Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH"— Zapis prezentacji:

1 SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH
Wydział Prawa i Administracji SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH dotyczy studentów rocznika 2012/13 wersja 1.1

2 kierunku administracja I stopnia kierunku administracja II stopnia
Wydział Prawa i Administracji Założenia UWAGA! Dotyczy wyłącznie studentów, którzy zaczęli studia w roku ak. 2012/13 czyli aktualnie chodzi wyłącznie o studentów pierwszego semestru I roku studiów: kierunku prawo kierunku administracja I stopnia kierunku administracja II stopnia Studenci lat II-V po staremu!

3 Spis treści (1) W skrócie ………………………………………………………………………....… s. 06 Ad.1) Przedmiot typu ćwiczenia + wykład ………………….……. s Kto wystawia oceny? ……………………………………………………………… s Kiedy ocena końcowa moduły? ……………………………………………….. s Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia ………………………….. s Zaliczenie ćwiczeń w II terminie …………………………………………….. s Zaliczenie ćwiczeń w III terminie …………………………………………… s Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II lub III terminie ……………… s Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle …………………………….. s Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny ………………………………………………………..……... s Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu ……………………… s Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu …………….s Kolejność wpisów …………………………………………………………………. s. 32

4 Spis treści (2) - Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu ……………….s Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego .. s Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego ………………………………………………………….. s. 38 Ad.2) Przedmioty z jedną formą kształcenia ……………………. s Kto i w której rubryce dokonuje wpisu? ………………………….….…… s Ocena pozytywna w I terminie ……………………………………………….. s Ocena niedostateczna w I terminie ………… …….. s Liczba terminów, gdy przedmiot kończy się zaliczeniem …………… s Trzy oceny negatywne z przedmiotu kończącego się zaliczeniem . s Liczba terminów, gdy przedmiot kończy się egzaminem …………… s Dwie oceny negatywne z przedmiotu kończącego się egzaminem . s. 52

5 Spis treści (3) Ad. 3) Zaliczenie i egzamin komisyjny ……………………………... s. 53 - Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks ……………………….………… s. 55 - Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego ….…s. 56 - Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego …………………………..…. s. 57 - Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego ……………………..………. s. 64

6 DWIE METODY WPISÓW W INDEKSIE (w zależności od typu przedmiotu)
W skrócie DWIE METODY WPISÓW W INDEKSIE (w zależności od typu przedmiotu) przedmiot z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład) – patrz dalej ad.1) przedmiot z jedną formą kształcenia (sam wykład; w-f; konwersatorium, itd.) – patrz dalej ad.2) ponadto: zaliczenie i egzamin komisyjny a wpis w indeksie – patrz dalej ad.3)

7 Przedmiot typu ćwiczenia + wykład
Przedmioty z dwiema formami kształcenia (ćwiczenia + wykład)

8 Ad1) Przedmiot typu ćwiczenia + wykład
Każdy przedmiot jest odnotowywany w indeksie trzykrotnie. Student wypisuje odrębne rubryki na zaliczenie z ćwiczeń, egzamin i ocenę końcową modułu. W ostatniej – trzeciej – rubryce w kolumnie „nazwa przedmiotu” czyni dopisek „ocena końcowa modułu”, a kolumnę „punkty ECTS” pozostawiamy pustą (należy ją uzupełnić, gdy koordynator wystawi ocenę pozytywną).

