Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XML – eXtensible Markup Language 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XML – eXtensible Markup Language 3"— Zapis prezentacji:

1 XML – eXtensible Markup Language 3

2 Atrybuty Poprawny strukturalnie dokument (valid) musi mieć zadeklarowane atrybuty wszystkich elementów. Wykorzystujemy w tym celu instrukcję ATTLIST Atrybuty deklarujemy oddzielnie dla każdego elementu. Elementy mogą posiadać kilka atrybutów. Przykład 1 <!ATTLIST image source CDATA #REQUIRED width CDATA #REQUIRED height CDATA #REQUIRED alt CDATA #IMPLIED >

3 Atrybuty Pojedynczy element ATTLIST może deklarować wiele atrybutów dla tego samego elementu. Przykład 2 <!ATTLIST image source CDATA #REQUIRED width CDATA #REQUIRED height CDATA #REQUIRED alt CDATA #IMPLIED > gdzie: #REQUIRED – atrybut obowiązkowy #IMPLIED – atrybut nieobowiązkowy

4 Atrybuty Istnieją następujące typy atrybutów:
1. CDATA – dowolny ciąg znaków. Przykład 3 <!ATTLIST image alt CDATA #IMPLIED> 2. ID – nazwa która jest wyjątkowa w całym dokumencie XML. Przykład 4 <!ATTLIST pracownik nr ID #REQUIRED> <pracownik nr="ss "> <imie>Tomek</imie> <nazwisko>Nowak</nazwisko> </pracownik>

5 Atrybuty 3. NMTOKEN - składa się z tych samych znaków co nazwy XML.
Może się zaczynać od dowolnej litery i znaku. Przykład 5 <!ATTLIST journal year NMTOKEN #REQUIRED> 4. NMTOKENS - składa się z kilku wartości NMTOKEN. Przykład 6 <performances dates=" "> Kat and the Kings </performances>

6 Atrybuty 5. (v1 | v2 | ... |vn) - wszystkie możliwe wartości.
Przykład 7 <!ATTLIST date month (January|February|March|April|May |June|July|August|September|October|November|December) #REQUIRED> <!ATTLIST date day (1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14| 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31) #REQUIRED> <!ELEMENT date EMPTY>

7 Atrybuty 6. IDREF – odwołanie do innego elementu z atrybutem ID.
Przykład 8 <!ATTLIST pracownik id ID #REQUIRED> <!ATTLIST projekt id ID #REQUIRED> <!ATTLIST sklad pracownik_id IDREF #REQUIRED> <!ATTLIST wprojekcie projekt_id IDREF #REQUIRED> <pracownik id="ss "> <wprojekcie projekt_id="p2"/> </pracownik> <projekt projekt_id="p2"> <sklad pracownik="ss "/> </project> 7. IDREFS – ciąg kilku IDREF rozdzielonych spacjami.

8 Typy wartości atrybutów
#REQUIRED – atrybut musi pojawić się z każdym wystąpieniem elementu. #IMPLIED – atrybut nieobowiązkowy. #FIXED "wartość" – atrybut obowiazkowy o wartości określonej przez wartość. Przykład 9 <!ATTLIST biography xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink"> "wartość" – wartość domyślna atrybutu. Przykład 10 <!ATTLIST web_page protocol NMTOKEN "http">

9 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest aplikacją XML. XML pozwala (dokładniej niż DTD) określić strukturę dokumentów XML. XML schema oferuje większą niż DTD ilość typów (elementów, atrybutów, danych). W XML schema możemy definiować własne typy wykorzystując typy „wbudowane”. Dokumenty zawierające definicje XML Schema zapisuje się zwykle w plikach z rozszerzeniem xsd.

10 XML Schema Struktura dokumentu XML schema <?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> ... </xs:schema> Prefix xs możemy pominąć. <?xml version="1.0"?> <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> ... <schema>

11 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów
Elementy Każdy element dokumentu XML deklarujemy w następujący sposób: <element name="nazwa" type="typ elementu"> Przykład 11 <element name="fullName" type="string"> Oprócz atrybutu type każdy element może posiadać nastepujące atrybuty: minOccurs=”x” - określa minimalną liczbę wystapień elementu. maxOccurs=”x” - określa maksymalną liczbę wystapień elementu. W przypadku braku tych atrybutów wartość x ma domyślną wartość 1.

