Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Anna Łuszczewska Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 7 września 2009 r. Działanie 3.1 Inicjowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Anna Łuszczewska Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 7 września 2009 r. Działanie 3.1 Inicjowanie."— Zapis prezentacji:

1 2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Anna Łuszczewska Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 7 września 2009 r. Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej PO IG

2 Warszawa, 7 września 2009 r. Plan prezentacji 1. Co to jest Działanie 3.1 PO IG Istota działania Cel działania Kto może ubiegać się o wsparcie Podstawowe informacje – płatności, zabezpieczenie 2. Ogólne informacje dotyczące projektów z 2008 roku Obszar realizacji projektów Dane statystyczne Branże objęte wsparciem 3. Przykładowy projekt

3 Warszawa, 7 września 2009 r. 1. Podstawowe informacje o Działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

4 Warszawa, 7 września 2009 r. Wsparcie na inicjowanie działalności innowacyjnej z przeznaczeniem na: identyfikację rozwiązań innowacyjnych i sprawdzanie ich potencjału rynkowego przez: przeprowadzenie badań rozwiązania innowacyjnego analizę rynku rozwiązania innowacyjnego, opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem dzia ł alności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu I. PREINKUBACJĘII. WEJŚCIE KAPITAŁOWE dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku preinkubacji przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce

5 Warszawa, 7 września 2009 r. Cel Działania zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, poprzez : doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw zasileni e finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy

6 Warszawa, 7 września 2009 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie Beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw np. inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, akceleratory technologii, parki naukowo- technologiczne Grupy docelowe: Nowopowstali przedsiębiorcy (MSP)

7 Warszawa, 7 września 2009 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie 1/3 Podmiot działający na rzecz innowacyjności, kt ó ry spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami, na kt ó re udzielono wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej; 2) posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z wdrażaniem wynik ó w prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii;

8 Warszawa, 7 września 2009 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie 2/3 3) zapewnia świadczenie usług objętych wsparciem przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, transferu technologii oraz dokonywania inwestycji w spółki sektora mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców; 3.1 zobowiąże się do: a) nieodpłatnego przekazania spółce, w której podmiot ten objął akcje lub udziały w ramach wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej lub b) wniesienia aportem do spółki powstałej w wyniku preinkubacji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

9 Warszawa, 7 września 2009 r. Kto może ubiegać się o dofinansowanie 3/3 4) zobowiąże się do: a) wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, towarów, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zakupionych ze środków wsparcia wyłącznie w celach związanych z jego realizacją, b) prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem na inicjowanie działalności innowacyjnej, c) przeznaczenia wpływów pochodzących ze zbycia akcji lub udziałów w spółce nabytych uprzednio ze środków wsparcia oraz z udziału w zyskach tej spółki na dalsze inicjowanie działalności innowacyjnej zgodnie z umową o udzielenie wsparcia.

10 Warszawa, 7 września 2009 r. Formy płatności w ramach projektu: zaliczka w 1 lub kilku tranaszach oraz refundacji (w formie płatności pośrednich oraz płatności końcowej), refundacji (płatności pośrednie + zawsze płatność końcowa) Złożenie wniosku o płatność do IW 1. Złożenie wniosku o płatność do IW Suma zaliczek 2. Suma zaliczek i/lub płatności pośrednich i/lub płatności pośrednich max. 95 % kwoty dofinansowania 3. Max. wysokość I-ej transzy zaliczki 3. Max. wysokość I-ej transzy zaliczki 30 % kwoty dofinansowania Przekazanie kolejnej transzy zaliczki po rozliczeniu min. 70% sumy dotychczas otrzymanych transz. 4. Przekazanie kolejnej transzy zaliczki po rozliczeniu min. 70% sumy dotychczas otrzymanych transz. 5. Wysokość transz określona w harmonogramie płatności.

11 Warszawa, 7 września 2009 r. Harmonogram płatności (kwota dofinansowania 10 mln PLN) działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej PO IG Planowana data złożenia wniosku o płatność Rodzaj płatności Planowane wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach wniosku o płatność Planowana kwota dofinansowania w ramach wniosku o płatność I kwartał 2010zaliczka 3 mln PLN II kwartał 2010 ……… …………….. III kwartał 2010…………….. ……………….. ………….. …………….. …………. Płatność końcowa (refundacja) 500 tys. PLN Razem………….. ……………..

12 Warszawa, 7 września 2009 r. Zabezpieczenie Gdy w kwocie dofinansowania I. max. suma zaliczek 10 mln PLN II. Suma zaliczek > 10 mln PLN lub refundacja weksel + deklaracja wekslowadeklaracja wekslowa+ jedna lub kilka z form określonych w umowie o dofin. (min.: pieniądz, gwarancja bankowa)

13 Warszawa, 7 września 2009 r. Ogólne informacje dotyczące projektów z 2008 roku

14 Warszawa, 7 września 2009 r.

15 Dane statystyczne Liczba pomysłów objętych etapem preinkubacji – 294 Liczba dokapitalizowanych podmiotów – 112 Średnio 36 preinkubowanych pomysłów przypada na jednego Beneficjenta Średnio 14 dokapitalizowanych spółek przypada na jednego Beneficjenta Najdłuższy projekt trwa 6,5 roku Najkrótszy projekt trwa 1,5 roku Średni okres trwania projektów wynosi 4 lata Średni okres trwania preinkubacji jednego pomysłu wynosi od 3 do 6 miesięcy