9 Ad1) Przedmiot typu ćwiczenia + wykład
Trzykrotnie wypisujemy indeks: ćwiczenia egzamin ocena końcowa modułu Przy trzecim wpisie nazwy przedmiotu: czynimy dopisek „ocena końcowa modułu” dopisujemy liczbę punktów ECTS (ale dopiero, gdy koordynator wystawi ocenę pozytywną) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 5 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 4 dobry 08. 02 Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 4,5 dobry plus 08 2

10 Ad1) Kto wystawia oceny? Ocenę z ćwiczeń wystawia prowadzący ćwiczenia Ocenę z egzaminu wystawia egzaminator (zazwyczaj będzie to wykładowca) Ocenę końcową modułu wystawia koordynator (zazwyczaj będzie to egzaminator)

11 Ad1) Kiedy ocena końcowa moduły?
Ocena końcowa modułu jest wystawiana po rozliczeniu wszystkich przewidzianych form kształcenia, czyli jako ostatnia gdy zostanie wystawiona pozytywna ocena końcowa modułu student dopisuje w indeksie w rubryce „punkty ECTS” liczbę punktów przypisanych do danego modułu

12 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (1)
Jeśli student otrzyma ocenę niedostateczną z zaliczenia w I terminie to w kolumnie ECTS dokonuje dopisku I termin Następnie ponownie wypisuje indeks, tak by prowadzący ćwiczenia mógł ponownie ocenić studenta (wystawić zaliczenie w II terminie)

13 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (2)
Adnotacja o pierwszym terminie Nowa rubryka na II termin zaliczenia rubryki przeznaczone na egzamin i ocenę końcową modułu na razie pozostają puste Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu

14 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (3)
Jednocześnie student, który otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia traci prawo do podejścia do egzaminu w I terminie. Student taki musi „wykreskować” rubrykę przeznaczoną na wpis z egzaminu w I terminie (z wyjątkiem kolumny ECTS, którą pozostawia pustą)

15 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (4)
Pusta kolumna ECTS „Wykreskowanie” I terminu egzaminu Student traci możliwość podejścia do egzaminu w I terminie. Jest to tzw. dwója dziekańska. Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu

16 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (5)
Jednocześnie student, który uzyskał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia jest zobowiązany uzyskać zaliczenie w terminie poprawkowym Regulamin studiów przewiduje maksymalnie dwa takie terminy poprawkowe (czyli termin II i III zaliczenia)

17 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (6)
II i III termin zaliczenia odbywają się między I i II terminem egzaminu czyli student, który otrzyma ocenę pozytywną w II terminie zaliczenia ma prawo przystąpić do egzaminu w II terminie (traci tylko I termin egzaminu) podobnie student, który otrzyma ocenę pozytywną w III terminie zaliczenia ma prawo przystąpić do egzaminu w II terminie (też traci tylko I termin egzaminu)

18 Ad1) Ocena niedostateczna w I terminie zaliczenia (7)
Każdy dodatkowy termin zaliczenia to dodatkowa rubryka w indeksie (wypisuje student) Jednocześnie student w kolumnie ECTS czyni dopisek o numerze terminu zaliczenia.

19 Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w II terminie
Student zalicza ćwiczenia w II terminie: wpis dokonany przez prowadzącego wypisany przez studenta II termin zaliczenia adnotacje o I i II terminie zaliczeń Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 3 31. II termin

20 Ad1) Zaliczenie ćwiczeń w III terminie
Student zalicza ćwiczenia w III terminie: Adnotacje o terminach zaliczeń rubryka na zaliczenie w II terminie rubryka na zaliczenie w III terminie Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 31. II termin 3 07. 02 III termin

21 Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II lub III terminie (1)
Student ma prawo przystąpić tylko do jednego terminu egzaminu (I termin przepada) musi wypisać w indeksie rubrykę na egzamin w II terminie jednocześnie w kolumnie ECTS wpisów z I i II terminu egzaminu czyni dopiski o tym, który to termin egzaminu

22 Ad1) Konsekwencje zaliczenia ćwiczeń w II lub III terminie (2)
dopisek o I terminie egzaminu (który przepada) rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 31. II termin 3 07. 02 III termin II termin

23 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (1)
Student, który otrzyma oceny niedostateczne w I, II i III terminie zaliczenia otrzymuje niedostateczną końcową ocenę modułu Taki student w ogóle nie podchodzi do egzaminu Student, który otrzymał niedostateczną końcową ocenę modułu powtarza ten moduł w kolejnym roku akademickim