12 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów
Przykład 11 <element name=” ”> <element name=”head” minOccurs=”1” maxOccurs=”1”> <element name=”to” minOccurs=”1”> Atrybuty Atrybuty dokumentu XML deklarujemy w następujący sposób: <attribute name="nazwa" type="typ atrybutu"> Przykład 12 <attribute name="id" type="ID">

13 XML Schema – deklaracje elementów i atrybutów
Oprócz atrybutu type każdy deklaracja może posiadać nastepujące atrybuty: use=”x” - gdzie x może przyjmować wartości optional lub required. wartość use=”x” vales=” ” - gdzie x może przyjmować wartości default lub fixed. Przykład 13 <element name=”id” type=”ID” use=”required”/> <element name=”speaks” type=”Language” use=”default” value=”en”/>

14 XML Schema – proste typy danych
Typy numeryczne Przykłady xs:byte - liczba całkowita z przedziału xs:double , 6.022E23, 127E-13 xs:float – , , 6.022E23, 127E-13 xs:integer - 3, 3000, Typ logiczny xs:boolean - true, false, 0, 1

15 XML Schema – proste typy danych
Typy znakowe Przykłady xs:string xs:NCName – dowolna nazwa XML xs:ID – nazwa XML niepowtarzalna w całym dokumencie XML xs:IDREF xs:NMTOKEN xs:NMTOKENS xs:language – kody języków zdefiniowane w ISO 639 np. en, en-US, en-GB, fr-CA

16 XML Schema – typy danych
Typy wbudowane Typy zwiazane z datą i czasem Przykłady xs:time – czas w formacie ±hh:mm:ss.xxx (xxx – ułamki sekund) Dodatkowa litera Z oznacza czas Greenwich. 03:32:00-05:00 00:00:00Z 08:30: xs:date – data w formacie YYYY-MM-DD±hh:mm :00

17 XML Schema – typy danych
Typy definiowane przez użytkownika Typy złożone (complex data types) – wykorzystujemy elementy i atrybuty. <xs:complexType name="nazwa typu"> ... </xs:complexType> Definiując typy złożone możemy wykorzystać następujące elementy: sequence – ciąg elementów typów wbudowanych (ważna kolejność) all – elementy typów wbudowanych z których wszystkie muszą się pojawić. choice – elementy do wyboru.

18 XML Schema – typy danych
Przykład 11 <xs:complexType name="lecturerType"> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="xs:optional"/> </xs:complexType>

19 XML Schema – typy danych
Przykład 11 Zdefiniujemy typy danych które mogą pojawić się w dokumencie XML będącym listem. <xs:element name="letter"> <xs:complexType mixed="true"> <xs:sequence> <xs:element name="greeting"/> <xs:element name="body"/> <xs:element name="closing"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> Typ złożony może posiadać atrybut mixed, który określa czy w elemencie danego typu mogą pojawić sie dane znakowe.

20 XML Schema – typy danych
<xs:element name="greeting"> <xs:complexType mixed="true"> <xs:choice> <xs:element name="hello"/> <xs:element name="hi"/> <xs:element name="dear"/> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="body"> <xs:complexType mixed="true"> <xs:all> <xs:element name="item"/> <xs:element name="price"/> <xs:element name="arrivalDate"/> </xs:all> </xs:complexType> </xs:element>

21 XML Schema – typy danych
Formularz listu wygląda następująco: <letter xsi:noNamespaceSchemaLocation="formletter.xsd"> <greeting><hello/> Bob!</greeting> <body> Thank you for ordering the <item/> ($<price/>), it should arrive by <arrivalDate/>. </body> </letter>

22 XML Schema – typy danych
Rozszerzanie typów dany – rozszerzamy typy danych przez dodanie nowych elementów lub atrybutów. Przykład 11 <xs:complexType name="lecturerType"> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="xs:optional"/> </xs:complexType> Chcemy rozszerzyć typ lecturerType do typu extendedLecturerType przez dodanie informacji o adresie .

23 XML Schema – typy danych
<xs:complexType name="extendedLecturerType"> <xs:extension base="lecturerType"> <xs:element name=" " type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:extension> </xs:complexType> Otrzymany w ten sposób następujący typ danych: <xs:complexType name="extendedLecturerType"> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> <xs:element name=" " type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="xs:optional"/> </xs:complexType>

24 XML Schema – typy danych
Ograniczanie typów dany – ograniczamy typ danych przez dodanie więzów (ograniczeń) na pewne wartości. Przykład 11 <xs:complexType name="lecturerType"> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string"/> <xs:element name="lastname" type="xs:string"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="xs:optional"/> </xs:complexType> Chcemy ograniczyć typ lecturerType do typu restrictedLecturerType.

