej administracji publicznej. Są to: A. rejestry identyfikacyjne (ewidencje): 1. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL), 2. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), 3. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), 4. Krajowa Ewidencja Podatników (KEP), 5. Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), B. rejestry klasyfikacyjne – standardy klasyfikacyjne: 6. Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT), 7. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), 8. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), 9. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN), 10. Systematyka Form Organizacyjnych (SFO), C. rejestry klasyfikacyjne – standardy słownikowe 11. Jednostki Miar

11 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Kluczowe atrybuty referencyjne rejestrów państwowych – prace MNiI 2003 r.: Lp. Nazwa atrybutu wzorcowego Rejestr wzorcowy Jedn. org. prowadząca rejestr wzorcowy 1. Numer identyfikacyjny PESEL PESEL MSWiA 2. Nazwisko i imiona 3. Data i miejsce urodzenia 4. Nr identyfikacyjny REGON REGON Prezes GUS 5. Nazwa podmiotu gospodarki narodowej 6. Forma własności podmiotu gospodarki narodowej 7. Numer Krajowego Rejestru Sądowego KRS Centralna Informacja KRS 8. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) KEP MF 9. Numer ewidencyjny jednostki rejestrowej (odpowiednio: gruntów, budynków, lokali) EGiB Starosta 10. Numer ewidencyjny działki ewidencyjnej

12 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Kluczowe atrybuty referencyjne rejestrów państwowych – prace MNiI 2003 r.: Lp. Nazwa atrybutu wzorcowego Rejestr wzorcowy Jedn. org. prowadząca rejestr wzorcowy 11. Numer ewidencyjny budynku EGiB Starosta 12. Numer ewidencyjny lokalu 13. Symbol jednostki podziału terytorialnego (odpowiednio: województwa, powiatu, gminy) TERYT Prezes GUS 14. Nazwa jednostki podziału terytorialnego (odpowiednio: województwa, powiatu, gminy) 15. Identyfikator miejscowości 16. Nazwa miejscowości 17. Nazwa ulicy 18. Dane adresowe budynków i mieszkań 19. Symbol grupowania PKD (odpowiednio: Sekcja, Podsekcja, Dział, Grupa, Klasa, Podklasa) PKD 20. Nazwa grupowania PKD

13 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Kluczowe atrybuty referencyjne rejestrów państwowych – prace MNiI 2003 r.: Lp. Nazwa atrybutu wzorcowego Rejestr wzorcowy Jedn. org. prowadząca rejestr wzorcowy 21. Symbol grupowania PKWiU (odpowiednio: Sekcja, Podsekcja, Dział, Grupa, Klasa, Kategoria, Podkategoria, Pozycja, Dziewięciocyfrówka, Dziesięciocyfrówka) PKWiU Prezes GUS 22. Nazwa grupowania PKWiU 23. Symbol grupowania w PCN (odpowiednio: Dział, Pozycja HS, Podpozycja HS, Podpozycja CN, Podpozycja PCN) PCN 24. Nazwa grupowania w PCN 25. Kod formy prawnej (odpowiednio: podstawowej, szczególnej) SFPO 26. Nazwa formy prawnej (odpowiednio: podstawowej, szczególnej) 27. Oznaczenie legalnej jednostki miary Legalne jednostki miar MGPiPS 28. Nazwa legalnej jednostki miary 29. Oznaczenie przedrostka dla legalnej jednostki miary 30. Nazwa przedrostka dla legalnej jednostki miary

14 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Do ostatecznej wersji rozporządzenia o minimalnych wymaganiach dla rejestrów publicznych został wstawiony podzbiór 16 atrybutów z przytoczonej pracy MNiI.

15 2. Rejestry publiczne w Polsce powołane drogą ustawy
Wykaz zidentyfikowanych rejestrów ustawowych obejmuje ponad 270 różnych rejestrów, z które są prowadzone w jednym z trzech poniższych sposobów: w postaci papierowej, w postaci papierowo-elektronicznej, w postaci elektronicznej Wykaz rejestrów powołanych drogą ustawy: ZSIAP_w4_wykaz_rejestrów_ustawowych.docx

16 2. Wybrane systemy informatyczne utrzymujące rejestry publiczne
MSWiA PESEL CEPiK MS KRS KRK NKW RZ MF KEP Rejestry celne GUS REGON TERYT PKD PKWiU PCN (Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego) SFPO (Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych ) Samorząd terytorialny (starosta, prezydent miasta): EGiB EDG

17 3. Założenia na architekturę systemów informatycznych administracji publicznej w Polsce
STANDARYZACJA – RAMY INTEROPERACYJNOŚCI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STAP – WARSTWA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – INTRANET/EXTRANET AP Dziedzinowe systemy regionalne i subregionalne Centra certyfikacji e-podpisu Karty usług publicznych Regionalne platformy interoperacyjności REGIONALNE PLATFORMY ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI Referencyjne rejestry PESEL, NIP (CEDG), KRS, ... System ePodatki, eDeklaracje CEPIK Inne systemy i rejestry centralne RZĄDOWY BACK-OFFICE e-GOV (INTEGRACJA SYSTEMÓW CENTRALNYCH PAŃSTWA) Konsultant on-line usług publicznych (regionalny, dziedzinowy) Użytkownicy systemów e-GOV, Systemy Unii Europejskiej Trójpoziomowa architektura systemów informacyjnych państwa – schemat poglądowy Źródło: Założenia Planu Informatyzacji Państwa na lata Rejestracja pojazdu Prawa jazdy Dowody osobiste WKU Bazy danych US Obiegi dokumentów Ewidencja ludności EWiUDO LRASC Projekty oświatowe Wspomaganie zarządzania Projekty komunalne SYSTEMY LOKALNE SKOMUNIKOWANE INTEROPERACYJNIE Z RPEA I RZĄDOWYM BACK-OFFICE Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

18 3. Przykłady systemów i portfeli projektów w Polsce
MSWIA: ZSIAP_w4_CPI_MSWiA.pptx ZUS: ZSIAP_w4_ZUS.ppt MZ: ZSIAP_w4_MZ_CSIOZ.doc Inne przykłady na kolejnych wykładach

19 Podsumowanie Informatyzacja jest procesem ciągłym, którego celem jest dostarczanie skutecznych rozwiązań wspomagających funkcjonowanie infrastruktury informacyjnej państwa W Polsce występuje model mieszany infrastruktury informacyjnej, ponieważ z przyczyn historycznych odchodzimy od PRL-owskiej wersji modelu azjatyckiego w kierunku modelu europejskiego, do którego zmierzamy przede wszystkim w związku ze zmianami demokratycznymi po roku 1989 i naszym członkowstwem w Unii Europejskiej, Systemy informatyczne państwa powinny być rozwijane w sposób racjonalny w architekturze dostosowanej do potrzeb konkretnego systemu i otoczenia, z którym ten system współpracuje, Należy zauważyć, że liczba rejestrów publicznych w Polsce jest bardzo duża i być może zbyt duża Dziękuję za uwagę

20   Projekt : „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "dr inż. Grzegorz Bliźniuk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google