24 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (2)
Niedostateczna ocena końcowa modułu Oceny niedostateczne z ćwiczeń Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin 07. III termin

25 Ad1) Brak oceny pozytywnej z zaliczenia w ogóle (3)
UWAGA! Ocenę końcową modułu wystawa koordynator (nie prowadzący ćwiczenia)

26 ma prawo do egzaminu poprawkowego
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (1) Student, który otrzymał ocenę pozytywną z zaliczenia w I terminie, a następnie otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie egzaminu ma prawo do egzaminu poprawkowego musi ponownie wypisać indeks, tak by egzaminator mógł wystawić ocenę w II terminie egzaminu jednocześnie w kolumnie ECTS czyni dopiski o numerach podejść (tak dla I, jak i II terminu)

27 Przedmiot X– ocena końcowa modułu
Ad1) Zaliczenie w I terminie pozytywne – egzamin w I terminie niedostateczny (2) pozytywne zaliczenie dopisek o I terminie egzaminu w I terminie rubryka na egzamin w II terminie dopisek o II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 3 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08. 02 Kowalski I termin Przedmiot X– ocena końcowa modułu II termin

28 Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (1)
Ocena końcowa modułu jest wtedy wystawiana dopiero po egzaminie poprawkowym (II termin) Ocena egzaminu poprawkowego pozytywna – ocena końcowa modułu pozytywna Ocena egzaminu poprawkowego niedostateczna – ocena końcowa modułu niedostateczna (UWAGA! bez względu na ocenę z ćwiczeń – może być nawet 5.0)

29 Ad1) Egzamin poprawkowy a ocena końcowa modułu (2)
pozytywna ocena z zaliczenia ocena niedostateczna w I terminie egzaminu ocena końcowa modułu ocena niedostateczna w II terminie egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 5 24. 01 Nowak Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08. 02 Kowalski I termin Przedmiot X– ocena końcowa modułu 14. II termin

30 Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (1)
Przypomnijmy: Jeśli student otrzymał ocenę niedostateczną w I terminie zaliczenia to traci prawo do egzaminu poprawkowego - wtedy do egzaminu może podejść tylko raz Ten termin egzaminu jest nazywany drugim (pierwszy przepada) Ocena końcowa modułu jest wystawiana po tym jedynym terminie egzaminu (może być ona pozytywna lub negatywna w zależności od wyniku egzaminu)

31 Ad1) Zaliczenie w II terminie – tylko jeden termin egzaminu (2)
zaliczenie w I terminie niedostateczne „wykreskowana” rubryka z I terminu egzaminu pozytywna ocena w II terminie zaliczenia Ocena końcowa modułu (pozytywna lub negatywna w zależności od wyniku ocena w II terminie egzaminu egzaminu) (pozytywna lub negatywna) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu x 08 02 Kowalski 3 31. II termin II termin

32 Ad1) Kolejność wpisów (1)
Kolejność wpisów w indeksie nie ma znaczenia w przypadku, gdy wpisów z zaliczenia lub egzaminu jest więcej niż jeden proszę pamiętać o odnotowaniu numeru terminu w rubryce ECTS UWAGA! Wpis oceny końcowej modułu jest zawsze tylko jeden.

33 Ad1) Kolejność wpisów (2)
Ocena końcowa modułu liczba punktów ECTS za moduł dopisywana przez studenta, jeśli ocena końcowa modułu pozytywna Informacja o numerze terminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu 3 dostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin

34 Ad1) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (1)
W przypadku przedmiotów dwusemestralnych ocena końcowa modułu pojawia się jedynie w drugim semestrze w semestrze pierwszym student otrzymuje jedynie ocenę z ćwiczeń (zaliczenie)

35 Ad1) Przedmiot dwusemestralny a ocena końcowa modułu (2)
Wpis w pierwszym semestrze dla przedmiotów dwusemestralnych: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 4 22. 01 Nowak pojedynczy wpis z ćwiczeń Brak rubryki na ocenę końcową modułu