16 Warszawa, 7 września 2009 r. Branże objęte wsparciem

17 Warszawa, 7 września 2009 r. Lista Rankingowa naboru 2009 Lp. Nazwa Beneficjentasiedzibakwota wsparcia w PLN 1. SpeedUp IQbator Sp. z o.o. Poznań, wielkopolskie 14 397 567,50 2. Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media Olsztyn, warmińsko - mazurskie 19 618 080,00 3. IQ Advisors Sp. z o.o.Warszawa, Warszawa, mazowieckie 17 687 040,00 4. Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A Legnica, dolnośląskie 14 387 536,00 5. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, małopolskie 19 629 952,80 6. Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno- Społeczne Warszawa, mazowieckie 17 974 100,00 7. Polska Fundacja Przedsiębiorczości Szczecin, zachodniopomorskie 10 742 600,00 8. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Kaniów, śląskie 4 603 270,00 9. Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Wrocław, dolnośląskie 13 097 700,00 10. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp.z.o.o Wrocław, dolnośląskie 18 505 503,60 11. MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Nowy Sącz, małopolskie 14 059 803,29

18 Warszawa, 7 września 2009 r. Przykładowy projekt

19 Warszawa, 7 września 2009 r. Przykładowy projekt R ealizowany na terenie całego kraju Okres realizacji projektu to 5,5 roku Branże przewidziane do preinkubacji: technologie informatyczne mechatronika biotechnologia – ochrona środowiska odnawialne źródła energii

20 Warszawa, 7 września 2009 r. identyfikacja innowacyjnych pomysłów przeprowadzenie dla każdego zidentyfikowanego innowacyjnego rozwiązania niezbędnych badań, analizy rynku i potencjału oraz opracowanie biznesplanu i studiów wykonalności przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z rozpoczynaniem nowej działalności gospodarczej zapewnienie infrastruktury oraz usług dla nowopowstałych firm niezbędnych w początkowej fazie istnienia dokapitalizowanie powstałych w wyniku preinkubacji przedsiębiorstw poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów tych spółek Szczegółowe cele projektu:

21 Warszawa, 7 września 2009 r. Wskaźniki realizacji celów projektu Liczba osób objętych etapem selekcji200 Liczba zidentyfikowanych pomysłów innowacyjnych poddanych wstępnej preinkubacji50 Liczba pomysłów innowacyjnych preinkubowanych dzięki wsparciu25 Liczba dokapitalizowanych przedsiębiorstw25

22 Warszawa, 7 września 2009 r. Etapy realizacji działań Etap I Akcja promocyjno – informacyjna prowadzona przez cały okres realizacji projektu ogłoszenia w mediach, tablica reklamowa, banery, dwie konferencje, strona internetowa, 21 spotkań informacyjnych, Punkt Informacyjno – Doradczy Etap II Selekcja innowacyjnych rozwiązań spotkania informacyjne (zainteresowani otrzymają pełną informację o projekcie, zasadach, kryteriach wyboru projektów) przewidziano 200 osób objętych etapem selekcji Komisja Oceny Projektów dokonuje wyboru rozwiązań przeznaczonych do następnego etapu

23 Warszawa, 7 września 2009 r. Etap III Preinkubacja przeprowadzenie badań innowacyjnego rozwiązania przeprowadzenie analiz rynku innowacyjnego rozwiązania wstępna ewaluacja pomysłu na biznes opracowanie biznes planu/studium wykonalności doradztwo biznesowe i finansowe (przeprowadzenie analiz finansowych w tym na potrzeby pozyskania zewnętrznego źródła finansowania) doradztwo w zakresie testowania i wprowadzania nowej technologii na rynek (aspekty prawne, techniczne, ustanowienie kanałów dystrybucji) mentoring – organizacja spotkań z innymi firmami z branży, ekspertami

24 Warszawa, 7 września 2009 r. doradztwo, konsultacje w zakresie w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, konsultacje z eksertami/rzecznikami patentowymi wsparcie merytoryczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej porady prawne, księgowe okres preinkubacji będzie trwał ok. 3 miesięcy

25 Warszawa, 7 września 2009 r. Etap IV Ocena możliwości i gotowości innowacyjnego rozwiązania do zasilenia kapitałowego na podstawie badań przeprowadzonych w Etapie III Komisja Oceny Projektów podejmuje decyzje o wejściu kapitałowym wejście kapitałowe nastąpi pod warunkiem, że wyniki działań określonych na etapie preinkubacji wskażą zasadność prowadzenia działalności i prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez spółkę.

26 Warszawa, 7 września 2009 r. Etap V Zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorcy obejmuje wyłącznie podmioty biorące udział w etapie preinkubacji będzie trwało maksymalnie 10 lat przewiduje nabycie udziałów/akcji w wysokości niższej niż 50% wartości udziałów/akcji, maksymalnie do kwoty 200 000 euro 5 wejść kapitałowych w ciągu jednego roku

27 Warszawa, 7 września 2009 r. Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Punkty Konsultacyjne KSU www.ksu.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©27


Pobierz ppt "2009 Od innowacyjnego pomysłu do własnej firmy Anna Łuszczewska Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Warszawa, 7 września 2009 r. Działanie 3.1 Inicjowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google