25 XML Schema – typy danych
<xs:complexType name="restrictedLecturerType"> <xs:restriction base="lecturerType"> <xs:sequence> <xs:element name="firstname" type="xs:string" minOccur="1" maxOccur="2"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="title" type="xs:string" use="xs:required"/> </xs:complexType>

26 XML Schema – typy danych
Typy proste (simple data types) – definiujemy m.in. przez ograniczenie typów wbudowanych. Przykład 11 <xs:simpleType name="dayOfMonth"> <xs:restriction base="xs:integer"> <minInclusive value="1"/> <maxInclusive value="31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> Przykład 11 <xs:simpleType name="nameString"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

27 XML Schema – typy danych
Przykład 11 <xs:simpleType name="locationType"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="work"/> <xs:enumeration value="home"/> <xs:enumeration value="mobile"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>

28 XML Schema – typy danych
Przykład 11 XML schema dla poczty elektronicznej. <element name=” ” type=” Type”> <complexType name=” Type”> <sequence> <element name=”head” type=”headType”/> <element name=”body” type=”bodyType”/> </sequence> </xs:complexType>

29 XML Schema – typy danych
<complexType name=”headType”> <sequence> <element name=”from” type=”nameAdress”/> <element name=”to” type=”nameAdress” minOccurs=”1” maxOccurs=”unbounded”/> <element name=”cc” type=”nameAdress” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/> <element name=”subject” type=”string”/> </sequence> </xs:complexType> <complexType name=”nameAdress”> <attribute name=”name” type=”string” use=”optional”/> <attribute name=”adress” type=”string” use=”required”/> </xs:complexType>

30 XML Schema – typy danych
<complexType name=”bodyType”> <sequence> <element name=”text” type=”string”/> <element name=”attachment” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/> <complexType> <attribute name=”encoding” use=”default” value=”mime”> <simpleType> <restriction base=”string”> <enumeration value=”mime”/> <enumeration value=”binhex”/> </restriction> </simpleType> </attribute> <attribute name=”file” type=”string” use=”required”/> </complexType> </element> </sequence>

31 Przestrzenie nazw Przykład 11
Dwa muzea posiadają dokumenty XML i okreslone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opis eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1): <?xml version="1.0" encoding="ISO "> <catalog> <painting> <title> Memory of the Garden at Etten </title> <artist>Vincent Van Gogh</artist> <date>November, 1888</date> <description> Two women look to the left. A third works in her garden. </description> </painting> ... </catalog>

32 Przestrzenie nazw Muzeum 2 (DTD 2):
<?xml version="1.0" encoding="ISO "> <catalog> <painting> <title>The Swing</title> <artist>Pierre-Auguste Renoir</artist> <date>1876</date> <description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </description> </painting> ... </catalog> Oba muzea panują wspólną wystawę swoich eksponatów. Informacja o wystawianych eksponatach ma być dostępna w Internecie.

33 Przestrzenie nazw Katalog Muzeum 1 i Muzeum 2:
<?xml version="1.0" encoding="ISO "> <catalog> <painting> <title>Memory of the Garden at Etten</title> <artist>Vincent Van Gogh</artist> <date>November, 1888</date> <description> Two women look to the left. A third works in her garden. </description> </painting> <title>The Swing</title> <artist>Pierre-Auguste Renoir</artist> <date>1876</date> <description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </description> </painting> </catalog>

34 Przestrzenie nazw Czy mozna w ten sposób łączyć dokumenty XML?
Można, ale... ...mogą pojawić się problemy podczas walidacji jeżeli elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 1 są zdefiniowane inaczej niż elementy w dokumencie XML zawierającym katalog Muzeum 2. Walidator napotykając dowlny element w dokumencie musi wiedzieć czy element ten jest zdefiniowany W DTD 1 czy w DTD2. Informację taką zapisujemy wykorzystując tzw. przestrzenie nazw. Deklaracja przestrzeni nazw: xmlns:prefix=”położenie”

35 Przestrzenie nazw <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1">
<m1:catalog xmlns:m1=”http://www.muzeum1.pl/DTD/” xmlns:m2=”http://www.muzeum1.pl/DTD/”> <m1:painting> <m1:title>Memory of the Garden at Etten</m1:title> <m1:artist>Vincent Van Gogh</m1:artist> <m1:date>November, 1888</m1:date> <m1:description> Two women look to the left. A third works in her garden. </m1:description> </m1:painting> <m2:painting> <m2:title>The Swing</m2:title> <m2:artist>Pierre-Auguste Renoir</m2:artist> <m2:date>1876</m2:date> <m2:description> A young girl on a swing. Two men and a toddler watch. </m2:description> </m2:painting> </catalog>


Pobierz ppt "XML – eXtensible Markup Language 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google