36 Ad1) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)
w przypadku przedmiotu dwusemestralnego student ma prawo do trzech terminów zaliczenia zarówno w pierwszym semestrze, jak i drugim czyli by zaliczyć semestr pierwszy przedmiotu dwusemestralnego i zostać dopuszczonym do studiowania drugiego semestru tego przedmiotu student musi uzyskać ocenę pozytywną z ćwiczeń najpóźniej w trzecim terminie zaliczenia

37 Ad1) Zaliczenie pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)
Przed każdym kolejnym terminem zaliczenia student ponownie wypisuje indeks Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 29. II termin 3 05. 02 III termin w kolumnie ECTS student czyni dopisek o terminie zaliczenia

38 Ad1) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (1)
Trzy oceny niedostateczne z zaliczeń w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego są równoznaczne z niezaliczeniem modułu student nie jest dopuszczony do studiowania drugie semestru przedmiotu – dziekan kieruje studenta na powtarzanie całego modułu w kolejnym roku akademickim

39 Ad1) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (2)
Student, który w pierwszym semestrze przedmiotu dwusemestralnego otrzymał trzy oceny niedostateczne z zaliczeń dopisuje w indeksie rubrykę oceny końcowej modułu W rubryce tej dokonywany jest wpis oceny niedostatecznej z modułu UWAGA: ocenę niedostateczną modułu wpisuje koordynator (zazwyczaj wykładowca), a nie prowadzący ćwiczenia!

40 Przedmiot X– ocena końcowa modułu
Ad1) Konsekwencje niezaliczenia pierwszego semestru przedmiotu dwusemestralnego (3) Oceny niedostateczne z zaliczeń wpisywane przez prowadzącego ćwiczenia numery podejść wpisane przez studenta Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 29. II termin 05. 02 III termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 Kowalski Ocena końcowa modułu wypisywana przez koordynatora

41 Przedmioty z jedną formą kształcenia
ad. 2) Przedmioty z jedną formą kształcenia (sam wykład, w-f, konwersatorium, itd..)

42 Ad2) Przedmioty z jedną formą kształcenia
Bez względu na to czy przedmiot z pojedynczą formą kształcenia kończy się zaliczeniem czy egzaminem student wypisuje rubrykę w indeksie na ten przedmiot tylko raz w kolumnie „nazwa przedmiotu” student czyni dopisek „ocena końcowa modułu” kolumnę ECTS student pozostawia pustą

43 Ad2) Przedmioty z jedną formą kształcenia
Pojedynczy wpis przedmiotu z jedną formą kształcenia: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 20 Dopisek „ocena końcowa modułu” pusta kolumna ECTS Jeśli przedmiot kończy się egzaminem liczbę godzin student wypisuje w rubryce wykład; jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem liczbę godzin student wypisuje w rubryce ćwiczenia.

44 Ad2) Kto i w której rubryce dokonuje wpisu?
Koordynatorem przedmiotu jest zawsze prowadzący – to on wystawia ocenę Bez względu na to czy przedmiot kończy się zaliczeniem czy egzaminem koordynator wpisuje ocenę zawsze w rubryce egzamin!

45 Ad2) Ocena pozytywna w I terminie (1)
Ocena wystawiona przez koordynatora jest traktowana jako ocena końcowa modułu A zatem: tylko jeden wpis w indeksie z przedmiotu Jeśli student otrzymuje ocenę pozytywną w I terminie to dopisuje liczbę punktów ECTS przynależną przedmiotowi

46 Ad2) Ocena pozytywna w I terminie (2)
Pojedynczy wpis przedmiotu z jedną formą kształcenia: Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 30 3 dostateczny 29. 01 Nowak 1 Ocena końcowa modułu wystawiona kolumna ECTS przez koordynatora w rubryce egzamin (wypełnia student, który mimo, że przedmiot kończy się zaliczeniem uzyskał ocenę pozytywną) (liczba godzin wpisana w rubryce ćwiczenia)

47 Ad2) Ocena niedostateczna w I terminie (1)
W przypadku oceny niedostatecznej w I terminie prowadzący wykreśla dopisek „ocena końcowa modułu” Student w kolumnie punkty ECTS czyni dopisek I termin Student ponownie wypisuje rubrykę z danego przedmiotu (kolumna punkty ECTS pozostaje pusta – można ją uzupełnić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej)

48 Ad2) Ocena niedostateczna w I terminie (2)
Wykreślony dopisek o ocena niedostateczna dopisek o numerze ocenie końcowej modułu w I terminie podejścia Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y– ocena końcowa modułu 30 2 niedostateczny 22.01 Nowak I termin Drugi wpis z przedmiotu kolumna ECTS pusta

49 Ad2) Liczba terminów, gdy przedmiot kończy się zaliczeniem
W przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem student ma maksymalnie trzy terminy (trzeci wpis z przedmiotu musi być pozytywny) Jeśli trzeci wpis z przedmiotu jest negatywny moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

50 Ad2) Trzy oceny negatywne z przedmiotu kończącego się zaliczeniem
Oceny niedostateczne w trzech terminach zaliczenia (przypominam, że koordynator wpisuje je w rubryce egzamin) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Nowak I termin 29. II termin 05. 02 III termin Ostatnia trzecia ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

51 Ad2) Liczba terminów, gdy przedmiot kończy się egzaminem
W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem student ma maksymalnie dwa terminy (drugi wpis z przedmiotu musi być pozytywny) Jeśli drugi wpis z przedmiotu jest negatywny moduł nie jest zaliczony – dziekan kieruje studenta na powtarzanie przedmiotu w kolejnym roku akademickim.

52 Ad2) Dwie oceny negatywne z przedmiotu kończącego się egzaminem
Oceny niedostateczne w dwóch terminach egzaminu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Kowalski I termin 08. 02 II termin Już druga ocena niedostateczna jest traktowana jako ocena końcowa modułu.

53 Zaliczenie i egzamin komisyjny
ad. 3) Zaliczenie i egzamin komisyjny a ocena końcowa modułu

54 Ad3) Zaliczenie i egzamin komisyjny
Dziekan zarządza zaliczenie lub egzamin komisyjny jeśli stwierdzi nieprawidłowości w przeprowadzeniu ostatniego terminu zaliczenia lub egzaminu. Zaliczenie komisyjne nie jest dodatkowym – czwartym – terminem zaliczenia. Jest powtórzeniem trzeciego terminu zaliczenia. Egzamin komisyjny nie jest dodatkowym – trzecim – terminem egzaminu. Jest powtórzeniem drugiego terminu egzaminu.

55 Ad3) Zaliczenie i egzamin komisyjny a indeks
O przeprowadzonym zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym czyni się notatkę w indeksie. Do indeksu wbijana jest specjalna pieczątka, a członkowie komisji egzaminacyjnej parafują wynik powtórzonego zaliczenia lub egzaminu.

56 Ad3) Ocena niedostateczna z zaliczenia lub egzaminu komisyjnego
Jeżeli zaliczenie lub egzamin komisyjny potwierdzają ocenę niedostateczną to w indeksie nie dokonuje się żadnych dodatkowych zmian. Jeżeli koordynator wystawił już niedostateczną ocenę końcową modułu to przyjmuje się, że została ona potwierdzona. Jeżeli koordynator nie wystawił jeszcze niedostatecznej oceny końcowej modułu to czyni to bezpośrednio po zaliczeniu lub egzaminie komisyjnym.

57 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (1)
Pozytywna ocena z zaliczenia komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu. Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona dziekan wykreśla ją z indeksu. Skutki uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia komisyjnego zależą od typu przedmiotu:

58 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (2)
W przypadku przedmiotu typu ćwiczenia + wykład student uzyskuje prawo do przystąpienia do II terminu egzaminu. W tym celu wypisuje w indeksie rubrykę na II termin egzamin.

59 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (3)
Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z III terminu zaliczenia modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony Rubryka na II termin egzaminu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 2 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski - Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 02 Kowalski 31. II termin 07. III termin Zaliczenie komisyjne

60 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (4)
W przypadku przedmiotu dwusemestralnego, gdy zaliczenie komisyjne zostało przeprowadzone w pierwszym semestrze przyjmuje się, że student zaliczył pierwszy semestr przedmiotu. Jeśli koordynator wpisał już niedostateczną ocenę końcową modułu dziekan wykreśla ją z indeksu.

61 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (5)
Wykreślona przez dziekana ocena końcowa modułu Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot Y 15 2 22. 01 Nowak I termin 29. II termin 05. 02 III termin Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu niedostateczny 08 Kowalski Zaliczenie komisyjne Wpis z zaliczenia komisyjnego poprawiający rubryka III terminu zaliczenia ocenę w III terminie zaliczenia pozostaje niewykreślona

62 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (6)
W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się zaliczeniem pozytywna ocena zaliczenia komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu. Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem zaliczenia komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.

63 Ad3) Ocena pozytywna z zaliczenia komisyjnego (7)
Wpis III terminu zaliczenia wykreślony przez dziekana Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 22. 01 Nowak I termin 29. II termin 05. 02 III termin 3 dostateczny 15. 1 Zaliczenie komisyjne Ponowny wpis oceny końcowej modułu Wpis zaliczenia komisyjnego (z pieczęcią)

64 Ad3) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (1)
Pozytywna ocena z egzaminu komisyjnego blokuje możliwość wystawienia niedostatecznej oceny końcowej modułu. Jeśli taka ocena została już uprzednio wystawiona dziekan wykreśla ją z indeksu. Pozytywna ocena egzaminu komisyjnego oznacza pozytywną ocenę końcową modułu.

65 Ad3) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (2)
W przypadku przedmiotu typu ćwiczenia + wykład student pod pieczęcią egzaminu komisyjnego ponownie wypisuje rubrykę oceny końcowej modułu. Koordynator niezwłocznie wypełnia tę rubrykę.

66 Ad3) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (3)
Wpis niedostatecznej oceny końcowej wpis z II terminu egzaminu modułu wykreślony przez dziekana pozostaje niewykreślony Ponowny wpis oceny końcowej modułu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią) Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Mgr A. Nowak Przedmiot X 15 3 24. 01 Nowak I termin Dr hab. M Kowalski 2 niedostateczny 08 02 Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 25 II termin dostateczny 03 Egzamin komisyjny

67 Ad3) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (4)
W przypadku przedmiotu z jedną formą kształcenia kończącego się egzaminem pozytywna ocena egzaminu komisyjnego jest traktowana jako pozytywna ocena końcowa modułu. Dziekan wykreśla negatywny wpis z indeksu, a pod wpisem z egzaminu komisyjnego dokonuje się ponownego wpisu oceny końcowej modułu.

68 Ad3) Ocena pozytywna z egzaminu komisyjnego (5)
Wpis II terminu egzaminu wykreślony przez dziekana Nazwisko wykładającego Nazwa przedmiotu Liczba godzin Zaliczenie Egzamin ECTS wykłady ćwiczenia ocena data podpis cyfra słownie Dr hab. M Kowalski Przedmiot X– ocena końcowa modułu 15 2 niedostateczny 25 01 Kowalski I termin 10 02 II termin 3 dostatateczy Egzamin komisyjny Ponowny wpis II terminu egzaminu Wpis egzaminu komisyjnego (z pieczęcią) oceny końcowej modułu

69 Wydział Prawa i Administracji
Autor: Mariusz Jagielski


Pobierz ppt "SPOSÓB DOKUMENTACJI PRZEBIEGU STUDIÓW W INDEKSACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google